• Tartalom

34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségről1

2013.02.22.

A Kormány

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. §-a (1) bekezdésének d) pontjában és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott,

a 11. és a 12. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettségének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) előírásai szerint, e rendeletben foglalt eltérésekkel köteles eleget tenni.

(2) Az NFA-nak a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonra vonatkozóan a központi költségvetési kapcsolatokat érintő elszámolási, beszámolási és nyilvántartási kötelezettségeit az államháztartás működésére vonatkozó külön jogszabályok előírásai figyelembevételével, az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell teljesítenie.

2. § (1) Az NFA a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon változásáról, működtetéséről az üzleti év könyveinek zárását követően a tárgyévet követő üzleti év május 31. napjáig előzetes éves beszámolót, valamint a tárgyévet követő üzleti év augusztus 15. napjáig éves beszámolót készít.

(2) Az éves beszámoló mérlegkészítésének időpontja a tárgyévet követő üzleti év június 30. napja.

(3) Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni.

(4)2 Az NFA az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 170. § (1) bekezdése alapján időközi mérlegjelentést készít a rábízott vagyonra vonatkozóan az 1. melléklet szerinti mérleg tagolásának megfelelő bontásban. Az egyes mérlegsorok állományát és annak változását a következő összetevők szerint köteles bemutatni:

a) állomány az év elején,

b) állományváltozás a pénzforgalmi tranzakciók miatt,

c) állományváltozás a nem pénzforgalmi tranzakciók miatt,

d) egyéb volumenváltozás,

e) értékelés,

f) állomány a tárgyidőszak végén.

(5)3 A (4) bekezdésben foglalt időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő 45. napig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő 60. napig, az éves mérlegjelentést az éves beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell elektronikus formában az irányító szervnek benyújtani.

(6)4 Az NFA az Ávr. 170. § (8) bekezdése szerinti közteher-bevételek adósainak alakulásáról szóló adatszolgáltatás alól mentesül.

(7)5 Az NFA a zárszámadási törvényjavaslat előkészítéséhez a kincstárnál vezetett pénzforgalmi számlák bevételeiről és kiadásairól jogcímenként adatokat szolgáltat az agrárpolitikáért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek.

(8)6

3. § (1) Az éves beszámoló részei:

a) mérleg,

b) eredménykimutatás,

c) kiegészítő melléklet.

(2) A mérleg és az eredménykimutatás tagolását az 1. és 2. melléklet tartalmazza azzal, hogy az abban szereplő tételek tovább részletezhetők.

(3) A mérlegben az eszközöket

a) a központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon,

b) az egyéb vagyonkezelőnél lévő Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon,

c) közvetlenül kezelt Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon

tagolás szerint kell részletezni.

(4) A központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél és az egyéb vagyonkezelőnél lévő eszközöknek, illetve azok forrásainak a vagyonkezelők által szolgáltatott adatokkal egyeztetett értékeit kell a mérlegben szerepeltetni, az ezen értékadatokat alátámasztó leltárt az adatokat szolgáltató vagyonkezelő készíti el és őrzi meg. Az adatszolgáltatást Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon tekintetében a tárgyév december 31-i állományáról évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31-ig, az NFA és az érintettek között létrejött megállapodásban rögzítetteknek megfelelő formában és tartalommal kell teljesíteni.

4. § (1) A közvetlenül kezelt eszközöknél a befektetett eszközökön belül el kell különíteni a haszonbérbe adással, illetve a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (5) bekezdésében részletezett módon hasznosított eszközöket.

(2) A közvetlenül kezelt eszközöknél az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok között a termőföldek és az egyéb ingatlanok értékét kell bemutatni.

(3) Az átsorolt készletek között kell szerepeltetni az értékesítésre szánt földterületeket, amelyek a tárgyi eszközök közül értékesítés céljából átsorolásra kerülnek az üzleti év folyamán.

(4) A közvetlenül kezelt eszközöknél a készleteket átsorolt készletek, egyéb vagyonkezelőtől visszavett készletek, hagyatékból származó készletek, valamint egyéb készletek tagolásban kell kimutatni.

(5) A közvetlenül kezelt eszközökön belül elkülönítetten kell nyilvántartani a forgalomképtelen, a korlátozottan forgalomképes és a forgalomképes eszközöket.

(6) A közvetlenül kezelt eszközöknél a követeléseket

a) követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (vevők),

b) egyéb vagyonkezelőnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések,

c) központi költségvetési szervtől átvett követelések,

d) rövid lejáratú kölcsönök,

e) egyéb követelések

tagolásban kell kimutatni.

(7) Az egyéb vagyonkezelőnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések között a vagyonkezelési szerződés alapján vagyonkezelésbe adott eszközöknél az eszközönként rögzített bekerülési (bruttó) érték és az egyes eszközök könyv szerinti (nettó) értéke különbözetében bekövetkezett változást évenként – a vagyonkezelő adatszolgáltatása alapján – a vagyonkezelővel szembeni követelésként kell kimutatni mindaddig, amíg azok a vagyonkezelési szerződés szerint nem kerülnek rendezésre.

(8) A kincstárnál vezetett pénzforgalmi számláknak év végén nem lehet egyenlege, ezek zárás előtti összevont egyenlegét a mérleg fordulónapjával az eredménnyel szemben kell elszámolni.

5. § (1) A mérlegben forrásként a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon tőkéjét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat kell szerepeltetni.

(2) A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon tőkéje az induló tőkéből, a tőkeváltozásból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékhelyesbítés értékelési tartalékából, a tárgyév mérleg szerinti eredményéből és a központi költségvetési szerv vagyonkezelők tartalékaiból tevődik össze.

(3) A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon induló tőkéje a 2010. szeptember 1-jei nyitómérlegben kimutatott eszközök és kötelezettségek különbözete. A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon induló tőkéje módosításaként kell figyelembe venni a 2010. szeptember 1-je előtt már meglévő, de az Nfatv. 34. § (3) szerinti közbenső mérlegben, vagyonmérlegben és az azt alátámasztó leltárban nem szereplő, a 2010. szeptember 1-je után állományba vett, a Nemzeti Földalap földvagyonába tartozó eszközök könyv szerinti (piaci) értékének megfelelő értéket.

(4) A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon tőkeváltozásaként a Nemzeti Földalap földvagyonába tartozó, korábban ilyenként még állományba nem vett, piaci értékkel bíró eszközök állományba vételi értékének forrását kell kimutatni. Itt kell kimutatni a tárgyévben a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által követelés fejében átvett, illetve a honvédelemért felelős miniszter által honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított és átadott a Nemzeti Földalap földvagyonába tartozó új eszközök állományba vételi értékével azonos értéket is.

(5) Eredménytartalékként kell kimutatni a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal való gazdálkodás előző üzleti évi mérleg szerinti eredményét és annak változását, ide értve az előző üzleti év(ek) mérleg szerinti eredményének a módosítását is.

(6) Mérleg szerinti eredményként kell kimutatni a költségvetési pénzforgalmi kapcsolatokkal módosított tárgyévi működési mérleg szerinti eredményt, egyezően az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel. Költségvetési pénzforgalmi kapcsolatként kell kimutatni a kincstárnál vezetett pénzforgalmi számlák zárás előtti összevont egyenlegét.

(7) A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon tőkéjén belül a központi költségvetési szerv vagyonkezelők tartalékait a központi költségvetési szerv vagyonkezelők vagyonkezelésben lévő termőföldek értékének megfelelő, ilyen jogcímeken kimutatott összegeket kell kimutatni.

6. § Az NFA a vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését a vagyonkezelésbe adáskor könyveiből köteles kivezetni, és ezzel egyidejűleg a vagyonkezelési szerződésben szereplő értéket, mint bekerülési értéket kell a könyveibe felvenni.

7. § (1) Az eredménykimutatást a (2)–(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell elkészíteni.

(2) A belföldi értékesítés nettó árbevételén belül elkülönítve kell kimutatni

a) a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon hasznosításának (vagyonkezelés, haszonbérlet, megbízási szerződéssel hasznosított) nettó árbevételét,

b) a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon értékesítésének nettó árbevételét,

c) az egyéb ki nem emelt árbevételt.

(3) A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon hasznosításának nettó árbevételét el kell különíteni a központi költségvetési szerv vagyonkezelőtől, illetve az egyéb vagyonkezelőtől származó árbevétel tagolás szerint is.

(4) A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon értékesítésének ráfordítása között kell kimutatni többek között a földvagyonba tartozó értékesített tárgyi eszközök, készletek kivezetett könyv szerinti értékét is.

(5) A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon működtetésének ráfordításai között elkülönítve kell kimutatni a földvagyon hasznosításának (vagyonkezelés, haszonbérlet, Nfatv. 18. § (5) bekezdése szerinti megbízás) ráfordításait, az életjáradékkal kapcsolatos ráfordításokat és a földvagyon működtetésének egyéb ráfordításait.

(6) A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon bevételeinek és ráfordításainak elszámolásakor biztosítani kell a 2. § (8) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat.

(7) A működés mérleg szerinti eredménye a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összege, amely a költségvetési pénzforgalmi kapcsolatokkal összegezve adja a mérleg szerinti eredményt.

8. § (1) A kiegészítő melléklet részét képezi a központi költségvetési kapcsolatokat érintő elszámolási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséről – a 3. § (4) bekezdése alapján – készített éves mérlegjelentés is.

(2) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni

a) a központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél,

b) az egyéb vagyonkezelőnél

vagyonkezelésben lévő eszközök bekerülési értékének változását, a növekedést és a csökkenést jogcímek szerint mérlegtételkénti megbontásban.

(3) Az értékesítés nettó árbevételét a kiegészítő mellékletben jogcímek szerint részletezni kell.

9. § A Kormány a 3. § (1) bekezdés szerinti éves beszámoló alapján teljesíti az Nfatv. 5. § szerinti beszámolási kötelezettségét az Országgyűlésnek.

10. § E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba azzal, hogy az 1–9. § rendelkezéseit az Nfatv.-ben meghatározott, rábízott földvagyonra első ízben a 2010. évben induló üzleti évre vonatkozó könyvvezetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek teljesítése során kell alkalmazni.

11–12. §7

1. melléklet 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelethez

A mérleg tagolása
Eszközök (aktívák)
1. rész KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK
B. FORGÓESZKÖZÖK
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK
1. rész KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2. rész EGYÉB VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK
C. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
D. FORGÓESZKÖZÖK
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
2. rész EGYÉB VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
3. rész KÖZVETLENÜL KEZELT ESZKÖZÖK
E. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
ebből:
– Termőföldek
– Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Gépek, berendezések, felszerelések
3. Járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Állami készletek
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
1. Tartós állami tulajdonú részesedések
Tájékoztató adat:
– Tartós állami tulajdonú részesedések bekerülési értéken
– Tartós állami tulajdonú részesedések értékvesztése
2. Tartósan adott kölcsönök
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
4. Egyéb hosszú lejáratú követelések
5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
ebből: – Tartós állami tulajdonú részesedések értékhelyesbítése
IV. HASZONBÉRBE, ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK
F. FORGÓESZKÖZÖK
I. KÉSZLETEK
1. Átsorolt készletek
– Értékesítési célú immateriális javak
– Értékesítési célú ingatlanok
ebből: – Értékesítési célú földterületek
– Értékesítési célú egyéb eszközök
2. Központi költségvetési szervtől visszavett készletek
3. Egyéb vagyonkezelőtől visszavett készletek
4. Hagyatékból származó készletek
5. Egyéb készletek
II. KÖVETELÉSEK
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (vevők)
2. Egyéb vagyonkezelőnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések
3. Központi költségvetési szervtől átvett követelés
4. Rövid lejáratú kölcsönök
5. Egyéb követelés
III. ÉRTÉKPAPÍROK
1. Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések
Tájékoztató adat:
– Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések bekerülési értéken
– Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések értékvesztése
2. Értékesítési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3. Egyéb értékpapírok
IV. PÉNZESZKÖZÖK
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
G. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások
3. rész KÖZVETLENÜL KEZELT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+C+E)
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (B+D+F)
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
Források (passzívák)
H. RÁBÍZOTT VAGYON TŐKÉJE
I. RÁBÍZOTT VAGYON INDULÓ TŐKÉJE
1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon induló tőkéje
2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon induló tőkéje
3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon induló tőkéje
II. RÁBÍZOTT VAGYON TŐKEVÁLTOZÁSA
1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon tőkeváltozása
2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon tőkeváltozása
3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon tőkeváltozása
III. EREDMÉNYTARTALÉK
IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK
V. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA
1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon értékelési tartaléka
2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon értékelési tartaléka
3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon értékelési tartaléka
VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
VII. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐK TARTALÉKAI
1. Költségvetési tartalékok
2. Vállalkozási tartalékok
I. CÉLTARTALÉKOK
1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre
2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre
3. Egyéb céltartalékok
J. RÁBÍZOTT VAGYON KÖTELEZETTSÉGEI
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
1. Rövid lejáratú kölcsönök
ebből: – Átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5. Központi költségvetési szerv vagyonkezelővel kapcsolatos kötelezettség
6. Egyéb vagyonkezelővel kapcsolatos kötelezettség
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
IV. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐK KÖTELEZETTSÉGEI
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
2. Rövid lejáratú kötelezettségek
3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (H+...+K)

2. melléklet 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelethez

Az eredmény-kimutatás tagolása
001. Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon hasznosításának (vagyonkezelés, haszonbérlet) nettó árbevétele
ebből:
– központi költségvetési szerv vagyonkezelőtől származó bevételek
– egyéb vagyonkezelőtől származó bevételek
– haszonbérbe adásból származó bevételek
002. Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon értékesítésének nettó árbevétele
003. Egyéb ki nem emelt árbevétel
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (001+002+003)
I. Értékesítés nettó árbevétele
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
III. Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés
IV. Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon értékesítésének ráfordítása
05. Értékesített termőföld könyv szerinti értéke
06. Egyéb Nemzeti Földalapba tartozó eszközök könyv szerinti értéke
V. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
07. Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon hasznosításának (vagyonkezelés, haszonbérlet, megbízási szerződéssel hasznosított) ráfordításai
08. Életjáradékkal kapcsolatos ráfordítások
09. Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon működtetésének egyéb ráfordításai
VI. Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon működtetésének ráfordításai (07+08+09)
VII. Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon korábbi értékesítésének ráfordításai
VIII. Értékcsökkenési leírás
IX. Egyéb ráfordítások
ebből: – értékvesztés
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III–IV–V–VI–VII–VIII–IX)
10. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
11. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
X. Pénzügyi műveletek bevételei (10+11)
12. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
13. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
XI. Pénzügyi műveletek ráfordításai (12+13)
B. Pénzügyi műveletek eredménye (X–XI)
C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)
XII. Rendkívüli bevételek
XIII. Rendkívüli ráfordítások
D. Rendkívüli eredmény (XII–XIII)
F. Működés mérleg szerinti eredménye (±C±D)
14. Költségvetési pénzforgalmi kapcsolatok (±)
G. Mérleg szerinti eredmény (±F±14)
1

A rendeletet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 57. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

2

A 2. § (4) bekezdése a 49/2013. (II. 21.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (5) bekezdése a 49/2013. (II. 21.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (6) bekezdése a 49/2013. (II. 21.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (7) bekezdése a 49/2013. (II. 21.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (8) bekezdését a 49/2013. (II. 21.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére