• Tartalom

42/2011. (V. 26.) VM rendelet

42/2011. (V. 26.) VM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról1

2011.05.29.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat – és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendeletben foglaltakat)

a) a szántóföldi növények – kivéve a külön jogszabály szerinti regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott elismert tájfajtákat –, a zöldség-, gyógy-, illóolajos és fűszernövények – kivéve a külön jogszabály szerinti regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott elismert tájfajtákat és elismert házi kerti fajtákat – (a továbbiakban együtt: zöldségnövények), a szőlő és a gyümölcstermő növények nemes és alany fajtáinak, továbbá a dísz- és erdészeti növények fajtáinak a növényfajták állami elismerésével összefüggő bejelentésére, a törvényben előírt vizsgálatok elvégzésére, az ezen növényfajták állami elismerésére, illetve annak meghosszabbítására és visszavonására, a fajtafenntartás eredményességének ellenőrzésére,”

(kell alkalmazni.)

2. § Az R. 30. §-a a következő wa) és wb) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

wa) a Bizottság 2010/46/EU irányelve (2010. július 2.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról,
wb) a Bizottság 2009/145/EK irányelve (2009. november 26.) egy adott helyen és régióban hagyományosan termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok és fajták, illetve a kereskedelmi növénytermesztési szempontból tényleges értékkel nem rendelkező, csupán bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről.”

3. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, valamint az R. 10. és 11. számú melléklete helyébe e rendelet 4. és 5. melléklete lép.

4. § Az R.

a) 3. §-ának 5. pontjában, 4. §-ának (1) bekezdésében, 5. §-ának (3) bekezdésében, 7. §-ának (2) bekezdésében, 15. §-ának (4) bekezdésében az „MgSzH Központjához” szövegrész helyébe az „MgSzH-hoz” szövegrész lép;

b) 4. §-ának (9) bekezdésében, 6. §-ának (2) bekezdésében, 12. §-ának (1) bekezdésében, 13. §-a (3) bekezdésének b) pontjában az „MgSzH Központjának” szövegrész helyébe az „MgSzH-nak” szövegrész lép;

c) 4. §-ának (8) bekezdésében és 13. §-a (3) bekezdésének c) pontjában az „MgSzH Központjával” szövegrész helyébe az „MgSzH-val” szövegrész lép;

d) 18. §-ának (1) bekezdésében az „MgSzH Központjánál” szövegrész helyébe az „MgSzH-nál” szövegrész lép;

e) 26. §-ának (4) bekezdésében az „MgSzH Központját” szövegrész helyébe az „MgSzH-t” szövegrész lép;

f) 8. §-ának (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalt” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát” szövegrész lép.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R.

b) 4. §-ának (1) bekezdésében a „Központ” szövegrész;

c) 9. §-ának (7) bekezdésében a „földművelésügyi és”, a 19. §-ának (1) bekezdésében a „Földművelésügyi és”, valamint a 21. §-ának (3) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési” és az „(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész.

(3) A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet

a) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. július 2-ai 2010/46/EU bizottsági irányelvnek, valamint

b) egy adott helyen és régióban hagyományosan termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok és fajták, illetve a kereskedelmi növénytermesztési szempontból tényleges értékkel nem rendelkező, csupán bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről szóló 2009. november 26-ai 2009/145/EK bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 42/2011. (V. 26.)VM rendelethez

Az állami elismerésre, illetve Szállítói Fajtajegyzékre vételre kötelezett növényfajok jegyzéke
I. Állami elismerésre kötelezett növényfajok
A) Szántóföldi növények

Répafélék

 

1. Beta vulgaris L.

Cukorrépa

2. Beta vulgaris L.

Takarmányrépa

 

 

Takarmánynövények

 

3. Agrostis canina L.

Ebtippan

4. Agrostis gigantea Roth

Óriás tippan

5. Agrostis stolonifera L.

Tarackos tippan

6. Agrostis capillaris L.

Cérnatippan

7. Alopecurus pratensis L.

Réti ecsetpázsit

8. Arrhenatherum elatius (L.)

Francia perje

P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

 

9. Bromus catharticus Vahl

Sudár rozsnok

10. Bromus sitchensis Trin.

Alaszkai rozsnok

11. Cynodon dactylon (L.) Pers.

Csillagpázsit

12. Dactylis glomerata L.

Csomós ebír

13. Festuca arundinacea Schreber

Nádképű csenkesz

14. Festuca filiformis Pourr.

Fonalas csenkesz

15. Festuca ovina L.

Juhcsenkesz

16. Festuca pratensis Huds.

Réti csenkesz

17. Festuca rubra L.

Vörös csenkesz

18. Festuca trachyphilla (Hack.) Krajina

Keménylevelű csenkesz

19. xFestulolium Asch. & Graebn.

Csenkesz-perje fajhibrid

20. Lolium multiflorum Lam.

Olaszperje, hollandiperje

21. Lolium perenne L.

Angolperje

22. Lolium x boucheanum Kunth

Hibrid perje

23. Phalaris aquatica L.

Kanáriköles

24. Phleum nodosum L.

Kis komócsin

25. Phleum pratense L.

Réti (mezei) komócsin

26. Poa annua L.

Egynyári perje

27. Poa nemoralis L.

Ligeti perje

28. Poa palustris L.

Mocsári perje

29. Poa pratensis L.

Réti perje

30. Poa trivialis L.

Sovány perje

31. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Aranyzab

32. Galega orientalis Lam.

Keleti kecskeruta

33. Hedysarum coronarium L.

Koronás baltavirág

34. Lotus corniculatus L.

Szarvaskerep

35. Lupinus albus L.

Fehérvirágú csillagfürt

36. Lupinus angustifolius L.

Keskenylevelű csillagfürt

37. Lupinus luteus L.

Sárgavirágú csillagfürt

38. Medicago lupulina L.

Komlós lucerna

39. Medicago sativa L.

Lucerna

40. Medicago x varia T. Martyn

Tarkavirágú lucerna

41. Onobrychis viciifolia Scop.

Baltacim

42. Pisum sativum L. (partim)

Étkezési száraz- és takarmányborsó

43. Trifolium alexandrinum L.

Alexandriai here

44. Trifolium hybridum L.

Svédhere

45. Trifolium incarnatum L.

Bíborhere

46. Trifolium pratense L.

Vöröshere

47. Trifolium repens L.

Fehérhere

48. Trifolium resupinatum L.

Perzsahere

49. Trigonella foenum-graecum L.

Görögszéna

50. Vicia faba L. (partim)

Lóbab

51. Vicia pannonica Crantz

Pannon bükköny

52. Vicia sativa L.

Takarmánybükköny

53. Vicia villosa Roth

Szöszös bükköny

54. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Karórépa

55. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)

Takarmánykáposzta

Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis

 

56. Phacelia tanacetifolia Benth.

Mézontófű

57. Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers.

Takarmányretek (olajretek)

 

 

Olaj- és rostnövények

 

58. Arachis hypogaea L.

Földimogyoró

59. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Réparepce

60. Brassica juncea (L.) Czern.

Barna mustár

61. Brassica napus L. (partim)

Káposztarepce

62. Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Fekete mustár

63. Cannabis sativa L.

Kender

64. Carthamus tinctorius L.

Sáfrányos szeklice

65. Carum carvi L.

Kömény

66. Gossypium hirsutum L., Gossypium barbadense L.

Gyapot

67. Helianthus annuus L.

Napraforgó

68. Linum usitatissimum L.

Len (olajlen, rostlen)

69. Papaver somniferum L.

Mák

70. Sinapis alba L.

Fehér mustár

71. Glycine max (L.) Merr.

Szója

 

 

Gabonafélék

 

72. Avena nuda L.

Csupasz zab

73. Avena sativa L. (továbbá Avena byzantina K. Koch)

Zab és bizánci zab

74. Avena strigosa Schreb.

Homoki zab

75. Hordeum vulgare L.

Árpa

76. Oryza sativa L.

Rizs

77. Phalaris canariensis L.

Fénymag

78. Secale cereale L.

Rozs

79. Sorghum bicolor (L.) Moench

Cirok

80. Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Szudánifű

81. Sorghum bicolor (L.) Moench x

Hibrid szudánifű

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

 

82. x Triticosecale Wittm. ex A. Camus

Tritikálé

83. Triticum aestivum L.

Búza

84 Triticum durum Desf.

Durum búza

85. Triticum spelta L.

Tönkölybúza

86. Zea mays L.

Kukorica (a csemegekukorica, a pattogató kukorica, a gyöngykukorica és a díszkukorica kivételével)

 

 

Burgonya

 

87. Solanum tuberosum L.

Burgonya

B) Zöldségek

1. Allium cepa L. Cepa csoport

Vöröshagyma

2. Allium cepa L. Aggregatum csoport

Salottahagyma

3. Allium fistulosum L.

Téli sarjadékhagyma

4. Allium porrum L.

Póréhagyma

5. Allium sativum L.

Fokhagyma

6. Allium schoenoprasum L.

Metélőhagyma

7. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Turbolya

8. Apium graveolens L.

Gyökérzeller, levélzeller

9. Asparagus officinalis L.

Spárga

10. Beta vulgaris L.

Cékla, mángold

11. Brassica oleracea L.

Leveles kel, karfiol, brokkoli, calabrese brokkoli, bimbóskel, kelkáposzta, fejes káposzta, vörös káposzta, karalábé

12. Brassica rapa L.

Kínai kel, tarlórépa

13. Capsicum annuum L.

Paprika

14. Chicorium endivia L.

Borzaslevelű endívia, széleslevelű endívia

15. Chicorium intybus L.

Hajtató cikória, leveles cikória, ipari cikória

16. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Görögdinnye

17. Cucumis melo L.

Sárgadinnye

18. Cucumis sativus L.

Salátauborka, konzervuborka

19. Cucurbita maxima Duchesne.

Sütőtök

20. Cucurbita pepo L.

Tök

21. Cynara cardunculus L.

Articsóka, kardi

22. Daucus carota L.

Sárgarépa, takarmány sárgarépa

23. Foeniculum vulgare Mill.

Édeskömény

24. Lactuca sativa L.

Saláta

25. Lycopersicon esculentum Mill.

Paradicsom

26. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petrezselyem

27. Phaseolus coccineus L.

Tűzbab

28. Phaseolus vulgaris L.

Zöldbab (bokorbab és futóbab)

29. Pisum sativum L. (partim)

Kifejtőborsó, velőborsó, cukorborsó

30. Raphanus sativus L.

Retek, fekete retek

31. Rheum rhabarbarum L.

Rebarbara

32. Scorzonera hispanica L.

Feketegyökér

33. Solanum melongena L.

Tojásgyümölcs

34. Spinacia oleracea L.

Spenót

35. Valerianella locusta (L.) Laterr.

Galambbegysaláta

36. Vicia faba L. (partim)

Lóbab

37. Zea mays L. (partim)

Csemegekukorica, pattogató kukorica

C) Szőlő

1. Vifis L.

szőlő

II. Szállítói Fajtajegyzékre vételre kötelezett növényfajok

Gyümölcs

 

1. Castanea sativa Mill.

gesztenye

2. Citrus L.

 

3. Corylus avellana L.

mogyoró

4. Cydonia oblonga Mill.

birs

5. Ficus carica L.

füge

6. Fortunella Swingle

 

7. Fragaria L.

szamóca

8. Juglans regia L.

dió

9. Malus Mill.

alma

10. Olea europea L.

olívabogyó

11. Mespilus germanica L.

naspolya

12. Pistacia vera L.

pisztácia

13. Poncirus Raf.

 

14. Prunus amygdalus Batsch

mandula

15. Prunus armeniaca L.

kajszibarack

16. Prunus avium L.

cseresznye

17. Prunus cerasus L.

meggy

18. Prunus domestica L.

szilva

19. Prunus persica (L.) Batsch

őszibarack

20. Prunus salicina Lindl.

japán szilva

21. Pyrus L. körte

 

22. Ribes L.

ribiszke, köszméte, ribiszke X köszméte

23. Rubus L.

málna, szeder, málnaszeder

24. Sambucus nigra L.

bodza

25. Vaccinium L.

áfonya

2. melléklet a 42/2011. (V. 26.)VM rendelethez

A DUS-vizsgálathoz szükséges szaporítóanyag mennyiségi és minőségi előírásai

Faj

Fajtabejelen-
tési határidő
(dátum)

Vetőmag
beérkezési
határidő
(dátum)

Vizsgálati mintameny-
nyisége (kg)

Kalász
mintameny-
nyisége (db)

Vetőmag minőségi előírások

Letéti
mintafelújí-
táshoz (kg)

csírázási %

tisztaság %

A) SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

RÉPAFÉLÉK

 

 

 

 

 

 

 

Cukorrépa

I. 31.

III. 1.

1,2U

85,0

100,0

1,2U

(Beta vulgaris L.)

 

 

 

 

 

 

 

Takarmányrépa

I. 20.

I. 20.

3

85,0

100,0

3,0

(Beta vulgaris L.)

 

 

 

 

 

 

 

TAKARMÁNYNÖVÉNYEK ÉS PÁZSITFÜVEK

 

 

 

 

 

 

 

Ebtippan

I. 20.

I. 31.

1,5

88,0

92,0

2,0

(Agrostis canina L.)

 

 

 

 

 

 

 

Óriás tippan

I. 20.

I. 31.

1,5

88,0

92,0

2,0

(Agrostis gigantea Roth)

 

 

 

 

 

 

 

Tarackos tippan

I. 20.

I. 31.

1,5

88,0

92,0

2,0

(Agrostis stolonifera L.)

 

 

 

 

 

 

 

Cérnatippan

I. 20.

I. 31.

1,5

88,0

92,0

2,0

(Agrostis capillaris L.)

 

 

 

 

 

 

 

Réti ecsetpázsit

I. 31.

II. 10.

2,0

70,0

75,0

2,5

(Alopecurus pratensis L.)

 

 

 

 

 

 

 

Francia perje

I. 31.

II. 10.

2,0

80,0

90,0

2,5

[Arrhenatherum elatius (L.)

 

 

 

 

 

 

 

P. Beauv. ex J. Presl & C Presl]

 

 

 

 

 

 

 

Sudár rozsnok

I. 31.

II. 10.

2,0

75,0

97,0

2,5

(Bromus catharticus Vahl)

 

 

 

 

 

 

 

Alaszkai rozsnok

I. 31.

II. 10.

2,0

75,0

97,0

2,5

(Bromus sitchensis Trin.)

 

 

 

 

 

 

 

Csillagpázsit

I. 31.

II. 10.

1,5

70,0

90,0

2,0

[Cynodon dactylon

 

 

 

 

 

 

 

(L.) Pers.]

 

 

 

 

 

 

 

Csomós ebír

I. 31.

II. 10.

2,0

80,0

92,0

2,5

(Dactylis glomerata L.)

 

 

 

 

 

 

 

Nádképű csenkesz

I. 20.

I. 31.

2,0

90,0

94,0

2,5

(Festuca arundinacea Schreber)

 

 

 

 

 

 

 

Fonalas csenkesz

I. 31.

II. 10.

0,5

75,0

90,0

1,2

(Festuca filiformis Pourr.)

 

 

 

 

 

 

 

Juhcsenkesz

I. 31.

II. 10.

0,5

75,0

90,0

1,2

(Festuca ovina L.)

 

 

 

 

 

 

 

Réti csenkesz

I. 20.

I. 31.

2,0

80,0

95,0

2,5

(Festuca pratensis Huds.)

 

 

 

 

 

 

 

Vörös csenkesz

I. 20.

I. 31.

2,5

80,0

94,0

2,5

(Festuca rubra L.)

 

 

 

 

 

 

 

Keménylevelű csenkesz

I. 31.

II. 10.

0,5

75,0

90,0

1,2

Festuca trachyphilla (Hack.) Krajina

 

 

 

 

 

 

 

Csenkesz-perje fajhibrid

I. 31.

II. 10.

2,0

75,0

96,0

2,5

(xFestulolium Asch. & Graebn.)

 

 

 

 

 

 

 

Olaszperje, hollandiperje

I. 20.

I. 31.

2,0

 

80,0

95,0

2,5

(Lolium multiflorum Lam.)

 

 

 

 

 

 

 

Angolperje

I. 31.

II. 10.

2,0

80,0

95,0

3,0

(Lolium perenne L.)

 

 

 

 

 

 

 

Hibrid perje

I. 20.

I. 31.

2,0

88,0

95,0

2,5

(Lolium x boucheanum Kunth)

 

 

 

 

 

 

 

Kanáriköles

I. 31.

II. 10.

1,5

75,0

96,0

2,0

(Phalaris aquatica L.)

 

 

 

 

 

 

 

Kis komócsin

I. 20.

I. 31.

2,0

80,0

96,0

2,5

(Phleum nodosum L.)

 

 

 

 

 

 

 

Réti (mezei) komócsin

I. 20.

I. 31.

2,0

89,0

96,0

2,5

(Phleum pratense L.)

 

 

 

 

 

 

 

Egynyári perje

I. 31.

II. 10.

1,5

85,0

92

1,5

(Poa annua L.)

 

 

 

 

 

 

 

Ligeti perje

I. 31.

II. 10.

1,5

83,0

91,0

1,5

(Poa nemoralis L.)

 

 

 

 

 

 

 

Mocsári perje

I. 20.

I. 31.

1,5

75,0

85,0

1,5

(Poa palustris L.)

 

 

 

 

 

 

 

Réti perje

I. 20.

I. 31.

2,0

84,0

88,0

2,5

(Poa pratensis L.)

 

 

 

 

 

 

 

Sovány perje

I. 20.

I. 31.

1,5

75,0

85,0

1,5

(Poa trivialis L.)

 

 

 

 

 

 

 

Aranyzab

I. 31.

II. 10.

1,5

75,0

78,0

1,5

[Trisetum flavescens

 

 

 

 

 

 

 

(L.) P. Beauv.]

 

 

 

 

 

 

 

Keleti kecskeruta

I. 31.

II. 10.

2,0

75,0

99,5

2,5

(Galega orientalis Lam.)

 

 

 

 

 

 

 

Koronás baltavirág

I. 31.

II. 10.

1,5

75,0

95,0

1,5

(Hedysarum coronarium L.)

 

 

 

 

 

 

 

Szarvaskerep

I. 20.

I. 31.

2,0

75,0

95,0

2,5

(Lotus corniculatus L.)

 

 

 

 

 

 

 

Fehérvirágú csillagfürt

I. 31.

II. 10.

6,0

80,0

98,0

15,0

(Lupinus albus L.)

 

 

 

 

 

 

 

Keskenylevelű csillagfürt

I. 31.

II. 10.

6,0

75,0

98,0

13,0

(Lupinus angustifolius L.)

 

 

 

 

 

 

 

Sárgavirágú csillagfürt

I. 31.

II. 10.

6,0

80,0

98,0

13,0

(Lupinus luteus L.)

 

 

 

 

 

 

 

Komlós lucerna

I. 31.

II. 10.

2,0

85,0

99,5

2,5

(Medicago lupulina L.)

 

 

 

 

 

 

 

Lucerna

I. 31.

II. 10.

2,0

85,0

99,5

2,5

(Medicago sativa L.)

 

 

 

 

 

 

 

Tarkavirágú lucerna

I. 31.

II. 10.

2,0

85,0

99,5

2,5

(Medicago x varia T. Martyn)

 

 

 

 

 

 

 

Baltacim

I. 31.

II. 10.

1,5

82,0

99,0

2,0

(Onobrychis viciifolia Scop.)

 

 

 

 

 

 

 

Étkezési száraz- és takarmányborsó

I. 31.

II. 10.

5,0

80,0

98,0

5,0

[Pisum sativum L. (partim)]

 

 

 

 

 

 

 

Alexandriai here

I. 31.

II. 10.

1,0

85,0

99

2,0

(Trifolium alexandrinum L.)

 

 

 

 

 

 

 

Svédhere

I. 20.

I. 31.

1,5

85,0

99,0,0

2,0

(Trifolium hybridum L.)

 

 

 

 

 

 

 

Bíborhere

VIII. 1.

VIII. 10.

1,0

85,0

99,0

2,0

(Trifolium incarnatum L.)

 

 

 

 

 

 

 

Vöröshere

I. 20.

I. 31.

2,0

85,0

99,0

2,5

(Trifolium pratense L.)

 

 

 

 

 

 

 

Fehérhere

I. 20.

I. 31.

2,0

85,0

99,0

2,5

(Trifolium repens L.)

 

 

 

 

 

 

 

Perzsahere

I. 31.

II. 10.

1,5

85,0

99,0

2,0

(Trifolium resupinatum L.)

 

 

 

 

 

 

 

Görögszéna

I. 31.

II. 10.

1,5

85,0

99,0

2,0

(Trigonella foenum-graecum L.)

 

 

 

 

 

 

 

Lóbab

I. 31.

II. 10.

3,0

85,0

98,0

7,0

[Vicia faba L. (partim)]

 

 

 

 

 

 

 

Pannon bükköny

IX. 10.

IX. 20.

2,0

90,0

98,0

2,0

(Vicia pannonica Crantz)

 

 

 

 

 

 

 

Takarmánybükköny

I. 31.

II. 10.

2,0

90,0

98,0

4,0

(Vicia sativa L.)

 

 

 

 

 

 

 

Szöszös bükköny

IX. 10.

IX. 20.

2,0

85,0

98,0

2,0

(Vicia villosa Roth)

 

 

 

 

 

 

 

Karórépa

I. 31.

II. 10.

2,0

80,0

98,0

1,0

[Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.]

 

 

 

 

 

 

 

Takarmánykáposzta

I. 31.

II. 10.

0,1

80,0

95,0

0,5

[Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis]

 

 

 

 

 

 

 

Mézontófű

I. 20.

I. 31.

1,5

85,0

98,0

2,0

(Phacelia tanacetifolia Benth.)

 

 

 

 

 

 

 

Takarmányretek (olajretek)

I. 31.

II. 10.

0,5

80,0

97,0

1,0

(Raphanus sativus L. var. oleiformis pers.)

 

 

 

 

 

 

 

OLAJ- ÉS ROSTNÖVÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

Földimogyoró

I. 31.

II. 20.

3,0

70,0

99,0

4,0

(Arachis hypogaea L.)

 

 

 

 

 

 

 

Réparepce

 

 

 

 

 

 

 

[Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs]

 

 

 

 

 

 

 

őszi

VIII. 5.

VIII. 10.

1,0

94,0

99,5

1,0

tavaszi

I. 31.

II. 10.

1,0

94,0

99,5

1,0

Barna mustár

I. 15.

II. 15.

3,0

95,0

99,0

2,0

[Brassica juncea (L.) Czern.]

 

 

 

 

 

 

 

Káposztarepce

 

 

 

 

 

 

 

[Brassica napus L. (partim)] hibrid

 

 

 

 

 

 

 

őszi

VIII. 5.

VIII. 10.

1,0

94,0

99,5

1,0

hibrid és szabadelvirágzású fajta

 

 

 

 

 

 

 

hibrid komponens

VIII. 5.

VIII. 10.

0,4

94,0

99,5

0,6

tavaszi

I. 30.

II. 10.

1,0

94,0

99,5

1,0

hibrid és szabadelvirágzású fajta

 

 

 

 

 

 

 

hibrid komponens

I. 30.

II. 10.

0,4

94,0

99,5

0,6

Fekete mustár

I. 31.

II. 15.

3,0

95,0

99,0

2,0

[Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch]

 

 

 

 

 

 

 

Kender

 

 

 

 

 

 

 

(Cannabis sativa L.)

 

 

 

 

 

 

 

hibrid

I. 31.

II. 20.

2,0

85,0

98,5

2,0

vonalak

I. 31.

II. 20.

1,0

85,0

98,5

1,0

Sáfrányos szeklice

I. 15.

II. 15.

3,0

90,0

99,0

2,0

(Carthamus tinctorius L.)

 

 

 

 

 

 

 

Kömény

I. 15.

II. 15.

3,0

80,0

99,0

2,0

(Carum carvi L.)

 

 

 

 

 

 

 

Napraforgó

 

 

 

 

 

 

 

(Helianthus annuus L.)

 

 

 

 

 

 

 

hibrid és szabadelvirágzású fajta

I. 31.

III. 15.

2,0

92,0

99,5

1,0

hibrid komponens

I. 31.

III. 15.

1,0

87,0

99,5

1,0

Len (olajlen, rostlen)

I. 31.

II. 20.

1,5

87,0

98,5

2,0

(Linum usitatissimum L.)

 

 

 

 

 

 

 

Mák

XII. 15.

I. 15.

1,2

_

90,0

99,0

1,0

(Papaver somniferum L.)

 

 

 

 

 

 

 

Fehér mustár

I. 15.

II. 15.

3,0

95,0

99,0

2,0

(Sinapis alba L.)

 

 

 

 

 

 

 

Szója

I. 31.

II. 15.

3,0

80,0

98,0

5,0

[Glycine max (L.) Merr.]

 

 

 

 

 

 

 

GABONAFÉLÉK

 

 

 

 

 

 

 

Csupasz zab

I. 31.

II. 10.

3,0

200

87,0

99,0

10,0

(Avena nuda L.)

 

 

 

 

 

 

 

Zab beleértve:bizánci zab

 

 

 

 

 

 

 

[Avena sativa L. (továbbá Avena byzantina K. Koch)]

 

 

 

 

 

 

 

tavaszi

I. 31.

II. 10.

3,0

200

87,0

99,0

10,0

őszi

IX. 10.

IX. 20.

3,0

220

87,0

99,0

5,0

Homoki zab

IX. 10.

IX. 20.

3,0

220

87,0

99,0

5,0

(Avena strigosa Schreb.)

 

 

 

 

 

 

 

Árpa

 

 

 

 

 

 

 

(Hordeum vulgare L.)

 

 

 

 

 

 

 

őszi

IX. 10.

IX. 20.

4,0

220

90,0

99,0

5,0

(csupasz árpa is)

 

 

 

 

 

 

 

tavaszi

I. 31.

II. 20.

3,0

200

90,0

99,0

10,0

Rizs

I. 31.

III. 10.

5,0

105

90,0

99,8

8,0

(Oryza sativa L.)

 

 

 

 

 

 

 

Fénymag

I. 31.

III. 15.

2,0

90,0

99,5

3,0

(Phalaris canariensis L.)

 

 

 

 

 

 

 

Rozs

 

 

 

 

 

 

 

(Secale cereale L.)

 

 

 

 

 

 

 

őszi

VIII. 15.

VIII. 25.

6,5

85,0

99,0

12,0

(fajta, hibrid)

 

 

 

 

 

 

 

tavaszi

I. 31.

II. 25.

6,5

 

85,0

99,0

12,0

(fajta, hibrid)

 

 

 

 

 

 

 

vonal, alapegyszeres-őszi

VIII. 15.

VIII. 25.

3,0

85,0

99,0

6,0

vonal, alapegyszeres-tavaszi

I. 31.

II. 25.

3,0

 

85,0

99,0

6,0

Cirok

 

 

 

 

 

 

 

[Sorghum bicolor (L.) Moench]

 

 

 

 

 

 

 

hibrid és szab. elv. fajták

II. 10.

III. 15.

0,5

90,0

99,5

1,0

vonal, alapegyszeres

II. 10.

III. 15.

0,5

50

90,0

99,5

1,0

Szudánifű

 

 

 

 

 

 

 

[Sorghum sudanense (Piper) Stapf]

 

 

 

 

 

 

 

hibrid és szab. elv. fajták

II. 10.

III. 15.

0,5

90,0

99,5

1,0

vonal, alapegyszeres

II. 10.

III. 15.

0,5

50

90,0

99,5

1,0

Cirok x Szudánifű hibrid

 

 

 

 

 

 

 

[Sorghum bicolor (L.)

 

 

 

 

 

 

 

Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf]

 

 

 

 

 

 

 

hibrid

II. 10.

III. 15.

0,5

90,0

99,5

1,0

vonal, alapegyszeres

II. 10.

III. 15.

0,5

50

90,0

99,5

1,0

Tritikálé

 

 

 

 

 

 

 

(x Triticosecale Wittm. ex A. Camus)

 

 

 

 

 

 

 

őszi (fajta, hibrid)

VIII. 15.

VIII. 25.

8,0

350

80,0

99,0

12,0

tavaszi (fajta, hibrid)

I. 31.

II. 25.

8,0

350

80,0

99,0

12,0

vonal, alapegyszeres-őszi

VIII. 15.

VIII. 25.

3,0

80,0

99,0

6,0

vonal, alapegyszeres-tavaszi

I. 31.

II. 25.

3,0

 

80,0

99,0

6,0

Búza

 

 

 

 

 

 

 

(Triticum aestivum L.)

 

 

 

 

 

 

 

őszi (fajta, hibrid)

IX. 10.

IX. 20.

4,0

220

90,0

99,0

5,0

vonal, alapegyszeres

IX. 10.

IX. 20.

4,0

220

90,0

99,0

5,0

tavaszi

I. 31.

II. 10.

4,0

220

90,0

99,0

5,0

Durumbúza

 

 

 

 

 

 

 

(Triticum durum Desf.)

 

 

 

 

 

 

 

őszi

IX. 10.

IX. 20.

4,0

220

90,0

99,0

5,0

tavaszi

I. 31.

II. 10.

4,0

220

90,0

99,0

5,0

Tönkölybúza

 

 

 

 

 

 

 

(Triticum spelta L.)

 

 

 

 

 

 

 

őszi

IX. 10.

IX. 20.

4,0

220

90,0

99,0

5,0

Kukorica

 

 

 

 

 

 

 

(Zea mays L.)

 

 

 

 

 

 

 

hibrid, szab. elv. fajta

II. 10.

III. 15.

1,0

95,0

99,0

1,0

vonal és alapegyszeres

II. 10.

III. 15.

1,0

85,0

99,0

1,0

BURGONYA

 

 

 

 

 

 

 

Burgonya

II. 28.

III. 10.

300 db

„E”

(Solanum tuberosum L.)

 

 

vetőgumó

 

35/55 mm

 

 

Faj

Fajtabejelen-
tési határidő
(dátum)

Vetőmag
beérkezési
határidő

Vizsgálati és letéti minta menynyisége
(ezer szem)

Vetőmag minőségi előírások

csírázási %

tisztaság %

B) ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK

 

 

 

 

 

Vöröshagyma

I. 15.

II. 15.

50

85,0

99,0

(Allium cepa L.)

 

 

 

 

 

Salottahagyma

I. 15.

II. 15.

50

85,0

99,0

(Allium cepa L.)

 

 

 

 

 

Téli sarjadékhagyma

I. 15.

II. 15.

50

85,0

99,0

(Allium fistulosum L.)

 

 

 

 

 

Póréhagyma

I. 15.

II. 15.

50

85,0

99,0

(Allium porrum L.)

 

 

 

 

 

Fokhagyma

 

 

 

 

 

(Allium sativum L.)

 

 

 

 

 

őszi

VIII. 15.

VIII. 15.

300 gerezd

tavaszi

I. 15.

II. 15.

300 gerezd

Metélőhagyma

I. 15.

II. 15.

50

85,0

99,0

(Allium schoenoprasum L.)

 

 

 

 

 

Turbolya

I. 15.

II. 15.

15

70,0

96,0

(Anthriscus cerefolium L. Hoffm.)

 

 

 

 

 

Gyökérzeller, levélzeller

XII. 15.

I. 15.

90

85,0

99,0

(Apium graveolens L.)

 

 

 

 

 

Spárga

XII. 15.

I. 15

600 db

80,0

99,0

(Asparagus officinalis L.)

 

 

 

 

 

Mángold

I. 15.

II. 15.

9

80,0

99,0

(Beta vulgaris L. var. vulgaris)

 

 

 

 

 

Cékla

I. 15.

II. 15.

40

80,0

99,0

(Beta vulgaris L. var. vulgaris conditiva Alef.)

 

 

 

 

 

Leveles kel

I. 15.

II. 15.

12

90,0

99,0

[Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. varsabellica]

 

 

 

 

 

Karfiol

I. 15.

II. 15.

12

90,0

99,0

[Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.]

 

 

 

 

 

Brokkoli, calabrese brokkoli

I. 15.

II. 15.

12

90,0

99,0

[Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.]

 

 

 

 

 

Bimbóskel

I. 15.

II. 15.

12

90,0

99,0

[Brassica oleracea L. convar. oleracea var. geminfera DC.]

 

 

 

 

 

Kelkáposzta

I. 15.

II. 15.

12

90,0

99,0

[Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.]

 

 

 

 

 

Fejes káposzta

I. 15.

II. 15.

12

90,0

99,0

[Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC]

 

 

 

 

 

Vöröskáposzta

I. 15.

II. 15.

12

90,0

99,0

[Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC]

 

 

 

 

 

Karalábé

XII. 15.

I. 15.

12

90,0

99,0

[Brassica oleracea L. convar. acephla (DC.) Alef. var. gongylodes]

 

 

 

 

 

Kínai kel

I. 15.

II. 15.

6

90,0

99,0

(Brassica rapa L.)

 

 

 

 

 

Tarlórépa

I. 15.

II. 15.

4

90,0

99,0

(Brassica rapa L. var. rapa)

 

 

 

 

 

Paprika

I. 15.

II. 15.

5

92,0

99,0

(Capsicum annuum L.)

 

 

 

 

 

Borzaslevelű endívia.

I. 15.

II. 15.

10

90,0

99,0

széleslevelű endívia

 

 

 

 

 

(Cichorium endivia L.)

 

 

 

 

 

Hajtató cikória,

I. 15.

II. 15.

10

90,0

99,0

leveles cikória,

 

 

 

 

 

ipari cikória

 

 

 

 

 

(Cichorium intybus L.)

 

 

 

 

 

Görögdinnye

I. 15.

II. 15.

2,4

94,0

99,0

[Citrullus lanatus

 

 

 

 

 

(Thumb.) Matsum. et Nakai]

 

 

 

 

 

Sárgadinnye

XII. 15.

I. 15.

3

94,0

99,0

(Cucumis melo L.)

 

 

 

 

 

Salátauborka, konzervuborka

XII. 15.

I. 15.

2

94,0

99,0

(Cucumis sativus L.)

 

 

 

 

 

Sütőtök

II. 15.

III. 15.

3

88,0

98,0

(Cucurbita maxima Duchesne.)

 

 

 

 

 

Tök

II. 15.

III. 15.

3

88,0

98,0

(Cucurbita pepo L.)

 

 

 

 

 

Articsóka, kardi

II. 15.

III. 15.

2

88,0

98,0

(Cynara cardunculus L.)

 

 

 

 

 

Sárgarépa,

I. 15.

II. 15.

200

85,0

98,0

Takarmány sárgarépa

 

 

 

 

 

(Daucus carota L.)

 

 

 

 

 

Édeskömény

I. 15.

II. 15.

800 g

85,0

99,0

(Foeniculum vulgare Mill.)

 

 

 

 

 

Saláta

XII. 15.

I. 15.

90

90,0

99,0

(Lactuca sativa L.)

 

 

 

 

 

Paradicsom

XII. 15.

I. 15.

10

95,0

99,0

[Lycopersicon esculentum Mill.]

 

 

 

 

 

Petrezselyem

I. 15.

II. 15.

120

75,0

99,0

[Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex. A. W. Hill.]

 

 

 

 

 

Tűzbab

II. 15.

III. 15.

2,5

75,0

99,0

(Phaseolus coccineus L.)

 

 

 

 

 

Zöldbab

II. 15.

III. 15.

2,5

88,0

99,5

(bokorbab és futóbab)

 

 

 

 

 

(Phaseolus vulgaris L.)

 

 

 

 

 

Kifejtőborsó, velőborsó, cukorborsó

I. 15.

II. 15.

20

90,0

99,5

[Pisum sativum L. (partim)]

 

 

 

 

 

Retek, fekete retek

XII. 15.

I. 15.

50

90,0

99,0

(Raphanus sativus L.)

 

 

 

 

 

Feketegyökér

I. 15.

II. 15.

40

70,0

95,0

(Scorzonera hispanica L.)

 

 

 

 

 

Tojásgyümölcs

II. 15.

III. 15.

10

85,0

99,0

(Solanum melongena L.)

 

 

 

 

 

Spenót

I. 15.

II. 15.

70

85,0

99,0

(Spinacea oleracea L.)

 

 

 

 

 

Galambbegysaláta

I. 15.

II. 15.

20

90,0

99,0

[Valerianella locusta (L.) Laterr.]

 

 

 

 

 

Lóbab

II. 15.

III. 15.

2,5

75,0

99,0

[Vicia faba L. (partim.)]

 

 

 

 

 

Csemegekukorica,

II. 15.

III. 15

1

80,0

98,0

pattogató kukorica

 

 

 

 

 

[Zea mays L. (partim)]

 

 

 

 

 

Faj

Bejelentési határidő

Vizsgálatokhoz szükséges növényanyag

C) SZŐLŐ-GYÜMÖLCS

 

 

Szőlő és szőlő alany

I. 20.

36 db oltvány, illetve gyökeres alany

Alma, körte alany

I. 20.

50 db 1 éves gyökeres dugvány

Alma, körte, birs, naspolya, cseresznye, meggy, szilva, kajszibarack

I. 20.

12 db oltvány vagy 4 db szemzőhajtás

Birs alany

I. 20.

60 db 1 éves gyökeres dugvány

Őszibarack

I. 20.

16 db oltvány vagy 4 db szemzőhajtás

Mandula, mogyoró

I. 20.

10 db oltvány

Dió

I. 20.

30 db oltvány

Gesztenye

I. 20.

8 db oltvány

Köszméte

II. 1.

10 db tő vagy oltvány

Ribiszke, szeder

II. 1.

15 db tő

Ribiszkeköszméte, áfonya

II. 1.

10 db tő

Málna

II. 1.

20 db tő

Szamóca

VII. 1.

50 db palánta

Prunus alany

I. 20.

25 db gyökeres dugvány vagy 80 db 1 éves magonc

Bodza

II. 1.

12 db tő

3. melléklet a 42/2011. (V. 26.)VM rendelethez

A gazdasági értékvizsgálathoz szükséges szaporítóanyag mennyiségi és minőségi előírásai
Szántóföldi növények

Faj

Vetőmag beérkezési határidő

Vizsgálati évek száma

Szükséges vetőmag mennyiség helyenként (kg)

Kísérleti helyek száma

Vetőmag minőségi előírások

csírázási %

tisztaság %

RÉPAFÉLÉK

 

 

 

 

 

 

Cukorrépa

III. 1.

2

0,15

7

80,0

99,0

(Beta vulgaris L.)

 

 

 

 

 

 

Takarmányrépa

II. 15.

2

0,15

4

80,0

99,0

(Beta vulgaris L.)

 

 

 

 

 

 

TAKARMÁNYNÖVÉNYEK ÉS PÁZSITFÜVEK

 

 

 

 

 

 

Ebtippan

II. 10.

4

0,2

4

75,0

90,0

(Agrostis canina L.)

 

 

 

 

 

 

Óriás tippan

II. 10.

4

0,2

4

80,0

90,0

(Agrostis gigantea Roth)

 

 

 

 

 

 

Tarackos tippan

II. 10.

4

0,2

4

75,0

90,0

(Agrostis stolonifera L.)

 

 

 

 

 

 

Cérnatippan

II. 10.

4

0,2

4

75,0

90,0

(Agrostis capillaris L.)

 

 

 

 

 

 

Réti ecsetpázsit

II. 10.

4

0,3

4

70,0

75,0

(Alopecurus pratensis L.)

 

 

 

 

 

 

Francia perje

II. 10.

4

0,3

4

75,0

90,0

[Arrhenatherum elatius (L.)

 

 

 

 

 

 

P. Beauv. ex J. Presl & C Presl]

 

 

 

 

 

 

Sudár rozsnok

II. 10.

4

0,3

4

75,0

97,0

(Bromus catharticus Vahl)

 

 

 

 

 

 

Alaszkai rozsnok

II. 10.

4

0,3

4

75,0

97,0

(Bromus sitchensis Trin.)

 

 

 

 

 

 

Csillagpázsit

II. 10.

4

0,3

4

70,0

90,0

[Cynodon dactylon (L.) Pers.]

 

 

 

 

 

 

Csomós ebír

II. 10.

4

0,2

4

80,0

90,0

(Dactylis glomerata L.)

 

 

 

 

 

 

Nádképű csenkesz

II. 10.

4

0,3

4

80,0

95,0

(Festuca arundinacea Schreber)

 

 

 

 

 

 

Fonalas csenkesz

II. 10.

4

0,3

4

75,0

85,0

(Festuca filiformis Pourr.)

 

 

 

 

 

 

Juhcsenkesz

II. 10.

4

0,3

4

75,0

85,0

(Festuca ovina L.)

 

 

 

 

 

 

Réti csenkesz

II. 10.

4

0,3

4

80,0

95,0

(Festuca pratensis Huds.)

 

 

 

 

 

 

Vörös csenkesz

II. 10.

4

0,3

4

75,0

90,0

(Festuca rubra L.)

 

 

 

 

 

 

Keménylevelű csenkesz

II. 10.

4

0,3

4

75,0

85,0

Festuca trachyphilla (Hack.) Krajina

 

 

 

 

 

 

Csenkesz-perje fajhibrid

II. 10.

4

0,3

4

75,0

96,0

(xFestulolium Asch. & Graebn.)

 

 

 

 

 

 

Olaszperje, hollandiperje

II. 10.

2

0,3

4

75,0

96,0

(Lolium multiflorum Lam.)

 

 

 

 

 

 

Angolperje

II. 10.

4

0,3

 

80,0

96,0

(Lolium perenne L.)

 

 

 

 

 

 

Hibrid perje

II. 10.

4

0,3

4

75,0

96,0

(Lolium x boucheanum Kunth)

 

 

 

 

 

 

Kanáriköles

II. 10.

4

0,2

4

75,0

96,0

(Phalaris aquatica L.)

 

 

 

 

 

 

Kis komócsin

II. 10.

4

0,2

4

80,0

96,0

(Phleum nodosum L.)

 

 

 

 

 

 

Egynyári perje

II. 10.

2

0,2

4

75,0

85,0

(Poa annua L.)

 

 

 

 

 

 

Ligeti perje

II. 10.

4

0,2

4

75,0

85,0

(Poa nemoralis L.)

 

 

 

 

 

 

Mocsári perje

II. 10.

4

0,2

4

75,0

85,0

(Poa palustris L.)

 

 

 

 

 

 

Réti perje

II. 10.

4

0,2

4

75,0

85,0

(Poa pratensis L.)

 

 

 

 

 

 

Sovány perje

II. 10.

4

0,2

4

75,0

85,0

(Poa trivialis L.)

 

 

 

 

 

 

Aranyzab

II. 10.

4

0,2

4

70,0

75,0

[Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.]

 

 

 

 

 

 

Keleti kecskeruta

II. 10.

4

1,5

4

75,0

97,0

(Galega orientalis Lam.)

 

 

 

 

 

 

Koronás baltavirág

II. 10.

4

0,2

4

75,0

95,0

(Hedysarum coronarium L.)

 

 

 

 

 

 

Szarvaskerep

II. 10.

4

0,2

4

75,0

95,0

(Lotus corniculatus L.)

 

 

 

 

 

 

Fehérvirágú csillagfürt

II.10.

2

3,0

4

80,0

98,0

(Lupinus albus L.)

 

 

 

 

 

 

Sárgavirágú csillagfürt

II. 10.

2

3,0

4

80,0

98,0

(Lupinus luteus L.)

 

 

 

 

 

 

Komlós lucerna

II. 10.

4

0,2

4

80,0

97,0

(Medicago lupulina L.)

 

 

 

 

 

 

Lucerna

II. 10.

4

0,2

5

80,0

97,0

(Medicago sativa L.)

 

 

 

 

 

 

Tarkavirágú lucerna

II. 10.

4

0,2

5

80,0

97,0

(Medicago x varia T. Martyn)

 

 

 

 

 

 

Baltacim

II. 10.

3

0,2

4

75,0

95,0

(Onobrychis viciifolia Scop.)

 

 

 

 

 

 

Étkezési száraz- és takarmányborsó

II. 10.

3

4,0

5

80,0

98,0

[Pisum sativum L. (partim)]

 

 

 

 

 

 

Alexandriai here

II. 10.

2

0,2

4

80,0

97,0

(Trifolium alexandrinum L.)

 

 

 

 

 

 

Svédhere

II. 10.

4

0,2

4

80,0

97,0

(Trifolium hybridum L.)

 

 

 

 

 

 

Bíborhere

VIII. 10.

2

0,2

4

75,0

97,0

(Trifolium incarnatum L.)

 

 

 

 

 

 

Vöröshere

I. 31.

3

0,2

4

80,0

97,0

(Trifolium pratense L.)

 

 

 

 

 

 

Fehérhere

II. 10.

4

0,2

4

80,0

97,0

(Trifolium repens L.)

 

 

 

 

 

 

Perzsahere

II. 10.

2

0,2

4

80,0

97,0

(Trifolium resupinatum L.)

 

 

 

 

 

 

Görögszéna

II. 10.

4

0,2

4

80,0

95,0

(Trigonella foenum-graecum L.)

 

 

 

 

 

 

Lóbab

II. 10.

2

4,0

4

85,0

98,0

[Vicia faba L. (partim)]

 

 

 

 

 

 

Pannon bükköny

VIII. 31.

2

1,5

4

85,0

98,0

(Vicia pannonica Crantz)

 

 

 

 

 

 

Takarmánybükköny

II. 10.

2

1,5

4

85,0

98,0

(Vicia sativa L.)

 

 

 

 

 

 

Szöszös bükköny

IX. 20.

2

1,5

4

85,0

98,0

(Vicia villosa Roth)

 

 

 

 

 

 

Karórépa

II. 10.

2

0,2

4

80,0

98,0

[Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.]

 

 

 

 

 

 

Takarmánykáposzta

II. 10.

2

0,2

4

75,0

98,0

[Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)]

 

 

 

 

 

 

Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis]

 

 

 

 

 

 

Mézontófű

II. 10.

2

0,2

4

80,0

96,0

(Phacelia tanacetifolia Benth.)

 

 

 

 

 

 

Takarmányretek (olajretek)

II. 10.

2

0,4

4

80,0

97,0

[Raphanus sativus L. var. (oleiformis pers.)]

 

 

 

 

 

 

OLAJ- ÉS ROSTNÖVÉNYEK

 

 

 

 

 

 

Földimogyoró

II. 20.

2

1,6

4

70,0

99,0

(Arachis hypogaea L.)

 

 

 

 

 

 

Réparepce

 

 

 

 

 

 

[Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs]

 

 

 

 

 

 

őszi

VIII. 10.

2

4

85,0

tavaszi

II. 10.

2

0,3

4

85,0

98,0

Barna mustár

II. 15.

2

0,4

4

85,0

98,0

[Brassica juncea (L.) Czern.]

 

 

 

 

 

 

Káposztarepce

 

 

 

 

 

 

[Brassica napus L. (partim)]

 

 

 

 

 

 

őszi

VIII. 10.

3

0,6

7

94,0

99,5

tavaszi

II. 10.

2

0,5

5

94,0

99,5

Fekete mustár

II. 15.

2

0,4

4

85,0

98,0

[Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch]

 

 

 

 

 

 

Kender

II. 15.

2

1,0

4

85,0

99,5

(Cannabis sativa L.)

 

 

 

 

 

 

Sáfrányos szeklice

II. 15.

2

0,3

4

90,0

99,0

(Carthamus tinctorius L.)

 

 

 

 

 

 

Kömény

II. 15.

2

0,2

4

80,0

99,0

(Carum carvi L.)

 

 

 

 

 

 

Napraforgó

III. 20.

3

0,7

7

92,0

99,5

(Helianthus annuus L.)

 

 

 

 

 

 

Len (olajlen, rostlen)

II. 20.

2

1,5

4

85,0

99,0

(Linum usitatissimum L.)

 

 

 

 

 

 

Mák

I. 15.

2

0,3

4

90,0

99,0

(Papaver somniferum L.)

 

 

 

 

 

 

Fehér mustár

II. 15.

2

0,4

4

85,0

98,0

(Sinapis alba L.)

 

 

 

 

 

 

Szója

II. 15.

2

2,0

5

90,0

99,5

[Glycine max (L.) Merr.]

 

 

 

 

 

 

GABONAFÉLÉK

 

 

 

 

 

 

Csupasz zab

II. 10.

3

1,3

4

87,0

99,0

(Avena nuda L.)

 

 

 

 

 

 

Zab beleértve bizánci zab

 

 

 

 

 

 

(Avena sativa L. Avena byzantina K. Koch)

 

 

 

 

 

 

tavaszi

II. 10.

3

1,3

4

87,0

99,0

őszi

IX. 20.

3

1,3

4

87,0

99,0

Homoki zab

IX. 20.

3

1,3

4

87,0

99,0

(Avena strigosa Schreb.)

 

 

 

 

 

 

Árpa

 

 

 

 

 

 

(Hordeum vulgare L.)

 

 

 

 

 

 

őszi

IX. 20.

3

2,2

7

90,0

99,0

(Csupasz árpa is)

 

 

 

 

 

 

tavaszi

II. 10.

2

2,0

6

90,0

99,0

Rizs

III. 10.

2

2,5

4

90,0

99,8

(Oryza sativa L.)

 

 

 

 

 

 

Fénymag

III. 15.

2

0,4

4

90,0

99,5

(Phalaris canariensis L.)

 

 

 

 

 

 

Rozs

IX. 20.

2

1,4

5

82,0

99,0

(Secale cereale L.)

 

 

 

 

 

 

Cirok

III. 15.

2

0,4

5

90,0

99,0

[Sorghum bicolor (L.) Moench]

 

 

 

 

 

 

Szudáni fű

III. 15.

2

0,5

5

90,0

99,5

[Sorghum sudanense (Piper) Stapf.]

 

 

 

 

 

 

Cirok x szudánifű hibrid

III. 15.

2

0,5

5

90,0

99,5

[Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf]

 

 

 

 

 

 

Tritikálé

 

 

 

 

 

 

(x Triticosecale Wittm. ex

 

 

 

 

 

 

A. Camus)

 

 

 

 

 

 

őszi

IX. 20.

3

2,0

5

80,0

99,0

tavaszi

II. 10.

2

2,0

5

80,0

99,0

Búza

 

 

 

 

 

 

(Triticum aestivum L.)

 

 

 

 

 

 

őszi

IX. 20.

3

2,3

7

85,0

88,0

tavaszi

II. 10.

2

2,3

5

85,0

99,0

Durumbúza

 

 

 

 

 

 

(Triticum durum Desf.)

 

 

 

 

 

 

őszi

IX. 20.

3

2,3

4

90,0

99,0

tavaszi

II. 10.

2

1,8

4

90,0

99,0

Tönkölybúza

IX. 20.

2

1,5

5

85,0

99,0

(Triticum spelta L.)

 

 

 

 

 

 

Kukorica

III. 15.

3

0,7

8

90,0

99,0

(Zea mays L.)

 

 

 

 

 

 

BURGONYA

 

 

 

 

 

 

Burgonya

III. 15.

3

350 db

6

K1 A (E)

(Solanum tuberosum L.)

 

 

vetőgumó

 

 

 

4. melléklet a 42/2011. (V. 26.)VM rendelethez

I. Rész
A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

Tudományos név

Közhasználatú név

CPVO-jegyzőkönyv

Pisum sativum L.

Takarmányborsó

2010.3.11-i TP 7/2 jegyzőkönyv

Brassica napus L.

Káposztarepce

2004.3.25-i TP 36/1 jegyzőkönyv

Helianthus annuus L.

Napraforgó

2002.10.31-i TP 81/1 jegyzőkönyv

Linum usitatissimum L.

Len/olajlen

2007.3.21-i TP 57/1 jegyzőkönyv

Avena nuda L.

Csupasz zab

2003.11.6-i TP 20/1 jegyzőkönyv

Avena sativa L. (includes A. byzantina K. Koch)

Zab és bizánci zab

2003.11.6-i TP 20/1 jegyzőkönyv

Hordeum vulgare L.

Árpa

2010.3.11-i TP 19/2rev. jegyzőkönyv

Oryza sativa L.

Rizs

2004.11.18-i TP 16/1 jegyzőkönyv

Secale cereale L.

Rozs

2002.10.31-i TP 58/1 jegyzőkönyv

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

A Triticum nemzetség valamely fajának és a Secale nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek

2007.1.22-i TP 121/2 jegyzőkönyv

Triticum aestivum L.

Búza

2009.10.28-i TP 3/4rev. jegyzőkönyv

Triticum durum Desf.

Durumbúza

2003.11.6-i TP 120/2 jegyzőkönyv

Zea mays L.

Kukorica

2010.3.11-i TP 2/3 jegyzőkönyv

Solanum tuberosum L.

Burgonya

2005.12.1-jei TP 23/2 jegyzőkönyv

II. Rész
Az UPOV vizsgálati irányelvei a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

Tudományos név

Közhasználatú név

UPOV-iránymutatás

Beta vulgaris L.

Takarmányrépa

1994.11.4-i TG/150/3 iránymutatás

Agrostis canina L.

Ebtippan

1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás

Agrostis gigantea Roth.

Óriás tippan

1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás

Agrostis stolonifera L.

Tarackos tippan

1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás

Agrostis capillaris L.

Cérnatippan

1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás

Bromus catharticus Vahl

Prérifű

2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás

Bromus sitchensis Trin.

Alaszkai rozsnok

2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás

Dactylis glomerata L.

Csomós ebír

2002.4.17-i TG/31/8 iránymutatás

Festuca arundinacea Schreber

Nádképű csenkesz

2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás

Festuca filiformis Pourr.

Finomlevelű juhcsenkesz

2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás

Festuca ovina L.

Juhcsenkesz

2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás

Festuca pratensis Huds.

Réti csenkesz

2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás

Festuca rubra L.

Vörös csenkesz

2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Krajina – csenkesz

2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás

Lolium multiflorum Lam.

Olasz perje

2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás

Lolium perenne L.

Évelő perje

2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás

Lolium x boucheanum Kunth

Hibrid perje

2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás

Phleum nodosum L.

Kis komócsin

1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás

Phleum pratense L.

Timothy

1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás

Poa pratensis L.

Réti perje

1990.10.12-i TG/33/6 iránymutatás

Lupinus albus L.

Fehér csillagfürt

2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás

Lupinus angustifolius L.

Keskenylevelű csillagfürt

2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás

Lupinus luteus L.

Sárga csillagfürt

2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás

Medicago sativa L.

Lucerna

2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás

Medicago x varia T. Martyn

Tarkavirágú lucerna

2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás

Trifolium pratense L.

Vöröshere

2001.4.4-i TG/5/7 iránymutatás

Trifolium repens L.

Fehérhere

2003.4.9-i TG/38/7 iránymutatás

Vicia faba L.

Lóbab

2002.4.17-i TG/8/6 iránymutatás

Vicia sativa L.

Tavaszi bükköny

1988.10.21-i TG/32/6 iránymutatás

Brassica napus L. var. napobrassica
(L.) Rchb.

Karórépa

2001.4.4-I + 2009.4.1-jei TG/89/6rev

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Takarmányretek

2001.4.4-i TG/178/3 iránymutatás

Arachis hypogea L.

Földimogyoró

1985.11.13-i TG/93/3 iránymutatás

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Réparepce

2002.4.17-i TG/185/3 iránymutatás

Carthamus tinctorius L.

Sáfrányos szeklice

1990.10.12-i TG/134/3 iránymutatás

Gossypium spp.

Gyapot

2001.4.4-i TG/88/6 iránymutatás

Papaver somniferum L.

Mák

1999.3.24-i TG/166/3 iránymutatás

Sinapis alba L.

Fehér mustár

2001.4.4-i TG/179/3 iránymutatás

Glycine max (L.) Merrill

Szójabab

1998.4.1-jei TG/80/6 iránymutatás

Sorghum bicolor (L.) Moench

Cirok

1989.10.6-i TG/122/3 iránymutatás

III. Rész
Az I. és a II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS-vizsgálati irányelvnek kell megfelelniük.

5. melléklet a 42/2011. (V. 26.)VM rendelethez

I. Rész
A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a zöldségfajok DUS vizsgálatára

Tudományos név

Közhasználatú név

CPVO-jegyzőkönyv

Allium cepa L. (Cepa group)

Vöröshagyma

2009.4.1-jei TP 46/2 jegyzőkönyv

Allium cepa L. (Aggregatum group)

Salottahagyma

2009.4.1-jei TP 46/2 jegyzőkönyv

Allium fistulosum L.

Téli sarjadékhagyma

2010.3.11-i TP 161/1 jegyzőkönyv

Allium porrum L.

Póréhagyma

2009.4.1-jei TP 85/2 jegyzőkönyv

Allium sativum L.

Fokhagyma

2004.3.25-i TP 162/1 jegyzőkönyv

Allium schoenoprasum L.

Metélő hagyma

2009.4.1-jei TP 198/1 jegyzőkönyv

Apium graveolens L.

Zeller

2008.3.13-i TP 82/1 jegyzőkönyv

Apium graveolens L.

Gumós zeller

2008.3.13-i TP 74/1 jegyzőkönyv

Asparagus officinalis L.

Spárga

2002.3.27-i TP 130/1 jegyzőkönyv

Beta vulgaris L.

Cékla, beleértve a cheltenham répát is

2009.4.1-jei TP 60/1 jegyzőkönyv

Brassica oleracea L.

Karfiol

2010.3.11-i TP 45/2 jegyzőkönyv

Brassica oleracea L.

Brokkoli vagy Calabrese brokkoli

2007.3.21-i TP 151/2 jegyzőkönyv

Brassica oleracea L.

Bimbóskel

2005.12.1-jei TP 54/2 jegyzőkönyv

Brassica oleracea L.

Karalábé

2004.3.25-i TP 65/1 jegyzőkönyv

Brassica oleracea L.

Kelkáposzta, fejes káposzta és vörös káposzta

2005.12.1-jei TP 48/2 jegyzőkönyv

Brassica rapa L.

Kínai kel

2008.3.13-i TP 105/1 jegyzőkönyv

Capsicum annuum L.

Csili vagy paprika

2007.3.21-i TP 76/2 jegyzőkönyv

Cichorium endivia L.

Borzaslevelű és széleslevelű endívia

2005.12.1-jei TP 118/2 jegyzőkönyv

Cichorium intybus L.

Ipari cikória

2005.12.1-jei TP 172/2 jegyzőkönyv

Cichorium intybus L.

Cikóriasaláta

2004.3.25-i TP 173/1 jegyzőkönyv

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Görögdinnye

2007.3.21-i TP 142/1 jegyzőkönyv

Cucumis melo L.

Sárgadinnye

2007.3.21-i TP 104/2 jegyzőkönyv

Cucumis sativus L.

Salátauborka és fürtös uborka

2008.3.13-i TP 61/2 jegyzőkönyv

Cucurbita pepo L.

Cukkini

2004.3.25-i TP 119/1 jegyzőkönyv

Cynara cardunculus L.

Articsóka és kardi

2004.3.25-i TP 184/1 jegyzőkönyv

Daucus carota L.

Sárgarépa és takarmány sárgarépa

2008.3.13-i TP 49/3 jegyzőkönyv

Foeniculum vulgare Mill.

Édeskömény

2004.3.25-i TP 183/1 jegyzőkönyv

Lactuca sativa L.

Saláta

2009.4.1-jei TP 13/4 jegyzőkönyv

Lycopersicon esculentum Mill.

Paradicsom

2007.3.21-i TP 44/3 jegyzőkönyv

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petrezselyem

2007.3.21-i TP 136/1 jegyzőkönyv

Phaseolus coccineus L.

Futóbab

2007.3.21-i TP 9/1 jegyzőkönyv

Phaseolus vulgaris L.

Zöldbab (bokorbab és futóbab)

2009.4.1-jei TP 12/3 jegyzőkönyv

Pisum sativum L. (partim)

Kifejtő borsó, velő borsó és cukorborsó

2010.3.11-i TP 7/2 jegyzőkönyv

Raphanus sativus L.

Retek

2002.3.27-i TP 64/1 jegyzőkönyv

Solanum melongena L.

Padlizsán vagy tojásgyümölcs

2008.3.13-i TP 117/1 jegyzőkönyv

Spinacia oleracea L.

Spenót

2010.3.11-i TP 55/3 jegyzőkönyv

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Galambbegysaláta

2007.3.21-i TP 75/2 jegyzőkönyv

Vicia faba L. (partim)

Lóbab

2004.3.25-i TP Broadbean/1 jegyzőkönyv

Zea mays L. (partim)

Csemege kukorica és pattogatni való kukorica

2010.3.11-i TP 2/3 jegyzőkönyv

II. Rész
Az UPOV vizsgálati irányelvei a zöldségfajok DUS vizsgálatára

Tudományos név

Közhasználatú név

UPOV-iránymutatás

Beta vulgaris L.

Mángold

2004.3.31-i TG/106/4 iránymutatás

Brassica oleracea L.

Leveles kel

2004.3.31-i TG/90/6 iránymutatás

Brassica rapa L.

Tarlórépa

2001.4.4-i TG/37/10 iránymutatás

Cichorium intybus L.

Leveles cikória vagy olasz cikória

1996.10.18-i TG/154/3 iránymutatás

Cucurbita maxima Duchesne

Sütő tök

2007.3.28-i + 2009.4.1-jei TG/155/4rev. Iránymutatás

Raphanus sativus L.

Fekete retek

1999.3.24-i TG/63/6 iránymutatás

Rheum rhabarbarum L.

Rebarbara

1999.3.24-i TG/62/6 iránymutatás

Scorzonera hispanica L.

Feketegyökér

2010.3.24-i TG/116/4 iránymutatás

III. Rész
Az I. és II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS-vizsgálati irányelvnek kell megfelelniük.
1

A rendelet az 5. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. május 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére