• Tartalom

54/2011. (XII. 21.) BM rendelet

54/2011. (XII. 21.) BM rendelet

az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet módosításáról1

2012.01.01.

A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. § Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A kijelölés iránti kérelmet a bizottságnak címezve, az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal, a BM OKF-hez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell
a) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy szervezetük megfelel a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.) 3. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában, 4. §-ában és 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak,
b) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy szervezetük megfelel a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (3)–(5) bekezdésében foglaltaknak,
c) az Msztv. 6. § (3) bekezdésében, a Kr. 11. § és 12. §-ában előírt dokumentumokat,
d) a 4/A. § (1) bekezdésében feltüntetett igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást, és
e) a kérelmezett szakterület megnevezését:
ea) tűzvédelmi technika I. kategória (tűzoltójárművek, felépítmények),
eb) tűzvédelmi technika II. kategória (oltóanyagok, szakfelszerelések),
ec) tűzvédelmi technika III. kategória (egyéni védőeszközök),
ed) beépített tűzjelző berendezések és tartozékai,
ee) beépített tűzoltó berendezések és tartozékai,
ef) kézi hordozható vagy szállítható tűzoltó készülékek,
eg) tűzálló kábelrendszer és tartozékai,
eh) tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés vagy azokból álló technológiai rendszer,
ei) tűzcsap, fali tűzcsap és tartozékai, és
ej) egyéb tűzoltó-technikai termék (szerelvényszekrény, áttétkapocs, nyomótömlő, állványcső, sugárcső, tűzcsapkulcs, kapocskulcs, osztó, gyűjtő, szívótömlő, szűrőkosár, jelzőtábla tűzoltó vízforrásokhoz, füstriasztó eszközök).
(2) A megfelelőségértékelési tevékenységben részt vevő munkavállaló, a kijelölésben szereplő szakterülethez kapcsolódóan műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettséggel, végzettséggel, valamint a végzettség megszerzését követően a szakterületen eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen. Ezen felül a megfelelőségértékelési tevékenység során a döntést meghozó, felelős munkavállaló a kérelmezett szakterületekhez kapcsolódóan legalább egy szakterületen rendelkezzen a Magyar Mérnöki Kamaránál bejegyzett érvényes szakértői vagy a BM OKF-nél bejegyzett érvényes tűzvédelmi szakértői jogosultsággal.
(3) A megfelelőségértékelési tevékenységben részt vevő, a kérelmező szervezettel kapcsolatban munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vagy szervezet munkavállalója legalább középfokú végzettséggel, és a szakterületen eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.”

2. § Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § (1) A kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke
a) új kérelem esetében tevékenység típusonként és szakterületenként 63 000 forint,
b) már kijelölt szervezet esetében új tevékenységre vagy új szakterületre tevékenység típusonként és szakterületenként 40 000 forint,
c) lejárt okirat esetében, ugyanazon tevékenységre és szakterületre 40 000 forint,
d) kizárólag az adatokban történt változás esetében 22 000 forint, valamint
e) a kijelölési tevékenység felfüggesztése utáni engedélyezés esetében 40 000 forint.
(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00283494 számú számlára kell befizetni.
(3) A BM OKF túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.
(4) A visszatérítést hivatalból a többletfizetésről történt tudomásszerzést követő nyolc napon belül kell elrendelni, és annak teljesítéséről az elrendelést követő harminc napon belül kell intézkedni.
(5) Az e rendelet szerint befizetett díj a BM OKF bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni. A díjról elkülönített nyilvántartást kell vezetni a BM OKF pénzügyi kezelését végző szervezeti egységnek.
(6) Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében
a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,
b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, illetve 31. § (3) bekezdésében foglaltakat
értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.
(7) Az Msztv. 3. § (2) bekezdés c) pontjában előírt felelősségbiztosítási szerződésben biztosítandó fedezet káreseményenkénti legkisebb mértékét a 3. melléklet tartalmazza. Amennyiben több szakterületre irányulnak a kérelmek, a biztosítandó fedezet legkisebb mértékét a 3. mellékletben szereplő szakterületek közül a legmagasabb fedezetérték alapján kell megállapítani.”

3. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kijelölésről szóló okirat eredeti példányát és annak másolatát a BM OKF részére meg kell küldeni. A BM OKF az okirat eredeti példányát megküldi a kérelmező részére.”
„(3) A kijelölési okirat a kiállítástól számított 5 évig érvényes.”

5. § Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kijelölési okirat kiállításának alapjául szolgáló személyi, szakmai és tárgyi feltételekben bekövetkezett változásról szóló – a kijelölt szervezet által tett – bejelentést a BM OKF haladéktalanul ellenőrzi.”

6. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A kijelölt szervezet az előző évben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről készített jelentést minden év január 31-ig megküldi a BM OKF részére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentés tartalmazza
a) megfelelőségértékelési eljárás típusonként az eljárást kérelmező nevét, székhelyét, a szerződések, a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvek, a kiadott tanúsítványok iktatószámát, a megfelelőségértékelés eredményét, valamint, ha van közreműködő szervezet, annak nevét,
b) a kiadott tanúsítványok másolatát elektronikus formában,
c) a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő, a szervezethez beérkezett panaszok felsorolását és a panaszok kivizsgálásának eredményét,
d) a kijelölt megfelelőségértékelési területtel kapcsolatos képzések, együttműködések felsorolását,
e) a kijelölt megfelelőségértékelési területen – a termék forgalmazására vonatkozó rendelkezések megsértésével összefüggésben – a piacfelügyeleti hatóságnak és a kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más megfelelőségértékelő szervezeteknek küldött tájékoztatások felsorolását, azok iktatószámát, valamint
f) a visszavont tanúsítványok iktatószámát, a kérelmező megnevezését, a tanúsítvány tárgyát, a visszavonás indokát.”

7. § Az R. a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § (1) E rendeletnek az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet módosításáról szóló 54/2011. (XII. 21.) BM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) hatálybalépése előtt kijelölt szervezet kijelölése a módosító rendelet hatálybalépését követő 5. év leteltével hatályát veszti. Ebben az esetben a kérelmező új kijelölés iránti kérelmet nyújthat be.
(2) Az (1) bekezdésben említett kérelem esetében a kérelemhez nem szükséges becsatolni azokat a dokumentumokat, amelyeket a korábbi kérelemhez már csatoltak, azok a kijelölő hatóságnál megtalálhatók, és azok tartalmában változás nem következett be. Utóbbiról a kérelmezőnek nyilatkozatot kell becsatolnia.”

8. § Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. § Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

10. § Az R. a 3. melléklettel megállapított 3. melléklettel egészül ki.

11. § Az R. 3. § (2) bekezdésében a „BM OKF főigazgatója” szövegrész helyébe a „BM OKF főigazgatója vagy az általa megbízott személy” szöveg lép.

12. § Hatályát veszti az R.

a) 5. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrész,

b) 6. § (1) bekezdésében az „A BM OKF háromévente köteles a kijelölésnek való megfelelést felülvizsgálni.” szövegrész,

c) 6. § (4) bekezdése, valamint

13. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 54/2011. (XII. 21.) BM rendelethez

Tűzoltó-technikai termékek és tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezetként való kijelölési kérelem adattartalma
1. A kijelölést kérelmező szervezet adatai.
2. A kérelmezett tevékenység típusa.
3. A kérelmezett szakterület, illetve termékcsoport, továbbá az azokra vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki követelmények, egyéb előírások megjelölése.
4. A tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés követelményét teljesítő munkavállalók adatai.
5. A kérelmező szervezet azon dokumentumai, amelyek a kijelölés iránti kérelem megalapozottságát igazolják.
6. Alvállalkozók adatai.
7. Bizalmas ügykezelésnek való megfelelés.
8. Nyilvánosságra hozatal módja.
9. Tanúsító iratok, tanúsítási jelek alkalmazásának ellenőrzése.
10. Panaszok intézése.
11. A kijelölés tárgyát képező tevékenységgel kapcsolatos referenciák.”

2. melléklet az 54/2011. (XII. 21.) BM rendelethez

Szám: .................

Kijelölési okirat

Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet alapján megállapítom, hogy a

........................................................................................................................................................ (szervezet megnevezése) ............................................................................................................ (szervezet székhelye) megfelel a hivatkozott jogszabályban előírt feltételeknek, ezért írásban előterjesztett kérelme alapján kijelölöm a következő tevékenységek elvégzésére:     

szakterület:     

tevékenység jellege:     

a tevékenységre vonatkozó jogszabály(ok):
    

A kijelölt szervezet a kijelölést képező tevékenységét mindenkor az arra vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak következetes és pontos betartásával, az ilyen tevékenységet ellátó szervezettől elvárható pontossággal és színvonalon köteles ellátni.

Jelen okirat a kiadását követő öt évig érvényes.

 

Budapest, 20......... év ..................... hó ......... nap

 

.....................................................
belügyminiszter

3. melléklet az 54/2011. (XII. 21.) BM rendelethez

A felelősségbiztosítási szerződésben biztosítandó fedezet káreseményenkénti legkisebb mértéke szakterületenként

 

A

B

1.

Szakterület megnevezése

Fedezet legkisebb mértéke

2.

Tűzoltókészülék

2 000 000 forint

3.

Egyéb tűzoltó-technikai termék

2 000 000 forint

4.

Tűzcsap, falitűzcsap és tartozékai

5 000 000 forint

5.

Tűzálló kábelrendszer és tartozékai

5 000 000 forint

6.

Tűzvédelmi technika I. kategória (tűzoltójárművek, felépítmények)

30 000 000 forint

7.

Tűzvédelmi technika II. kategória (oltóanyagok, szakfelszerelések)

20 000 000 forint

8.

Tűzvédelmi technika III. kategória (egyéni védőeszközök)

10 000 000 forint

9.

Beépített automatikus tűzjelző berendezés

10 000 000 forint

10.

Beépített automatikus tűzoltó berendezés

10 000 000 forint

11.

Tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés vagy azokból álló technológiai rendszer

10 000 000 forint

1

A rendelet a 13. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére