• Tartalom

379/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.12.31.

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kedvezményezett legkésőbb 2012. június 30-ig köteles a működési előleggel elszámolni. Az elszámolás
a) a működési előleg fizetésének alapjául szolgáló támogatási jogcímmel kapcsolatos kifizetési kérelem MVH részére történő benyújtásával a (6) bekezdésben meghatározott pénzügyi terv alapján vagy
b) a fennmaradó összeg tekintetében az MVH által közleményben közzétett pénzforgalmi számlára történő banki átutalással
történik.”

2. § A Korm. rendelet 5. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az a nonprofit gazdasági társaság formában működő kedvezményezett, amelynek a LEADER helyi akciócsoport címe 2012. április 30-ig visszavonásra kerül, legkésőbb 2012. április 30-ig köteles – a működési előleg fizetésének alapjául szolgáló támogatási jogcímmel kapcsolatos kifizetési kérelem MVH részére történő benyújtásával, vagy a fennmaradó összeg tekintetében az MVH által közleményben közzétett pénzforgalmi számlára történő banki átutalással – a működési előleggel elszámolni.”

3. § A Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az MVH jogosult minden olyan kifizetési kérelem alapján a kedvezményezett rendelkezésére álló működési forrás terhére jóváhagyható támogatás összegét csökkenteni, amelyet a kedvezményezett 2012. január 31-ig benyújt, a kedvezményezett által a pénzügyi tervben meghatározott előleg elszámolás ütemének megfelelően.”

4. § A Korm. rendelet 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A kedvezményezett – a nonprofit gazdasági társasági formában működő LEADER helyi akciócsoportok kivételével – pénzügyi tervet köteles készíteni, amelyben feltünteti a működési előleg elszámolására vonatkozó ütemezést, és vállalja, hogy a még el nem számolt előleg 2012. június 30-ig elszámolásra kerül. A pénzügyi tervet az MVH felé kell benyújtani 2012. január 31-ig. A pénzügyi tervben szereplő működési előleg elszámolás ütemezésétől eltérni csak abban az esetben lehet, ha a kedvezményezett az egyes kifizetési kérelmekben a pénzügyi tervben az adott időszakra megjelölt összegnél magasabb összegű működési előleg elszámolását kéri.”

5. § E rendelet a kihirdetése napján 20.00 órakor lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet az 5. § alapján hatályát vesztette 2012. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére