• Tartalom

54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet

54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet

az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról

2012.07.02.

– A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (8) bekezdésében,
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában,
– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés b) pontjában,
– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (7) és (25) bekezdésében, 182. § (9) bekezdésében
– a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés a), c), f), h), u) és x) pontjában
– a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. §-ában
kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggű nyilvántartási kötelezettségről szóló
22/2009. (X. 16.) PM rendelet módosítása

1–2. §1

2. A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának,
az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

3. §2

3. Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet módosítása

4. §3

4. A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat
az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet módosítása

5–8. §4

5. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló
14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

9–10. §5

11. § (1)6

(2)7

12. § (1)–(2)8

(3)9

(4)10

(5)11

(6)12

13–14. §13

6. A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet módosítása

15. §14

7. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

16–26. §15

27. §16

28–29. §17

30. § (1)18

(2)19

8. A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet módosítása

31. §20

9. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

32–34. §21

Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 11. § (1) bekezdése, a 12. § (3), (6) bekezdése 2012. május 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § (2) bekezdése, a 12. § (5) bekezdése, a 27. § és a 30. § (2) bekezdése 2012. július 1-jén lép hatályba.

36. § Az 5. alcím és a 3–8. melléklet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információs szolgáltatási eljárás megállapításairól szóló, a 98/49/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében történő egyeztetése megtörtént.

1–30. melléklet az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelethez22

1

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 5–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 16–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 28–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 30. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 30. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 32–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 1–30. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére