• Tartalom

53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet

53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról1

2013.07.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az állami feladatok hatékonyabb ellátása és a költségvetési kiadások csökkentése érdekében – a következőket rendeli el:

1. §2 A 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelettel létrehozott Központi Szolgáltatási Főigazgatóság elnevezése Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságra (a továbbiakban: Főigazgatóság) változik.

2. §3 (1) A Főigazgatóság a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Főigazgatóság alapító okiratát a miniszter adja ki, és gyakorolja az alapító szervet megillető jogokat. A Főigazgatóság tevékenységét a miniszter irányítja, e jogkörében jóváhagyja a Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatát.

(3) A Főigazgatóság élén főigazgató áll. A főigazgatói beosztást pályázat útján kell betölteni. A főigazgatót a miniszter nevezi ki és gyakorolja a főigazgató feletti munkáltatói jogokat. A Főigazgatóság vezetőjének és alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

3. §4 (1) A Főigazgatóság:

a) biztosítja a Miniszterelnökség, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok – kivéve a Honvédelmi Minisztériumot, továbbá a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseleteket – működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az intézményi működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket –, illetve az intézményi működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről,

b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött vagyonkezelési szerződések keretei között – ingatlanok vonatkozásában az MNV Zrt.-t terhelő elhelyezési kötelezettséggel összhangban – ellátja az a) pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó vagyonelemekkel összefüggő vagyongazdálkodási feladatokat,

c) végzi a külön jogszabályban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat,

d) ellátja a külön jogszabályban foglalt elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat,

e) külön jogszabályban meghatározottak szerint vagy erre vonatkozó megállapodás alapján a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokat bonyolít le az a) pontban megjelölt szervezetek, a Miniszterelnökség fejezethez, valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, az azok vagyonkezelésébe tartozó, többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok, továbbá a Kormány közalapítványai mint ajánlatkérők részére,

f) végzi a központosított közbeszerzés normatíva rendszerének meghatározásával, módosításával összefüggő előkészítő feladatokat,

g) végzi az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat,

h) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat, az alapító okirat vagy az irányító szerv vezetője a hatáskörébe utal.

(2) A Főigazgatóság az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatásokat e rendelet mellékletében meghatározott körben és terjedelemben biztosítja.

(3)5 A Főigazgatóság a (2) bekezdés szerinti ellátási szolgáltatások nyújtásának módjára és szintjére, valamint a szolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozóan az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervekkel megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza a Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások részletezését és feltételeit, így különösen a megállapodás megkötésének időpontjában ellátandó intézményi létszámot, az adott intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanokat, az adott intézmény használatában és a Főigazgatóság üzemeltetésében lévő gépkocsikat, az adott intézmény ellátására a Főigazgatóság költségvetésben rendelkezésre álló költségvetési forrást. A megállapodásban rögzített szolgáltatásokat meghaladó igények akkor teljesíthetők, ha azok költségvetési fedezetét az ellátott intézmény a Főigazgatóság részére biztosítja.

(4)6 A Főigazgatóság a (2) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtására – szabad kapacitásrendelkezésre állása esetén az (1) bekezdés a) pontjában nem szereplőközponti költségvetési szervekkel, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi. CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősülő más szervezetekkel, továbbá az Országgyűlés felügyelete alá tartozó más szervekkel megállapodást köthet. A megállapodásokban – összhangban a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakkal – rendelkezni kell a Főigazgatóságnál a nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő közvetlen és közvetett kiadások ellentételezéséről.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–3. §-a, 4. § (3) és (5)–(12) bekezdése 2011. május 1-jén lép hatályba.

(3)7 Ahol e rendelet hatálybalépése előtt alkotott kormányrendelet, miniszterelnöki rendelet, miniszteri rendelet vagy kormányhatározat Központi Szolgáltatási Főigazgatóságot említ, azon – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot kell érteni.

(4)8

(5)–(8)9

(9)10 A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § a) pont aa) alpontjában és b) pontjában meghatározott szerveknek 2011. május 1. napja előtt nyújtott informatikai és telekommunikációs szolgáltatások, az ezzel összefüggésben kötött, 2011. május 1-jén hatályban lévő polgári jogi szerződések, továbbá az átvett feladatokat a munkakörük szerint ellátó foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság jogutódja.

(10)11 A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a (9) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtásához használt állami tulajdonú eszközöket az MNV Zrt. – a Főigazgatóság vagyonkezelői jogának megszüntetését követően – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. használatába adja.

(11) A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § h)–j) pontjában meghatározott feladatokkal összefüggésben kötött, 2011. május 1-jén hatályban lévő polgári jogi szerződések tekintetében, továbbá e feladatokat a munkakörük szerint ellátó foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása tekintetében a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság jogutódja a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet.

(12)12

Melléklet az 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelethez

A Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások köre és terjedelme
I. IRODA INGATLANOK MŰSZAKI ÜZEMELTETÉSE
1. Iroda- és tárgyalóterület, dohányzóhely biztosítása
2. Közműszolgáltatások
3. Fűtésbiztosítás
4. Épületüzemeltetés, karbantartás
4.1. Beruházás előkészítés, közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelező ellenőrzése
4.2. Külső kivitelezővel történő speciális szaktudást igénylő, nagy eszköz-, anyag- vagy létszámigényű munkák
4.3. Saját munkatársakkal történő kis eszköz-, anyag- vagy létszámigényű és komfortérzetet növelő munkák
5. Higiénés szolgáltatások
5.1. Takarítás
5.2. Higiénés tisztálkodó szerek biztosítása
5.3. Szelektív hulladékgyűjtés
5.4. Szemétszállítás
5.5. Rovarirtás
6. Biztonságtechnikai szolgáltatások
6.1. Épület élőerős őrzése (a védett épületek kivételével)
6.2. Tűzoltó rendszerek karbantartása
6.3. Tűzjelző rendszerek karbantartása
6.4. Riasztórendszerek karbantartása
7. Gépészeti szolgáltatások
7.1. Felvonók karbantartása
7.2. Klímaberendezések karbantartása
8. Irodatechnikai szolgáltatások
8.1. Fax biztosítása, berendezés karbantartása
8.2. Fénymásoló biztosítása, berendezés karbantartása
8.3. TV műsor-szolgáltatás biztosítása és a belső hálózat karbantartása
8.4. Iratmegsemmisítés
9. Rendezvények technikai biztosítása
9.1. Hangosítás biztosítás
9.2. Hangfelvétel készítés
10. Parkolóhely biztosítás
11. Információs táblák, névtáblák biztosítása
12. TMK karbantartó és hibaelhárító tevékenység
12.1. Épület építészeti, épületgépészeti karbantartása, hibaelhárítás
12.2. Híradás- és irodatechnikai eszközök karbantartása
12.3. Konyhatechnikai eszközök karbantartása
13. Épületekkel kapcsolatos, üzemeltetőt terhelő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása
II. MŰSZAKI ÉS IRODAI ELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
1. Költöztetés
2. Irodaszer ellátás
3. Nyomtatvány ellátás
3.1. Nyomdai termékek biztosítása (levélpapír, névjegy, boríték stb.)
3.2. Újság, folyóirat biztosítása
3.3. Szakkönyv, szakkiadvány biztosítása könyvtáron keresztül
4. Iroda berendezés biztosítása
4.1. Irodabútor biztosítása
4.2. Egyéni bútorozási igények teljesítése
4.3. Bútor felújítás
4.4. Szobadíszítés (függöny, kép, szobanövény stb.)
5. Műszaki eszközök biztosítása
5.1. Irodatechnikai eszközök
5.2. Híradástechnikai eszközök
5.3. Konyhatechnikai eszközök
5.4. Egyéb, speciális, munkakörfüggő eszközök
6. Anyagbeszerzés
6.1. Normál üzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzése
6.2. Anyagszállítás
6.3. Rendezvényekhez felszerelés szállítása
6.4. Igényelt anyagok és eszközök felhasználóhoz történő kiszállítása
7. Sokszorosítás
7.1. Fénymásolás, sokszorosítás
7.2. Tűzés, spirálozás, laminálás, egyéb kötészeti feladatok
8. Jóléti, szociális szolgáltatások
8.1. Kávé-, üdítőital automata biztosítása
8.2. Kondicionálóterem, szauna stb. üzemeltetése
9. Tisztítószerek
9.1. Konyhai feladatokhoz
9.2. TMK feladatokhoz
10. Konyhafelszerelés biztosítása
10.1. Porcelán- és üvegáru
10.2. Konyhai textíliák
10.3. Egyéb konyhai felszerelések
11. Speciális, egyedi igények teljesítése
III. GÉPJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
1. Gépkocsi használat biztosítása
2. Diszpécser szolgálat
2.1. Gépkocsi átvétele és átadása munkaidőben
3. Garázsmesteri szolgálat
3.1. Menetlevél kiadás, visszavétel
3.2. Gépkocsi átvétele és átadása munkaidőben
3.3. 24 órás szolgálat
4. Ügyfélszolgálat
4.1. Műszaki vizsgáztatás és környezetvédelmi vizsgálat elvégzése, időszakos karbantartás, garanciális és garancián túli javítás, karambolos javítás lebonyolítása
5. Gépkocsi előadó
5.1. Gépkocsivezetési jogosultságok nyilvántartása
5.2. Hivatali vezetői engedélyek kiadása, visszavétele
5.3. Gépkocsi műszaki vizsga érvényességének figyelése, ügyintézése
5.4. Káresemények dokumentálása
5.5. Biztosítási ügyintézés (teljes körű kárügyintézés)
6. Menetlevél feldolgozás
6.1. Menetlevelek adatainak feldolgozása
6.2. Adatszolgáltatás
6.3. Üzemanyag elszámolás
7. Gépkocsi ápolás
7.1. Gépkocsi mosás, takarítás, ápolás
8. Autómentés biztosítása
8.1. Üzemképtelen gépkocsi szállításának biztosítása
9. Csere gépkocsi biztosítása
9.1. Az állandó használatra kiadott gépkocsi helyett, annak javítása idejére csere gépkocsi biztosítása a rendelkezésre álló készlet erejéig
10. Műholdas gépjárművédelem
10.1. Műholdas nyomkövetésen alapuló, riasztóberendezéssel egybeépített gépjármű védelmi rendszer biztosítása
11. Téli gumiabroncs biztosítása
11.1. Keréktárcsára szerelt téli mintázatú gumiabroncs biztosítása
12. Autópályahasználati díj fizetése
13. Parkolási díj megtérítése
13.1. A hivatali ügyek intézésekor felmerülő parkolási költségek megtérítése a parkolást igazoló parkolójegy leadása mellett
14. Behajtási engedélyek biztosítása
14.1. Kizárólag fizetés ellenében megközelíthető területekre szóló behajtási engedélyek biztosítása adott alkalomra
15. Gépkocsivezető biztosítása igény szerint
16. Külföldön használható üzemanyagkártya biztosítása
17. Taxi szolgáltatás
1

A rendeletet a 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2014. október 3. napjával.

2

Az 1. § a 4. § (2) bekezdése alapján 2011. május 1-jén lép hatályba.

3

A 2. § a 4. § (2) bekezdése alapján 2011. május 1-jén lép hatályba.

4

A 3. § a 4. § (2) bekezdése alapján 2011. május 1-jén lép hatályba.

5

A 3. § (3) bekezdése a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdése a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdése a 4. § (2) bekezdése alapján 2011. május 1-jén lép hatályba.

8

A 4. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. § (5)–(8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 4. § (9) bekezdése a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 34. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (10) bekezdése a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított, a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 34. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére