• Tartalom

39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet

39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet

a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

2014.01.01.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezetnek

a) a sportfejlesztési program jóváhagyására – ideértve az abban meghatározott szakmai program módosítására, valamint a sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés meghosszabbítására – irányuló kérelme elbírálásáért és

b) a támogatási igazolás kiadásáért.

2. § Az R.-ben meghatározott egyes támogatási jogcímekkel összefüggő, 1. §-ban meghatározott kérelmekkel kapcsolatos díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1)1 Az igazgatási szolgáltatási díjat a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium mint a díj beszedésére jogosult szervezet 10032000-01425190-00000000 számú fizetési számlája javára kell megfizetni, ha az 1. §-ban meghatározott kérelem benyújtója

a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége;

b) a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület.

(2) Ha az 1. §-ban meghatározott kérelem benyújtója

a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet – ideértve a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a szakszövetség tagjaként működő sportiskolát is –,

b) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezet vagy

c) látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány,

az igazgatási szolgáltatási díjat annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, mint a díj beszedésére jogosult szervezet 2. mellékletben meghatározott számú fizetési számlája javára kell megfizetni, amelyik a kérelem elbírálásáról a határozatot meghozza és azt közli a kérelmezővel.

(3)2 E rendelet alkalmazásában jóváhagyást végző szervezet a sportpolitikáért felelős miniszter vagy a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége.

4. § (1) A díj megfizetését az 1. §-ban meghatározott kérelem benyújtásakor a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a postai készpénz-átutalási megbízás feladását igazoló szelvényrészével vagy ezek másolatával igazolni kell.

(2) Ha a kérelem alapján az R. 2. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott jóváhagyást végző szervezetnél több, egymástól a támogatási jogcímek alapján elkülönült hatósági eljárás indul, az egyes eljárásokra megállapított díjat minden eljárásra külön meg kell fizetni.

(3) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli benyújtása esetén a díjat még egyszer nem kell megfizetni.

5. § (1) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre harminc napon belül vissza kell téríteni.

(2) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a jóváhagyást végző szervezet a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással, vagy a postai címre kiutalással teljesíti.

(3) Hivatalból történő visszatérítés esetén a jóváhagyást végző szervezet a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonaton, a postai készpénz-átutalási megbízás feladását igazoló szelvényrészen vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.

6. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint a támogatási igazolás kiadására vonatkozó hatósági eljárásban

I. A rendelet 1. § a) pontjában meghatározott eljárásért – ide nem értve a sportfejlesztési programban meghatározott szakmai program módosítására, valamint a sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés meghosszabbítására irányuló kérelem alapján indult eljárást – fizetendő díj mértéke

A kérelem részét képező sportfejlesztési programban szereplő támogatási jogcím

A sportfejlesztési program részét képező költségtervben meghatározott, igényelt támogatás összege

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása

2 millió forintig

7 ezer forint

2-4 millió forint között

10 ezer forint

4 millió forint fölött

15 ezer forint

Személyi jellegű ráfordítás

20 millió forintig

10 ezer forint

20-30 millió forint között

15 ezer forint

30 millió forint fölött

20 ezer forint

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

50 millió forintig

15 ezer forint

50-100 millió forint között

25 ezer forint

100-200 millió forint között

35 ezer forint

200-500 millió forint között

50 ezer forint

500 millió forint fölött

100 ezer forint

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

150 millió forintig

10 ezer forint

150-250 millió forint között

15 ezer forint

250 millió forint fölött

20 ezer forint

Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

40 millió forintig

10 ezer forint

40-80 millió forint között

15 ezer forint

80 millió forint fölött

20 ezer forint

II. A rendelet 1. § b) pontjában meghatározott eljárásért fizetendő díj mértéke az I. pontban meghatározott mértékek 30%-a.

III. A rendelet 1. § a) pontjában meghatározott eljárásért fizetendő díj mértéke a támogatott szervezetnek a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása során a támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programban meghatározott szakmai program módosítására, valamint a sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés meghosszabbítására irányuló kérelme esetén az I. pontban meghatározott mértékek 50%-a.

2. melléklet a 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelethez3

Látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Fizetési számlaszám

Magyar Jégkorong Szövetség

11703006-20077576

Magyar Kézilabda Szövetség

10400126-49485049-54531081

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

10300002-20316431-70143285

Magyar Labdarúgó Szövetség

10300002-10473718-49020341

Magyar Vízilabda Szövetség

11991102-02110349

1

A 3. § (1) bekezdése a 86/2013. (XII. 31.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdése a 86/2013. (XII. 31.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a 76/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére