• Tartalom

41/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

41/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.03.23.

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2–4. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 35. § (15) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A bányafelügyelet az üzemeltető által nyújtott tájékoztatót megküldi a bányászati ügyekért felelős miniszternek, melyet a miniszter haladéktalanul továbbít az Európai Unió többi tagállama részére.”

2. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet] 4/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Kormány a bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárásában – ha a bezárást nem műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezik –
a) a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelőség szakkérdésében az első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget,
b) a katasztrófavédelmi előírásoknak való megfelelőség szakkérdésében az első fokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a főváros területén a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságot, a másodfokú eljárásban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot
szakhatóságként jelöli ki.”

3. § A 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdésének harmadik mondatában a „Fővárosi Polgári Védelmi Parancsnoksággal” szövegrész helyébe a „Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal” szöveg lép.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk 3. bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 41/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

1.    A 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

„9.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges

1. Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
2. Annak elbírálása kérdésében, hogy biztosítható-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzése, valamint a földtani közeg védelme.
3. Annak elbírálása kérdésében, hogy a keletkező hulladék elhelyezése, előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása megfelel-e a hulladékgazdálkodási előírásoknak, merülnek-e fel olyan, a hulladékgazdálkodás-
ból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy csak feltételekkel lehet megadni.

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség”

2.    A 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 13. sorral egészül ki:

„13.

„A” osztályú bányászati hulladékkezelő létesítmény építési és használatbavételi engedélyezési eljárásában

belső vészhelyzeti terv megfelelőségének kérdésében

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, (a fővárosban) Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság”

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 297. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére