• Tartalom

4/2011. (III. 1.) BM rendelet

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról1

2012.03.02.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. melléklet 2.3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet szerinti támogatás (a továbbiakban: Támogatás) fedezetéül a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 6. cím 2. alcíme szolgál.

(2) A helyi önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) támogatási igényének elbírálása során a következő szempontok kerülnek figyelembevételre:

a) 60 napon túli, 2011. február 28-án a közüzemi szolgáltató által igazolt közüzemi díjtartozás és az önkormányzat intézményi ellátottainak élelmezésével összefüggő tartozások rendezése, figyelemmel arra, hogy az önkormányzatnál már többször veszélybe került a szolgáltatás fenntartása,

b) kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány, elsődlegesen a kötelező közoktatási feladatellátás keretében az alapfokú nevelési, oktatási intézmény fenntartásához kapcsolódó forráshiány,

c) az önkormányzatnál ténylegesen érvényesülő közoktatás-szervezési paraméterek a költségvetési törvény által elismertekhez képest,

d) az önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni juttatások aránya az önkormányzat által folyósított összes ellátáshoz viszonyítva,

e) adósságrendezés alatt álló önkormányzatok forráshiányának kezelése a válságköltségvetés alapján,

f) a működőképességet veszélyeztető, jogerős közigazgatási határozat, vagy jogerős bírósági határozat alapján fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,

g) a megyei önkormányzatok sajátos kiadási és bevételi szerkezete miatti forráshiány,

h) a működési célú kiadásokhoz viszonyított

ha) helyi adóbevétel,

hb) e rendelet 5. melléklet 4. pontja szerinti pénzeszközök állománya.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti forráshiány alapján kötelező közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódó támogatást az az önkormányzat igényelhet, mely a 2010/2011. nevelési/oktatási évre vonatkozóan közoktatási célú normatív állami hozzájárulásban, illetve támogatásban részesül.

(4) A Támogatás igénylésének kizáró feltételeit a költségvetési törvény 6. melléklet 2.1.1–2.1.5. pontjai rögzítik.

(5) A Kormány általános hatáskörű szerve a költségvetési törvény, 6. melléklet 2.1.1. pontja szerinti feltétel teljesítése alól az év folyamán egyszeri alkalommal, egész évre vonatkozóan felmentést ad, ha az önkormányzat megfelel a költségvetési törvényben rögzített feltételeknek.

(6) Az önkormányzat által e rendelet szerint igényelhető Támogatás nem haladhatja meg az önkormányzat költségvetési rendeletében eredeti vagy módosított előirányzatként jóváhagyott működési célú forráshiány összegét.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. kötelező feladatok: a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény mellékletében felsorolt, valamint az ágazati jogszabályokban az adott önkormányzattípus számára kötelezően előírt feladatok,

2. közüzemi díjtartozás: az önkormányzati hivatal és a kötelező feladatot ellátó önkormányzati intézmények víz, szennyvíz, gáz, villany, távhő és közvilágítás (ide nem értve a közvilágítás-korszerűsítéshez kapcsolódó tartozásokat) szolgáltatással kapcsolatos a közszolgáltató által igazolt tartozás összege.

2. A támogatás igénylése

3. § (1) Az önkormányzat a Támogatás iránti igénylését az ebr42 információs rendszerbe rögzíti, és két eredeti és egy másolati példányban a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be.

(2) Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdés szerint megvizsgálja a benyújtott igényt. Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra vagy módosításra hívja fel az önkormányzatot. A költségvetési törvény szerinti kizáró feltételek megléte esetén a kérelmet nem terjeszti fel a (3) bekezdés szerint, és ennek tényéről az önkormányzatot értesíti.

(3) A benyújtást vagy a hiánypótlást követő 6 napon belül az Igazgatóság a felülvizsgált kérelmek egy eredeti példányát a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére, másik eredeti példányát az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) részére továbbítja. Ha a miniszterek a kérelmek vizsgálata során további tájékoztatást, dokumentumok megküldését tartják szükségesnek, ezeket az igénylő önkormányzat – külön felhívásra – köteles teljesíteni.

(4) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter eseti jelleggel könyvvizsgálót kérhet fel az önkormányzat által bemutatott forráshiány okainak részletes feltárása érdekében. E tevékenysége körében a könyvvizsgáló az önkormányzattól további adatszolgáltatást kérhet.

4. § Az igénylés kötelező tartalmi elemei:

a) az önkormányzat rövid szöveges kérelme,

b) a 8. melléklet szerinti tartalommal meghozott, ebr42 rendszerben rögzített képviselő-testületi határozat,

c) az 1–7. melléklet szerinti – ebr42 rendszerben kitöltött – adatlapok,

d) 1000 fő lakosságszám alatti, körjegyzőséghez nem tartozó önkormányzat esetén az 1. § (5) bekezdése szerinti felmentés,

e) a közüzemi szolgáltató hivatalos igazolása a 2011. február 28-án fennálló, 60 napon túli, az igénylés időpontjáig ki nem egyenlített közüzemi díjtartozás összegéről,

f) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 92/A. §-a szerinti kötelező könyvvizsgálat esetében a könyvvizsgáló az önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről készített jelentése,

g) egyéb, az önkormányzat kérelmét alátámasztó dokumentumok, így különösen az e) pont alá nem tartozó szállítói tartozások, fizetési kötelezettségek dokumentálása.

3. A támogatás döntési rendszere

5. § (1) A miniszterek a Támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján, a költségvetési törvény 6. melléklet 2.5. pontjában meghatározott ütemezéshez igazodóan folyamatosan, de legkésőbb 2011. december 10-éig döntenek, az önkormányzat működőképességét veszélyeztető esetben soron kívül.

(2)2

6. § (1) A miniszterek visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást adhatnak, melyet célhoz, feladathoz is köthetnek.

(2) A Támogatás szempontjából előnyben részesülnek azok az önkormányzatok, amelyek

a) a működési forráshiány mérséklése érdekében a feladatellátás racionalizálásáról döntöttek,

b) törvényi kötelezettség alapján átvett feladataikhoz kapcsolódóan forráshiányt mutatnak ki,

c) a fennálló működési célú szállítói tartozások rendezése, átütemezése érdekében egyeztetést kezdeményeztek hitelezőikkel,

d) a rendelkezésre álló felhalmozási célú bevételeken túl felhalmozási kiadásokat nem teljesítenek,

e) a szociális kiadások csökkentése érdekében élnek a közfoglalkoztatás lehetőségével,

f) az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelező közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiányt, vagy az 1. § (2) bekezdés f) pontja szerinti működőképességet veszélyeztető fizetési kötelezettséget jeleznek.

(3) Az önkormányzatok a miniszterek döntéséről tájékoztató levélben értesülnek, amely célhoz, feladathoz kötött támogatás esetén tartalmazza a felhasználás célját, visszatérítendő támogatás esetén a visszafizetés végső határidejét.

7. § A Támogatást a döntést követően soron kívül, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.

4. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai

8. § A Támogatás felett az önkormányzat rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

9. § Az önkormányzat a célhoz, feladathoz kötött Támogatás felhasználásáról köteles elszámolni.

5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése

10. § A támogatás felhasználását a miniszterek és jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik.

6. Záró rendelkezések

11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez

 

Igénylésazonosító

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megye:

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

1M03959_1

 

 

 

 

 

 

 

 

adatok eFt

 

No.

Megnevezés

2010. évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

I. negyedévi költségvetési jelentés

II. negyedévi költségvetési jelentés vagy
I. félév összesen a féléves beszámoló alapján

Teljesítés
%

III. negyedévi költségvetési jelentés

Teljesítés
%

 

 

1

2

3

4

5

6=5/2 vagy 5/3 (%)

7

8= 7/2 vagy 7/3 (%)

 

BEVÉTELEK

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Intézményi működési bevételek összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Saját folyó bevételek és átengedett bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Egyéb működési bevételek ( pl.: alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások)

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Működési bevételek összesen (7.+8.)

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Felhalmozási saját bevételek összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Felhalmozási bevételek összesen (10.+11.+12.+13.+14.)

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Költségvetési bevételek (9.+15.+16.+17.)

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Likvid hitelek felvétele

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Befektetési célú értékpapírok értékesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Hitelfelvétel külföldről

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Egyéb finanszírozás bevételei

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Finanszírozási bevételek (19.+20.+ … +28.+29.)

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Tárgyévi bevételek (18.+30.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Támogatásértékű működési kiadások összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (35.+36.+37.+38.)

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (39.+40.+41.)

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

Egyéb működési kiadások (Pl.: ellátottak pénzbeli juttatásai)

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

Működési kiadások összesen (32.+33.+34.+42.+43.)

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Felújítás (ÁFA-val)

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

Befektetési célú részesedések vásárlása

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (47.+48.+49.+50.)

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

Felhalmozási kiadások összesen (45.+46.+51.)

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Költségvetési kiadások (44.+52.+53.)

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Likvid hitelek törlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

Hiteltörlesztés külföldre

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

Egyéb finanszírozás kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

Finanszírozási kiadások (55.+56.+…+63.+64.)

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

Tárgyévi kiadások (54.+65.)

 

 

 

 

 

 

 

 

67.

Működési hiány (9.-44.) (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

Felhalmozási hiány (15.-52.) (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (18.-54.) (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

Tárgyévi bevételek és kiadások eltérése (31.-66.) (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 


Kelt: .............................................................................................................

P. H.
1M03959_2

……………………………….

……………………………….

polgármester/elnök

(fő)jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat kitöltését végezte :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faxszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

Önkormányzat neve:

 

Megye:

 


KÖZOKTATÁSI ADATOK

1M03960_1

No.

Intézmény

Évfolyam-csoportok
(nyitva tartás)

Osztályok, csoportok
száma *
(db)

Gyermek, tanuló
heti foglalkoztatási időkeretek
(nyitva tartási idő, ill.
tantárgyfelosztás alapján) *
(óra)

2010. év

2011. év

2010. év

2011. év

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.a

Óvoda (egységes
óvoda-bölcsőde)

1-3. nevelési év

legfeljebb napi 8 óra

 

 

 

 

1.b

napi 8 órát meghaladja

 

 

 

 

2.a

Általános
iskola

1-2. évfolyam

 

 

 

 

2.b

3. évfolyam

 

 

 

 

2.c

4. évfolyam, fejlesztő iskolai tanulók
évfolyamtól függetlenül

 

 

 

 

2.d

5-6. évfolyam

 

 

 

 

2.e

7-8. évfolyam

 

 

 

 

3.a

Középfokú
iskola

9-10. évfolyam

 

 

 

 

3.b

11-13. évfolyam

 

 

 

 

4.

Szakképzés
elméleti képzés

Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola
szakképzési évfolyamai

 

 

 

 

5.a

Alapfokú művészetoktatás

zeneművészeti ág előképző, alapképző
és továbbképző évfolyama

 

 

 

 

5.b

képző- és iparművészeti, táncművészeti,
szín- és bábművészeti ág előképző,
alapképző és továbbképző évfolyama

 

 

 

 

6.

Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett
foglalkoztatási csoportok

 

 

 

 

7.a

Napközis/tanulószobai,
iskolaotthonos
foglalkozás

Napközis/tanulószobai foglalkozás

1-4. évfolyam

 

 

 

 

7.b

5-8. évfolyam

 

 

 

 

7.c

Iskolaotthonos foglalkozás 1-4. évfolyamon

 

 

 

 

8.

Helyi önkormányzat összesen

 

 

 


* 2010. év adata a 2009/2010. nevelési év, ill. tanév 2010. évre eső 8 havi és a 2010/2011. nevelési év, ill. tanév 2010. évre eső 4 havi átlag csoport/osztály száma, átlagos foglalkoztatási időkerete,
2011. év adata a 2010/2011. nevelési év, ill. tanév 2011. évre eső 8 havi és a 2011/2012. nevelési év, ill. tanév 2011. évre eső 4 havi átlag csoport/osztály száma, átlagos foglalkoztatási időkerete.

Kelt: .............................................................................................................

P. H.

………………………………

.……………………………….

polgármester/elnök

(fő)jegyző

3. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

Önkormányzat neve:

 

Megye:

 


ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

1M03961_1

No.

Megnevezés

2009.
tény

2010.
tény

2011.
terv

1.

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (2+…+7)

 

 

 

2.

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szoctv. 38. §
(1) bek. c) pont alapján

 

 

 

3.

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szoctv. 43/B. § alapján

 

 

 

4.

Átmeneti segély Szoctv. 45. § alapján

 

 

 

5.

Temetési segély Szoctv. 46. § alapján

 

 

 

6.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. § alapján

 

 

 

7.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

 

 

 

8.

Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (9+…+11)

 

 

 

9.

Természetben nyújtott átmeneti segély Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont alapján

 

 

 

10.

Természetben nyújtott temetési segély Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont alapján

 

 

 

11.

Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. §
(5) bek. alapján

 

 

 

12.

Az önkormányzat által saját hatáskörben (a Szoctv. és Gyvt. alapján) adott pénzbeli és természetbeni ellátások összesen (1+8)

 

 

 

13.

Az önkormányzat által folyósított Szoctv. és Gyvt. szerinti normatív ellátások összesen

 

 

 

14.

Az önkormányzat által folyósított Szoctv. és Gyvt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások összesen (12+13)

 

 

 

15.

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott egyéb pénzbeli és természetbeni ellátás

 

 

 

16.

A saját hatáskörben nyújtott ellátások aránya az összes ellátáson belül [(12+15)/(14+15)] %

 

 

 


Kelt: .............................................................................................................

P. H.

………………………………

.……………………………….

polgármester/elnök

(fő)jegyző

4. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez

Igénylésazonosító

 

 

 

Önkormányzat neve:

 

 

 

Megye:

 

 

 


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNT

1.

Szakfeladat neve:

 

 

 

 

Szakfeladat rend szerinti besorolás:

 

 

 

 

 

 

 

adatok eFt

 

 

2010. évi költségvetési
beszámoló szerinti
tényadatok

2011. évi eredetielőirányzat

Változás
%
(2011. eredeti ei./2010)

 

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

 

 

 

 

Szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)

 

 

 

 

– Személyi juttatás

 

 

 

 

– Munkaadót terhelő járulék

 

 

 

 

– Dologi kiadás

 

 

 

 

– Átadott pénzeszközök

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

További feladatok felvehetők

Kelt: .............................................................................................................

P. H.

………………………………

.……………………………….

polgármester/elnök

(fő)jegyző

5. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez


Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:     ..................................
Megye:     ..................................


KIEGÉSZÍTŐ ADATOK

1.)

Köztisztviselői illetményalap összege:

……………… Ft

 

 

2.)

2011. évre tervezett béren kívüli juttatás összege (ideértve a Cafetéria-
keretet is)

 

 

 

 

 

 

 

 

Köztisztviselők esetén:

……………… Ft

 

 

 

Közalkalmazottak esetén:

……………… Ft

 

 

 

Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók esetén:

……………… Ft

 

 

 

Hszt. alá tartozó dolgozók (önkormányzati hivatásos tűzoltók) esetén:

……………… Ft

 

 

 

 

 

 

 


3.)    Tartozások

a)    Az önkormányzatnak van-e egy évet meghaladóan fennálló tartozása – nem pénzintézet felé –. (Röviden be kell mutatni a tartozás okát és összegét, illetve a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettséget):

 

 

 

 

adatok eFt

 

No.

Tartozás oka

Tartozás összege

Tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 


b)    Az önkormányzat pénzintézet felé fennálló tartozásai
ba)    Működéshez kapcsolódó tartozások:

1M03963_2

 

 

 

 

 

adatok eFt

 

Célja

Hitel, tartozás,
rendelkezésre
tartott hitelkeret
összege

Kérelem benyújtásakor
fennálló tartozás összege

2011. évet terhelő
visszafizetési kötelezettség
(tőke+kamatok)

Lejárat

 

Munkabér-hitelkeret

 

Folyószámla-hitelkeret

 

Rövid lejáratú hitel

 

Hosszú lejáratú hitel

 

Kötvénykibocsátás

 

Összesen:

 

 

 

 


bb)    Fejlesztéshez kapcsolódó tartozások:
1M03963_3

 

 

 

 

 

adatok eFt

 

Célja

Hitel, tartozás összege

Kérelem benyújtásakor
fennálló tartozás összege

2011. évet terhelő
visszafizetési kötelezettség
(tőke+kamatok)

Lejárat

 

Rövid lejáratú hitel

 

Hosszú lejáratú hitel

 

Kötvénykibocsátás

 

Összesen:c)    Az önkormányzat működési célú szállítói tartozásai az igénylés benyújtásakor
adatok eFt
1M03963_4

 

Jellege

Összes tartozás

Összes tartozásból a
30 napon túli
tartozások összege

Összes tartozásból a
60 napon túli
tartozások összege

 

Vízdíj, szennyvízdíj tartozás

 

 

 

 

Gázdíj tartozás

 

 

 

 

Villanydíj tartozás

 

 

 

 

Távhő

 

 

 

 

Közvilágítás

 

 

 

 

Közüzemi díjtartozás összesen:

 

 

 

 

Körjegyzőség felé fennálló tartozás

 

 

 

 

Közös fenntartású közoktatási intézmények felé fennálló tartozás

 

 

 

 

Közös fenntartású szociális intézmények felé fennálló tartozás

 

 

 

 

Többcélú kistérségi társulás felé fennálló tartozás

 

 

 

 

Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások összesen:

 

 

 

 

Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások

 

 

 

 

Egyéb tartozások

 

 

 

 

Összesen:


4.)    Pénzeszközök állománya
1M03963_5

 

 

2009. év tény

2010. év tény

 

Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapírok

 

Hosszú lejáratú betétek

 

Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok

 

Betétkönyvek

 

 

 

Költségvetési pénzforgalmi számlák

 

 

 

Összesen:


5.)    Kamatbevételek, realizált árfolyamnyereség

 

 

2009. év tény

2010. év tény

 

Kamatbevételek, realizált árfolyamnyereség összesen


6.)    Kötelezettségvállalások alakulása

1M03963_7

 

 

2010. év tény

2011. évi eredeti előirányzat

 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa

 

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség

 

Hitelképességi megfelelés


7.)    2011. évi kötvénykibocsátásra vonatkozó adatok

Célja (működés/fejlesztés)

Típusa
(új vagy korábbi kiváltása)

Devizanem

Összege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.)    Az önkormányzat költségvetési szerveinek bemutatása:

No.

Intézmény neve

PIR törzsszám

Gazdálkodási jogkör

Önállóan vagy társulásban fenntartott

Társulásban résztvevő önkormányzatok

1.

2.

3.


9.)    Az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcím szerinti igény összegszerű megjelölése, rövid szöveges indokolása (kitöltése nem helyettesíthető a szöveges kérelemre való hivatkozással):

Igény:

eFt

Indokolás:

10.)    Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének stabilizálása, a működési forráshiány megszüntetése érdekében tervezett racionalizálási intézkedések rövid ismertetése:Kelt:

 

P. H.

 

…………………………
polgármester/elnök

 

…………………………
(fő)jegyző

6. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez

 

Igénylésazonosító

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megye:

 

 

 

 

 

 

 

 


TÁJÉKOZTATÓ ADATOK SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOKRÓL

1M03967_1

 

 

 

adatok eFT

No.

Megnevezés

2010. évi tény

2011. évi terv

Rendszeres személyi juttatások összesen (járulékok nélkül)

Nem rendszeres személyi juttatások (járulékok nélkül)

ebből:

Költségtérítés összesen (járulékok nélkül)

Személyi juttatások összesen

Átlagos statisztikai létszám

Rendszeres személyi juttatások összesen (járulékok nélkül)

Nem rendszeres személyi juttatások (járulékok nélkül)

ebből:

Költségtérítés összesen (járulékok nélkül)

Személyi juttatások összesen

Átlagos statisztikai létszám

Jutalom

Kereset-
kiegészítés

Jutalom

Bér-
kompenzáció

I.

Polgármester/alpolgármester jogállása, juttatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Főállású polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Főállású alpolgármester (képviselő-testületi tag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Főállású alpolgármester (NEM képviselő-testületi tag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Társadalmi megbízatású polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Társadalmi megbízatású alpolgármester (képviselő-testületi tag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

Társadalmi megbízatású alpolgármester (NEM képviselő-testületi tag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Képviselő-testület tagjainak juttatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

bizottsági tagságért járó díj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

bizottság nem képviselő tagjának díja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Teljes/rész munkaidőben foglalkoztatottak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Köztisztviselők összesen (teljes munkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Köztisztviselők összesen (részmunkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Közalkalmazottak összesen (teljes munkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Közalkalmazottak összesen (részmunkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Munkatörvénykönyve alá tartozók összesen (teljes munkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ea)

ebből: közfoglalkoztatottak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

Munkatörvénykönyve alá tartozók összesen (részmunkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fa)

ebből: közfoglalkoztatottak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

Rendvédelmi szervek összesen (teljes munkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h)

Rendvédelmi szervek összesen (részmunkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kelt: .............................................................................................................

P. H.

………………………………

.……………………………….

polgármester/elnök

(fő)jegyző

7. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

 

 

 

 

Önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

Megye:

 

 

 

 

 


I. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatellátásának bemutatása

 

 

 

 

 

 

 

1.

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

Szakfeladat rend szerinti besorolás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adatok eFt

 

 

2010. évi
kötségvetési beszámoló szerinti

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

 

Feladathoz kapcsolódó összes működési kiadás összege

 

 

 

 

Feladathoz biztosított központi költségvetési támogatás összege

 

 

 

 

Intézmény saját bevétele

 

 

 

 

Feladat ellátásához államháztartáson belülről átvett pénzeszköz

 

 

 

 

Feladat ellátásához államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

 

 

 

 

Egyéb bevétel

 

 

 

 

Helyi önkormányzat saját forrása

 

 

 

További feladatok felvehetők

II. Támogatásértékű működési kiadás/működési célú pénzeszköz átadás

No.

Megnevezés

Jogcím

2010. évi kötségvetési beszámoló szerinti tényadatok

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

I.

Támogatás értékű működési kiadás összesen:

 

 

 

 

1.

ebből kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

 

2.

ebből önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

 

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

 

 

 

 

1.

ebből kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

 

2.

ebből önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

 

A táblában további alpontok felvehetők

III. Pénzmaradvány felhasználás

Megnevezés

2009. évi tény

2010. évi tény

Módosított pénzmaradvány összege

 

 

Felhasználás célja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felhasználás céljához további sorok felvehetők

Kelt: .............................................................................................................

P. H.

………………………………

.……………………………….

polgármester/elnök

(fő)jegyző

8. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

Önkormányzat neve:

 

Megye:

 


Jegyzőkönyvi kivonat

……… Képviselő-testület (Közgyűlés)
2011. évi ……-i ülésének jegyzőkönyvéből
………
…… /2011. ( . .) határozata


az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

1.

…… képviselő-testülete/közgyűlése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

2.

…… képviselő-testülete/közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

 

I.

a)

a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.

 

 

b)

a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a …………… székhelyű körjegyzőséghez tartozik.

 

 

c)

a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint felmentéssel rendelkezik.

 

 

d)

megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem releváns.

 

 

II.

a)

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen ………… ezer forint összegű bevételt tervez.

 

 

b)

Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.

 

 

III.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét ………………ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

 

 

IV.

Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

 

 

V.

a)

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.

 

 

b)

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.

 

 

c)

Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

 

 

d)

Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.

………………………………

.……………………………….

polgármester/elnök

(fő)jegyző


A kiadmány hiteléül:

Kelt:

P. H.

...................................

 

 

Aláírás

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 54. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 5. § (2) bekezdését a 3/2012. (III. 1.) BM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére