• Tartalom

322/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

322/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően Hazánk elnevezésének „Magyar Köztársaság”-ról „Magyarország”-ra történő változásából eredő, a vidékfejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek módosításáról1

2012.01.01.

A Kormány

az 1. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. §-a (5) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi L. törvény, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetéséről szóló 1965. évi 4. törvényerejű rendelet, valamint az Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1988. évi 17. törvényerejű rendelet, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (1) bekezdésének b) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének 9., 12. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (1) bekezdésében e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (1) bekezdésének b), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. §-a (1) bekezdésének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének 5., 6., 24. pontjában és 110/A. §-ában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm rendelet (a továbbiakban: 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet) 2. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

f) országnév: az ország Alaptörvényben meghatározott neve (Magyarország);”

a) 3. § (2) bekezdés h) pontjában és 6. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

2. § Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 4. melléklet 2–3. pontjában és 5. melléklet 1. és 8. pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

3. § A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

4. § A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

5. § Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § d) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 2. számú melléklet A/2. táblázat F pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.

6. § A hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

7. § Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

8. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

9. § A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

10. § A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

11. § Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 3. melléklet 1.6. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

12. § A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében és 17. § (2)–(3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

13. § A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló 241/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

14. § A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § 21. pontjában és 31. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 9. § (1)–(2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében a „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

lép.

15. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 15. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére