• Tartalom

56/2011. (XII. 22.) BM rendelet

56/2011. (XII. 22.) BM rendelet

a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról1

2011.12.25.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nem kell rendészeti szakvizsgát tenni annak, aki azonos vagy magasabb beosztási kategóriából kerül kinevezésre a VI. beosztási kategóriába.”

2. § Az R. 13. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A felkészítés és a vizsga halasztása díjköteles. A felkészítésen való részvétel halasztására a felkészítés kezdőnapját megelőző hatodik munkanapig, a vizsga halasztására a vizsga napját megelőző hatodik munkanapig van lehetőség. A halasztáshoz a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértése szükséges. A halasztás díja a 12. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott díj összegének 50%-a, amelynek megfizetésére a rendészeti szakvizsgára jelentkező jelölt köteles.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a szakvizsgára kötelezett halasztási díja a munkáltatót terheli, ha a halasztásra a munkáltató érdekkörében felmerült okból került sor. Amennyiben a halasztásra a szakvizsgára kötelezett érdekkörében felmerült, de neki fel nem róható okból került sor, úgy a halasztás díját a munkáltató saját költségvetése terhére átvállalhatja.
(7) Az (5) bekezdésben meghatározott eljárási díj megfizetése nem mentesít az újabb felkészítés vagy vizsga díjának megfizetése alól. Az ismételt felkészítés vagy vizsga díjának megfizetésére a munkáltató köteles, ha a szakvizsgára kötelezett a munkáltató érdekkörében felmerült okból halasztott.”

3. § Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Fegyveres szervnél osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosító beosztásba az nevezhető ki vagy ilyen beosztás ellátásával az bízható meg, aki – más jogszabályban meghatározott követelményeken túl – a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot elvégezte.”

4. § (1) Az R. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Aki e rendelet hatálybalépésekor
a) úgy tölt be az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 1. mellékletében, a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet Mellékletében vagy az U.-ban meghatározott I. besorolási osztály VI. beosztási kategóriájába tartozó beosztást, hogy nem felel meg a 3. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, köteles a szakvizsgát
b) úgy tölt be osztályvezetői vagy főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosító beosztást, hogy nem felel meg a 16. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, de rendelkezik az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 1. mellékletében, a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet Mellékletében, valamint az U.-ban meghatározott, az egyes vezetői beosztások, munkakörök betöltéséhez szükséges más végzettséggel, köteles a rendészeti vezetővé képző tanfolyam elvégzését, vagy
c) úgy tölt be főosztályvezetői vagy annál magasabb vezetői besorolású, vagy illetményre jogosító beosztást, hogy nem felel meg a 19. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, köteles a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzését
a hatálybalépéstől számított egy éven belül megkezdeni, és a hatálybalépéstől számított két éven belül a rendészeti szakvizsgát letenni, a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot vagy a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot elvégezni.”

(2) Az R. 29. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) 2014. december 31-ig a 3. § (1) bekezdésétől eltérően rendészeti szakvizsga, a 16. § (1) bekezdésétől eltérően a rendészeti vezetővé képző tanfolyam elvégzése, valamint a 19. § (1) bekezdésétől eltérően a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzése hiányában is sor kerülhet kinevezésre. Az, aki e rendelet hatálybalépését követően, de 2014. december 31-ét megelőzően a 3. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében vagy a 19. § (1) bekezdésében meghatározott képesítési követelmény megléte nélkül kerül kinevezésre
a) az I. besorolási osztály VI. besorolási kategóriába tartozó beosztásba, köteles a rendészeti szakvizsgát két éven belül letenni,
b) osztályvezetői vagy főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosító beosztásba, köteles a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot két éven belül elvégezni,
c) főosztályvezetői vagy annál magasabb szintű vezetői illetményre jogosító beosztásba, köteles a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot három éven belül elvégezni.
(1b) Az (1a) bekezdésben meghatározott határidő a tartós távollét vagy külföldi szolgálat teljesítése idejével meghosszabbodik.
(1c) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően 2014. december 31-ig kell
a) letennie a rendészeti szakvizsgát a büntetés-végrehajtási szervezet és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok azon tagjának, akit a rendelet hatályba lépése előtt neveztek ki I. besorolási osztály VI. beosztási kategóriájába tartozó beosztásba,
b) elvégeznie a rendészeti vezetővé képző, valamint a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok azon tagjának, akit a rendelet hatályba lépése előtt neveztek ki osztályvezetői vagy annál magasabb szintű vezetői illetményre jogosító beosztásba.
(1d) A rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezetővé képzésről és a rendészeti mestervezetővé képzésről szóló 14/2006. (BK 7.) BM utasításon alapuló, a rendészeti szakvizsga letétele, valamint a rendészeti vezetővé képző, illetve rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzése alóli mentességek 2014. december 31-ig mentesítenek a rendészeti szakvizsga letétele, valamint a rendészeti vezetővé képző, illetve rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól.”

5. § (1) Az R. 2. § 1. pontjában „az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. mellékletében, a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: R2.) Mellékletében,” szövegrész helyébe az „a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletében,” szöveg lép.

(2) Az R. 2. § 3. és 5. pontjában, valamint 3. § (1) bekezdésében az „R1.-ben, az R2.-ben” szövegrész helyébe az „R.-ben” szöveg lép.

(3) Az R. 7. § (3) bekezdésében a „BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet (a továbbiakban: RVKI)” szövegrész helyébe a „BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (a továbbiakban: OKTF)” szöveg lép.

(4) Az R. 9. § (3) és (6) bekezdésében, valamint 12. § (1) bekezdésében az „RVKI” szövegrész helyébe az „OKTF” szöveg lép.

(5) Az R. 16. § (3) bekezdésében és 19. § (2) bekezdésében az „R1.-ben és az R2.-ben, valamint” szövegrész helyébe az „R.-ben és az U.-ban” szöveg lép.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdése és az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

1

A rendeletet a 16/2015. (IV. 17.) BM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2015. április 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére