• Tartalom

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről1

2015.09.05.

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet személyi és tárgyi hatálya

1. § (1)2 A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik, továbbá azok a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az állam nevében az állami vagyonról szóló törvény szerint a tulajdonosi (részvényesi, tagsági, stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja, valamint a Kormány közalapítványai, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény), valamint a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzéseik (a továbbiakban együtt: közbeszerzéseik) megvalósításakor e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.

(2)3 Nem terjed ki a rendelet hatálya a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekre, a közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés c) és e) pontja alá eső, a Magyar Honvédség műveleti alkalmazásával közvetlenül összefüggő beszerzésekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek beszerzéseire, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium irányítása alá tartozó külképviseletek beszerzéseire, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium állami protokoll feladatokkal összefüggő beszerzéseire, a Magyar Nemzeti Bank beszerzéseire, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatokkal összefüggő beszerzésekre, az államhatár védelmével, valamint a menekültek elszállásolásával és ellátásával kapcsolatos honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendőrségi, menekültügyi és idegenrendészeti beszerzésekre, valamint azon beszerzésekre, amelyek megvalósítása részben vagy egészben nem hazai költségvetési forrásból történik.

(3) Az (1) bekezdésében meghatározott szervezetek közül a közalapítványok, a nem száz százalékban állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, valamint a 9. § (1) bekezdésében meghatározott alapítványok e rendelet előírásait kizárólag az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő beszerzéseikre, szerződéskötéseikre kötelesek alkalmazni.

(4)4 E rendelet 9. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az államadósság-kezelés körében megkötésre kerülő azon szerződésekre, amelyekre közbeszerzési eljárást a közbeszerzési törvény 9. § (5) bekezdés b) pontja alapján nem kell lefolytatni, továbbá ezen szerződések módosítására.

2. § (1)5 Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzések, szerződések és szerződésmódosítások indokoltságának vizsgálata, és a közbeszerzési eljárások, valamint a rendelet hatálya alá tartozó szerződések, illetve szerződésmódosítások szabályosságának ellenőrzése a közbeszerzésekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata. Ennek keretében ellátja a közbeszerzési eljárások indokoltságának és szabályosságának megítélésével, a központi ellenőrzés koordinálásával, a kapcsolódó nyilvántartások vezetésével, valamint a rendelet hatálya alá tartozó szerződések, szerződésmódosítások ellenőrzésével és engedélyezésével összefüggő feladatokat. A szabályossági ellenőrzés keretében minőségellenőrzési tanúsítvány kerül kiállításra. A miniszter e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások folyamatba épített ellenőrzését az 5. és 6. §-ban foglaltak szerint látja el.

(2)6 Az informatikai eszközök és szolgáltatások tekintetében, az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjaira figyelemmel az e-közigazgatásért felelős miniszter a miniszter (1) bekezdésben foglalt feladatainak ellátásában e rendeletben meghatározottak szerint működik közre.

(3)7 E rendelet alkalmazásában informatikai eszközöknek és szolgáltatásoknak

a) a szoftverrendszerek és elemeik,

b) a hardverrendszerek és elemeik,

c) a digitális vizuáltechnikai eszközök,

d) a szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások,

e) a hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatások,

f) a digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,

g) a beszédcélú kapcsolók, készülékek és kapcsolódó szolgáltatások,

h) az aktív és passzív hálózati elemek,

i) a mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások,

j) a zártcélú mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások,

k) a kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,

l) a nyomtatók,

m) a másolók és sokszorosítók,

n) az irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint

o) az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások – elektronikus árlejtés szolgáltatás

minősülnek.

Közbeszerzések ellenőrzése

3. §8 (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott személyek vagy szervek a közbeszerzéseik megkezdését megelőzően, a 4. §-ban foglaltak szerint a miniszter hozzájárulását kötelesek kérni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadására vonatkozó előterjesztést tartalmazó kérelmet minden évben legkésőbb november 30-án, munkaidő végéig kell benyújtani. Az e határidőn túl beérkezett előterjesztések esetében a 4/A. § szerinti határidőket a következő év első munkanapjától kell számítani.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a miniszter kivételes esetben, a beszerzés kiemelt indokoltságának és rendkívüli sürgősségének mérlegelése alapján engedélyezheti a (2) bekezdésben meghatározott határidőn túl beérkezett előterjesztések ellenőrzését a 4/A. § szerinti határidők alkalmazásával.

4. §9 (1)10 A nettó huszonöt millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzést, vagy szolgáltatás megrendelést, továbbá a nettó százötvenmillió forintot elérő becsült értékű építési beruházást megvalósítani kívánó szervezet (a továbbiakban: érintett szervezet) az általa szükségesnek tartott közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a megindítást megelőzően legalább 15 munkanappal az 1. melléklet szerinti előterjesztést és az abban meghatározott mellékleteket köteles a miniszternek benyújtani.

(2)11 Az érintett szervezet az általa szükségesnek tartott nettó huszonötmillió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzés, vagy szolgáltatás megrendelés, továbbá a nettó százötvenmillió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében, a megindítást megelőzően legalább 15 munkanappal a 2. melléklet szerinti előterjesztést köteles a miniszternek benyújtani, melyhez mellékelni kell a szerződéstervezetet, vagy a lényeges szerződéses feltételeket tartalmazó iratot.

(3)12 Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az érintett szervezet a keretmegállapodásos eljárás második részének lefolytatása során az (5) és (6) bekezdés szerint köteles eljárni.

(4)13

(5)14 Versenyújranyitás és konzultáció esetében az érintett szervezet a keretmegállapodásos eljárás második részének megindítását megelőzően legalább 15 munkanappal a 4. melléklet szerinti előterjesztést köteles a miniszternek benyújtani.

(6)15 Az érintett szervezet a Kbt. 109. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerint kötött keretmegállapodásokból a miniszter előzetes hozzájárulása nélkül közvetlen megrendelést kezdeményezhet.

(7) Az érintett szervezet a közbeszerzés fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást köteles csatolni az előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a közbeszerzési eljárás megindítása nem hagyható jóvá.

(7a)16 A 7. mellékletben megjelölt személy vagy szerv informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló, a 3. § (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadására vonatkozó előterjesztések esetén köteles mellékelni az e-közigazgatásért felelős miniszternek az előterjesztéssel kapcsolatos jóváhagyását.

(7b)17 Az e-közigazgatásért felelős miniszter az előterjesztés vonatkozásában az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel dönt a (7a) bekezdés szerinti jóváhagyásról. Az e-közigazgatásért felelős miniszter eljárására – a 4/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – a 4/A. § szerinti eljárást kell megfelelően alkalmazni.

(7c)18 Az e-közigazgatásért felelős miniszter a jóváhagyása mellett előírhatja, hogy az érintett szervezet a szerződés teljesítése során és azt követően a 11/A. § (1) bekezdésében megjelölt dokumentumokat küldje meg részére.

(8)19 Ha az iratok valamelyike az (1)–(6) bekezdés szerinti formai követelményeknek részben vagy egészben nem felel meg, vagy azok bármely tartalmi eleme hiányzik, a miniszter az előterjesztést érdemi vizsgálat nélkül megtagadással visszaküldi az érintett szervezetnek.

4/A. §20 (1)21 A miniszter tizenöt munkanapon belül dönt az adott közbeszerzésről, vagy további adatokat kér a kezdeményező érintett szervezettől. Ha további adatok benyújtása válik szükségessé a miniszter azok beérkezését követő nyolc munkanapon belül adja ki állásfoglalását.

(2)22 A közbeszerzési előterjesztés vizsgálatát követően a miniszter a következő döntéseket hozhatja:

a) ajánlat(tétel)i, illetve részvételi felhívást és dokumentációt, vagy annak az előterjesztésben meghatározott részét, vagy az összesített igényeket jóváhagyja és az eljárás megindításához hozzájárul,

b) jóváhagyás hiányában meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az eljárás megindításához hozzájárul, vagy

c) az eljárás megindításához nem járul hozzá.

(3)23 A miniszter hozzájárulása hiányában – a (4) bekezdésben, valamint a 4. § (6) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve – a közbeszerzési eljárás nem kezdhető meg, továbbá a központi beszerző szervezet a hozzájárulás hiányban nem teszi lehetővé a keretmegállapodásokból történő beszerzést. A miniszter döntését követően, a döntéssel kapcsolatban további egyeztetésre nincs lehetőség.

(4)24 Amennyiben a miniszter a 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem közli a (2) bekezdés szerinti döntését az érintett szervezettel, a közbeszerzési eljárás, illetve a keretmegállapodásból történő beszerzés jóváhagyás hiányában is megkezdhető.

(5)25 A miniszter hozzájárulása annak közlésétől számított 90 napig érvényes.

4/B. §26 A közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a miniszter hozzájárulása hiányában nem kezdeményezhető az Országgyűlés illetékes bizottságának döntése.

5. § (1)27 A miniszter jogosult bármely közbeszerzési eljárásba, az eljárás bármely szakaszában megfigyelőt delegálni, erről az érintett szervezetet értesíti.

(2) A megfigyelő az eljárásban a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a közbeszerzési eljárás iratainak vizsgálatával jogosult részt venni.

(3) Az érintett szervezet az eljárás során keletkezett iratokat folyamatosan – az eljárás későbbi szakaszában történő becsatlakozás esetén visszamenőlegesen is – megküldi a delegált megfigyelőnek; a megfigyelőt valamennyi eljárási cselekményről megfelelő időben, írásban tájékoztatja.

(4)28 Az érintett szervezet a 4. § (1) bekezdése szerinti eljárásban az ajánlati, az ajánlattételi vagy a részvételi felhívást annak megjelenésétől vagy megküldésétől számított 5 munkanapon belül megküldi a delegált megfigyelőnek.

6. §29 A bontást – kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz bontását – megelőzően, a 4. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárásban a delegált megfigyelő megvizsgálja, hogy az eljárásban a jóváhagyott ajánlat(tétel)i vagy részvételi felhívás került-e közzétételre, illetve kiküldésre, és az ajánlattételi – kétszakaszos eljárás esetén a részvételi – határidő lejárta előtt legalább 5 munkanappal jelentést tesz a miniszter részére.

7. §30 (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott személyek vagy szervek kötelesek a 6. melléklet szerinti előterjesztés benyújtásával egyeztetést kezdeményezni a miniszterrel, az általuk lefolytatott közbeszerzési eljárások ajánlati szakaszában az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább 17 nappal.

(2) A 4. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás esetén az érintett szervezet köteles megküldeni a miniszter részére a bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a nyertes ajánlatot vagy nyertes ajánlatokat, a hiánypótlásokat, a felvilágosítás- és indokoláskéréseket, az ezekre adott válaszokat, továbbá az összegezést és adott esetben a tárgyalási jegyzőkönyvet, az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezést, valamint a miniszter által kért további iratokat.

(3) A 4. § (2) és (5) bekezdése szerinti eljárás esetén az érintett szervezet köteles megküldeni a miniszter részére a bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a nyertes ajánlatot vagy nyertes ajánlatokat, a hiánypótlásokat, a felvilágosítás- és indokoláskéréseket, az ezekre adott válaszokat, továbbá az összegezést és adott esetben a tárgyalási jegyzőkönyvet, az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább 17 nappal.

(4) A miniszter 15 napon belül állást foglal az adott közbeszerzésről. Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés a miniszter állásfoglalásának kézhezvételét követően küldhető meg az ajánlattevők részére.

(5) Amennyiben a miniszter a (4) bekezdésben meghatározott időn belül nem közli döntését az érintett szervezettel, az írásbeli összegzés az ajánlattevők részére megküldhető.

8. §31 A 3–7. §-okban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti

a)32 a jogszabályellenesen indított közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi felhívásának visszavonását a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban;

b)33 a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárás megindítását, mely esetben a szerződés – összhangban a közbeszerzési törvény 144. § (4) bekezdésében foglaltakkal – csak a Közbeszerzési Döntőbizottság engedélyező végzése birtokában köthető meg;

c) a szerződést aláíró, illetve a közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

Szerződések ellenőrzése

9. § (1)34 Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek, valamint az azok kezelésében lévő, vagy általuk alapított alapítványok által megkötni, vagy módosítani tervezett, a közbeszerzési törvény 18. § (2) bekezdése szerint számítva nettó ötvenmillió forintot elérő értékű azon szerződések esetében, amelyek megkötésére nem közbeszerzési eljárás keretében kerül(t) sor, a szerződés megkötését, illetve módosítását a 5. melléklet szerinti előterjesztésnek a miniszter felé való közvetlen megküldésével kell kezdeményezni.

(2)35 Az érintett szervezet a szerződés, vagy szerződésmódosítás megkötéséhez a szerződéskötést, illetve módosítást 15 munkanappal megelőzően köteles a miniszter jóváhagyását kérni. Az érintett szervezet a szerződéstervezetet, a módosítás tervezetét, – módosítás esetén – az eredeti szerződést a szerződés vagy a módosítás indokolását, valamint az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot köteles a miniszter részére az (1) bekezdés szerinti előterjesztéssel együtt megküldeni. Az érintett szervezet a szerződés, illetve – amennyiben a módosítással az eredeti szerződéses érték nő – a módosítás fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást köteles csatolni az előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a szerződés megkötése, illetve módosítása nem hagyható jóvá.

(3)36 A miniszter legfeljebb 5 munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket, kiegészítéseket és módosítási javaslatokat haladéktalanul megküldi az érintett szervezetnek. Az érintett szervezet a miniszter véleményének átvezetése után a szerződés, illetve szerződés módosítás tervezetét – egyet nem értése esetén az észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával együtt – a miniszter részére 3 munkanapon belül megküldi, aki azokat – amennyiben szükségesnek látja, további észrevételezést követően – a beérkezést követő 2 munkanapon belül véleményével együtt a miniszter elé terjeszti döntéshozatalra.

(4)37 Az érintett szervezet a szerződést a miniszter hozzájárulása hiányában nem kötheti meg, illetve a szerződést nem módosíthatja.

(5)38 Amennyiben a miniszter a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem közli döntését az érintett szervezettel, a szerződés megköthető vagy módosítható.

10. §39 A 9. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti

a)40 a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárás megindítását;

b) a szerződést aláíró, illetve jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

Közbeszerzési szerződések teljesítése, módosítása

11. §41 (1)42 Az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződések módosításának engedélyezésére, valamint a közbeszerzési eljárások utóellenőrzésére, és az eljárások eredményeként megkötött szerződések teljesítése ellenőrzésére – az informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló szerződések tekintetében, jelen alcímben szabályozott módon az e-közigazgatásért felelős miniszter közreműködésével – a miniszter jogosult. Ez az ellenőrzés kiterjed a szerződések módosításának, valamint a szerződés teljesítésébe más szervezet alvállalkozóként (közreműködőként) történő bevonása közbeszerzési törvényben meghatározott feltételei fennállásának vizsgálatára egyaránt. A 12. § szerint kell eljárni az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések módosítása, valamint a korábban közbeszerzési eljárás útján megkötött szerződések e rendelet hatálybalépését követő módosítása esetén.

(2)43 Az érintett szervezetek kötelesek a megkötött, az (1) bekezdés szerinti szerződéseiket, valamint a szerződések teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolásokat, illetve az elismerés megtagadásáról szóló nyilatkozatokat az aláírást, illetve a nyilatkozatok kiállítását követő legfeljebb 8 munkanapon belül a miniszter felé megküldeni.

(3)44 A miniszter a központi beszerző szervezet portáljáról a keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos ellenőrzés keretében is ellenőrzi, különös tekintettel a benyújtott igények és a teljesített közvetlen megrendelések értékének összhangjára.

11/A. §45 (1) Ha az e-közigazgatásért felelős miniszter a jóváhagyásában előírta, az érintett szervezetek kötelesek a megkötött, a 11. § (1) bekezdése szerinti szerződéseiket, valamint a szerződések teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolásokat, illetve az elismerés megtagadásáról szóló nyilatkozatokat az aláírást, illetve a nyilatkozatok kiállítását követő legfeljebb 8 munkanapon belül az e-közigazgatásért felelős miniszter felé is megküldeni.

(2) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos ellenőrzés keretében – az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel – a központi beszerző szervezet portáljáról is ellenőrizheti.

12. § (1)46 Az e rendelet szerinti eljárás azon szerződésmódosításokra terjed ki, amelyek esetében a szerződésben foglalt ellenérték a módosítás eredményeként az eredeti értéket több mint három százalékkal meghaladná. Az érintett szervezet az ilyen szerződésmódosítás megkötéséhez a módosítást 15 munkanappal megelőzően köteles a miniszter jóváhagyását kérni. Az érintett szervezet a szerződést, a módosítás tervezetét és indokolását, a módosításra vonatkozó fedezetigazolást, informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló szerződések esetében az e-közigazgatásért felelős miniszternek az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel megadott jóváhagyását, valamint az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot köteles a miniszter részére a módosítás jóváhagyására irányuló kérelemmel együtt megküldeni.

(2)47 A miniszter legfeljebb 5 munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket, kiegészítéseket és módosítási javaslatokat haladéktalanul megküldi az érintett szervezetnek. Az érintett szervezet a miniszter véleményének átvezetése után a szerződésmódosítás tervezetét – egyet nem értése esetén az észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával együtt – a miniszter részére 3 munkanapon belül megküldi, aki azokat – amennyiben szükségesnek látja, további észrevételezést követően – a beérkezést követő 2 munkanapon belül véleményével együtt a miniszter elé terjeszti döntéshozatalra.

A miniszter hozzájárulása hiányában a szerződés nem módosítható; a beszerzés a módosult feltételekkel új közbeszerzési eljárásban valósítható csak meg.

12/A. §48 A 12. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti

a) a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárás megindítását;

b) a szerződésmódosítást aláíró, illetve jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

Közbeszerzések nyilvántartása

13. § (1)49 Az egységes nyilvántartás kialakítása és kezelése érdekében az érintett szervezetek kötelesek a miniszternek és az e-közigazgatásért felelős miniszternek megküldeni az éves közbeszerzési terveiket legkésőbb minden év március 31-ig, valamint tájékoztatást adni a közbeszerzési terveik módosításáról, továbbá a módosítás indokairól az arról hozott döntést követően legfeljebb 3 munkanapon belül.

(2)50

(3)51 Az érintett szervezetek kötelesek közbeszerzési szabályzatukat e rendelettel összhangban elkészíteni és a miniszter részére megküldeni.

13/A. §52 A 11.§ (2) bekezdésében, valamint a 13. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti az adatszolgáltatásért felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

14. §53 A miniszter feladata az e rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által megküldendő közbeszerzési tervvel, annak módosításával, az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokkal, továbbá a rendelet hatálya alá tartozó szerződésekkel és teljesítésigazolásokkal kapcsolatos adatok nyilvántartása és kezelése. A miniszter az elektronikus úton történő benyújtás és adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében egységes benyújtási metodikát, valamint a benyújtandó adatok vonatkozásában kötelező formai és tartalmi elemeket határozhat meg.

Záró rendelkezések

15. § (1) A rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.

(2) A rendeletet a hatálybalépést követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra, szerződésekre, valamint szerződés-módosításokra kell alkalmazni.

(3)54

(4)55 E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) 2. §-ában megállapított rendelkezéseit, valamint 1–5. mellékletével megállapított mellékleteit a MódR. hatálybalépését56 követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.

1. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez57

Előterjesztés
a nettó 25 millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás megrendelések, továbbá a nettó 150 millió forintot elérő becsült értékű építési beruházások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

 

1.1. Hivatalos név:

 

1.2. Székhely:

 

1.3. Postai cím:

 

1.4. Internetcím:

 

1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

 

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége: (telefonszám és e-mail cím)

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése:

 

 

 

2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek pontos megnevezése):

 


3. A beszerzés/szerződés nettó értéke:

 

4.a) A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó):

 

Uniós eljárásrend

nyílt eljárás

meghívásos eljárás

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

versenypárbeszéd

keretmegállapodásos eljárás első része (Kbt. 109. § a)/b)/c)/d); nyílt/meghívásos/ hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás)

keretmegállapodásos eljárás második része

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 

Nemzeti eljárásrend

 

Kbt. 121. § b)

Kbt. 121. § a)

nyílt

meghívásos

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 

versenypárbeszéd

keretmegállapodásos eljárás (első/második rész)

hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

4.b) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén a meghívottak*:

Ajánlattételre felhívott neve:

 

Székelye/Címe:

 

Cégjegyzékszáma:

 

 

4.c) Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények:


4.d) Gyorsított eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények:


 

5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:

5.1. Összeg (nettó + ...% ÁFA = bruttó)

 

5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele
(előirányzat, támogatási szerződés stb.):

 

 

6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja:

 

 

7. A közbeszerzési eljárás tervezett időtartama a szerződéskötésig, ütemezés (részvételi/ajánlattételi határidő, bontás, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldése; kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz bontásának, a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés megküldésének, valamint az ajánlattételi felhívás megküldésének, az ajánlattételi szakasz bontásának és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja; bíráló bizottság ülésének tervezett időpontja - lehetőség szerint):

 

 

8. A szerződés futamideje (megfelelő aláhúzandó):

határozott

határozatlan

Határozott idejű szerződésnél annak időtartama:

 

 

 

9. Nyilatkozat:
A kiíró a közbeszerzést a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján tervezi kiírni.
(A megfelelő válasz aláhúzandó.)

IGEN

NEM

Amennyiben igen, ennek indoka:

 

 

 

10. A közbeszerzés szükségességét és indokoltságát megalapozó tényezők ismertetése (alapfeladat ellátásához szükséges stb.)11. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk

11.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés?

igen/nem

11.2. A becsült érték kiszámításának módszere (előzetes ajánlatok bekérése, korábbi tapasztalatok stb.)

 

12. A potenciális ajánlattevői kör vizsgálata

12.1. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az eljárásban?

igen/nem

12.2. Csekély számú ajánlattevő van a piacon

igen/nem (ha igen, ennek indoka)

12.3. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az eljárásban?

igen/nem

12.4. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az eljárásban, aki általános szerződési feltételeket alkalmaz?

igen/nem

12.5. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az ajánlatkérő megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nem állnak-e az előírni kívánt kizáró okok hatálya alatt?

igen/nem

 

13. Külső szakértők

13.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső szakértőt?

igen/nem

13.2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lebonyolításához vesz-e igénybe hivatalos közbeszerzési tanácsadót, vagy az eljáráshoz kapcsolódóan jogi tanácsadást?

igen/nem

 

14. Szociális és környezetvédelmi szempontok

 

14.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a közbeszerzési eljárásban?

igen/nem

14.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi szempontokat a közbeszerzési eljárásban?

igen/nem

15. Egyéb információk (előzetes tájékoztató, időszakos előzetes tájékoztató, előminősítési rendszer stb.)

 


Mellékletek:
a) ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás és dokumentáció, két szakaszból álló eljárásban mindkét szakasz tekintetében,
b) időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén az a) pontban foglaltak mellett az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény is,
c) előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén az előminősítési hirdetmény is, ilyen esetben a részvételi és ajánlattételi felhívásokat és dokumentációkat csak a konkrét közbeszerzési eljárás megkezdése előtt kell megküldeni,
d) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökének küldendő indokolás,
e) a közbeszerzési eljárás előkészítése során keletkező iratok közül a becsült érték meghatározására és bíráló bizottság megalakítására és összetételére vonatkozó iratok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, továbbá amennyiben a közbeszerzési eljárás megindításához más szerv jóváhagyása szükséges, a jóváhagyásról szóló nyilatkozat,
f) a 4. § (7) bekezdés szerinti irat.

*A 4. b) pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával.

Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H.

2. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez58

Előterjesztés
a nettó 25 millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás megrendelések, továbbá a nettó 150 millió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

 

1.1. Hivatalos név:

 

1.2. Székhely:

 

1.3. Postai cím:

 

1.4. Internetcím:

 

1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

 

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége: (telefonszám és e-mail cím)

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése:

 

 

 

2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek pontos megnevezése):3. A beszerzés/szerződés nettó értéke:

 

4.a) A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó):

 

 

Kbt. 121. § b)

 

nyílt

meghívásos

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos


Kbt. 121. § a)


versenypárbeszéd

keretmegállapodásos eljárás (első/második rész)

hirdetmény nélküli tárgyalásos


Kbt.
122/A. §

 

 

 

Kbt.
122. § (7)

egyéb h.n.t.

4.b) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételre felhívottak*:

Ajánlattételre felhívott neve:

 

Székelye/Címe:

 

Cégjegyzékszáma:

 

 

4.c) A 4.a) pont szerinti egyéb hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoka:

 

5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:

5.1. Összeg (nettó + ...% ÁFA = bruttó)

 

5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, támogatási szerződés stb.):

 

 

6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja:

 

 

7. A közbeszerzési eljárás tervezett időtartama a szerződéskötésig, ütemezés (részvételi/ajánlattételi határidő, bontás, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldése; kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz bontásának, a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés megküldésének, valamint az ajánlattételi felhívás megküldésének, az ajánlattételi szakasz bontásának és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja; bíráló bizottság ülésének tervezett időpontja - lehetőség szerint):

 

 

 

 

8. A szerződés futamideje (megfelelő aláhúzandó):

határozott

határozatlan

Határozott idejű szerződésnél annak időtartama:

 

 

 

 

9. Nyilatkozatok:
A kiíró a közbeszerzést a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján tervezi kiírni. (A megfelelő válasz aláhúzandó.)

IGEN

NEM

Amennyiben igen, ennek indoka:

 

 

 

10. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás és esetlegesen a dokumentáció tartalmára vonatkozó információk

10. a) a közbeszerzés tárgya és mennyisége:

10. b) részletes műszaki leírás:

10. c) kizáró okok és igazolás módja:

10. d) alkalmassági feltételek és az igazolás módja:

10. e) bírálati szempontok és a bírálat módszere:

 

11. A közbeszerzés szükségességét megalapozó tényezők ismertetése (alapfeladat ellátásához szükséges stb.)12. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk

12.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés?

igen/nem

12.2. A becsült érték kiszámításának módszere (előzetes ajánlatok bekérése, korábbi tapasztalatok stb.)

 

 

13. A potenciális ajánlattevői kör vizsgálata

13.1. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az eljárásban?

igen/nem

13.2. Csekély számú ajánlattevő van a piacon

igen/nem (ha igen, ennek indoka)

13.3. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az eljárásban?


igen/nem

13.4. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az eljárásban, aki általános szerződési feltételeket alkalmaz?


igen/nem

13.5. Hirdetmény nélküli eljárás esetében az ajánlatkérő megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nem állnak-e az előírni kívánt kizáró okok hatálya alatt?


igen/nem

 

14. Külső szakértők

14.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső szakértőt?


igen/nem

14.2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lebonyolításához vesz-e igénybe hivatalos közbeszerzési tanácsadót, vagy az eljáráshoz kapcsolódóan jogi tanácsadást?


igen/nem

 

15. Szociális és környezetvédelmi szempontok

 

15.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a közbeszerzési eljárásban?


igen/nem

15.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi szempontokat a közbeszerzési eljárásban?


igen/nem

16. Egyéb információk

 

Mellékletek: a 4. § szerinti iratok

*A 4. b) pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával.

Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H.

3. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez59

4. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez60

Előterjesztés
a központi beszerző szervezet által kötött keretmegállapodások második részében lefolytatandó konzultációhoz vagy versenyújranyitáshoz

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

 

1.1. Hivatalos név:

 

1.2. Székhely:

 

1.3. Postai cím:

 

1.4. Internetcím:

 

1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

 

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége:
(telefonszám, e-mail):

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése:

 

 

 

2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok

2. a) A keretmegállapodás azonosítója:

 

2. b) A keretmegállapodás hatálya:

 

 

3. A második rész fajtája (megfelelő aláhúzandó)

konzultáció/versenyújranyitás

 


4. A beszerzés tárgya:

 

 

5. A beszerzés nettó értéke:

 

 

6. Az ajánlattételi/konzultációra felhívás tartalma

6. a) a közbeszerzés tárgyának pontos, részletes leírása és a beszerzés mennyisége:

6. b) bírálati szempontok és a bírálat módszere:

7. A közbeszerzés szükségességét megalapozó tényezők ismertetése (alapfeladat ellátásához szükséges stb.)


Mellékletek: a 4. § (7) bekezdés szerinti iratok

Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H.

5. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez61

Előterjesztés
a nem közbeszerzési eljárás keretében megkötendő vagy módosítandó,
nettó 50 millió forintot elérő értékű (közbeszerzési) szerződésekre vonatkozóan

A KEZDEMÉNYEZŐ ADATAI

 

1.1. Hivatalos név:

 

1.2. Székhely:

 

1.3. Postai cím:

 

1.4. Internetcím:

 

1.5. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

 

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége
(telefonszám, e-mail cím):

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése:

 

2. A szerződés tárgyának pontos leírása:

3. Nettó érték:

 

3.1 Nettó érték (szerződéskötés)

 

3.2 Nettó érték (szerződésmódosítás, közbeszerzési szerződés módosítás)

Alapszerződés nettó értéke

 

Módosítás nettó értéke

 

Nettó összérték

 

4. A Kedvezményezett kiválasztásának leírása:

 

5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:

5.1. Bruttó összérték

 

5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, támogatási szerződés stb.):

 

 

6. A szerződéskötés vagy -módosítás tervezett időpontja:

 

 

7. A szerződés futamideje (megfelelő aláhúzandó):

határozott

határozatlan

Határozott idejű szerződésnél annak időtartama:

 

 

 

A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI

8.1. Hivatalos név:

 

8.2. Székhely:

 

8.3. Postacím:

 

8.4. Szervezeti-működési forma:

 

8.5. Cégjegyzékszám:

 

8.6. Bíróság és nyilvántartási szám:

 

8.7. Adószám:

 

8.8. Statisztikai szám:

 

8.9. Kapcsolattartó személy neve:

 

8.10. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége
(telefonszám, e-mail cím):

 

 

9. A szerződéskötés vagy -módosítás indokoltságának és fontosabb előzményeinek bemutatása:
Melléklet: szerződés-tervezet; módosítás esetén eredeti szerződés és a módosítás tervezete, fedezetigazolás

Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H.

6. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez62

Előterjesztés
az eljárás eredményére vonatkozó állásfoglalás kiadásához

Ajánlatkérő és az eljárás adatai

1.Hivatalos név:

2. A közbeszerzési eljárás tárgya, a szerződéshez rendelt megnevezés

 

3. A visszaigazolás iktatószáma

 

4. Az eljárás megindítására vonatkozó engedély megküldésének napja

 

 

5. Az eljárás fajtája

 

6. Az eljárást megindító felhívás feladásának/megküldésének dátuma

 

7. Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma (TED vagy KÉ)

 

Részvételi szakasz (amennyiben releváns)

 

8. Részvételi határidő

 

9. A részvételi felhívás módosításra kerül-e?
(Amennyiben igen, ennek indoka.)

 

10. A módosító hirdetmény/módosított ajánlattételi felhívás feladásának és megjelenésének/megküldésének dátuma

 

11. Módosított részvételi határidő

 

12. Kiegészítő tájékoztatáskérések dátuma

 

13. Kiegészítő tájékoztatások megküldésének/konzultáció(k)/helyszíni bejárás(ok) dátumai

 

14. Bontás dátuma

 

15. Hiánypótlási felhívás(ok) kiküldésének dátuma, hiánypótlási határidő

 

16. Felvilágosítás kérések kiküldésének dátuma, a felvilágosítások megadásának határideje

 

17. Előzetes vitarendezési kérelmek beérkezésének dátuma

 

18. Válasz kiküldése az előzetes vitarendezési kérelmekre

 

19. Jogorvoslati eljárás megindításának dátuma

 

20. Jogorvoslati eljárás lezárásának dátuma

 

21. Összegezés kiküldésének dátuma

 

22. Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

 

Egy szakaszos eljárások, két szakaszos eljárások ajánlattételi szakasza

 

23. Ajánlattételi határidő

 

24. Az ajánlati/ajánlattételi felhívás módosításra kerül-e?
(Amennyiben igen, ennek indoka.)

 

25. A módosító hirdetmény/módosított ajánlattételi felhívás feladásának/megküldésének dátuma

 

26. Módosított ajánlattételi határidő

 

27. Kiegészítő tájékoztatáskérések dátuma

 

28. Kiegészítő tájékoztatások megküldésének/konzultáció(k)/helyszíni bejárás(ok) dátumai

 

29. Bontás (és a végső ajánlatok bontásának) dátuma

 

30. Hiánypótlási felhívás(ok) kiküldésének dátuma, hiánypótlási határidő

 

31. Felvilágosítás kérések kiküldésének dátuma, a felvilágosítások megadásának határideje

 

32. Indokoláskérés(ek) kiküldésének dátuma, az indokolás(ok) benyújtására vonatkozó határidő

 

33. Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás(ok) időpontja

 

34. Előzetes vitarendezési kérelmek beérkezésének dátuma

 

35. Válasz kiküldése az előzetes vitarendezési kérelmekre

 

36. Jogorvoslati eljárás megindításának dátuma

 

37. A jogorvoslati eljárás lezárásának dátuma

 

Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H.

7. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez63

A 4. § (7a) bekezdése szerinti, e-közigazgatásért felelős miniszter jóváhagyásának beszerzésére köteles szervek:
1. a minisztériumok
2. – az 1. pontban meghatározott költségvetési szervek és a központi költségvetés I–VIII., XXX., XXXIII. és XXXIV. fejezetéhez tartozó költségvetési szervek kivételével – a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkező költségvetési szervek
3. a társadalombiztosítás alapjait kezelő költségvetési szervek
4. fővárosi és megyei kormányhivatalok
5. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
6. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek
7. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
8. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
9. Országos Rendőr-főkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek
10. Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
11. Állami Egészségügyi Ellátó Központ
12. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
13. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
14. Oktatási Hivatal
15. Országos Tisztifőorvosi Hivatal
16. Földmérési és Távérzékelési Intézet
17. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
18. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
19. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
20. Magyar Államkincstár
21. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
22. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
23. Nemzeti Közlekedési Hatóság
24. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
25. Országos Mentőszolgálat
26. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
27. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
28. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló kormányrendeletben adatfeldolgozóként meghatározott szervezet vagy gazdasági társaság
29. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
30. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ
1

A rendeletet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-a hatályon kívül helyezte 2015. november 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 26. § (4) bekezdését.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az 1. § (2) bekezdése a 239/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdését a 352/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2. § (1) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdését a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (3) bekezdését a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (2) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (3) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (4) bekezdését a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

A 4. § (5) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (6) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § (7a) bekezdését a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 4. § (7b) bekezdését a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 4. § (7c) bekezdését a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

19

A 4. § (8) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 4/A. § (1) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 4/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

23

A 4/A. § (3) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

24

A 4/A. § (4) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

25

A 4/A. § (5) bekezdését a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

26

A 4/B. §-t a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 5. § (1) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 5. § (4) bekezdését a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

30

A 7. § a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

31

A 8. § nyitó szövegrésze a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

32

A 8. § a) pontja a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 30. §-a alapján a 2012. január 1-je után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.

33

A 8. § b) pontja a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 30. §-a alapján a 2012. január 1-je után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.

35

A 9. § (2) bekezdése a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdésével megállapított, a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

36

A 9. § (3) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 6–7. pontja szerint módosított szöveg.

37

A 9. § (4) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

38

A 9. § (5) bekezdését a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (9) bekezdése iktatta be, szövege a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

39

A 10. § nyitó szövegrésze a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

40

A 10. § a) pontja a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 23. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 30. §-a alapján a 2012. január 1-je után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.

41

A 11. § a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított szöveg, a 11. § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatta a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (10) bekezdése.

42

A 11. § (1) bekezdése a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 11. § új (2) bekezdését a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (10) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti szöveg megjelölését (1) bekezdésre változtatta. A 11. § (2) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

44

A 11. § új (3) bekezdését a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (10) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti szöveg megjelölését (1) bekezdésre változtatta. A 11. § (3) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

46

A 12. § (1) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított, a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 12. § (2) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2., 6. és 7. pontja szerint módosított szöveg.

48

A 12/A. §-t a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (11) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

50

A 13. § (2) bekezdését a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (16) bekezdése hatályon kívül helyezte.

51

A 13. § (3) bekezdése a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

52

A 13/A. §-t a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (13) bekezdése iktatta be, szövege a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

54

A 15. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 15. § (4) bekezdését a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (18) bekezdése iktatta be.

56

A hatálybalépés időpontja 2013. július 1.

57

Az 1. mellékletet a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (16) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan e módosító rendelet 2. § (17) bekezdése iktatta be, szövege a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.

58

A 2. mellékletet a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (16) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan e módosító rendelet 2. § (17) bekezdése iktatta be, szövege a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg.

63

A 7. mellékletet a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 58. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére