• Tartalom

349/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

349/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról1

2012.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1. Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítványt a nyugdíjigény iránti kérelem benyújtásakor mellékelni kell, vagy annak ügyszámát és az azt kiadó hatóságot a kérelemben meg kell jelölni. Amennyiben a jogosult olyan, a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, amelyben csak a szabadságelvonás ideje van megállapítva, a nyugdíjigény, illetve a nyugdíj-kiegészítés iránti kérelem benyújtásakor azt is mellékelni kell. Ebben az esetben a hatósági bizonyítványban szereplő szabadság-korlátozás idejétől függően a kiegészítés összegét a nyugdíj megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv, az 5. § hatálya alá tartozó kérelmező esetén az önkormányzat számolja ki.”

(2) Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kérelmező nem jogosult a kárpótlási hatósággal elektronikus úton kapcsolatot tartani.”

(3) Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Aki e rendelet alapján társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezését még nem kérte, 2012. március 30-ig nyújthatja be kérelmét a kárpótlási hatósághoz. Amennyiben a jogosult elítélésének bíróság általi semmissé nyilvánítására még nem került sor, az ez alapján járó juttatás iránti kérelem legkésőbb a 2012. március 30-ig a bíróságnál kezdeményezett eljárás alapján hozott jogerős döntés kézhezvételétől számított 90 napon belül terjeszthető elő. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.”

2. Az 1938-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló
74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az 1938–1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A személyes szabadság korlátozásának tényleges időtartamát és az emelés összegét az érintett személy (hozzátartozója) kérelmére a kárpótlási hatóság állapítja meg. A kárpótlási hatóság a határozatát közli az 1. § szerinti ellátások megállapítására és folyósítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervvel. Amennyiben a jogosult olyan, a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, amelyben csak a szabadságelvonás ideje van megállapítva, a nyugdíjigény, illetve a nyugdíjkiegészítés iránti kérelem benyújtásakor azt is mellékelni kell. Ebben az esetben a hatósági bizonyítványban szereplő szabadságkorlátozás idejétől függően a kiegészítés összegét az 1. § szerinti ellátások megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv számolja ki.”

(2) Az 1938–1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Aki e rendelet alapján társadalom-biztosítási és munkajogi helyzetének rendezését még nem kérte, 2012. március 30-ig nyújthatja be kérelmét a kárpótlási hatósághoz. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.”

3. A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az utalványt letétbe helyező személy vagy örököse (a továbbiakban: jogosult) az igényt 1992. december 31-ig a kárpótlási hatóságnál jelentheti be. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Az a hadifogoly, aki devizakövetelésre szóló hitelutalvánnyal nem rendelkezett vagy annak meglétét nem tudja bizonyítani és e rendelet 4. §-a szerinti juttatás folyósítását még nem kérte, 2012. március 30-ig nyújthatja be kérelmét a kárpótlási hatósághoz. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.”

(2) A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Amennyiben a jogosult olyan, a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, amelyben csak a szabadságelvonás ideje van megállapítva, a 4. § szerinti juttatás iránti kérelem benyújtásakor mellékelni kell azt is. Ebben az esetben a hatósági bizonyítványban szereplő szabadságkorlátozás idejétől függően a kiegészítés összegét a nyugdíj megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv számolja ki.”

4. Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkaszolgálat tényleges időtartamát és az emelés összegét az érintett személy (hozzátartozó) kérelmére a kárpótlási hatóság állapítja meg. A kárpótlási hatóság a határozatát közli az 1. § szerinti ellátások megállapítására és folyósítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervvel. Amennyiben a jogosult olyan, a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, amelyben csak a szabadságelvonás ideje van megállapítva, a nyugdíjigény, illetve a nyugdíj-kiegészítés iránti kérelem benyújtásakor azt is mellékelni kell. Ebben az esetben a hatósági bizonyítványban szereplő szabadság-korlátozás idejétől függően a kiegészítés összegét az 1. § szerinti ellátások megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv számolja ki.”

(2) Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § Aki e rendelet alapján társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezését még nem kérte, 2012. március 30-ig nyújthatja be kérelmét a kárpótlási hatósághoz. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.”

5. Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló
267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A juttatás megállapítása és folyósítása iránti kérelmet a nyugdíjfolyósító szervnél (a továbbiakban: folyósító szerv) kell benyújtani 2012. március 30. napjáig, és ezzel egyidejűleg a jogosultság elbírálásához, valamint a kérelmező azonosításához szükséges, a folyósító szerv által a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján kezelt adatokat és igazolásokat is elő kell terjeszteni, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmező nem esik a 2. § (3) bekezdésében megfogalmazott kizáró feltételek hatálya alá.”

6. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló
1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kárpótlásra irányuló kérelmet a kárpótlási hatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni a törvénysértővé, illetve a semmissé nyilvánítás iránti bírósági eljárás megindításával egyidejűleg.”

7. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 7. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére