• Tartalom

337/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.04.28.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: finanszírozó) és az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződött azon fekvő- és járóbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatókra (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató) terjed ki, amelyek finanszírozása az Összevont szakellátás jogcímből történik.

2. § (1) Az 1. § szerinti egészségügyi szolgáltató az elszámolt teljesítmény és a teljesítményvolumen keret alapján konszolidációs támogatásban részesül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti konszolidációs támogatás keretében a 2010. november 1. és 2011. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a támogatás az egészségügyi szolgáltatók által – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerint – a finanszírozónak lejelentett és általa elfogadott teljesítmény alapján kerül felosztásra.

(3) A támogatásban részesülő egészségügyi szolgáltató megnevezését és a támogatás összegét az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium és a finanszírozó honlapján közzéteszi.

3. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a 2. § (1) bekezdése szerinti támogatást kizárólag a már lejárt szállítói tartozása csökkentésére fordíthatja.

(2) Az egészségügyi szolgáltató köteles a támogatásról haladéktalanul lemondani, és azt visszatéríteni az Egészségbiztosítási Alap részére, ha a folyósított összeget nem, vagy nem az (1) bekezdésben meghatározott célra használja fel, vagy az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségét megszegi.

(2a)2 Az egészségügyi szolgáltató köteles a lemondásról a (2) bekezdésben meghatározott esetben 2012. május 10-éig nyilatkozni a finanszírozónak és a lemondást követő 10 napon belül a nyilatkozatban meghatározott támogatási összeget visszatéríteni.

(2b)3 A visszatérítés határidejének eredménytelen elteltét követően a finanszírozó jogosult a visszatérítendő támogatási összeget levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes június havi finanszírozási összegből.

(3) Ha az egészségügyi szolgáltató a támogatást nem jogszerűen vette igénybe vagy azt nem fizeti vissza, a visszafizetendő támogatásnak az egészségügyi szolgáltató pénzforgalmi számláján történt jóváírása napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét köteles az Egészségbiztosítási Alap részére visszatéríteni.

4. § (1) A támogatás jogszerű felhasználását a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2012. június 30-ig ellenőrzi. Az egészségügyi szolgáltató köteles a támogatás felhasználását alátámasztó valamennyi dokumentumot megőrizni a számvitelre vonatkozó törvényben meghatározott ideig, és azokat a KEHI ellenőrzéséhez rendelkezésre bocsátani. Az ellenőrzés eredményéről a KEHI tájékoztatja a minisztert.

(2) A jogosulatlanul felhasznált visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján a miniszter állapítja meg. A visszatérítésre kötelezést a visszatérítésre kötelezett egészségügyi szolgáltatóval és a finanszírozóval közölni kell. A miniszter a visszatérítésre a 3. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket is alkalmazza.

(3) A visszatérítés határidejének eredménytelen elteltét követően a finanszírozó jogosult a visszatérítendő összeget három egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből.

5. § A támogatásban való részesedés feltétele, hogy az egészségügyi szolgáltató

a) a támogatás felhasználásának ellenőrzése során a KEHI-vel együttműködik,

b) részt vesz és együttműködik a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerinti feladatok végrehajtásában,

c) a fennmaradó adósságállományának csökkentésére vonatkozóan a támogatás átutalását követő 60 napon belül a pénzügyi egyensúly megteremtését szolgáló konszolidációs tervet készít a miniszter jóváhagyásával.

6. § (1) A finanszírozó a Kr. 5. számú mellékletében a Célelőirányzatokon belül az Adósságkonszolidáció támogatására fordítható kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat mértékéig nyújtja a támogatást.

(2) A finanszírozó a 2. § (1) bekezdése szerinti konszolidációs támogatást 2011. december 30-ig utalványozza.

7. §4

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba és 2013. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 337/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez5

1

A rendelet a 8. § alapján hatályát vesztette 2013. január 1. napjával.

2

A 3. § (2a) bekezdését a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 40. §-a iktatta be.

3

A 3. § (2b) bekezdését a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 40. §-a iktatta be.

4

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére