• Tartalom

40/2011. (XI. 22.) BM rendelet

40/2011. (XI. 22.) BM rendelet

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet módosításáról1

2011.11.23.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában eljáró nemzeti erőforrás miniszter, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában eljáró nemzetgazdasági miniszter és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével –,

a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: R) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás feltétele a támogatási szerződés megkötése, amelyet támogatási célonként a miniszter 2011. augusztus 31-éig, a (3) bekezdés szerinti döntés esetében a döntés közlésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2011. december 15-éig köt meg a kedvezményezettel. E határidő kedvezményezettnek felróható okból történő elmulasztása jogvesztő.”

(2) Az R 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A miniszter jogosult – a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban – a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére 2011. november 30-áig új döntést hozni.”

(3) Az R 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A 10. § (3) bekezdése szerinti döntések esetében a támogatás folyósítása egy összegben, a szerződéskötést követő 10 napon belül történik.”

2. § (1) Az R 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „3150 millió forint” szövegrész helyébe a „3200 millió forint” szöveg, az R 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „2350 millió forint” szövegrész helyébe a „2300 millió forint” szöveg lép.”

(2) Az R 11. § (1) bekezdésében az „A támogatási összeg folyósítása” szövegrész helyébe az „A 2011. augusztus 15-éig hozott döntések esetében a támogatási összeg folyósítása” szöveg lép.

(3) Az R 11. § (2) bekezdésében a „legkésőbb 2011. november 30-áig” szövegrész helyébe a „legkésőbb 2011. december 15-éig, vagy a közbeszerzési eljárás megindítását igazoló dokumentumokat legkésőbb 2011. december 15-éig” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2011. november 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére