• Tartalom

48/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet

48/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet és a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról1

2011.08.20.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

1. § A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) „A gyógyszertárak szolgálati rendje” alcímet megelőzően a következő alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:

„A gyógyszertár működtetéséhez szükséges személyi feltételek
13/A. § (1) A közforgalmú gyógyszertár működtetője
a) heti 40 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 1 gyógyszerészből,
b) heti 40 órát meghaladó, de heti 48 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 1 gyógyszerészből és 1 expediáló szakasszisztensből,
c) heti 48 órát meghaladó, de heti 60 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 2 gyógyszerészből és 1 asszisztensből – amelyből legalább 1 gyógyszerkiadó szakasszisztens –,
d) heti 60 órát meghaladó, de heti 67 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 3 gyógyszerészből és 3 asszisztensből – amelyből legalább 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens –,
e) heti 67 órát meghaladó nyitva tartás esetén legalább 4 gyógyszerészből és 4 asszisztensből – amelyből legalább 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens –,
álló szakszemélyzetet köteles foglalkoztatni.
(2) Amennyiben a tárgyévet megelőző évben a gyógyszertárban befogadott vények száma havi átlagban gyógyszerkiadásra jogosult személyenként meghaladja a kétezret, úgy a gyógyszertár működtetője az (1) bekezdésben foglalt létszám felett kétezer vényenként további egy fő gyógyszerész vagy szakasszisztens foglalkoztatását köteles biztosítani.
(3) A három, vagy annál több kézigyógyszertár ellátását végző gyógyszertár működtetője az (1) bekezdésben foglalt létszám felett további egy fő szakasszisztens foglalkoztatását köteles biztosítani.
(4) A házhozszállítást végző gyógyszertár működtetője a házhozszállítási tevékenység időtartamában is biztosítani köteles a szolgálati rend és a vényforgalom alapján előírt szaklétszámot a gyógyszertárban.
(5) Amennyiben a gyógyszertár heti 20 órát meghaladó időtartamban betegség-specifikus gyógyszerészi gondozást is végez, az (1) bekezdésben foglalt létszám felett további egy fő gyógyszerész foglalkoztatását köteles biztosítani.
(6) Amennyiben az (1)–(5) bekezdésben foglalt feltételek biztosításához részmunkaidőben foglalkoztatott gyógyszerészt, szakasszisztenst vagy asszisztenst is foglalkoztatnak, úgy a feltételek számítása esetén a részmunkaidőben foglalkoztatott gyógyszerész, szakasszisztens vagy asszisztens a foglalkoztatásának ideje alatt csak két gyógyszertárnál vehető figyelembe. Az előírt létszám felett foglalkoztatott gyógyszerész a szakasszisztensi, illetve asszisztensi létszámra vonatkozó feltételek számításakor figyelembe vehető.
(7) Egy gyógyszerész legfeljebb 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens és további 1 asszisztens szakmai felügyeletét láthatja el.”

2. § Az R1. 37. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet és a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló 48/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőző napon érvényes működési engedéllyel rendelkező közforgalmú, intézeti és fiókgyógyszertáraknak a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet és a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló 48/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet 1. §-ával megállapított 13/A. §-ban foglalt feltételeknek 2013. szeptember 1-jétől kell megfelelniük.”

3. § Az R1.

a) 24. § (1) bekezdés c) pontjában az „az ac) alpont szerint” szövegrész helyébe az „a bf) alpont szerinti” szöveg

b) 24. § (3) bekezdésében az „a) pontjának ac) alpontja szerinti” szövegrész helyébe a „b) pontjának bf) alpontja szerinti” szöveg

lép.

2. A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló
2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása

4. § A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –]

g) a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tápszerek;”

5. § Az R2. 4. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gyógyszertárban – a 3. §-ban foglaltakon túl – az alábbi termékek is forgalmazhatók:)

„15. anyatej-helyettesítő, anyatej-kiegészítő tápszerek, valamint a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tápszerek,”

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. augusztus 20-án lép hatályba.

(2) Az 1–3. § az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 6. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. augusztus 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére