• Tartalom

5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet

a kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről1

2013.07.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 (1) A kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő (a továbbiakban: adatszolgáltató) a rendszeres felügyeleti ellenőrzés érdekében az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások alapján, az 1. mellékletben meghatározott táblák jelentésével kell teljesíteni, a 2. mellékletben szereplő kitöltési útmutató figyelembevételével.

2. §3 (1) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatást a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, közigazgatási felhasználásra alkalmas tanúsítványt alkalmazó fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva teljesíti.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltatás megfelel a 2. melléklet I. rész 2. pontjában foglalt feltételeknek.

(3) Az adatszolgáltató a Felügyelet kérésére az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat az adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig bármikor köteles a Felügyelet számára rendelkezésre bocsátani.

3. §4 (1) Az adatszolgáltató

a) a negyedéves jelentést a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanapjáig;

b) az éves jelentést

ba) a nem auditált adatokkal a tárgyévet követő január 31-ig,

bb) az auditált adatokkal – az előírt mellékletekkel együtt – az éves beszámolót elfogadó közgyűlést követő 15. munkanapig, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 15-ig;

c)5

köteles a Felügyelet részére megküldeni.

(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egyidejűleg, annak részeként, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles megküldeni a Felügyelet részére.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)6

(3) A 2010. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget az R. alapján kell teljesíteni.

1. melléklet az 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelethez73K50324_0

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Táblakód

Megnevezés

Gyakoriság

Beküldési határidő
(munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)

A/ Egyedi táblák

60A

A kockázati tőkealap adatai – Források

20

60B

A kockázati tőkealap adatai - A tőkejegyek (és az ideiglenes tőkejegyek) összetétele

20

60C

A kockázati tőkealap adatai – Hozamfizetés

20

60D

A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása a tárgynegyedévben

20

60H

A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása - Nyújtott kölcsönök időszak végén fennálló állománya

20

60I

Jövőbeni tőkebefektetés és kölcsönnyújtás

20

60J

A likvid pénzeszközök időszak végi állománya és egyéb tájékoztató adatok

20

60K

A kockázati tőkealap tulajdonában lévő ingatlanok állománya az időszak végén

20

60EE

Kockázati tőkealap-kezelők Mérleg / Eszközök

É

nem auditált: január 31.

60EF

Kockázati tőkealap-kezelők Mérleg / Források

É

auditált: az elfogadást követő 15

60ER

Kockázati tőkealap-kezelők - Eredménykimutatás

É

munkanap, de legkésőbb június 15.

B/ Felügyeleti díjra vonatkozó táblák

ALAPVDN

Kockázati tőkealap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

20

AKAD

A kockázati tőkealap-kezelő felügyeleti alapdíj számítása (éves)

É

január 31.

C/ A kockázati tőkealap-kezelőre, valamint a kockázati tőkealapokra vonatkozóan, az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok

Rövid név

Megnevezés

Adatszolgáltató

Gyakoriság

Beküldési határidő

merleg

Éves beszámoló - mérleg

TAK, TA

É

az éves beszámolót elfogadó

erkim

Éves beszámoló - eredménykimutatás

TAK, TA

É

közgyűlést követő 15. munkanapig,

cashflow

Éves beszámoló - cash-flow

TAK, TA

É

de legkésőbb a tárgyévet követő év

kiegmell

Éves beszámoló - kiegészítő melléklet

TAK, TA

É

június 15-ig

konyvzar

Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés

TAK, TA

É

kozgyhat

Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv

TAK

É

erfeloszt

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

TAK, TA

É

uzljel

Üzleti jelentés

TAK, TA

É

Az összefoglaló táblázatban előforduló rövidítések

Gyakoriság

Negyedéves

Éves

É

Adatszolgáltató

Kockázati tőkealap-kezelő

TAK

Kockázati tőkealap

TA

 

2. melléklet az 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelethez8

II. RÉSZ
A TÁBLÁKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK
60A A kockázati tőkealap adatai - Források
A táblát a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) és (5) bekezdésének megfelelően kell kitölteni.
60D A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása a tárgynegyedévben
Az alap kockázati tőkebefektetései, illetve azok tárgynegyedévi változása szerepel a táblában. A befektetéseket két szintig tartalmazza a tábla, a köztes befektető társaság (a továbbiakban: KBT) segítségével végrehajtott befektetés esetében nem elég a KBT-ben történő befektetés számbavétele, szerepeltetni kell a KBT befektetéseit is.
A táblában használt fogalmak
Köztes befektető társaság: a jelentés szempontjából köztes befektető társaságnak minősül a kockázati tőkealapok vagyonából kifejezetten tőkebefektetések végrehajtására létrehozott vállalkozás, amely saját tőkéjét alapvetően más társaságokban történő tulajdonrész szerzésére fordítja.
Irányítási jog: a kockázati tőkealap (tulajdoni, illetve szavazati hányad vagy egyéb szerződés alapján) saját maga képes a vezető tisztségviselők megválasztására, visszahívására, a stratégiai döntések meghozatalára, illetve ezen döntések befolyásolására, megakadályozására.
A tábla oszlopai
2. oszlop: részvény esetén „R”, üzletrész esetén „U”.
4. oszlop: a 60D2 és 60D3 kezdetű soroknál az adott negyedévben lebonyolított vétel, illetve eladás időpontja; a 60D1 és 60D4 kezdetű soroknál az első vétel időpontja (akkor is, ha a befektetési arány kialakítása több lépcsőben történt).
7. oszlop: a 60D1 kezdetű soroknál az adott negyedévet megelőzően elvégzett utolsó értékelés időpontja; a 60D4 kezdetű soroknál az adott negyedév végéig elvégzett utolsó értékelés időpontja.
8. oszlop: a 7. oszlopban feltüntetett időpontokban elvégzett értékelés alapján kell kitölteni.
10. oszlop: üzletrészek esetén az érintett társaság jegyzett tőkéjének arányában kell meghatározni.
11. oszlop: „I”, ha a kockázati tőkealap rendelkezik az adott társaság kapcsán irányítási, döntési vagy vétójoggal, és „N”, ha nem rendelkezik velük.
12. oszlop: „K” közvetlen befektetés, „KBT” köztes befektető társaságba történt befektetés, „TT” köztes befektető társaságon keresztül történt (közvetett) befektetés.
A tábla sorai
60D5: a 60D4 kezdetű sorok közül azok összege, amelyek a 12. oszlopban K, illetve KBT jelölést kaptak.
60D6: a 60D4 kezdetű sorok közül azok összege, amelyek a 12. oszlopban TT jelölést kaptak.
Összefüggés: 60D6 = 60D4 - 60D5
60D7: Záró állomány - köztes befektető társaságba történt befektetések, vagyis 60D7 = 60D4 - a 60D4 kezdetű, KBT-vel jelölt sorok.
60I Jövőbeni tőkebefektetés és kölcsönnyújtás
A szerződésen alapuló kötelezettségeken kívül azon tőkebefektetéseket és kölcsönnyújtásokat is tartalmazza a tábla, amelyekről az arra feljogosított testület döntést hozott.
60J: A likvid pénzeszközök időszak végi állománya és egyéb tájékoztató adatok
A tábla oszlopai
3., illetve 6. oszlop: a beszerzési, illetve a piaci árat a névérték %-ában kell megadni, 2 tizedesjegy pontossággal, pl. ha a beszerzési ár a névérték 96,25%-a, akkor 96,25-ot kell beírni.

ALAPVDN A kockázati tőkealap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)
A kockázati tőkealap által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
Az adatokat ezer forintban kell jelenteni.
Az ALAPVDN00106 és ALAPVDN00107 sorok az auditált adatok alapján megadott értékeket tartalmazzák.
AKAD A kockázati tőkealap-kezelő felügyeleti alapdíj számítása (éves)
Ezt a táblát a tárgyév január 31. napjáig kell beküldeni.
A kockázati tőkealap-kezelő által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. § alapján kell meghatározni.
Az adatokat ezer forintban kell szerepeltetni.
1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 46. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

2

Az 1. § a 21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a 21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § a 21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés c) pontját a 3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére