• Tartalom

372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól1

2014.01.01.

A Kormány

a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 2. § és a 7–8. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 4. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 12. § (1) és (3)–(4) bekezdése, valamint a 13. § tekintetében az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 12. § (2) bekezdése tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés b)–c) pontjában,

a 14. § tekintetében az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés a)–b) pontjában,

a 15. § és a 2. melléklet tekintetében az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 16. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 17. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés k) pontjában, valamint az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. átvett intézmény: a megyei önkormányzatoktól és a Fővárosi Önkormányzattól, valamint Esztergom Város Önkormányzatától az egészségügyi feladatok ellátását végző vagy az egészségügyi feladatok ellátásában közreműködő, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. melléklete és az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény Melléklete alapján átvételre kerülő intézmények;

2. átvett vagyoni kör: a megyei önkormányzat és Esztergom Város Önkormányzatának egészségügyi intézményekhez kapcsolódó vagyona (ideértve a jelenleg egészségügyi célra nem használt vagyont is) és vagyoni értékű joga, a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga, a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményekhez kapcsolódó vagyona, ideértve a tulajdonában álló valamennyi ingó és ingatlan vagyont, valamint vagyoni értékű jogot, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei önkormányzatok, Esztergom Város Önkormányzata, illetve a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményekhez kapcsolódó folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint, valamint a megyei önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli, egészségügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság (a megyei önkormányzat tulajdoni hányada erejéig);

3. térségi egészségügyi munkacsoport: az átadás-átvételi megállapodást előkészítő, valamint az átadás-átvételi dokumentumok, adattáblák összeállítását végző munkacsoport, melynek tagja a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatója (a továbbiakban: átvevő) által megbízott képviselői, az átadó önkormányzat (a továbbiakban: átadó) képviselője, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) képviselője, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal képviselője, valamint az intézmények egy-egy képviselője.

2. Az átvevő szerv

2. § Az egészségügyi intézmények átvételének lebonyolítását – ide értve azok átvilágítását is – a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) végzi.

3. Az átadás-átvételi eljárás és a birtokbaadás szabályai

3. § (1) Az átadás-átvételi eljárás levezetője az átvevő, aki dönt az átadás-átvétel pontos helyéről, időpontjáról, továbbá a Törvényben meghatározott feleken kívüli, a 2. § szerinti feladatok végrehajtását segítő jelenlévőkről, az átadás-átvétel módjáról, adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről.

(2) Az átadás-átvétel előkészítését a térségi egészségügyi munkacsoport végzi.

(3) A Törvényben meghatározott átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapjául a térségi egészségügyi munkacsoport által összeállított dokumentumok szolgálnak. A térségi egészségügyi munkacsoport által összeállított dokumentumok és az 1. melléklet szerinti megállapodás-minta alapján elkészített megállapodás-tervezetet az egészségügyi intézmény átadás-átvételi bizottsága fogadja el és terjeszti fel aláírásra a Törvényben meghatározott feleknek. A megállapodás mellékletei 1 eredeti példányban készülnek, amely tőpéldányok az átvevőnél vannak. Az átvevő a tőpéldány elektronikus másolati példányait 2012. március 31-ig köteles az aláírok rendelkezésére bocsátani.

(4) A megállapodás alapjául szolgáló dokumentumok, adattáblák átadása jegyzőkönyv felvételével történik. A jegyzőkönyvet az átadó és az átvevő írja alá.

(5) A vagyonkezelő GYEMSZI az átvett vagyont elkülönítetten köteles nyilvántartani könyveiben. Az átvett ingatlan vagyont, valamint az átvett intézményi ingó vagyont a GYEMSZI 2012. január 1-jén az átvett intézményekkel megkötött külön megállapodásban (a továbbiakban: intézményi megállapodás), az abban meghatározottak szerint használatba, hasznosításba adja az átvett intézménynek. Az intézményi megállapodás az átadás-átvételi megállapodás része, azt a Törvényben megjelölt aláírók, valamint az intézmény képviselője írja alá.

(6)2

4. § (1) A fenntartói jogutódlás alapján kedvezményezetté váló átvevő az európai uniós társfinanszírozású projektek tekintetében köteles a támogatásban érintett közreműködő szervezetnél az átadás-átvétel időpontjától számított 30 napon belül kezdeményezni a támogatási szerződés módosítását a projekt átadás-átvételi dokumentációját mellékelve.

(2) Amennyiben a fenntartói jogutódlás miatt az átvett kedvezményezett intézmény európai, más nemzetközi, illetve hazai finanszírozású projektjének támogatási szerződését módosítani szükséges, azt a kedvezményezett az átadás-átvétel időpontjától számított 30 napon belül kezdeményezni a támogatónál, illetve a közreműködő szervezetnél.

(3) A szerződésmódosításra vonatkozó kérelemben jelezni kell minden olyan esetet, ami a támogatási szerződés módosítását teszi szükségessé, továbbá a módosítást megalapozó adatokat, információkat.

(4) Az átvevő jogutód fenntartónak, valamint az átvett intézményi kedvezményezettnek a költségvetési törvény 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezete szerinti, az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektjeinek végrehajtásához szükséges saját forrás a mindenkor hatályos költségvetési törvény XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása jogcímcsoporton keresztül – szükség esetén e jogcímcsoport Kormány jóváhagyásával történő felülről nyitásával – kerül biztosításra.

5. § A megyei, a Fővárosi Önkormányzat, valamint Esztergom Város Önkormányzat hivatalában és gazdasági ellátó szervezeteinél az átvett intézmények működtetését, irányítását végző köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak) közül legalább egy fő – kivéve, ha az átvevő és az átadó önkormányzat másban állapodik meg – foglalkoztatott átkerül a GYEMSZI állományába, azzal, hogy az átvételre kerülő foglalkoztatottak létszáma összességében nem haladhatja meg a 45 főt.

4. Hatályba léptető rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 20.00 órakor lép hatályba.

(2) A 3. § (5) bekezdése, az 5. §, a 7. §, a 12. § (4) bekezdése, valamint a 17. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

5. Átmeneti rendelkezések

7. § A megyei önkormányzatnál, a Fővárosi Önkormányzatnál és Esztergom Város Önkormányzatánál az átvett intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai feladatokkal összefüggésben a folyamatban lévő ügyek tekintetében 2012. január 1-jétől a GYEMSZI jár el.

8. § Az átvett intézmények 2012. évi kincstári és intézményi költségvetésének előkészítésével kapcsolatos feladatokat a GYEMSZI látja el.

9. § (1) A 2011. évben az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 176. § (5) bekezdésében meghatározott kincstári számlával rendelkező Fővárosi Önkormányzati, valamint Esztergom Város Önkormányzata fenntartású költségvetési szervek pénzforgalmi számláit a Kincstár az évzárás-évnyitás keretében – intézményi technikai számla közbeiktatásával – előirányzat-felhasználási keretszámlává, illetve egyéb, funkciójának megfelelő kincstári körbe tartozó számlává minősíti. 2012. január 2-án a 2011. évi számla záró egyenlegek az átvett költségvetési szervek kincstári körbe tartozó számláin automatikusan jóváírásra kerülnek átvett maradványként. A technikai számlákat a Kincstár hivatalból december hónapban megnyitja, az átvezetést követően január hónapban megszünteti. A számlák felett a Kincstár központilag rendelkezik.

(2) A Kincstár a központi illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó, 2012. január 1-jével központi költségvetési szervvé átalakuló költségvetési szervek esetében az Ámr. 180. § (3) bekezdésében szabályozott támogatási előirányzat-csökkentést 2012. évben a február havi támogatási keret megállapításakor érvényesíti.

(3) A központi költségvetési körbe átvett, központi illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó költségvetési szervek tekintetében az Ámr. 180. § (8) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettséget először 2012. február hónapban kell teljesíteni.

(4) A kincstári körbe átvett költségvetési szerv 2012. évben a Kincstáron kívül vezetett számláiról kifizetést nem teljesíthet, a teljesítést megelőzően a likvid fedezetet a Kincstárnál vezetett számlájára át kell utalnia.

10. § (1) A megyei önkormányzatok konszolidációjával, valamint a Fővárosi Önkormányzattól és Esztergom Város Önkormányzatától átvett egészségügyi intézményekkel összefüggésben az önkormányzati körből kikerülő, 2011. december hónapban központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó intézmények esetében a december havi személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelő, az állami adóhatóság felé teljesítendő kötelezettségek átutalásáról 2012. január 20-án a Kincstár a Kincstár fővárosi, megyei igazgatóságának technikai adószámain intézkedik.

(2) Az átutalás teljesítéséhez a fedezetet az önkormányzati körből kikerülő intézmények az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára, legkésőbb 2012. január 19-i értéknappal biztosítják az előirányzat-felhasználási keretszámlájuk terhére.

(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a fedezetet 2012. január 20-án a Kincstár az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára az intézmények – előirányzat-felhasználási keretszámlájuk – terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi be.

11. § A Kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából jogutódlásnak tekintendő.

6. Módosító rendelkezések

12. § (1) A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(1a) Az Esztergom Város Önkormányzatától átvett nem egészségügyi intézmények tekintetében a Kormány által intézményfenntartásra és az átvett vagyon tekintetében vagyonkezelői jogok gyakorlására kijelölt szerv a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ.”

(2) Az R1. 10. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A megyei intézményfenntartó központ vezetője a 11. §-ban meghatározott középirányítói hatásköreit, jogait és feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja. A kormánymegbízott az egyetértési jogát a megyei intézményfenntartó központ vezetője javaslatának átvételétől számított 15 napon belül gyakorolja. Amennyiben a kormánymegbízott a javaslatra 15 napon belül nem ad választ, a javaslatot a kormánymegbízott részéről elutasítottnak kell tekinteni.”

(3) Az R1. 15. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba, valamint az R1. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(1) A megyei önkormányzatnál az átvett intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai feladatokkal összefüggésben folyamatban lévő ügyek tekintetében 2012. január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központ jár el.
(1a) Az Esztergom Város Önkormányzatától átvett nem egészségügyi intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai feladatokkal összefüggésben folyamatban lévő ügyek tekintetében 2012. január 1-jétől a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ jár el.”

(4)3

(5) Nem lép hatályba az R1. 43. § (2) bekezdése.

13–16. §4

17. §5

1. melléklet a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez6


ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

egyrészről:
………………………………….… Megyei Önkormányzat/Fővárosi Önkormányzat
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszáma:
Adószáma:
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)

másrészről:
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Székhelye:    1125 Budapest, Diós árok 3.
Stat. számjele:    15324683 7120 312 01
Adószáma:    15324683-2-43
Bankszámlaszáma:    10032000-01490576-00000000
Képviseli:    ………………… főigazgató,
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)

harmadrészről:
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó állami vagyon átadása tekintetében a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Székhelye:    1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Képviseli:    ……………………… vezérigazgató
Cégjegyzékszáma:    01-10-045784
Adószáma:    14077340-2-44

negyedrészről (amennyiben a megyei önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik):
a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszáma:
Adószáma:

– együttesen: Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján döntött a megyei, a fővárosi önkormányzati egészségügyi intézmények állami fenntartásba, és az intézmények feladatellátását szolgáló megyei és fővárosi önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyonnak állami tulajdonba vételéről, ezzel együtt a megyei önkormányzat, valamint a fővárosi önkormányzat egészségügyi intézmények fenntartásához kapcsolódó adósságállományának átvételéről. Mindezek alapján a Felek a tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseiről átadás-átvételi megállapodást kötnek.
A megállapodás célja a megyei önkormányzat egészségügyi feladatainak, az ehhez kapcsolódó önkormányzati vagyonnak, és a megyei önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények átadás-átvételi eljárásának megvalósítása, az átadás-átvételre kerülő intézmények, a működésükhöz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásához szükséges feltételek rögzítése, az átadás-átvételi eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása.

II.
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

A megállapodás tárgya a megyei, fővárosi önkormányzat egészségügyi feladatainak, az ehhez kapcsolódó önkormányzati vagyonnak, valamint az önkormányzatok fenntartásában lévő egészségügyi intézmények és azok vagyonának átadás-átvétele. A vagyonátadási kötelezettség kiterjed az 1990 után egészségügyi ellátás céljára használt olyan ingatlanokra, amelyek egészségügyi funkciója megváltozott ugyan, de egyéb közcélra nem került hasznosításra.
A feladat és vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói jogutódlásra és az átvett állami vagyonnal gazdálkodásra a Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és végrehajtási rendelete, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

III.
A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

Az Átadó és Átvevő megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik a feladatok és a vagyon átadásának tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, valamint rendelkeznek a megállapodás aláírását követően az átadásig keletkező jogokról és kötelezettségekről.
Az Átadó és Átvevő az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el. Az Átadó vállalja, hogy az Átvevőt tájékoztatja minden olyan körülményről, veszélyről, tényről és lehetőségről, amely az átadott intézmények működését érdemben befolyásolhatja.

Dokumentumok átadása

Átadó átadja Átvevő részére a rendelkezésére álló, az átadásra kerülő egészségügyi intézmények, valamint azok működéséhez kapcsolódó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, egyéb társadalmi szervezetek (a továbbiakban együtt: intézmények) működéséhez kapcsolódó valamennyi iratát eredeti példányban:
a) alapító okiratokat, működési engedélyeket, jóváhagyott szabályzatokat, cégmásolatot;
b) a megyei, fővárosi önkormányzat által tett, illetve az általa fenntartott és átadásra kerülő intézményekre háruló, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló iratokat tételesen, szükséges magyarázatokkal ellátva;
c) az intézményekkel kapcsolatos európai uniós, illetve egyéb nemzetközi társfinanszírozott, valamint hazai, illetve saját forrásból finanszírozott projektekkel kapcsolatos dokumentumokat;
d) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak indokairól szóló dokumentumokat, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket;
e) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az adósságállományról szóló dokumentumokat;
f) az átadott ingatlanok műszaki állapotát bemutató műszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális állapotfelmérésre és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégzendő felújítások és beruházások, a folyamatban lévő felújítások és beruházások, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújítások és beruházások körét;
g) az intézmények költségvetési helyzetéről, a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és az előző évi beszámolóról szóló dokumentumokat;
h) minden egyéb, működtetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó dokumentumot;
i) az intézmény saját bevételeként képződött és az önkormányzat által elvont, de igénylési kérelem ellenére vissza nem utalt összegről havi bontásban kimutatást.
Az Átvevő az Átadó rendelkezésére bocsátja a dokumentáció átadásához szükséges iratlistát és adattáblákat, a bekért dokumentumok eredeti formátumban vagy feldolgozott módon jelen megállapodás mellékletét képezik.
A dokumentumok eredeti példányai tételes iratjegyzékkel fizikailag és elektronikusan, a csak feldolgozásra kért dokumentumok csak elektronikusan kerülnek átadásra.
A Felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő az intézmények gazdálkodására, működésére vonatkozó dokumentumokat és adatokat a .......... melléklet szerinti adattartalommal közvetlenül az intézményektől kéri.

Az átadott intézmények köre

Az egyes intézmények átadására vonatkozó egyedi adatokat és eljárást a jelen megállapodás mellékletét képező, az Átadó, az Átvevő és az intézmény arra kijelölt képviselője által aláírt külön megállapodások szabályozzák. A külön megállapodásban rögzíteni kell:
1.    Az intézmény nevét, szervezeti formáját, az intézményi feladatellátás helyét, továbbá azt, hogy az intézmény fenntartására milyen finanszírozási formában kerül sor.
2.    Az átvett intézmény költségvetési, vagyoni, személyi, igazgatási és szakmai helyzetét, a megfelelő tételes kimutatások átadásával.
3.    Az intézményi szerződésállományt, ezen belül a szerződés típusát (szállítói szerződések, megbízási szerződések, lízingszerződések, hitel és kölcsön szerződések, támogatási szerződések, bankszámlavezetésre és kötvénykibocsátásra vonatkozó szerződések), ide értve azon megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek. Ezen belül külön kimutatva az intézmény Európai Unió által, egyéb nemzetközi forrásból, valamint hazai forrásból finanszírozott pályázataihoz kapcsolódó folyamatban lévő vagy már teljesített, de fenntartási kötelezettséggel rendelkező szerződésállományt.
4.    Az intézményi követelésállományt, valamint az intézményi rövid és hosszú lejáratú kötelezettségállományt.
5.    Az intézménynél folyamatban lévő peres ügyeket.
6.    Az intézmények személyügyi adatait.
7.    Az intézmény által használt ingatlanok műszaki állapotát bemutató műszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális állapotfelmérésre és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégzendő felújításokat és beruházásokat, a folyamatban lévő felújításokat és beruházásokat, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújításokat és beruházásokat.
8.    Az intézmény teljes vagyonleltárát:
a)    ingatlanvagyon tekintetében az ingatlanok adatainak, továbbá a könyv szerinti értékének és az utolsó vagyonértékelésének bemutatásával, eszközkarton csatolásával,
b)    az ingó vagyon tekintetében az eszközkarton csatolásával.
9.    Az intézmény közbeszerzéseinek bemutatását.
10.    A 2011. december 31-én fenntartott pénzforgalmi számlaszámok megjelölését és az azon található összegeket.
11.    Az adott intézményre vonatkozó intézményi költségvetés várható teljesüléséről szóló, 2011. december 31-ei fordulónappal elkészített adatszolgáltatást.
12.    Az intézmény által irányított, felügyelt, alapított gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, illetve azon intézményeket, ahol az intézmény tagsági joggal rendelkezik, valamint ezek költségvetési, vagyoni, személyi, igazgatási és szakmai helyzetét, a megfelelő tételes kimutatásokat.

Térségi egészségügyi munkacsoport

Az átadás-átvételt térségi egészségügyi munkacsoport készíti elő, melynek tagja(i) az Átvevő szakértő delegáltjai, az Átadó képviselője, a Magyar Államkincstár képviselője, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal képviselője, valamint az intézmények egy-egy delegáltja.
A munkacsoport feladata:
a)    dokumentáció bekérése a jelenlegi fenntartótól, intézménytől; a bekért dokumentáció hiányosságai, minőségi hibái esetén azok javítása, pontosítása, intézmények jogi átvilágítása;
b)    szaktárcák módszertanának, formai követelményeinek használata;
c)    átadás-átvételi megállapodás és mellékleteinek elkészítése;
d)    javaslat azonnali intézkedésekre.
A munkacsoport fenntartónként egy-egy megállapodás-tervezetet készít elő. Az „Átadás-átvételi megállapodás mellékletei” dokumentum és adatbázis előállítása teljes egészében a munkacsoport feladata.
A munkacsoport rögzíti az azonnali beavatkozást kívánó ügyeket és javaslatot készít azok kezelésére. Beavatkozást igénylő ügyek különösen:
a)    súlyos visszásságok,
b)    jogi szempontból aggályos kérdések,
c)    a gazdasági helyzet,
d)    a folyamatos, zavarmentes működést akadályozó vagy veszélyeztető egyéb tényezők,
e)    az átadás-átvételi elszámolás, vagyonátadás gondjai.
A munkacsoport rögzíti az esetleges vitás, valamint az egyéb felsővezetői döntést igénylő ügyeket.
Az intézmények jövőbeni kincstári feladatainak átvételét a Magyar Államkincstár megyei szervének vezetője megbízásából a Magyar Államkincstár kijelölt munkatársai végzik (intézményi számlavezetés, e-Adat-rendszer bevezetése, bérszámfejtés, a vagyonnal kapcsolatos feladatok, illetve a fenntartóváltás egyszeri bejegyzése).

Egészségügyi átadás-átvételi Bizottság

Az egészségügyi átadás-átvételi bizottság fogadja el a térségi egészségügyi munkacsoport által összeállított dokumentumok és a megállapodás-minta alapján elkészített megállapodás-tervezetet és terjeszti fel aláírásra a Törvényben meghatározott feleknek.

Ingatlanok és ingók birtokba adása

Az Átadó vagyonkezelői joga 2012. január 1-jén megszűnik, az állami vagyon vagyonkezelője az Átvevő. A költségvetési szervi formában működő intézmények ingó és ingatlan vagyonának 2012. január 1-jétől vagyonkezelője az Átvevő. Az Átvevő jelen megállapodás mellékletében meghatározott, az önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében lévő ingatlanokat, valamint az átvett intézményi ingó és ingatlan vagyont 2012. január 1-jén az átvett intézményekkel megkötött, jelen megállapodás mellékletét képező külön megállapodásban (a továbbiakban: intézményi megállapodás), az abban meghatározottak szerint birtokba, használatba, hasznosításba adja az átvett intézménynek.
Átadó és Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésű ingatlanok kiadásainak megosztása és a használati jog rendezése érdekében 2012. január 31-éig ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást kötnek.

Köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók (foglalkoztatottak) átadása

Az Átadó hivatalában, valamint gazdasági ellátó szervezetében az intézmények fenntartói feladatait ...... fő végezte. Az Átadó és Átvevő megállapodnak abban, hogy a funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottakat az Átvevő átveszi és továbbfoglalkoztatja. (Áthelyezés)
A továbbfoglalkoztatáshoz szükséges intézkedéseket a Felek 2012. március 1-jéig teljesítik.
A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az intézmények által foglalkoztatottak jogviszonyát.

Jogutódlás

Az Átvevő a fenntartói jogkörben általános jogutódként lép az Átadó helyébe. Az Átadó és Átvevő megállapodnak abban, hogy az Átadó által megkötött szerződéseket közösen áttekintik és jelen megállapodás mellékletében rögzítik, hogy mely szerződések esetében szükséges a szerződések átkötése, és mely szerződéseket szüntet meg, illetve módosít az Átadó.

Gazdasági társaságok tagsági jogainak átvételi szabályai

Az állami tulajdonba kerülő gazdasági társaságokban a tagsági jogosítványokat 2012. január 1-jétől a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet gyakorolja. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet a Törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint köteles eljárni a változás-bejelentéssel.

Az átadás-átvétel alól kivételt képező intézmények, vagyonelemek köre

Az intézményi kör átadása során jelen megállapodás ... mellékletében rögzített bontás szerint meg kell határozni az átadás-átvételi eljárás alól kivételt képező ingó és ingatlan vagyonelemek körét.

Az Európai Unió által, illetve egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos átadás-átvétel részletes szabályai

A „Dokumentumok átadása” alcím c) pontja szerinti átadási kötelezettség a teljes projektállomány dokumentációjára vonatkozik, figyelemmel a lezárt, valamint a fenntartási időszakban lévő projektekre is.
A projektek átadás-átvétele, valamint a jogutódlás átvezetése során Felek a vonatkozó hatályos jogszabályok, miniszteri utasítások, valamint a feladatkörében érintett irányító hatóság által készített eljárásrend szerint járnak el.

IV.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felek egyetértenek abban, hogy a vagyonelemek átadásánál-átvételénél a 2011. december 31-ei nyilvántartási érték állapotot veszik alapul.
A vagyonelemek átadása-átvétele az Átadó és az Átvevő között közvetlenül történik meg. Felek rögzítik, hogy az átadásra-átvételre kerülő vagyon nyilvántartásokba való ki- és bevezetésének dátuma 2012. január 1. Az állami vagyon növekedése az Átvevő kataszteri jelentése által valósul meg.
Átadó és Átvevő kapcsolattartókat jelöl ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntsek előkészítéséről.

Átadó által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:

Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:

Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, együttműködve járnak el.
A Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Jelen megállapodás ..... eredeti példányban készült és ..... számozott oldalból áll, amelyből ..... példány az Átadót, ..... példány az Átvevőt, ..... példány a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet illet meg. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás mellékletei 1 eredeti példányban készülnek, mely tőpéldányok az Átvevőnél vannak. Az Átvevő a tőpéldány elektronikus másolati példányait 2012. március 31-ig köteles az aláírok rendelkezésére bocsátani.

………………, 2011. ……………… „ .”

……………………………………………………

……………………………………………

megyei közgyűlés elnöke/főpolgármester

főigazgató

átadó

átvevő


A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részéről:
………………………………….


A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részéről:
………………………………….

A megállapodáshoz csatolandó mellékletek:
A) Melléklet – Átadó teljességi nyilatkozata
B) Mellékletek – Intézményi megállapodások
C) Melléklet – Fenntartótól bekért adatok, táblázatok, dokumentumok listája
D) Melléklet – Intézményektől bekért adatok, táblázatok, dokumentumok listája
E) Mellékletek – Dokumentumok
F) Mellékletek – Kimutatások és táblázatok

2. melléklet a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez7

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 344. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 3. § (6) bekezdését a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 42. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 12. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 74. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére