• Tartalom

371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról1

2013.01.01.

A Kormány a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 4. § (6) bekezdésében, és a 78. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 35. cikk (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya

a)2 a költségvetési szervekre és a velük

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,

ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,

ac) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

ad) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti,

ae) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) szerinti,

af) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjv.) szerinti,

ag) a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint

ah) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állókra és

b) az egyházak közcélú – egészségügyi, oktatási, szociális, közművelődési, sport és karitatív – tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként működő intézményeire (a továbbiakban: egyházi foglalkoztatóra), és a velük

ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint

bb) a Gyvt. 66/G. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló hivatásos nevelőszülőkre

terjed ki, (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).

2. § (1) A foglalkoztatott a 2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra (a továbbiakban: kompenzáció) a 2012. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, a 2011. december 31-én fennálló – 1. § szerinti – jogviszonya alapján havonta a (2)–(14) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult.

(2) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya 2010. december 31-én a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya 2010. december 31-én a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval nem állt fenn és 2012-ben munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(4)3 A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas-, vagy élettársa, vagy házas-, vagy élettársa nem e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval áll jogviszonyban.

(5)4 A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, és házas-, vagy élettársa nem e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval áll jogviszonyban.

(6) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, az eltartottak száma három főnél kevesebb, és mindketten e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval állnak jogviszonyban

a) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult.

(7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, az eltartottak száma három főnél kevesebb, és mindketten e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval állnak jogviszonyban és

a) legalább egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint és kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség nagyobb vagy egyenlő, mint 50 000 forint,

aa) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult,

b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye magasabb vagy egyenlő, mint 109 000 forint a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti,

c) kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség kisebb, mint 50 000 forint – függetlenül a tárgyhavi illetményüktől –, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti

kompenzációra jogosult.

(8)5 Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya 2010. december 31-én e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye

a) 2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, amennyiben a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre

aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és a 20 000 forint szorzatával növelt összegét,

b) 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, amennyiben a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt és tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja meg a 216 700 forintot.

(9) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2010. december 31-én a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval nem állt fenn és 2012-ben munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 216 700 forintot.

(10) A (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét legfeljebb nulla összegig csökkenteni kell a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 100 forintra kerekített összegével.

(11) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra a (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

(12) Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az időben legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

(13) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani. A munkanapok számába be kell számítani a fizetett munkaszüneti napokat is.

(14) Az a foglalkoztatott, akinek az 1. § szerinti jogviszonya 2012. évben keletkezett és 2012. január 1-je és e jogviszony létrejötte között kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval állt munkavégzésre irányuló jogviszonyban, a (2)–(13) bekezdés alkalmazásával jogosult a kompenzációra.

(15)6 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációjára vonatkozó előírásokat a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról szóló kormányrendelet tartalmazza.

3. § (1) A 2. § vonatkozásában illetményként kell figyelembe venni:

a) a Kjt. 66. és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70–75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,

b)7

c)8

d) a Hszt. 112. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

e) a Hjt. 123. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

f) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti – a 102. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,

g) az Üjv. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és a 135. § (1) bekezdése szerinti – a 116. § és a 139. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,

h) az Mt. hatálya alá tartozó, az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél, és az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál és költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

i) a Gyvt. 66/L. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői díjat,

j)9 a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4. § (4) bekezdés szerinti juttatást, valamint

k)10 a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti – a 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt.

(2) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és a költségvetési rend szerint egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembe vételre.

4. § (1)11 A központi költségvetés a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)

a) a (3) bekezdés szerinti kivétellel a központi, a társadalombiztosítási, a köztestületi, az országos nemzetiségi önkormányzat hivatala, és költségvetési szervei (a továbbiakban együtt: központi költségvetési szerv),

b) a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat), valamint

c) az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményei

részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

(2) Az országos nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatásról a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szolgáltat adatot.

(3) A központi költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön – ide nem értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

(4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjára használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

5. § (1) A központi költségvetési szerveknél a támogatás megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – a Nemzetgazdasági Minisztérium által február hónapban felmért – összeg alapján történik. A támogatás rendelkezésre bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik.

(2) Az (1) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2012. november 30-ig el kell számolni, mely intézkedést a nemzetgazdasági miniszter készíti elő.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2012. évi előirányzat-maradvány elszámolás keretében kell teljesíteni.

(4) A támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében az országos nemzetiségi önkormányzat és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatási szerződést köt az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról.

6. § (1)12 A Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére – a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet terhére – a nettó finanszírozás keretében a kifizetés hónapjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 6. melléklete szerinti napon elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét

a) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek,

b) az a) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek

foglalkoztatottjaira vonatkozóan.

(2) A Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére a nettó finanszírozás keretében a 2012. január hónap után járó kompenzáció kifizetéséhez január 31-én előleget számol el. Az előleg elszámolására a 2012. december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor.

(3)13 A 2012. december hónap után járó kompenzáció elszámolása a 2013. évi költségvetés terhére történik.

(4) Az Ávr. 139. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek részére megállapított kompenzációt a helyi önkormányzat soron kívül továbbítja.

(5) A helyi önkormányzat az általa fenntartott, központosított illetményszámfejtést nem igénylő költségvetési szervére és munkavállalóira vonatkozóan a 6. melléklet szerint szolgáltat adatot

a) a január havi előleg folyósításához a decemberi illetmény alapján számított kompenzációról január 5-éig,

b) a kifizetés hónapjának 4-éig a kifizetett havi kompenzáció összegéről.

(6) A helyi önkormányzat által fenntartott központosított illetményszámfejtést igénylő költségvetési szervére és munkavállalóira vonatkozóan a központosított illetmény-számfejtési rendszer szolgáltat adatot az előleg és a támogatás kifizetéséhez.

(7) A Magyar Államkincstár Igazgatósága a kifizetés hónapjának 5-éig a Belügyminisztérium részére a 7. melléklet szerint, az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz – a nettó finanszírozással egyidejűleg – a helyi önkormányzat részére a 8. melléklet szerint szolgáltat adatot.

7. § (1) Támogatásra az 1. § b) pontjában meghatározott egyházi fenntartású intézmény az egyházon és az egyházi fenntartón keresztül jogosult. A támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatási szerződést köt az egyházak közcélú tevékenységet ellátó intézményeit fenntartó egyházakkal. A támogatási összeget a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a nyilvántartott egyházak által benyújtott igények arányában osztja fel.

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott egyházak részére a 2012. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként 4000,0 millió Ft kerül átadásra, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által februárban felmért és elfogadott igények alapján, amely összeget a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a nyilvántartott egyházak között oszt fel.

(3) Az e rendelet alapján járó 2012. évi kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez a Nemzeti Erőforrás Minisztérium – előzetes hozzájárulásként – 4000,0 millió Ft támogatást nyújt a kompenzáció kifizetésében érintett egyházak részére. A támogatás nyújtásának feltétele az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

(4) A támogatásnak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium rendelkezésére bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik.

8. § (1) A 2012. évi bérkompenzációra a Nemzeti Erőforrás Minisztérium számára előzetes hozzájárulásként átadott támogatásból január-szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és az október-december hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekkel az egyházi foglalkoztatók 2012. október 15-ig számolnak el az egyházi fenntartók felé, az egyházi fenntartók 2012. október 31-ig számolnak el az egyházak részére, akik 2012. november 10-ig számolnak el a Minisztérium felé. Az elszámolás tartalma a 11. melléklet szerinti – ágazati bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés.

(2) Az (1) bekezdés szerint, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által biztosított támogatás előlegfinanszírozásnak minősül, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

(3) Az egyházak a részükre biztosított kompenzáció összegét a jogosult fenntartó(k) részére átutalják. Fenntartó a támogatást köteles a 2. § (1) bekezdésében megjelölt célra fordítani, illetve a támogatást a folyósítást követő 5 munkanapon belül a foglalkoztató részére átadni.

(4) A támogatás igénylése a foglalkoztató által a 9. mellékletben foglalt Igénylőlapnak a fenntartó részére történő megküldésével történik. A fenntartó az Igénylőlapokat, valamint azok 10. melléklet szerinti összesítőjét megküldi az egyház részére.

(5) Az elszámolások utólagos – adott esetben helyszíni szemle útján történő – ellenőrzése céljából, minden támogatásban részesített foglalkoztató köteles részletes (jogosult személyenkénti bontásban történő) nyilvántartást vezetni.

(6) A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizheti

a) a benyújtott igénylések e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek való megfelelését,

b) a foglalkoztatott részére történő kifizetések végrehajtását,

c) az egyházak által igényelt kompenzációs támogatás teljes körű felhasználását és elszámolását.

9. § (1) A foglalkoztatott a 2012. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik – a kompenzáció összegének megállapítása érdekében – a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas-, vagy élettársa illetményéről, jogviszonya keletkezésének időpontjáról.

(2) A nyilatkozat tartalmazza

a) a foglalkoztatott (a továbbiakban: Nyilatkozó) természetes személyazonosító adatait,

b) az eltartottak számát, a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak számát,

c) a Nyilatkozó jogviszonya keletkezésének dátumát,

d) arra vonatkozó kijelentést, hogy a Nyilatkozóval közös háztartásban élő házas- vagy élettárs e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatónál foglalkoztatott, és e házas- vagy élettárs jogviszonya keletkezésének időpontját,

e) a Nyilatkozó és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettárs illetményének arányára vonatkozó adatot,

f) változásbejelentés esetén a változás bekövetkezésének dátumát,

g) a Nyilatkozó által tett záradékot az adatok valóságtartalmáról.

(3)14 A 2. § (12) bekezdésben meghatározott esetben a Nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónak köteles a (4) bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony hiányában a Nyilatkozó nyilatkozatát a (4) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles leadni, akinél jogviszonya a legkorábban keletkezett.

(4) A Nyilatkozó a nyilatkozatot 2012. március 15-ig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Amennyiben a jogviszony év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a Nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtő helynek.

(5) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a Nyilatkozó köteles 5 évig megőrizni.

(6) A Nyilatkozó a feltételek fennállása esetén nyilatkozata benyújtásával kompenzációra válik jogosulttá.

(7) A tárgyhó 15-ig benyújtott nyilatkozat alapján a Nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és annak összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül.

(8) A tárgyhó 15-e után benyújtott nyilatkozat alapján a Nyilatkozó a kompenzációra csak a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetményes számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre.

(9) A március 15-ig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.

10. § (1) Amennyiben a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, a Nyilatkozó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni a változást a munkáltatónak.

(2) A bejelentett változás alapján a változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és érvényesítésre a kompenzáció összege.

(3) Amennyiben a Nyilatkozó olyan változást jelent be, amely alapján nem jogosult vagy csökkentett összegű kompenzációra jogosult, a kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken.

(4) A változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett kompenzáció összege visszavonásra kerül.

(5) Amennyiben a Nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

(6) Amennyiben a kompenzáció nem e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a már kifizetett kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.

(7) A nyilatkozat mintáját és annak kitöltési útmutatóját az 5. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2012. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2013. január 31-én hatályát veszti.

12. §15 E rendeletnek a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2012. év január és február hónapra járó kompenzáció összegének megállapításakor is alkalmazni kell.

1. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez16


A kompenzáció összege a 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben a tárgyhónap első napján érvényes illetmény figyelembe vételével

2K01413_0

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

–500

100

39001–39500

10 500

103501–105500

16 500

216501–217000

9 400

501–1000

300

39501–40000

10 600

105501–107500

16 400

217001–217500

9 300

1001–1500

400

40001–40500

10 800

107501–109500

16 300

217501–218000

9 200

1501–2000

500

40501–41000

10 900

109501–111500

16 200

218001–218500

9 100

2001–2500

600

41001–41500

11 000

111501–113500

16 000

218501–219000

8 900

2501–3000

800

41501–42000

11 300

113501–115500

15 900

219001–219500

8 800

3001–3500

900

42001–42500

11 400

115501–117500

15 800

219501–220000

8 600

3501–4000

1 000

42501–43000

11 500

117501–119500

15 700

220001–220500

8 500

4001–4500

1 200

43001–43500

11 700

119501–120000

15 600

220501–221000

8 400

4501–5000

1 300

43501–44000

11 800

120001–121500

15 500

221001–221500

8 300

5001–5500

1 400

44001–44500

11 900

121501–123500

15 400

221501–222000

8 200

5501–6000

1 600

44501–45000

12 100

123501–125500

15 300

222001–222500

8 100

6001–6500

1 700

45001–45500

12 200

125501–127500

15 200

222501–223000

7 900

6501–7000

1 800

45501–46000

12 300

127501–128000

15 100

223001–223500

7 800

7001–7500

1 900

46001–46500

12 400

128001–129500

15 000

223501–224000

7 700

7501–8000

2 100

46501–47000

12 600

129501–131500

14 900

224001–224500

7 600

8001–8500

2 300

47001–47500

12 700

131501–133500

14 800

224501–225000

7 400

8501–9000

2 500

47501–48000

12 800

133501–135500

14 700

225001–225500

7 300

9001–9500

2 600

48001–48500

13 000

135501–136000

14 600

225501–226000

7 200

9501–10000

2 700

48501–49000

13 100

136001–137500

14 500

226001–226500

7 000

10001–10500

2 900

49001–49500

13 200

137501–139500

14 400

226501–227000

6 900

10501–11000

3 000

49501–50000

13 400

139501–141500

14 300

227001–227500

6 800

11001–11500

3 100

50001–50500

13 500

141501–143500

14 200

227501–228000

6 700

11501–12000

3 200

50501–51000

13 600

143501–144000

14 100

228001–228500

6 600

12001–12500

3 400

51001–51500

13 700

144001–145500

14 000

228501–229000

6 500

12501–13000

3 500

51501–52000

13 900

145501–147500

13 900

229001–229500

6 300

13001–13500

3 600

52001–52500

14 000

147501–149500

13 800

229501–230000

6 200

13501–14000

3 800

52501–53000

14 100

149501–151500

13 700

230001–230500

6 100

14001–14500

3 900

53001–53500

14 300

151501–152000

13 600

230501–231000

5 900

14501–15000

4 000

53501–54000

14 400

152001–153500

13 500

231001–231500

5 800

15001–15500

4 100

54001–54500

14 500

153501–155500

13 400

231501–232000

5 700

15501–16000

4 300

54501–55000

14 700

155501–157500

13 300

232001–232500

5 600

16001–16500

4 400

55001–55500

14 800

157501–159500

13 200

232501–233000

5 500

16501–17000

4 500

55501–56000

14 900

159501–160000

13 100

233001–233500

5 300

17001–17500

4 700

56001–56500

15 000

160001–161500

13 000

233501–234000

5 200

17501–18000

4 800

56501–57000

15 200

161501–163500

12 900

234001–234500

5 100

18001–18500

4 900

57001–57500

15 300

163501–165500

12 800

234501–235000

5 000

18501–19000

5 100

57501–58000

15 600

165501–167500

12 700

235001–235500

4 900

19001–19500

5 200

58001–58500

15 700

167501–169500

12 600

235501–236000

4 800

19501–20000

5 300

58501–59000

15 800

169501–171500

12 400

236001–236500

4 600

20001–20500

5 400

59001–59500

15 900

171501–173500

12 300

236501–237000

4 400

20501–21000

5 600

59501–60000

16 000

173501–175500

12 200

237001–237500

4 300

21001–21500

5 700

60001–60500

16 200

175501–176500

12 100

237501–238000

4 200

21501–22000

5 800

60501–61000

16 300

176501–178000

12 000

238001–238500

4 100

22001–22500

6 000

61001–61500

16 400

178001–179500

11 900

238501–239000

4 000

22501–23000

6 100

61501–62000

16 600

179501–180500

11 800

239001–239500

3 900

23001–23500

6 200

62001–62500

16 700

180501–181000

11 700

239501–240000

3 700

23501–24000

6 400

62501–63000

16 800

181001–181500

11 800

240001–240500

3 600

24001–24500

6 500

63001–63500

17 000

181501–183000

11 700

240501–241000

3 500

24501–25000

6 700

63501–64000

17 100

183001–184000

11 600

241001–241500

3 400

25001–25500

6 900

64001–64500

17 200

184001–185500

11 500

241501–242000

3 300

25501–26000

7 000

64501–65000

17 400

185501–187500

11 400

242001–242500

3 200

26001–26500

7 100

65001–65500

17 500

187501–189000

11 300

242501–243000

3 100

26501–27000

7 300

65501–66000

17 600

189001–190500

11 200

243001–243500

2 900

27001–27500

7 400

66001–66500

17 800

190501–193000

11 100

243501–244000

2 700

27501–28000

7 500

66501–67000

17 900

193001–195000

11 200

244001–244500

2 600

28001–28500

7 600

67001–67500

18 000

195001–196000

11 100

244501–245000

2 500

28501–29000

7 800

67501–68000

18 200

196001–196500

11 200

245001–245500

2 400

29001–29500

7 900

68001–68500

18 300

196501–197000

11 100

245501–246000

2 300

29501–30000

8 000

68501–69000

18 400

197001–197500

11 200

246001–246500

2 200

30001–30500

8 200

69001–69500

18 600

197501–198000

11 100

246501–247000

2 000

30501–31000

8 300

69501–71500

18 700

198001–207500

11 200

247001–247500

1 900

31001–31500

8 400

71501–73500

18 500

207501–208000

11 300

247501–248000

1 800

31501–32000

8 600

73501–75500

18 400

208001–209500

11 200

248001–249000

1 700

32001–32500

8 700

75501–77500

18 300

209501–210000

11 100

249001–249500

1 500

32501–33000

8 800

77501–79500

18 200

210001–210500

11 000

249501–250000

1 400

33001–33500

8 900

79501–81500

18 000

210501–211000

10 900

250001–250500

1 300

33501–34000

9 100

81501–83500

17 900

211001–211500

10 800

250501–251000

1 200

34001–34500

9 200

83501–85500

17 800

211501–212000

10 600

251001–251500

1 000

34501–35000

9 300

85501–87500

17 700

212001–212500

10 500

251501–252000

900

35001–35500

9 500

87501–89500

17 500

212501–213000

10 300

252001–252500

800

35501–36000

9 600

89501–91500

17 400

213001–213500

10 200

252501–253500

600

36001–36500

9 700

91501–93500

17 300

213501–214000

10 100

253501–254000

500

36501–37000

9 900

93501–95500

17 200

214001–214500

10 000

254001–254500

400

37001–37500

10 000

95501–97500

17 000

214501–215000

9 900

254501–255000

200

37501–38000

10 100

97501–99500

16 900

215001–215500

9 800

255001–255500

100

38001–38500

10 200

99501–101500

16 800

215501–216000

9 600

 

38501–39000

10 400

101501–103500

16 700

216001–216500

9 500

2. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez17


A kompenzáció összege a 2. § (3) bekezdése, a (6) bezkedés a) pontja, a (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti esetekben a tárgyhónap első napján érvényes illetmény figyelembe vételével

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

–500

100

29701–30200

7 800

59401–60000

15 500

174201–176200

9 600

501–1000

300

30201–30700

8 000

60001–62000

15 400

176201–178200

9 500

1001–1500

400

30701–31200

8 100

62001–64000

15 300

178201–180100

9 400

1501–2000

500

31201–31700

8 200

64001–66000

15 200

180101–180700

9 300

2001–2500

600

31701–32200

8 400

66001–68000

15 100

180701–181300

9 200

2501–3000

800

32201–32700

8 500

68001–70000

15 000

181301–182000

9 100

3001–3500

900

32701–33200

8 600

70001–72000

14 900

182001–182600

8 900

3501–4000

1 000

33201–33700

8 700

72001–74000

14 800

182601–183300

8 700

4001–4500

1 200

33701–34200

8 900

74001–75400

14 700

183301–183900

8 500

4501–5000

1 300

34201–34700

9 000

75401–77400

14 600

183901–184600

8 300

5001–5500

1 400

34701–35200

9 100

77401–79400

14 500

184601–185300

8 100

5501–6000

1 600

35201–35700

9 300

79401–81400

14 400

185301–185900

7 900

6001–6500

1 700

35701–36200

9 400

81401–83300

14 300

185901–186600

7 800

6501–7000

1 800

36201–36700

9 500

83301–85300

14 200

186601–187200

7 600

7001–7500

1 900

36701–37200

9 700

85301–87300

14 100

187201–187900

7 400

7501–8000

2 100

37201–37700

9 800

87301–89300

14 000

187901–188500

7 200

8001–8600

2 200

37701–38200

9 900

89301–91200

13 900

188501–189200

7 000

8601–9100

2 400

38201–38700

10 000

91201–93200

13 800

189201–189800

6 800

9101–9600

2 500

38701–39200

10 200

93201–95200

13 700

189801–190500

6 600

9601–10100

2 600

39201–39700

10 300

95201–97200

13 600

190501–191100

6 400

10101–10600

2 800

39701–40200

10 400

97201–99100

13 500

191101–191800

6 300

10601–11100

2 900

40201–40700

10 600

99101–101100

13 400

191801–192500

6 100

11101–11600

3 000

40701–41200

10 700

101101–103100

13 300

192501–193100

5 900

11601–12100

3 100

41201–41700

10 800

103101–105100

13 200

193101–193800

5 700

12101–12600

3 300

41701–42300

11 000

105101–107000

13 100

193801–194400

5 500

12601–13100

3 400

42301–42800

11 100

107001–109000

13 000

194401–195100

5 300

13101–13600

3 500

42801–43300

11 200

109001–111000

12 900

195101–195700

5 100

13601–14100

3 700

43301–43800

11 400

111001–113000

12 800

195701–196400

5 000

14101–14600

3 800

43801–44300

11 500

113001–114900

12 700

196401–197000

4 800

14601–15100

3 900

44301–44800

11 600

114901–116900

12 600

197001–197700

4 600

15101–15600

4 000

44801–45300

11 800

116901–118900

12 500

197701–198300

4 400

15601–16100

4 200

45301–45800

11 900

118901–120900

12 400

198301–199000

4 300

16101–16600

4 300

45801–46300

12 000

120901–122900

12 300

199001–199600

4 100

16601–17100

4 400

46301–46800

12 100

122901–124800

12 200

199601–200300

4 000

17101–17600

4 600

46801–47300

12 300

124801–126800

12 100

200301–201000

3 800

17601–18100

4 700

47301–47800

12 400

126801–128800

12 000

201001–201600

3 700

18101–18600

4 800

47801–48300

12 500

128801–130800

11 900

201601–202300

3 500

18601–19100

5 000

48301–48800

12 700

130801–132700

11 800

202301–202900

3 400

19101–19600

5 100

48801–49300

12 800

132701–134700

11 700

202901–203500

3 200

19601–20100

5 200

49301–49800

12 900

134701–136700

11 600

203501–204200

3 100

20101–20600

5 300

49801–50300

13 100

136701–138700

11 500

204201–204900

2 900

20601–21100

5 500

50301–50800

13 200

138701–140600

11 400

204901–205500

2 700

21101–21600

5 600

50801–51300

13 300

140601–142600

11 300

205501–206200

2 600

21601–22100

5 700

51301–51800

13 400

142601–144600

11 200

206201–206800

2 400

22101–22600

5 900

51801–52300

13 600

144601–146600

11 100

206801–207500

2 300

22601–23100

6 000

52301–52800

13 700

146601–148500

11 000

207501–208200

2 100

23101–23600

6 100

52801–53300

13 800

148501–150500

10 900

208201–208800

2 000

23601–24100

6 300

53301–53800

14 000

150501–152500

10 800

208801–209500

1 800

24101–24600

6 400

53801–54300

14 100

152501–154500

10 700

209501–210100

1 700

24601–25200

6 500

54301–54800

14 200

154501–156400

10 600

210101–210800

1 500

25201–25700

6 700

54801–55300

14 400

156401–158400

10 500

210801–211500

1 400

25701–26200

6 800

55301–55800

14 500

158401–160400

10 400

211501–212100

1 200

26201–26700

6 900

55801–56300

14 600

160401–162400

10 300

212101–212700

1 100

26701–27200

7 100

56301–56800

14 700

162401–164300

10 200

212701–213400

900

27201–27700

7 200

56801–57300

14 900

164301–166300

10 100

213401–214000

800

27701–28200

7 300

57301–57800

15 000

166301–168300

10 000

214001–214700

600

28201–28700

7 400

57801–58400

15 200

168301–170300

9 900

214701–215300

500

28701–29200

7 600

58401–58900

15 300

170301–172200

9 800

215301–216000

300

29201–29700

7 700

58901–59400

15 400

172201–174200

9 700

216001–216700

200

3. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez18


A kompenzáció összege a 2. § (4) bekezdése, a (6) bekezdés b) pontja, a (7) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben a tárgyhónap első napján érvényes illetmény figyelembe vételével

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

–4 500

0

84001–84500

6 700

115001–117000

12 600

190501–191000

6 400

4501–12000

100

84501–85000

6 800

117001–119000

12 500

191001–191500

6 000

12001–20000

200

85001–85500

6 900

119001–121000

12 400

191501–192000

5 900

20001–28500

300

85501–86000

7 100

121001–123000

12 300

192001–192500

5 800

28501–36500

400

86001–86500

7 200

123001–125000

12 200

192501–193000

5 600

36501–44500

500

86501–87000

7 300

125001–127000

12 100

193001–193500

5 500

44501–52500

600

87001–87500

7 400

127001–129000

12 000

193501–194000

5 400

52501–61000

700

87501–88000

7 600

129001–131000

11 900

194001–194500

5 300

61001–62000

800

88001–88500

7 700

131001–133000

11 800

194501–195000

5 200

62001–62500

1 000

88501–89000

7 800

133001–135000

11 700

195001–195500

5 100

62501–63000

1 100

89001–89500

8 000

135001–136500

11 600

195501–196000

4 900

63001–63500

1 200

89501–90000

8 100

136501–138500

11 500

196001–196500

4 800

63501–64000

1 300

90001–90500

8 200

138501–140500

11 400

196501–197000

4 700

64001–64500

1 500

90501–91000

8 400

140501–142500

11 300

197001–197500

4 600

64501–65000

1 600

91001–91500

8 500

142501–144500

11 200

197501–198000

4 500

65001–65500

1 700

91501–92000

8 600

144501–146500

11 100

198001–198500

4 400

65501–66000

1 900

92001–92500

8 700

146501–148500

11 000

198501–199000

4 200

66001–66500

2 000

92501–93000

8 900

148501–150500

10 900

199001–199500

4 100

66501–67000

2 100

93001–93500

9 000

150501–152500

10 800

199501–200000

4 000

67001–67500

2 300

93501–94000

9 100

152501–154500

10 700

200001–200500

3 900

67501–68000

2 400

94001–94500

9 300

154501–156500

10 600

200501–201000

3 800

68001–68500

2 500

94501–95000

9 400

156501–158500

10 500

201001–201500

3 700

68501–69000

2 600

95001–95500

9 500

158501–160500

10 400

201501–202000

3 500

69001–69500

2 800

95501–96000

9 600

160501–162500

10 300

202001–202500

3 400

69501–70000

2 900

96001–96500

9 800

162501–164500

10 200

202501–203000

3 300

70001–70500

3 000

96501–97000

9 900

164501–166500

10 100

203001–203500

3 200

70501–71000

3 200

97001–97500

10 000

166501–168500

10 000

203501–204000

3 100

71001–71500

3 300

97501–98000

10 200

168501–170500

9 900

204001–204500

3 000

71501–72000

3 400

98001–98500

10 300

170501–172500

9 800

204501–205000

2 800

72001–72500

3 500

98501–99000

10 400

172501–174000

9 700

205001–205500

2 700

72501–73000

3 700

99001–99500

10 600

174001–176000

9 600

205501–206000

2 600

73001–73500

3 800

99501–100000

10 700

176001–178000

9 500

206001–206500

2 500

73501–74000

3 900

100001–100500

10 800

178001–180000

9 400

206501–207000

2 400

74001–74500

4 100

100501–101000

10 900

180001–181000

9 300

207001–207500

2 300

74501–75000

4 200

101001–101500

11 100

181001–181500

9 100

207501–208000

2 100

75001–75500

4 300

101501–102000

11 200

181501–182000

9 000

208001–208500

2 000

75501–76000

4 500

102001–102500

11 300

182001–182500

8 900

208501–209000

1 900

76001–76500

4 600

102501–103000

11 500

182501–183000

8 700

209001–209500

1 800

76501–77000

4 700

103001–103500

11 600

183001–183500

8 600

209501–210000

1 700

77001–77500

4 800

103501–104000

11 700

183501–184000

8 400

210001–210500

1 600

77501–78000

5 000

104001–104500

11 900

184001–184500

8 300

210501–211000

1 400

78001–78500

5 100

104501–105000

12 000

184501–185000

8 100

211001–211500

1 300

78501–79000

5 200

105001–105500

12 100

185001–185500

8 000

211501–212000

1 200

79001–79500

5 400

105501–106000

12 200

185501–186000

7 900

212001–212500

1 100

79501–80000

5 500

106001–106500

12 400

186001–186500

7 700

212501–213000

1 000

80001–80500

5 600

106501–107000

12 500

186501–187000

7 600

213001–213500

900

80501–81000

5 800

107001–107500

12 600

187001–187500

7 400

213501–214000

700

81001–81500

5 900

107501–108000

12 800

187501–188000

7 300

214001–214500

600

81501–82000

6 000

108001–108500

12 900

188001–188500

7 200

214501–215000

500

82001–82500

6 100

108501–109000

13 000

188501–189000

7 000

215001–215500

400

82501–83000

6 300

109001–111000

12 900

189001–189500

6 900

215501–216000

300

83001–83500

6 400

111001–113000

12 800

189501–190000

6 700

216001–216500

200

83501–84000

6 500

113001–115000

12 700

190001–190500

6 600

 

4. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez19


A kompenzáció összege a 2. § (5) bekezdése, a (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti esetekben a tárgyhónap első napján érvényes illetmény figyelembe vételével

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

–4 500

0

136501–137000

5 000

157501–158500

10 500

195501–196000

5 000

4501–12000

100

137001–137500

5 200

158501–160500

10 400

196001–196500

4 900

12001–20000

200

137501–138000

5 300

160501–162500

10 300

196501–197000

4 700

20001–28500

300

138001–138500

5 400

162501–164500

10 200

197001–197500

4 600

28501–36500

400

138501–139000

5 500

164501–166500

10 100

197501–198000

4 500

36501–44500

500

139001–139500

5 700

166501–168500

10 000

198001–198500

4 400

44501–52500

600

139501–140000

5 800

168501–170500

9 900

198501–199000

4 200

52501–61000

700

140001–140500

5 900

170501–172500

9 800

199001–199500

4 100

61001–69000

800

140501–141000

6 100

172501–174000

9 700

199501–200000

4 000

69001–77000

900

141001–141500

6 200

174001–176000

9 600

200001–200500

3 900

77001–85500

1 000

141501–142000

6 300

176001–178000

9 500

200501–201000

3 800

85501–93500

1 100

142001–142500

6 500

178001–180000

9 400

201001–201500

3 700

93501–101500

1 200

142501–143000

6 600

180001–181000

9 300

201501–202000

3 500

101501–110000

1 300

143001–143500

6 700

181001–181500

9 100

202001–202500

3 400

110001–118000

1 400

143501–144000

6 800

181501–182000

9 000

202501–203000

3 300

118001–123500

1 500

144001–144500

7 000

182001–182500

8 900

203001–203500

3 200

123501–124000

1 600

144501–145000

7 100

182501–183000

8 700

203501–204000

3 100

124001–124500

1 800

145001–145500

7 200

183001–183500

8 600

204001–204500

3 000

124501–125000

1 900

145501–146000

7 400

183501–184000

8 400

204501–205000

2 800

125001–125500

2 000

146001–146500

7 500

184001–184500

8 300

205001–205500

2 700

125501–126000

2 200

146501–147000

7 600

184501–185000

8 100

205501–206000

2 600

126001–126500

2 300

147001–147500

7 700

185001–185500

8 000

206001–206500

2 500

126501–127000

2 400

147501–148000

7 900

185501–186000

7 900

206501–207000

2 400

127001–127500

2 600

148001–148500

8 000

186001–186500

7 700

207001–207500

2 300

127501–128000

2 700

148501–149000

8 100

186501–187000

7 600

207501–208000

2 100

128001–128500

2 800

149001–149500

8 300

187001–187500

7 400

208001–208500

2 000

128501–129000

2 900

149501–150000

8 400

187501–188000

7 300

208501–209000

1 900

129001–129500

3 100

150001–150500

8 500

188001–188500

7 200

209001–209500

1 800

129501–130000

3 200

150501–151000

8 700

188501–189000

7 000

209501–210000

1 700

130001–130500

3 300

151001–151500

8 800

189001–189500

6 900

210001–210500

1 600

130501–131000

3 500

151501–152000

8 900

189501–190000

6 700

210501–211000

1 400

131001–131500

3 600

152001–152500

9 000

190001–190500

6 600

211001–211500

1 300

131501–132000

3 700

152501–153000

9 200

190501–191000

6 400

211501–212000

1 200

132001–132500

3 900

153001–153500

9 300

191001–191500

6 300

212001–212500

1 100

132501–133000

4 000

153501–154000

9 400

191501–192000

6 200

212501–213000

1 000

133001–133500

4 100

154001–154500

9 600

192001–192500

6 000

213001–213500

900

133501–134000

4 200

154501–155000

9 700

192501–193000

5 900

213501–214000

700

134001–134500

4 400

155001–155500

9 800

193001–193500

5 700

214001–214500

600

134501–135000

4 500

155501–156000

10 000

193501–194000

5 600

214501–215000

500

135001–135500

4 600

156001–156500

10 100

194001–194500

5 500

215001–215500

400

135501–136000

4 800

156501–157000

10 200

194501–195000

5 300

215501–216000

300

136001–136500

4 900

157001–157500

10 300

195001–195500

5 200

216001–216500

200

5. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez20


Nyilatkozat és Változás bejelentés a költségvetési szervnél, egyház közcélú tevékenységet folytató intézményénél foglalkoztatott magánszemély 2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációjának igénybevételéhez

Kérjük, a Nyilatkozat kitöltése előtt a Kitöltési útmutatót figyelmesen olvassa el!

I. A nyilatkozatot adó magánszemély (a továbbiakban: Nyilatkozó)

 

neve:

......................................................................................................................................

 

születési dátuma:

......................................................................................................................................

 

adóazonosító jele:

......................................................................................................................................

 

munkáltatójának megnevezése:

......................................................................................................................................

 

munkáltatójának adószáma:

......................................................................................................................................

1.    A Nyilatkozó családi kedvezmény igénybevételére jogosult: igen: □ nem: □
2.    Eltartottak száma (a magzatot is beleértve): .......................................................................
3.    Az eltartottak közül a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak száma: ........................
4.    E rendelet szerinti jogviszony keletkezésének időpontja azon Nyilatkozó esetében, aki családi kedvezmény érvényesítésére nem jogosult, vagy legalább egy kedvezményezett eltartott után illeti meg családi kedvezmény, úgy, hogy az eltartottak száma legalább három fő (kitöltendő az I.1. pont Nem válasza vagy a 2. pontban 3 vagy több eltartott megjelölése esetén):
A)    2010. december 31-én vagy azt megelőzően: □
B)    2011. január 1. és 2011. december 31. között □
5.    A Nyilatkozóval közös háztartásban élő házastárs/élettárs jelen rendeletben felsorolt jogviszony(ok)ban álló, költségvetési szervnél, egyház közcélú tevékenységet folytató intézményénél foglalkoztatott, és jogviszonya 2012. január 1-je előtt keletkezett (kitöltendő az I.1. pont Igen válasza esetén; amennyiben a Nyilatkozónak nincs vele közös háztartásban élő házastársa/élettársa, akkor a Nem választ kell megjelölni):
igen: □ nem: □
6.    A Nyilatkozó vagy az e rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál jogviszonyban álló házastárs/élettárs bruttó illetményének összege az alacsonyabb (kitöltendő az I.5. pont Igen válasza esetén):
Nyilatkozó: □     Házastárs / élettárs: □
7.    Kettő kedvezményezett eltartott esetén a Nyilatkozó és az e rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál jogviszonyban álló házastárs/élettárs bruttó illetményeinek különbsége nagyobb vagy egyenlő, mint 50 000 forint (kitöltendő az I.2. pont „2”, az 1.3 pont „2” és az I.5. pont Igen válaszai esetén):
igen: □ nem: □
8.    Kettő kedvezményezett eltartott esetén a Nyilatkozó házastársának/élettársának bruttó illetménye alacsonyabb 109 000 forintnál (kitöltendő az I.2. pont „2”, az 1.3 pont „2” és az I.5. pont Igen válaszai esetén):
igen: □ nem: □
9.     A Nyilatkozó aláírása: ......................................................................................

II. KITÖLTENDŐ KIZÁRÓLAG VÁLTOZÁS BEJELENTÉS ESETÉN
10.    A bejelentett változás bekövetkezésének napja: ........................................................................
11.    A Nyilatkozó aláírása:    ........................................................................

III.
Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott kompenzáció igénybevételének elbírálásához adtam, az ebben található adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat bármely pontját érintő változás esetén haladéktalanul köteles vagyok munkáltatómnál megváltozott tartalommal változás bejelentés céljából új nyilatkozatot tenni. A jogtalanul felvett kompenzáció összegét az általános elévülési időn belül köteles vagyok visszafizetni.
Többes jogviszonyom esetén kijelentem, hogy csak egy munkáltatómnál adok le nyilatkozatot, az alábbiak szerint: ha rendelkezem teljes munkaidős jogviszonnyal, kizárólag a teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónál, több részmunkaidős jogviszony esetén kizárólag a velem legkorábban jogviszonyt létesítő munkáltatómnál teszek nyilatkozatot.
A nyilatkozat késedelmes leadása, téves, vagy hiányos kitöltése miatt ki nem utalt kompenzáció összegétől elesem, azt visszamenőleg érvényesíteni nem áll módomban.
Hozzájárulok ahhoz, hogy ha év közben olyan változást jelentek be, amely alapján a kompenzációra nem vagy csökkentett összegben válok jogosulttá, a változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően esetlegesen már kifizetett kompenzáció összegét a foglalkoztatóm visszavonja.

Kelt: ....................................................................................
A Nyilatkozó aláírása:     .................................................................................................
Nyilatkozó munkáltatójának átvételt igazoló aláírása: ..................................................................................................
Átvétel kelte: ....................................................................

Kitöltési útmutató a költségvetési szervnél, egyház közcélú tevékenységet folytató intézményénél foglalkoztatott magánszemély 2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációjának igénybevételéhez kitöltendő Nyilatkozathoz, Változás bejelentéshez

A Nyilatkozatot két példányban, a kitöltési útmutató alapján kell kitölteni, különös figyelemmel arra, hogy a munkáltató a Nyilatkozatban foglaltakat akkor tudja figyelembe venni és a kompenzációt érvényesíteni, ha a kitöltött Nyilatkozatot Ön, mint Nyilatkozó legkésőbb 2012. március 15-éig a munkáltatója rendelkezésére bocsátja. A kompenzáció 2012. március 15. után visszamenőlegesen nem érvényesíthető. A munkáltató a másolaton igazolja az első példány átvételét, és azt az irattározási szabályainak megfelelően a munkáltató vagy az illetékes illetmény számfejtőhely megőrzi. A másodpéldányt Önnek 5 évig szintén meg kell őriznie.
A Nyilatkozat tartalmát érintő, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok változása esetén a Nyilatkozó köteles munkáltatójánál megváltozott tartalommal változás bejelentés céljából új nyilatkozatot tenni. A Változás bejelentés során az I. Blokkban ne csak azokat a rovatokat töltse ki, amelyekben változás történt, hanem a teljes I. Blokkot, tehát azokat a rovatokat is, amelyekben változás nem állt be, de eredeti Nyilatkozatában tartalmazott adatot, jelölést. A Nyilatkozat II. Blokkját Változás bejelentés esetén szintén töltse ki és írja alá, mert a változás bekövetkezése napjának feltüntetése és aláírás nélkül a Változás bejelentés érvénytelen.
Amennyiben Ön az alább felsorolt jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban is foglalkoztatott, Ön csak a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra, így kizárólag az Önt teljes munkaidőben foglalkoztató munkáltatója felé adhat le Nyilatkozatot. Ha Önnek nincs teljes munkaidős jogviszonya, tehát csak részmunkaidőben foglalkoztatott, egy vagy több munkáltató által, úgy a legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció. Ebben az esetben az Önnel legkorábban jogviszonyt létesítő munkáltatóhoz kell benyújtania Nyilatkozatát. Fontos, hogy Ön több jogviszony esetén is csak egy munkáltatótól jogosult kompenzációra, így csak egy munkáltatóhoz adhat Nyilatkozatot.
A jogalap nélkül felvett kompenzáció összege Öntől az általános elévülési időn, azaz három éven belül visszakövetelhető.

A Nyilatkozatot csak abban az esetben töltse ki és adja le munkáltatójánál, ha az alábbi három feltétel mindegyikének egyidejűleg megfelel, vagyis Ön jogosult a kompenzációra.

1.    Jogviszonya 2012. január 1-je előtt keletkezett, vagy amennyiben az 2012. évben létesült, 2011. december 31-e és a jelenlegi jogviszonya létrejötte között kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval állt munkavégzésre irányuló jogviszonyban.
2.1.    költségvetési szervnél jogviszonyban álló olyan foglalkoztatott, aki közalkalmazottként, köztisztviselőként, kormánytisztviselőként, fegyveres szerv hivatalos állományú tagjaként, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjaként, igazságügyi alkalmazottként, ügyészségi alkalmazottként, közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalóként, hivatásos nevelőszülőként kerül alkalmazásra, vagy
2.2.    egyház közcélú tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként működő intézményénél áll munkaviszonyban, vagy hivatásos nevelőszülői jogviszonyban, és

3.    a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint az alább ismertetett értékhatárok közül Önre vonatkozó összeg:
3.1.    Ön nem jogosult családi kedvezmény érvényesítésére, jogviszonya 2010. december 31-én vagy azt megelőzően keletkezett, és a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 255 501 Ft [2. § (2)], vagy
3.2.    Ön nem jogosult családi kedvezmény érvényesítésére, jogviszonya 2011. január 1-je és
2011. december 31-e között jött létre, és a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 216 701 Ft [2. § (3)], vagy
3.3.    Ön egy vagy kettő kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, az eltartottak száma három főnél kevesebb, jogviszonya 2012. január 1-je előtt keletkezett, és a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 216 501 Ft [2. § (4)–(5)], vagy
3.4.    Ön egy kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, az eltartottak száma három főnél kevesebb, jogviszonya 2012. január 1-je előtt keletkezett, házastársa/élettársa szintén e rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatott,
–    az Önök tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye közül az Öné az alacsonyabb, és annak összege kevesebb, mint 216 701 Ft [2. § (6) a)], vagy
–    az Önök tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye közül az Öné a magasabb, és annak összege kevesebb, mint 216 501 Ft [2. § (6) b)], vagy
3.5.    Ön kettő kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, az eltartottak száma három főnél kevesebb, jogviszonya 2012. január 1-je előtt keletkezett, házastársa/élettársa szintén e rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatott, és
–    legalább egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 Ft, a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség nagyobb vagy egyenlő, mint 50 000 Ft, és az Ön tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye nem haladja meg a 216 701 Ft-ot feltéve, hogy az Ön bruttó illetménye az alacsonyabb [2. § (7) aa)], vagy a 216 501 Ft-ot, amennyiben az Ön bruttó illetménye a magasabb [2. § (7) ab)], vagy
–    mindkettőjük tárgyhavi illetménye magasabb vagy egyenlő, mint 109 000 Ft, és az Ön tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye nem haladja meg a 216 501 Ft-ot [2. § (7) b)], vagy
–    a kettőjük tárgyhavi illetménye közötti különbség kisebb mint 50 000 Ft – függetlenül a tárgyhavi illetmény összegétől –, és az Ön tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye nem haladja meg a 216 501 Ft-ot [2. § (7) c)].
3.6.    Az Ön jogviszonya 2010. december 31-én vagy azt megelőzően keletkezett, és
–    Ön egy, kettő vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye pedig kevesebb mint 216 701 Ft. Amennyiben az ön tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb 135 000 Ft-nál, Ön a tárgyhónap első napján érvényes illetménye 2,29%-ának megfelelő kompenzációra jogosult, amennyiben illetménye 135 000 Ft és 216 700 Ft között van, úgy ez a mérték 1,53% [2. § (8) aa) és b)], vagy
–    Ön négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye pedig kevesebb mint 216 701 Ft. Amennyiben az ön tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint a 135 000 Ft-nak és a három feletti kedvezményezett eltartott(ak) számának a 20 000 Ft szorzatával növelt összege (pl. 4 kedvezményezett eltartott esetén 155 000 Ft, 5 kedvezményezett eltartott esetén 175 000 Ft stb.), úgy Ön a tárgyhónap első napján érvényes illetménye 2,29%-ának megfelelő kompenzációra jogosult, amennyiben illetménye az előbbi összeg és 216 700 Ft között van, úgy ez a mérték 1,53%. Ha ön 8 vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, úgy Önre a 216 700 Ft-os illetmény határ nem vonatkozik, a bruttó illetmény kompenzációra jogosító felső határát kizárólag a 135 000 Ft-nak és a három feletti kedvezményezett eltartott(ak) számának a 20 000 Ft szorzatával növelt összege határozza meg (pl: 8 kedvezményezett eltartott esetén 235 000 Ft, [2. § (8) ab) és b)],
3.7.    Ön egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, jogviszonya 2011. január 1-je és 2011. december 31-e között jött létre, és a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 216 701 Ft [2. § (9)].

A Nyilatkozat kitöltése előtt Önnek az alábbi szempontok alapján kell mérlegelnie a jogosultsági feltételeket:

1.    Családi kedvezményre jogosult: A családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi pótlékra jogosultnak minősül, ha a családi pótlékot nem Ön, hanem az Önnel és a gyermekkel egy háztartásban élő másik szülő igényelte az azt folyósító szervtől, vagy – a jogosultság ellenére – azt bármely okból egyikőjük sem igényelte. (Családi pótlékra való jogosultsága ellenére családi kedvezmény érvényesítésére nem jogosult az a magánszemély, aki a családi pótlékot a gyermekotthonban nevelt vagy szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel a gyermekotthon vagy a szociális intézmény vezetőjeként, illetve a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel a javítóintézet igazgatójaként vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként kapja.)
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult továbbá a várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa – a várandósság időszakában (a magzat fogantatásának 91. napjától megszületéséig) –, a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), és a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély azzal a kitétellel, hogy az említett jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy – a döntésük szerinti – minősül jogosultnak.
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult még bármely EGT-állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult magánszemély is.
A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi kedvezmény igénybevételére jogosultnak minősül, ha a személyi jövedelemadózása során a családi kedvezményt nem Ön, hanem az Önnel közös háztartásban élő házastársa/élettársa érvényesíti. (Pl. közös háztartásban élő házaspár nevel a háztartásban egy fő kedvezményre jogosító gyermeket, ebben az esetben mindketten jogosultak a családi kedvezményre, függetlenül attól, hogy a családi kedvezmény érvényesítéséről az év során vagy az adóév végén személyi jövedelemadó bevallásukban hogyan döntenek.)
Eltartott: Eltartottnak minősül a kedvezményezett eltartottakon túl a családi pótlékra már nem jogosító tanuló, hallgató is mindaddig, ameddig őt is figyelembe veszik a testvérei után járó családi pótlék összegének megállapításánál, tehát aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.
Élettársi kapcsolat meghatározásához: Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.
Kedvezményezett eltartott meghatározásához: Kedvezményezett eltartott az, akire tekintettel a magánszemély a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult, a magzat a várandósság időszakában – fogantatásának 91. napjától megszületéséig –, továbbá az aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, valamint a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.
2.    Jogviszonya keletkezésének időpontja: Jogviszonya keletkezésének időpontjaként azt a dátumot kell tekintenie, amikor az Ön jogviszonya a költségvetési szervnél, az egyház közcélú tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként működő intézményénél (a továbbiakban: kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztató) létrejött.
Amennyiben Ön a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál 2011-ben létesített jogviszonyt, de azt közvetlenül megelőzően is e foglalkoztatók valamelyikénél állt alkalmazásban, úgy ezeket a jogviszonyokat a kompenzáció igénybe vétele szempontjából tekintse folyamatosnak, és a legkorábban keletkezett jogviszony létrejöttének dátumát vegye figyelembe a kitöltéskor. A jogviszony folytonosságát nem szakítja meg álláskeresési támogatás igénybe vételének időszaka, ha Ön azt megelőzően és az követően is kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál létesített jogviszonyt. (pl. ha Ön 2010. szeptember. 30-áig egy költségvetési szervnél dolgozott, 2010. november 1-jétől 2011. január 31-éig álláskeresési járadékban részesült, majd 2011. február 1-jén valamely egyház közcélú tevékenységet folytató intézményénél létesít munkaviszonyt, úgy Önre a 255 501 Ft-os bruttó illetmény korlát vonatkozik, a jogviszonya keletkezésének időpontja kérdésre pedig a
„2010. december 31-én vagy azt megelőzően” választ jelölje meg.)
Amennyiben Ön 2012-ben, év közben létesít jogviszonyt a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál, de azt közvetlenül megelőzően is e foglalkoztatók valamelyikénél állt alkalmazásban, úgy ezeket a jogviszonyokat a kompenzáció igénybe vétele szempontjából szintén tekintse folyamatosnak, és a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál legkorábban keletkezett jogviszony létrejöttének dátumát vegye figyelembe a kitöltéskor. Ez esetben sem jelent megszakítást az álláskeresési járadék igénybevételének időszaka.
3.    Az e rendelet hatálya alá tartozó házastárs/élettárs értelmezése: A Nyilatkozat I.5. pontját abban az esetben töltse ki, ha Ön jogosult családi kedvezmény igénybevételére.
Amennyiben az Ön házastársa/élettársa e kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál áll jogviszonyban (lásd a jogosultsági feltételek 2.1 és 2.2 pontjait), Ön a Nyilatkozat I.5. pontjára Igen választ adjon. Ha az Ön házastársa/élettársa nem e rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál foglalkoztatott, Ön a Nem választ jelölje be. Amennyiben Önnek nincs házastársa/élettársa, úgy Ön szintén a Nem választ jelölje meg.
4.    Illetmény alatt a Nyilatkozat kitöltésekor
a)    a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 66. és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára ugyanezen törvény 70–75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,
b)    a köztisztviselők és kormánytisztviselők esetében a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 42. § (2) bekezdése szerinti – a 43. § (4) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,
c)    a kormánytisztviselők esetén – a b) pontban foglaltakon túlmenően – a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény 18. § (2) alapján megállapított illetményt [felhívjuk a figyelmét arra, hogy 2012. március 1-től a köztisztviselők és kormánytisztviselők esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 131. § (2) bekezdése szerinti – a 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – azonos elemeket tartalmazó illetményt],
d)    a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény 112. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
e)    a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak jogállásáról szóló törvény 123. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
f)    az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 96. § (1) bekezdése szerinti – a 102. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,
g)    az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló törvény 46/C., 81/C. és 90/A. §-a szerinti – a 81/G. § (2) bekezdése és a 90/E. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,
h)    az Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait,
i)    egyház közcélú tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként működő intézményénél vagy annak fenntartójánál foglalkoztatottak esetén a munkavállaló személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait,
j)    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 66/L. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői díjat kell érteni.

A Nyilatkozat I. Blokkját a Nyilatkozat első benyújtásakor, és a változás bejelentések alkalmával is ki kell töltenie, majd alá kell írnia. Aláírás nélkül a Nyilatkozat érvénytelen. Változás bejelentés esetén a II. Blokkot is írja alá. A III. Blokkban található záradék aláírásáról se feledkezzen el sem az első Nyilatkozat, sem a változás bejelentésekor!
FONTOS, hogy ezt a Nyilatkozatot Ön a 2012. évi adó- és járulékváltozásoknak a költségvetési szerveknél, egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak körében történő kompenzálásához adta. EZ A NYILATKOZAT NEM HELYETTESÍTI A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ADÓELŐLEG-NYILATKOZATOT!

6. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez21


ADATSZOLGÁLTATÁS
a nettó finanszírozásba bevont költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2012. évi kompenzációja ………………….. hónap után járó részletének elszámolásához

2K01427_0

neve:

 

címe:

 

 

 

 

 

 

törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

adószáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzforgalmi jelzőszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzügyi körzet :

 

 

 

 

KSH kód:

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

1.

A 2. § (2) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma

 

2.

A 2. § (3) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma

 

3.

A 2. § (4) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma

 

4.

A 2. § (5) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma

 

5.

A 2. § (6) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma

 

6.

A 2. § (7) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma

 

7.

A 2. § (8) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma

 

8.

A 2. § (9) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma

 

9.

Kompenzációra jogosultak száma összesen (1. + … + 8.)

 

Sorszám

Megnevezés

Összeg (Ft)

10.

A 2012. évi kompenzáció havi részletének – kifizetőt terhelő közterhekkel növelt – bruttó összege 1

 

11.

A 2012. évi kompenzáció havi részletének – tárgyhó elején – a dolgozók részére kifizetendő nettó összege 2

 


………………………, ……….. év ……………………. hó ……… nap

P. H.

.........................................................
aláírás________________________
1 2012. évben – január hónap kivételével – havonta a nettó finanszírozásban elszámolásra kerülő összeg.
2 2012. január hónapban a nettó finanszírozásban elszámolásra kerülő összeg.

7. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez


MEGYEI ÖSSZESÍTŐ
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja
………………. hónap után járó részletének elszámolásához

Megye kódja / sorszám:

 

 

/

 

 

 

 

neve:

 


1M41863_1

Önkormányzat/kistérségi társulás

Központi költségvetésből finanszírozott kör esetében

OEP kör esetében

a 2012. évi kompenzáció

havi részletének

a 2012. évi kompenzáció

havi részletének

a 2012. évi kompenzáció

havi részletének

Sor-
szám

KSH kódja

Neve

a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege

(Ft)

a dolgozónak kifizetendő nettó összege (Ft)

a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege

(Ft)

a dolgozónak kifizetendő nettó összege (Ft)

a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege

(Ft)

(4 + 6)

a dolgozónak kifizetendő

nettó összege

(Ft)

(5 + 6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megye összesen:

 

 

 

 

 

 


…………………………………….., ……………év…………………….. hó……………….nap

P. H.

…………………………………………………..
igazgató

8. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez


ADATKÖZLŐ LAP
Adatszolgáltatás
a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja
………………. hónap után járó részletének elszámolásához

1M41864_0

Helyi önkormányzat

neve :

 

 

címe :

 

 

 

 

 

 

 

törzsszáma :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adószáma :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzügyi körzet :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSH kód :

 

 

 

 

 

 

 


1M41864_1

Költségvetési szerv

Központi költségvetésből finanszírozott kör esetében

OEP kör esetében 3

a 2012. évi kompenzáció

havi részletének

a 2012. évi kompenzáció

havi részletének

PIR

törzsszáma

neve

a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege 1

(Ft)

a dolgozónak kifizetendő nettó összege 2

(Ft)

a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege 1

(Ft)

a dolgozónak kifizetendő nettó összege 2

(Ft)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzat összesen:

 

 

 

 

…………………………………….., ……………év…………………….. hó……………….nap

P. H.
…………………………………………………..
igazgató

1

2012. évben – január hónap kivételével – havonta megegyezik a 6. § (1) bekezdés szerint elszámolt összeggel.

2

2012. január hónapban megegyezik a 6. § (2) bekezdés szerint elszámolt összeggel.

3

A helyi önkormányzat a 6. § (4) bekezdés szerint soron kívül továbbítja január hónapban a 6. oszlop szerinti, a további hónapokban az 5. oszlop szerinti összeget.

9. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez


I G É N Y L Ő L A P


az egyházi fenntartású közcélú szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja után járó támogatás igényléséhez

I.

Ágazat megnevezése
(az ágazatot a megfelelő szöveg aláhúzásával, vagy betűjel megjelölésével kell jelezni)

a) egészségügy b) oktatás c) szociális d) közművelődés e) sport f) karitatív

II.

Fenntartó

 

 

 

 

 

 

 

neve:

 

 

 

 

 

 

 

címe:

 

 

 

 

 

 

 

adószáma:

 

 

 

 

 

 

 

OEP finanszírozási kód / OM azonosító:

 

 

 

 

 

 

bankszámla száma:

 

 

 

 

 

bankszámlát vezető pénzintézet neve:

 

III.

Foglalkoztató szervezet

 

 

 

 

 

 

 

neve:

 

 

 

 

 

 

 

címe:

 

 

 

 

 

 

 

adószáma:

 

 

 

 

 

 

OEP finanszírozási kód / OM azonosító:

 

 

 

 

 

 

bankszámla száma:

 

 

 

 

 

 

bankszámlát vezető pénzintézet neve:

 

 

 

 

 

 

Megnevezés

Korm. rendelet 2. §-a alapján kompenzáció összesen

I.

Kompenzációra jogosultak száma

 

 

 

 

 

 

II.

Havi igénylési adatok (forintban)

1.

Kompenzáció egy havi összege

 

 

 

 

 

 

2.

Kifizetőt terhelő közterhek összege

 

 

 

 

 

 

3.

Támogatási igény havi bruttó összege (1.+ 2.)

 

 

 

 

 

III.

Éves igénylési adatok (forintban)

1.

Kompenzáció egy havi összegének tizenkétszerese

 

 

 

 

2.

Kifizetőt terhelő közterhek összege

 

 

 

 

 

 

3.

Támogatási igény éves bruttó összege (1.+ 2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 2012.év ………….…….hónap ….. nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fenntartó / foglalkoztató

 

 

Az adatlap kitöltéséért felelős neve:…………………...…..

 

 

 

telefonszáma:…………………..…….

 

 

 

 

10. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez


I G É N Y L Ő L A P
FENNTARTÓI ÖSSZESÍTŐ

az egyházi fenntartású közcélú szolgáltatást nyújtó
intézményeknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja után járó támogatás igényléséhez

FENNTARTÓ

 

 

 

 

neve:

 

 

címe:

 

 

adószáma:

 

 

OM azonosító/OEP finanszírozási kód:

 

 

bankszámla száma:

 

 

bankszámlát vezető pénzintézet neve:

 


1M41866_1

Megnevezés

KSH kód

Adószám

Korm. rendelet 2. §-a alapján

Kompenzációra jogosultak száma / ágazatok / foglalkoztatottak szerint (fő)

A kompenzáció éves összegének a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege forintban / ágazatok / foglalkoztatók szerint (Ft)

Oktatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

Szociális

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

Közgyűjtemény és közművelődés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

Sport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

Karitatív

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

Egészségügy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

Mindösszesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fenntartó

Az adatlap kitöltéséért felelős neve:………..

 

telefonszáma:…………….

 

11. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez


Fenntartó egyház megnevezése:
E L S Z Á M O L Ó L A P
az egyházi fenntartású közcélú szolgáltatást nyújtó intézeteknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának kifizetéséről

1M41867_0

Hónapok

a) egészségügy

b) közoktatás

c) felsőoktatás

d) karitatív

e) szociális

f) közművelődés

g) sport

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

január

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

február

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

március

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

április

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

május

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

június

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

július

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augusztus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szeptember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

október

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

* a várható kifizetések szerinti összeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyházi szintű összesítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ezer forintban és főben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hónapok

Ágazatok összesen

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

január

0

0

0,0

0,0

február

0

0

0,0

0,0

március

0

0

0,0

0,0

április

0

0

0,0

0,0

május

0

0

0,0

0,0

június

0

0

0,0

0,0

július

0

0

0,0

0,0

augusztus

0

0

0,0

0,0

szeptember

0

0

0,0

0,0

október

0

0

0,0

0,0

november

0

0

0,0

0,0

december

0

0

0,0

0,0

Összesen

0

0

0,0

0,0

1

A rendelet a 11. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 31. napjával.

2

Az 1. § a) pontja a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdése a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

4

[A 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 6. §-ával elrendelt módosítás, amely szerint a „továbbá házas–,vagy élettársa nem e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval áll jogviszonyban” szövegrész helyébe a „továbbá nincs házas–, vagy élettársa, vagy házas–, vagy élettársa nem e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval áll jogviszonyban” szöveg lép, nem vezethető át.]

5

A 2. § (8) bekezdése a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (15) bekezdését a 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

7

A 3. § (1) bekezdés b) pontját a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 3. § (1) bekezdés c) pontját a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § (1) bekezdés j) pontja a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (1) bekezdés k) pontját a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

11

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 6. § (3) bekezdése a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

14

A 9. § (3) bekezdése a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 12. §-t a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

16

Az 1. melléklet a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 2. melléklet a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. melléklet a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4. melléklet a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 5. melléklet a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 6. melléklet a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére