• Tartalom

56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet

56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet

a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről1

2013.12.30.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szakfeladatrend

1. § (1) Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerébe tartozó szervek tevékenységeit, azok bevételeit és kiadásait az Európai Parlament és a Tanács a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK rendelete (a továbbiakban R.) előírásainak teljesítése érdekében e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartja és elszámolja.

(2) A költségvetési szerv tevékenységeit az államháztartási szakfeladatok rendje (a továbbiakban: szakfeladatrend) szerint – szakfeladatszámmal és megnevezéssel – be kell sorolni, illetve a szakmai alaptevékenységeit az alapító okiratában – a (3)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – fel kell tüntetni.

(3) A költségvetési szerv által ellátott közfeladatoknak és más végzett tevékenységeknek az Áht. 7. § (2) bekezdése szerinti elkülönítését, besorolását az ott meghatározott kritériumok alapján kell elvégezni.

(4) A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni az alábbi alaptevékenységeket:

a) azokat az önálló szakfeladatot képező kiadási és bevételi elemeket, amelyek a szerv alapító okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak,

b) a költségvetési szerv 2. § (2)–(3) bekezdés szerint más szervek részére végzett tevékenységeinek szakfeladatait,

c) a támogatási és befektetési célok szakfeladatait,

d) a technikai szakfeladatokat és

e) a költségvetési szerv közfeladata ellátására rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységeinek szakfeladatait.

2. § (1) A költségvetési szerv bevételeit és kiadásait, valamint a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja bevételeit és kiadásait a kezelő szerv azokon a szakfeladatokon számolja el, amelyek érdekében azok felmerültek.

(2) A költségvetési szerv más költségvetési szervek részére végzett tevékenységeinek bevételeit, kiadásait az ellátott szerv azon a szakmai, 1. § (4) bekezdés szerinti vagy vállalkozási tevékenység szerinti szakfeladatain kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, függetlenül attól, hogy az adott szakfeladatok az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni

a) az olyan önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek is, amelyet az irányító szerv önállóan működő költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatainak ellátására jelölt ki,

b) a kifejezetten más szervek pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szerveknek a más szervek részére végzett tevékenységei tekintetében,

ha költségvetésükben az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, valamint

c) a támogatási és a befektetési célok szakfeladatai tekintetében.

3. § (1) Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat.

(2) A költségvetési szerv a (1) bekezdés szerinti alaptevékenységeit a szakmai alapfeladataitól elkülönülten tartja nyilván és számolja el.

(3) Támogatásból nem finanszírozható a vállalkozási tevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységéből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat, valamint az amortizációt.

4. § A közoktatási, a felsőoktatási és a közművelődési költségvetési szerv elkülönítetten jeleníti meg az alapító okiratában, tartja nyilván és számolja el a könyvtári állománya gyarapításából, valamint a települési, illetve térségi közösségi tér biztosításából fakadó feladatait, azok bevételeit és kiadásait.

5. § (1) E rendelet alkalmazásában támogatási célnak kell tekintetni a kiadást, ha nem a támogatásnyújtó közfeladatának ellátását, kiváltását, hanem valamely egyéb közösségi, társadalmi, gazdasági, szakpolitikai cél megvalósulását szolgálja, függetlenül a támogatásnyújtás konkrét formájától, illetve a támogatást és támogatásértékű bevételt, ha az nem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerinti támogatás.

(2) Államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtáskor a támogatói okiratban, támogatási szerződésben fel kell tüntetni a támogatási cél szakfeladatrend szerinti besorolását.

6. §2 E rendelet alkalmazásában akkor kell befektetési célúnak tekinteni a kiadást és a bevételt, ha a befektetés célja nem a befektető valamely közfeladatának ellátását, kiváltását végző, segítő gazdasági társaság, szövetkezet vagy más jogi személy alapítása vagy e célból jogi személyben történő részesedés szerzése.

7. § (1) A költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének szakfeladatonkénti tervezése, elszámolása során az alaptevékenységek, a vállalkozási tevékenységek, támogatási és befektetési célú, valamint a technikai szakfeladatok megjelölése elkülönítetten történik.

(2)3 Az (1) bekezdés szerinti elkülönítés a szakfeladat számához illesztett kódokkal történik. A használandó kód

a) az Áht. 1. § (2) bekezdése szerint ellátott szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén „1”,

b) szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység esetén „2”,

c) vállalkozási tevékenység esetén „3”,

d) befektetési célú szakfeladat esetén „4”,

e) államháztartáson kívüli támogatás esetén „5”,

f) államháztartáson belüli támogatás esetén „6”,

g) az Áht. 1. § (3) bekezdése szerinti, harmadik fél bevonásával ellátott közfeladat esetén „7”,

h) technikai szakfeladat esetén „9”.

8. § (1)4 A szakfeladatrendet az 1. melléklet, a szakfeladatok tartalmi meghatározásait és a hozzájuk kapcsolódó mutatókat a 2. melléklet tartalmazza.

(1a)5 A 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan a 2013. évről szóló beszámolóban kapacitásmutatóként minden esetben a szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 1.), illetve az intézményüzemeltetési tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 2.) kell feltüntetni.

(2) Azon szakfeladatok esetében, amelyekben a 2. melléklet nem tartalmaz külön meghatározást, az R. hazai alkalmazása, a Központi Statisztikai Hivatal Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti meghatározást kell figyelembe venni.

(3)6 A használatot segítő útmutatót a Magyar Államkincstár internetes honlapján közzéteszi.

2. Az államháztartási szakágazati rend

9. § (1) Az R. alapján a gazdaságstatisztikák készítéséhez a nemzetgazdaság gazdasági szervezeteit a főtevékenység alapján ágazatokba kell sorolni. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerét és a tevékenységek tartalmi meghatározását a Központi Statisztikai Hivatal aktualizált TEÁOR módszertan ismerteti.

(2) Az államháztartás szervezeteinek ágazati besorolására, a törzskönyvi nyilvántartásban a főtevékenység államháztartási szakágazatának megjelölésére – szakágazatszámmal és megnevezéssel – az államháztartási szakágazati rendet kell használni.

(3) Az államháztartási szakágazati rend az államháztartási tevékenységek sajátosságait kifejező, a TEÁOR-hoz illeszkedő, annál részletesebb osztályozási rend. Az államháztartás szakágazati rendjét a 4. melléklet, a szakágazatok tartalmi leírását az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az államháztartás szervezeteinek szakágazati besorolásakor a főtevékenység meghatározását a tevékenységekre jutó személyi juttatások és a munkaadókat terhelő juttatások együttes összege alapján kell elvégezni. Ezt az elvet kell követni olyan társulásoknál is, amely azonos ágazatba (kétszámjegyű TEÁOR) tartozó intézmények működtetésére szakosodott. A többcélú, több ágazatba (kétszámjegyű TEÁOR) tartozó tevékenységeket ellátó önkormányzati társulások, illetve önkormányzati ellátó és kisegítő szolgáltató tevékenységek esetében a „841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai” elnevezésű államháztartási szakágazatba kell besorolni az intézményt.

3. Záró rendelkezések

10. § E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

11. § Amennyiben e rendelet alapján a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása megváltozik, annak átvezetését a szerv alapító okiratában az egyéb okból szükségessé váló soron következő módosításkor, de legkésőbb 2012. december 31-ig kell az irányító szervnek végrehajtani.

1. számú melléklet az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelethez7

Az államháztartási szakfeladatok rendje
01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
02 ERDŐGAZDÁLKODÁS
020000 Erdőgazdálkodás
03 HALÁSZAT, HALTENYÉSZTÉS
030000 Halászat, haltenyésztés
05 SZÉNBÁNYÁSZAT
050000 Szénbányászat
06 KŐOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS
060000 Kőolaj-, földgázkitermelés
07 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA
070000 Fémtartalmú érc bányászata
08 EGYÉB BÁNYÁSZAT
080000 Egyéb bányászat
09 BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS
090000 Bányászati szolgáltatás
10 ÉLELMISZERGYÁRTÁS
100000 Élelmiszergyártás
11 ITALGYÁRTÁS
110000 Italgyártás
12 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA
120000 Dohánytermék gyártása
13 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA
130000 Textília gyártása
14 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA
140000 Ruházat gyártása
15 BŐR, BŐRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA
150000 Bőrtermék, lábbeli gyártása
16 FAFELDOLGOZÁS (KIVÉVE: BÚTOR), FONOTTÁRU GYÁRTÁSA
160000 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonott áru gyártása
17 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA
170000 Papír, papírtermék gyártása
18 NYOMDAI ÉS EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
19 KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS
190000 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
20 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA
200000 Vegyi anyag, termék gyártása
21 GYÓGYSZERGYÁRTÁS
210000 Gyógyszergyártás
22 GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA
220000 Gumi-, műanyag termék gyártása
23 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA
230000 Nemfém ásványi termék gyártása
24 FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA
240000 Fémalapanyag gyártása
25 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA
250000 Fémfeldolgozási termék gyártása
26 SZÁMÍTÓGÉP, ELEKTRONIKAI, OPTIKAI TERMÉK GYÁRTÁSA
260000 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
27 VILLAMOS BERENDEZÉS GYÁRTÁSA
270000 Villamos berendezés gyártása
28 GÉP, GÉPI BERENDEZÉS GYÁRTÁSA
280000 Gép, gépi berendezés gyártása
29 KÖZÚTI JÁRMŰ GYÁRTÁSA
290000 Közúti jármű gyártása
30 EGYÉB JÁRMŰ GYÁRTÁSA
300000 Egyéb jármű gyártása
31 BÚTORGYÁRTÁS
310000 Bútorgyártás
32 EGYÉB FELDOLGOZÓIPARI TEVÉKENYSÉG
320000 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
33 IPARI GÉP, BERENDEZÉS, ESZKÖZ JAVÍTÁSA
330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
35 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS
351000 Villamosenergia-termelés, -ellátás
352000 Gázellátás
353000 Gőzellátás, légkondicionálás
36 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
37 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
38 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
381 HULLADÉKGYŰJTÉS
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
382 HULLADÉKKEZELÉS, -ÁRTALMATLANÍTÁS
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
383 HULLADÉKANYAG HASZNOSÍTÁSA
383100 Használt eszköz bontása
3832 Hulladék hasznosítása
383201 Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása
383202 Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása
383203 Veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása
383204 Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása
39 SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS
390 SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS
3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése
390003 Épületek szennyeződésmentesítése
390004 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek
390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek
390006 Egyéb speciális szennyezés-ellenőrzési tevékenységek
41 ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE
411000 Épületépítési projekt szervezése
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
42 EGYÉB ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSE
421 ÚT, VASÚT ÉPÍTÉSE
421100 Út, autópálya építése
421200 Vasút építése
421300 Híd, alagút építése
422 KÖZMŰÉPÍTÉS
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
429 M.N.S. EGYÉB ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSE
429100 Vízi létesítmény építése
429900 Egyéb m.n.s. építés
43 SPECIÁLIS SZAKÉPÍTÉS
430000 Speciális szaképítés
45 GÉPJÁRMŰ, MOTORKERÉKPÁR KERESKEDELME, JAVÍTÁSA
450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
46 NAGYKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMŰ, MOTORKERÉKPÁR)
460000 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
47 KISKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMŰ, MOTORKERÉKPÁR)
470001 Könyv-kiskereskedelem
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
470003 Gyógyszer-kiskereskedelem
470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme
470009 Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
49 SZÁRAZFÖLDI, CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS
491 HELYKÖZI VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
491000 Helyközi vasúti személyszállítás
492 VASÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS
492000 Vasúti áruszállítás
493 EGYÉB SZÁRAZFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
493101 Városi és elővárosi vasúti személyszállítás
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
493901 Távolsági közúti személyszállítás
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
494 KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
494000 Közúti áruszállítás, költöztetés
495 CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS
495000 Csővezetékes szállítás
50 VÍZI SZÁLLÍTÁS
500001 Komp- és révközlekedés
500002 Egyéb vízi szállítás
51 LÉGI SZÁLLÍTÁS
510000 Légi szállítás
52 RAKTÁROZÁS, SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG
521 RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS
5210 Raktározás, tárolás
52101 Stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
52102 Raktározás, tárolás
521020 Raktározás, tárolás
522 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522002 Vasúti infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
522004 Közúti járművontatás
522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás
53 POSTAI, FUTÁRPOSTAI TEVÉKENYSÉG
530000 Postai, futárpostai tevékenység
55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS
551 SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁS
551000 Szállodai szolgáltatás
552 ÜDÜLÉSI, EGYÉB ÁTMENETI SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás
553 KEMPINGSZOLGÁLTATÁS
553000 Kempingszolgáltatás
559 EGYÉB SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára
559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára
559014 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése
559015 Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása
559016 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása
55909 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
56 VENDÉGLÁTÁS
561 ÉTTERMI, MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562 RENDEZVÉNYI ÉTKEZTETÉS ÉS EGYÉB VENDÉGLÁTÁS
562100 Rendezvényi étkeztetés
5629 Egyéb vendéglátás
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
56292 Egyéb vendéglátás
562920 Egyéb vendéglátás
563 ITALSZOLGÁLTATÁS
563000 Italszolgáltatás
58 KIADÓI TEVÉKENYSÉG
581 KIADÓI TEVÉKENYSÉG
581100 Könyvkiadás
581200 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
581300 Napilapkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
582 SZOFTVERKIADÁS
582000 Szoftverkiadás
59 FILM, VIDEO, TELEVÍZIÓMŰSOR GYÁRTÁSA, HANGFELVÉTEL-KIADÁS
591 FILM-, VIDEO-, TELEVÍZIÓMŰSOR-GYÁRTÁS
591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
592 HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE, KIADÁSA
592000 Hangfelvétel készítése, kiadása
60 MŰSORÖSSZEÁLLÍTÁS, MŰSORSZOLGÁLTATÁS
601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
61 TÁVKÖZLÉS
610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
610002 Egyéb távközlés
62 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS
620000 Információ-technológiai szolgáltatás
63 INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
631 ADATFELDOLGOZÁS, WEB-HOSZTING, VILÁGHÁLÓ-PORTÁL SZOLGÁLTATÁS
631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
639 EGYÉB INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
6391 Hírügynökségi tevékenység
639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
639910 Sajtófigyelés
639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
64 PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS (KIVÉVE: BIZTOSÍTÁSI, NYUGDÍJPÉNZTÁRI TEVÉKENYSÉG)
65 BIZTOSÍTÁS, VISZONTBIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAPOK (KIVÉVE: KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS)
66 EGYÉB PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG
660001 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek
68 INGATLANÜGYLETEK
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69 JOGI, SZÁMVITELI, ADÓSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG
691 JOGI TEVÉKENYSÉG
6910 Jogi tevékenység
691001 Jogi segítségnyújtás
691002 Egyéb jogi tevékenység
692 SZÁMVITELI, KÖNYVVIZSGÁLÓI, ADÓSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70 ÜZLETVEZETÉSI, VEZETŐI TANÁCSADÁS
700000 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
71 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG; MŰSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS
711 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG
711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
712 MŰSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS
7121 Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezően végzett műszaki vizsgálat, elemzés
712101 Mérőeszközök hitelesítése
712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok
712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása
712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés
7122 Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
712202 Nemesfémvizsgálat
712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés
72 TUDOMÁNYOS KUTATÁS, FEJLESZTÉS
721 TERMÉSZETTUDOMÁNYI, MŰSZAKI KUTATÁS, FEJLESZTÉS
7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
721100 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés komplex támogatása
72111 Egészségügyi biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés
721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás
721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás
721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés
72112 Környezeti, ipari biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés
721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés
72113 Mezőgazdasági biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés
721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás
721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás
721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés
721200 Génmegőrzés, fajtavédelem
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés komplex támogatása
72191 Matematikai kutatás és kísérleti fejlesztés
721911 Matematikai alapkutatás
721912 Matematikai alkalmazott kutatás
721913 Matematikai kísérleti fejlesztés
72192 Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
721921 Orvostudományi alapkutatás
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés
72193 Agrártudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
721931 Agrártudományi alapkutatás
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés
72194 Biológiai kutatás és kísérleti fejlesztés
721941 Biológiai alapkutatás
721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
72195 Kémiai kutatás és kísérleti fejlesztés
721951 Kémiai alapkutatás
721952 Kémiai alkalmazott kutatás
721953 Kémiai kísérleti fejlesztés
72196 Földtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
721961 Földtudományi alapkutatás
721962 Földtudományi alkalmazott kutatás
721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés
72197 Műszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
721971 Műszaki tudományi alapkutatás
721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás
721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés
72198 Fizikai kutatás és kísérleti fejlesztés
721981 Fizikai alapkutatás
721982 Fizikai alkalmazott kutatás
721983 Fizikai kísérleti fejlesztés
722 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI, HUMÁN KUTATÁS, FEJLESZTÉS
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása
72201 Gazdaság- és jogtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
722011 Gazdaságtudományi alapkutatás
722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
722014 Jog- és államtudományi alapkutatás
722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás
722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés
722017 Szociológiai alapkutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés
72202 Filozófia- és történettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás
722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás
722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés
722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás
722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás
722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés
72203 Nyelv- és irodalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás
722033 Nyelv-és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés
73 REKLÁM, PIACKUTATÁS
730000 Reklám, piackutatás
74 EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG
749 M.N.S. EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
74901 Igazságügyi szakértői tevékenység
749010 Igazságügyi szakértői tevékenység
74902 Meteorológiai szolgáltatás
749020 Meteorológiai szolgáltatás
74903 Szakigazgatást támogató szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (kivéve: igazságügyi szakértői tevékenység)
749031 Módszertani szakirányítás
749032 Minőségbiztosítási tevékenység
749033 Rendszertanúsítás
749034 Akkreditációs tevékenység
74904 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
74905 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
75 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
750000 Állat-egészségügyi ellátás
77 KÖLCSÖNZÉS, OPERATÍV LÍZING
770000 Kölcsönzése, operatív lízing
78 MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁS
79 UTAZÁSKÖZVETÍTÉS, UTAZÁSSZERVEZÉS, EGYÉB FOGLALÁS
790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
80 BIZTONSÁGI, NYOMOZÓI TEVÉKENYSÉG
800000 Biztonsági, nyomozói tevékenység
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS
811 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS
811000 Építményüzemeltetés
812 TAKARÍTÁS
812000 Takarítás
813 ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS
813000 Zöldterület-kezelés
82 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTŐ EGYÉB ÜZLETI SZOLGÁLTATÁS
821 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
822 TELEFONINFORMÁCIÓ
822000 Telefoninformáció
823 KONFERENCIA, KERESKEDELMI BEMUTATÓ SZERVEZÉSE
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
829 EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
84 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
841 KÖZIGAZGATÁS
8411 Általános közigazgatás
84111 Törvényhozás, önkormányzati jogalkotás, államhatalmi szervek tevékenysége
841111 Törvényhozás
841112 Önkormányzati jogalkotás
841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
84112 Általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841121 Általános kormányzati koordináció
841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841123 Országos nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Helyi szintű általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
84113 Államháztartás bevételi oldalának felügyelete, igazgatása
841131 Az államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása
841132 Adóigazgatás
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841134 Vám-, jövedéki igazgatás
841135 Vám-, jövedék, termékdíj kiszabása, beszedése, ellenőrzése
841136 Pénzügyi szolgáltatások, szerencsejátékok felügyelete, ellenőrzése
84114 Államháztartás kiadási oldalának felügyelete, igazgatása
841141 Az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatása, szabályozása
841142 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
841144 Államháztartási (kormányzati) pénzügyi ellenőrzés
841145 Államadósság kezelése
84115 A nemzeti vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841151 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841152 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodás
841153 A köztestületi vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
84116 Az államháztartás szervei részére végzett kiegészítő szolgáltatások
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
84117 Általános gazdasági, társadalmi tervezési, valamint statisztikai tevékenységek az állam különböző szintjein
841171 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek központi szinten
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken
841173 Statisztikai tevékenység
84118 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése és igazgatása
841181 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése
841182 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása
841183 Tudományos minősítési folyamattal összefüggő tevékenységek
841184 Tudományos ösztöndíjak
84119 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
84121 Személyes jólét növelését célzó ágazatok központi igazgatása és szabályozása
841211 Egészségügy központi igazgatása és szabályozása
841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása
841213 Kultúra központi igazgatása és szabályozása
841214 Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása
841215 Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása
841216 Vízügy központi igazgatása és szabályozása
841217 Lakáspolitika központi igazgatása és szabályozása
841218 Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása
841219 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok központi igazgatása és szabályozása
84122 Személyes jólét növelését célzó ágazatok területi igazgatása és szabályozása
841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása
841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása
841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása
841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása
841227 Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása
841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása
841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása
84123 Személyes jólét növelését célzó ágazatok helyi igazgatása és szabályozása
841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
841236 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása
841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
841239 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása
84124 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése
841240 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
84131 Gazdasági szektorok központi igazgatása és szabályozása
841311 Ipar központi igazgatása és szabályozása
841312 Mezőgazdaság központi igazgatása és szabályozása
841313 Földügy központi igazgatása és szabályozása
841314 Energia és ásványi erőforrások központi igazgatása és szabályozása
841315 Építésügy központi igazgatása és szabályozása
841316 Közlekedés központi igazgatása és szabályozása
841317 Hírközlés központi igazgatása és szabályozása
841318 Turizmus központi igazgatása és szabályozása
841319 Kis- és nagykereskedelem központi igazgatása és szabályozása
84132 Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása
841321 Ipar területi igazgatása és szabályozása
841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása
841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása
841324 Energia és ásványi erőforrások területi igazgatása és szabályozása
841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása
841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása
841327 Hírközlés területi igazgatása és szabályozása
841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása
841329 Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása
84133 Általános munkaügyi igazgatás
841331 Foglalkoztatás-, munkaügy központi igazgatása és szabályozása
841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása
841333 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés központi igazgatása és szabályozása
841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások
841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások
841337 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása
84134 Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése
841340 Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése
84135 A gazdasági növekedést ösztönző, szektorhoz köthető támogatások és tevékenységek
841351 Ipar fejlesztésének támogatása
841352 Mezőgazdasági támogatások
841353 Energia és ásványi erőforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggő támogatások
841355 Közlekedés fejlesztésének támogatása
841356 Hírközlés fejlesztésének támogatása
841357 Információs társadalom fejlesztésének támogatása
841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
841359 Kis- és nagykereskedelem fejlesztésének támogatása
84136 A gazdasági növekedést ösztönző, általános, szektorhoz közvetlenül nem köthető támogatások és tevékenységek
841361 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai
841362 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai
841363 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
84137 Gazdasági szektorok helyi igazgatása és szabályozása
841371 Ipar helyi igazgatása és szabályozása
841372 Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása
841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása
841374 Energia és ásványi erőforrások helyi igazgatása és szabályozása
841375 Építésügy helyi igazgatása és szabályozása
841376 Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása
841377 Hírközlés helyi igazgatása és szabályozása
841378 Turizmus helyi igazgatása és szabályozása
841379 Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása
84138 Területfejlesztési és területrendezési feladatok igazgatása és szabályozása
841381 Területfejlesztési és területrendezési központi feladatok
841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok
841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok
8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)
841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)
841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
841911 Forgatási célú finanszírozási műveletek technikai előirányzata
841912 Befektetési célú finanszírozási műveletek
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek
842 TÁRSADALMI KÖZSZOLGÁLTATÁS
8421 Külügyek
84211 Külügyek központi igazgatása és szabályozása
842110 Külügyek központi igazgatása és szabályozása
84212 Külügyi diplomáciai tevékenység
842121 Külügyi általános diplomáciai tevékenység
842122 Külügyi szakdiplomáciai tevékenység
84213 Nemzetpolitikai tevékenység
842131 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és szabályozása
842132 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működtetése, támogatása
842133 Határon túli magyar nyelvű oktatás és képzés támogatása
842134 Határon túli magyar kultúra támogatása
842135 Határon túli magyar tudományosság támogatása
842136 Határon túli magyarok normatív jellegű oktatási-nevelési támogatása
842139 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
84214 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és segítségnyújtás
842141 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
842142 Nemzetközi szervezeteken átfutó gazdasági segítség
842143 Nemzetközi polgári szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás
842145 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás
842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében
84215 Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttműködés
842151 Nemzetközi tudományos együttműködés
842152 Nemzetközi oktatási együttműködés
842153 Nemzetközi kulturális együttműködés
842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
84216 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
84217 Állami protokoll
842170 Állami protokoll
84218 Külgazdasági kapcsolatok
842180 Külgazdasági kapcsolatok
84219 Nemzetközi katonai tevékenység
842191 Katonai diplomáciai tevékenység
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben
842193 Külföldön lévő magyar hadisírok feltárása, rendezése
842194 Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzetellenőrzés
8422 Honvédelem
842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása
842202 Védelmi képesség fenntartása
842203 Védelmi képesség fejlesztése
842204 Haderő kiképzése, felkészítése
842205 Haderő (hazai) tevékenysége
8423 Igazságügy, bíróság
84231 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása
842310 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása
84232 Bírósági tevékenység
842321 Igazságszolgáltatási tevékenység
842322 Cégbírósági tevékenység
84233 Ügyészségi tevékenység
842331 Ügyészségi tevékenység
842332 Katonai ügyészségi tevékenység
84234 Büntetés-végrehajtási tevékenység
842341 Büntetés-végrehajtási tevékenység központi igazgatása
842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben)
842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése
842344 Fogvatartottak ellátása
842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél
842346 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése nem költségvetési szervnél
84235 Pártfogó felügyelői tevékenység
842350 Pártfogó felügyelői tevékenység
84236 Kárpótlási, kárrendezési tevékenység
842360 Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység
84237 Áldozatsegítés és kárenyhítés
842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés
84238 Lobbihatósági tevékenység
842380 Lobbihatósági tevékenység
8424 Közbiztonság, közrend, államhatár rendjének védelme
84241 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása
842410 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása
84242 Rendészeti feladatok
842421 Közterület rendjének fenntartása
842422 Igazgatásrendészet
842423 Idegenrendészet
842424 Határrendészet
842425 Közlekedésrendészet
842426 Vámrendészet
842427 Bűnüldözés
842428 Bűnmegelőzés
842429 Baleset-megelőzés
84243 Különleges rendészeti feladatok
842431 Kiemelt személyvédelmi tevékenység
842432 Kiemelt objektumvédelmi tevékenység
842433 Terrorelhárítás
842434 Szervezett bűnözés elleni koordinációs tevékenység
842435 Tűzszerészet
842436 Légi közlekedés biztonsága
842437 Különleges rendészeti kiképzés
842438 Állami futárszolgálat
84244 Menekültügy, letelepedés igazgatása és szabályozása
842441 Menekültügy igazgatása
842442 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése
84245 Nemzetbiztonsági tevékenység
842451 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
842452 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység
8425 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem
84251 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
84252 Tűzvédelmi tevékenységek
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842522 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység
842523 Műszaki mentőbázisok regionális igazgatása
84253 Polgári védelem működése, támogatása
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
843533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek
84254 Katasztrófa-elhárítási tevékenységek
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)
843 KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
8430 Kötelező társadalombiztosítás
84301 Állam által nyújtott nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
843011 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása
843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása
84302 Állam által nyújtott nyugdíjbiztosítási szolgáltatások finanszírozása
843021 Öregségi nyugdíj finanszírozása
843022 Hozzátartozói nyugellátások finanszírozása
843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása
84303 Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása
843031 Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása
843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása
84304 Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozása
843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása
843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása
843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása
843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása
843045 Gyógyszertámogatás finanszírozása
843046 Gyógyászati segédeszköz-támogatás finanszírozása
843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása
843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása
85 OKTATÁS
851 ISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ OKTATÁS
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
8510 Iskolai előkészítő oktatás
85101 Óvodai nevelés
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
852 ALAPFOKÚ OKTATÁS
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
8520 Alapfokú oktatás
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam)
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
85203 Alapfokú művészetoktatás
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
853 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
8531 Általános középfokú oktatás
85311 Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
853113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
85312 Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)
853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
85313 Szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
853133 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)
8532 Szakmai középfokú oktatás
85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
853233 Nemzetiségi tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
854 FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS
8542 Felsőfokú oktatás
85421 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
854211 Felsőfokú szakképzés
854212 Szakirányú továbbképzés
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
854214 Egészségügyi szakmai képzés
85422 Alapképzés – reál képzési területeken
854221 Agrár képzési terület
854222 Informatikai képzési terület
854223 Műszaki képzési terület
854224 Orvos- és egészségtudományi képzési terület
854225 Természettudományi képzési terület
85423 Alapképzés – humán képzési területeken
854231 Bölcsészettudományi képzési terület
854232 Gazdaságtudományok képzési terület
854233 Jogi és igazgatási képzési terület
854234 Művészeti képzési terület
854235 Művészetközvetítés képzési terület
854236 Pedagógusképzés
854237 Sporttudományi képzési terület
854238 Társadalomtudományi képzési terület
85424 Mesterképzés – reál képzési területeken
854241 Agrár képzési terület
854242 Informatikai képzési terület
854243 Műszaki képzési terület
854244 Orvos- és egészségtudományi képzési terület
854245 Természettudományi képzési terület
85425 Mesterképzés – humán képzési területeken
854251 Bölcsészettudományi képzési terület
854252 Gazdaságtudományok képzési terület
854253 Jogi és igazgatási képzési terület
854254 Művészeti képzési terület
854255 Művészetközvetítés képzési terület
854256 Pedagógusképzés
854257 Sporttudományi képzési terület
854258 Társadalomtudományi képzési terület
85426 Osztatlan képzések
854261 Agrár képzési terület
854262 Jogi és igazgatási képzési terület
854263 Műszaki képzési terület
854264 Művészeti képzési terület
854265 Orvos- és egészségtudományi képzési terület
85427 Doktori képzés – reál képzési területeken
854271 Agrár képzési terület
854272 Informatikai képzési terület
854273 Műszaki képzési terület
854274 Orvos- és egészségtudományi képzési terület
854275 Természettudományi képzési terület
85428 Doktori képzés – humán képzési területeken
854281 Bölcsészettudományi képzési terület
854282 Gazdaságtudományok képzési terület
854283 Jogi és igazgatási képzési terület
854284 Művészeti képzési terület
854285 Művészetközvetítés képzési terület
854286 Pedagógusképzés
854287 Sporttudományi képzési terület
854288 Társadalomtudományi képzési terület
85429 Kifutó rendszerben főiskolai és egyetemi képzések
854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés
854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés
8543 Hallgatói és oktatói pénzbeli juttatások - Felsőoktatás-fejlesztés és -szervezés
85431 Hallgatói és oktatói pénzbeli juttatások - Felsőoktatás-fejlesztés
854311 Köztársasági ösztöndíj
854312 Miniszteri ösztöndíjak
854313 Tanulmányi ösztöndíj
854314 Szociális ösztöndíjak
854315 Doktorandusz ösztöndíjak
854316 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak
854317 Oktatói ösztöndíjak
854318 Tankönyv- és jegyzettámogatás
854319 Felsőoktatás-fejlesztés (minőség-, tehetséggondozás, kisszak)
85432 Felsőoktatás-szervezési feladatok
854321 Felsőoktatási szakértői testületek működése
854329 Egyéb felsőoktatás-szervezési feladatok
855 EGYÉB OKTATÁS
855100 Sport, szabadidős képzés
855200 Kulturális képzés
855300 Járművezető-oktatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
855919 Nemzetiségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése
85592 Kollégiumi, externátusi nevelés
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő Nemzetiségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
85593 Egyéb felnőttoktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
85594 Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés
856 OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
85601 Pedagógiai szakszolgáltatások
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
85602 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
86 HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása
861 FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS
861000 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása
8610 Fekvőbeteg-ellátás
861001 Fekvőbetegek aktív ellátása
861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása
861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás
861004 Egészségügyi ápolás bentlakással
861005 Bentlakásos hospice-ellátás
862 JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS, FOGORVOSI ELLÁTÁS
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
8621 Általános járóbeteg-ellátás
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86221 Járóbeteg-szakellátás
862211 Járó betegek gyógyító szakellátása
862212 Járó betegek rehabilitációs szakellátása
862213 Járó betegek gyógyító gondozása
862214 Járó betegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés)
86222 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
86223 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
862233 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (kivéve: honvédelmi és rendvédelmi szerveknél)
862234 Honvédelmi és rendvédelmi szervek állományának pálya- és munkaalkalmassági vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
86224 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86230 Fogorvosi ellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás
862303 Fogorvosi szakellátás
869 EGYÉB HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
86901 Egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, szakértői tevékenység, tanácsadás
869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység
869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység
86902 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
86903 Egészségügyi kiegészítő szolgáltatások
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat
869034 Mentés
869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás
869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
869046 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
86905 Környezet-, település- és sugár-egészségügyi feladatok
869051 Környezet-egészségügyi feladatok
869052 Település-egészségügyi feladatok
869053 Sugár-egészségügyi feladatok
869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok
86906 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
86907 Sportegészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
869071 Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
869072 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
87 BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása
871 BENTLAKÁSOS, NEM KÓRHÁZI ELLÁTÁS, ÁPOLÁS
871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
872 MENTÁLIS, SZENVEDÉLYBETEGEK BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA
872000 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
8720 Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátása
87200 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása
872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása
872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása
872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása
872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása
872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása
872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása
872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása
873 IDŐSEK, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA
873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
8730 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása
87301 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
87302 Fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása
873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása
873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása
873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása
873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása
873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás
879 EGYÉB BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS
8790 Egyéb bentlakásos ellátás
87901 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás
879012 Gyermekotthoni ellátás
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
879015 Utógondozó otthoni ellátás
879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
87902 Egyéb gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása
87903 Egyéb szociális ellátás bentlakással
879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása
879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben
879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása
879039 Egyéb szociális ellátás bentlakással
87904 Egyéb bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása
879041 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása
879042 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
88 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
881 IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA BENTLAKÁS NÉLKÜL
881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása
8810 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül
88101 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben
881011 Idősek nappali ellátása
881012 Demens betegek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
88109 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
882 ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások
88211 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
88212 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
8822 Önkormányzati természetbeni ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
889101 Bölcsődei ellátás
889102 Családi napközi
889103 Házi gyermekfelügyelet
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889202 Kórházi szociális munka
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
889204 Kapcsolattartási ügyelet
889205 Iskolai szociális munka
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
88991 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali ellátása
889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása
889913 Nappali melegedő
88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
889929 Utcai szociális munka
88993 Családtámogatások és egyéb gyermekvédelmi támogatások
889931 Családi pótlék
889932 Gyermekgondozási segély
889933 Gyermeknevelési támogatás
889934 Anyasági támogatás
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
88994 Lakásépítési, -vásárlási támogatások
889941 Állami lakástámogatások jogszabály alapján
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások
88995 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális ellátások
889953 Bányászok egészségkárosodási járadéka
889954 Rokkantsági járadék
889955 Politikai rehabilitációs ellátások
889956 Nemzeti helytállásért pótlék
889957 Hadigondozotti pénzellátások
889958 Fogyatékossági támogatás
889959 Egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
88996 Speciális pénzbeli ellátások
889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása
889962 Gáz- és távhőtámogatás
889964 MTA hozzátartozói ellátások
889965 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása
889969 Egyéb speciális ellátások
89 TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ KÖZFELADATOK
890 TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ KÖZFELADATOK
8901 Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek
89011 Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és programok
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok
890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységek és programok
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok
89012 Fogyatékosságügy
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység
890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások
890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és támogatások
890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása
8902 Generációs feladatok
89021 Gyermek- és ifjúsági ügyek
890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése
890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
89022 Idősügyek
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
8903 Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális közfeladatok, programok és támogatások
89041 Hátrányos helyzetű települések, kistérségek társadalmi felzárkóztatását segítő KOMPLEX programok
890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai
890412 Komplex térségi integrációt segítő programok
890413 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
89042 Személyek, családok krízishelyzetben történő segítését célzó tevékenységek
890421 Segélytelefonok, szolgálatok működtetése
890422 Adománygyűjtés és -közvetítés
890423 Mediációs, közvetítői tevékenység
89043 Szociális foglalkoztatás
890431 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében
890433 Szociális foglalkoztatás szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben
89044 Közfoglalkoztatás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890444 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
8905 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység támogatása
890501 Emberi jogi szervezetek tevékenységének támogatása
890502 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása
890503 Nemzetiségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása
890504 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
890507 Tábori lelkészi tevékenység támogatása
890508 Politikai pártok tevékenységének támogatása
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
8906 Érdekképviseleti tevékenység támogatása
890601 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása
890602 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása
8907 Fogyasztóvédelem
890701 Békéltető testületek támogatása
890702 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása
890703 Tanácsadó irodák működtetése és fejlesztése
890704 Egyéb fogyasztóvédelmi tájékoztatási tevékenység
890705 Fogyasztóvédelmi érdekképviseleti tevékenység
90 ALKOTÓ-, MŰVÉSZETI, SZÓRAKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG
900 ALKOTÓ-, MŰVÉSZETI, SZÓRAKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG
9001 Előadó-művészeti tevékenység
90011 Színházi tevékenység
900111 Befogadó színházak tevékenysége
900112 Produkciós színházak tevékenysége
900113 Kőszínházak tevékenysége
900114 M.n.s. színházak tevékenysége
90012 Egyéb előadó-művészeti tevékenység
900121 Zeneművészeti tevékenység
900122 Táncművészeti tevékenység
900123 Cirkuszművészeti tevékenység
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység
9002 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
9003 Alkotóművészet
900300 Alkotóművészeti tevékenység
9004 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
91 KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG
910 KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
91011 Nemzeti könyvtári feladatok
910110 Nemzeti könyvtári feladatok
91012 Könyvtári tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
91013 Levéltári tevékenység
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység
91020 Múzeumi tevékenység
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
91030 Történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok működtetése
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
91041 Növény-, állatkert működtetése
910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása
910412 Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása
91042 Védett természeti területek és természeti értékek működtetése
910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása
9105 Közművelődési tevékenységek
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
92 SZERENCSEJÁTÉK, FOGADÁS
93 SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG
931 SPORTTEVÉKENYSÉG
9311 Sportlétesítmény működtetése
931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
9312 Sporttevékenység és támogatása
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
9313 Szabadidős sport támogatása
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása
9319 Egyéb sporttevékenység
931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
931902 Doppingellenes tevékenység
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
932 EGYÉB SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG
9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
932102 Vidámparkok üzemeltetése
932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése
932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
932912 Táncterem működtetése
932913 Sípálya üzemeltetése
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
94 KÖZÖSSÉGI, TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK
95 SZÁMÍTÓGÉP, SZEMÉLYI, HÁZTARTÁSI CIKK JAVÍTÁSA
950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása
96 EGYÉB SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS
960 EGYÉB SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS
960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
960301 Hadisírok létesítése, gondozása
960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés
9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

2. számú melléklet az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelethez8

Tartalmi meghatározások az államháztartási szakfeladatrend szakfeladataihoz
38 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten és előválogatottan gyűjtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével és válogatásával,
- az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet előállításával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t)
381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtésével, válogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t)
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten gyűjtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t)
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t)
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a patológián keletkező hulladék, (anatómiai hulladék, nem anatómiai hulladék, éles, szúró anyagok, például tűk, szikék); az egyéb, kórházból, orvosi, fogorvosi rendelőből, orvosi laboratóriumból származó biológiai, fertőző hulladék; az egyéb veszélyes biológiai hulladék (háztartásokon kívüli helyszínekről) összegyűjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t)
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az olyan veszélyes hulladék (kivéve az egészségügyi és a biológiai hulladék), amely veszélyt jelenthet az emberi egészségre vagy a környezetre és amelynek kezelése törvényben vagy rendeletben előírt speciális módszert igényel (például nukleáris hulladék) összegyűjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t)
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nem veszélyes hulladék lerakásával, illetve égetésével (olyan üzemben, amely megfelel a nem veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)
382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyéb nem veszélyes hulladék, úgymint: mezőgazdasági hulladék kémiai vagy biológiai redukciója és hasonló kezelési tevékenységek végzésével, komposztálással, ártalmatlanításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)
382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szennyvíziszapból gyártott brikett és pellet előállításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a veszélyes hulladék lerakásával, illetve égetésével (olyan üzemben, amely megfelel a veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)
383201 Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nem veszélyes hulladék másodlagos nyersanyaggá alakításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
383202 Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása során égetéssel vagy egyéb módszerekkel előállított elektromos energia, gőz, biogáz, alternatív üzemanyag termelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
383203 Veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a veszélyes hulladék másodlagos nyersanyaggá alakításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
383204 Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a veszélyes hulladékok ártalmatlanítása során égetéssel vagy egyéb módszerekkel előállított elektromos energia, gőz, biogáz, alternatív üzemanyag termelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
39 SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS
390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a talaj, a talajvíz és a bányák szennyeződésmentesítésével kapcsolatos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tervek megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- vízellátáshoz kapcsolódó víztisztítással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (360000).
390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a talaj, a talajvíz és a bányák szennyeződésmentesítésével kapcsolatos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tervek megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
390003 Épületek szennyeződésmentesítése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az épületek szennyeződésmentesítésével kapcsolatos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tervek megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
390004 Telephely-szennyeződésmentesítési tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a telephely szennyeződésmentesítésével kapcsolatos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tervek megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a levegő és egyéb m.n.s szennyeződésmentesítésével kapcsolatos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tervek megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;
- a környezeti szükségállapot kezelésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
390006 Egyéb speciális szennyezésellenőrzési tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a savas kiülepedés (savas eső) figyelésével, ellenőrzésével és kárértékelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;
- az egyéb m.n.s. speciális szennyezés ellenőrzésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a mezőgazdasági kártevőirtással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (016100),
- köz- és egyéb szabadtéri területek söprése és locsolása stb.
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (812900).
47 KISKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMŰ, MOTORKERÉKPÁR)
470001 Könyv-kiskereskedelem
470003 Gyógyszer-kiskereskedelem
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme
470009 Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
49 SZÁRAZFÖLDI, CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS
493101 Városi és elővárosi vasúti személyszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a városi, elővárosi, város-térségi menetrend szerinti vasúti személyszállítással, a vasúti eszközökkel történő menetrend szerinti városi tömegközlekedéssel (földalatti, metró, magasvasút), illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyközi vasúti személyszállítást (491000),
- a vasúti áruszállítást (492000),
- a személyszállítást villamossal (493102),
- a helyi és elővárosi különleges célú szárazföldi személyszállítást (pl. munkásszállítás) (493909).
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a városi és elővárosi menetrend szerinti közúti személyszállítással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a városi és elővárosi vasúti személyszállítást (493101),
- a helyi és elővárosi különleges célú szárazföldi személyszállítást (pl. munkásszállítás, iskolabusz-szolgáltatás) (493909),
493901 Távolsági közúti személyszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyközi menetrend szerinti közúti személyszállítással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyközi vasúti személyszállítást (491000),
- az egyéb városi és elővárosi szárazföldi személyszállítást (493102).
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyközi különcélú menetrend szerinti szárazföldi személyszállítással (pl. repülőtéri ingajárat, helyközi munkásszállítás, menetrend szerinti helyközi személyszállítás meghatározott célcsoport számára),
- a helyi és elővárosi külön célú szárazföldi személyszállítással (pl. munkásszállítás, iskolabusz-szolgáltatás),
- valamint a m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítással,
illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
50 VÍZI SZÁLLÍTÁS
500001 Komp- és révközlekedés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a hajó- és kompátkelő járatok működtetésével, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
500002 Egyéb vízi szállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- minden más, az 500001 szakfeladatba nem tartozó vízi szállítást.
52 RAKTÁROZÁS, SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG
521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- katasztrófa, illetve minősített helyzet esetére, az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek, egészségügyi anyagok és eszközök biztosításával, továbbá a szükséges gyógyintézetek létrehozása és működtetése céljából az állami egészségügyi tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal történő gazdálkodással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a polgári védelmi védőeszközök készletezésével, tárolásával, állagmegóvásával, felújításával, karbantartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
521020 Raktározás, tárolás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyéb, raktározási, tárolási tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: raktárterület nagysága
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522002 Vasúti infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
522004 Közúti járművontatás
522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás
55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatással, illetve működtetésük vagy igénybevételük támogatásával kapcsolatos kiadásokat és bevételeket. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek: gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely, menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére.)
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rövid időtartamú szálláshely-szolgáltatást napi takarítással, ágyneműcserével, étel- és italszolgáltatással (5510)
- a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadását tartós használatra, jellemzően havi vagy éves időtartamra (68),
- üdülőhelyi, tábori étkeztetést (562916).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: vendégéjszakák száma
552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a sportolók edzőtábori étkeztetését (562915),
- edzőtáborok működtetését (931101).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: vendégéjszakák száma
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára a kollégiumi szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a diákotthoni szálláshelynyújtást (559011),
- a kollégiumi, externátusi nevelést (85592),
- a diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtást felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára (559013, 559014, 559015),
- a kollégiumi étkeztetést (562916),
- a szabad kapacitás kihasználása céljából (üres férőhelyek, szünidő, hétvége) szállásnyújtást harmadik személyeknek (552001).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: - férőhelyek száma
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának a felsőoktatási intézmény részeként működő kollégiumban történő elhelyezésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: - férőhelyek száma
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésének kiadásait és bevételeit, feltéve, hogy a diákotthon fenntartója kollégiumi normatív támogatásra jogosult, és azt az oktatásért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kapja meg.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a sportolók edzőtábori étkeztetését (562915),
- az edzőtáborok működtetését (931101).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: - férőhelyek száma
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
559014 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésének kiadásait és bevételeit, feltéve, hogy a diákotthont PPP keretében a felsőoktatási intézmény és a diákotthon fenntartója közötti szerződés alapján működtetik.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a sportolók edzőtábori étkeztetését (562915),
- edzőtáborok működtetését (931101).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: - férőhelyek száma
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
559015 Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatásban tanulók kollégiumi elhelyezését kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatást.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
559016 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak kollégiumi elhelyezését kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatást;
- a lakhatási támogatás terhére történő kollégiumi férőhely bérlését.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a katasztrófahelyzetben az áldozatok, kitelepítettek részére nyújtott ideiglenes szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: katasztrófahelyzetre biztosított befogadóhelyek száma
- Feladatmutató: kitelepítésre kijelölt személyek száma
- Teljesítménymutató: befogadott személyek száma*éjszakák száma
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- jellemzően a munkás-, nővér- és orvosszállások, illetve a költségvetési szerv dolgozói, hivatalos vendégei által igénybe vehető, állandó és átmeneti jelleggel fenntartott szálláshelyek bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: igénylők száma
- Teljesítménymutató: elszállásoltak/vendégéjszakák száma
56 VENDÉGLÁTÁS
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést (562917),
- a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917),
- az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében biztosított étkezést (562915),
- a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913),
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést (562919),
- a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított kollégiumi, diákotthoni étkeztetést (562919).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a sportolók részére az edzőtáborozás során biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az edzőtábor dolgozóinak étkeztetését (562917).
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az üdültetés, táboroztatás keretében biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az üdülő, tábor dolgozóinak étkeztetését (562917).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
562917 Munkahelyi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást,
- a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
562919 Egyéb étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- különösen a felsőoktatási intézmény, valamint a kollégium, diákotthon felsőoktatásban résztvevő hallgatói részére biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
562920 Egyéb vendéglátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a máshova nem sorolható, egyéb vendéglátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: vendégek átlagos napi száma
61 TÁVKÖZLÉS
610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
610002 Egyéb távközlés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- minden más, a 610001 szakfeladatba nem tartozó távközléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
63 INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a hírek, riportok, fotók, képek összegyűjtésével, felkutatásával, a média és a nyilvánosság számára való eljuttatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
639910 Sajtófigyelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a médiában megjelent hírek, cikkek, fotók, elemzések stb. felkutatásával, összegyűjtésével, meghatározott témakörök szerinti rendszerezésével, valamint a felhasználóhoz való eljuttatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a m.n.s. egyéb információs szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
66 EGYÉB PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG
660001 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az államháztartáson belüli szervezetek jogszabály alapján történő kincstári számlavezetésének, tranzakcióinak díjaival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
660002 Egyéb pénzügyi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 660001 szakfeladatba nem tartozó minden egyéb, az ágazatba tartozó pénzügyi tevékenységet.
68 INGATLANÜGYLETEK
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: lakóingatlanok száma
- Teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület (nm)
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat - így pl. portaszolgálat, takarítás - is tartalmaz).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002),
- a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében végzett épületüzemeltetést - ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)
69 JOGI, SZÁMVITELI, ADÓSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG
691001 Jogi segítségnyújtás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az anyagi helyzetük vagy más okból rászorulók számára az állam által jogszabály alapján, jogaik megismeréséhez, érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához (szolgáltatás vagy pénzbeli támogatás formájában) nyújtott támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Itt kell elszámolni a jogi segítők, pártfogó ügyvédek díját, az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díját.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: jogi segítségnyújtók száma
- Feladatmutató:
benyújtott kérelmek száma
- Teljesítménymutató:
egy jogi segítségnyújtóra jutó ügyek száma
691002 Egyéb jogi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az ügyfeleknek nyújtott, elkülönülten végzett, jogokra és jogi kötelezettségekre vonatkozó tanácsadással, illetve az ügyvédi és közjegyzői letétkezeléssel, valamint az m.n.s. egyéb jogi szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;
- a munkavállalók és a vezetők, illetve cégek vagy magánszemélyek közötti vita esetén egyezségi eljárással vagy közvetítéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi, oktatási jogi képviselők, biztosok tevékenységét (890503)
- a jogi segítségnyújtást (691010).
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gazdálkodás bizonylatainak nyilvántartásával, a pénzügyi, számviteli beszámolók elkészítésével vagy vizsgálatával, ellenőrzésével, könyvvizsgálatával és hitelesítésével; a könyveléssel, az egyéb számviteli szolgáltatásokkal, a személyi- és társasági jövedelemadó- és más bevallás készítésével, adótanácsadással, a bérszámfejtéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;
- nem itt kell elszámolni a fenti kiadásokat akkor (csak a szerv alapító okiratában kell e tevékenységet szerepeltetni), ha a szerv e tevékenységét más szerv részére végzi úgy, hogy nem keletkezik közöttük elszámolási viszony.
71 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG; MŰSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS
712101 Mérőeszközök hitelesítése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatával és a hitelesítés tanúsításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A hitelesítés kiterjed az engedélyezett mérőeszköz-típussal való azonosságnak, a mérőeszköz műszaki jellemzői megfelelőségének, valamint a mérőeszköz helyes működésének a vizsgálatára.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: elvégzett hitelesítések száma
712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gépjárművek, motorkerékpárok, buszok, tehergépjárművek, kamionok és egyéb közúti szállító járművek kötelezően előírt, rendszeres műszaki vizsgáztatásával, ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gépjárművek szervizelését, karbantartását (4520),
- a kárbecslést (6621).
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató:
megvizsgált járművek darabszáma
712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nem közúti közlekedési eszközök kötelezően előírt, rendszeres műszaki vizsgáztatásával, ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató:
megvizsgált járművek darabszáma
712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a büntető- vagy szabálysértési eljárás keretében végzett bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az orvostechnikai eszközökre és in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó európai direktívákat honosító hazai jogszabályok szerint végzett megfelelőségértékelési eljárások tanúsításával, a tanúsítási folyamat előkészítésével, a tanúsítási folyamatokat támogató laboratóriumi vizsgálatokkal, műszaki dokumentációértékeléssel és szakvéleményezéssel, a tanúsítási folyamat lezárásával, nyilvántartásával, és felügyeletével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;
- társadalombiztosítás által finanszírozott eszközök listára kerülését megelőző dokumentációértékelési, laboratóriumi vizsgálati, szakvéleményezési eljárásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;
- az orvostechnikai eszközöknek nem minősülő, de az önkéntes egészségbiztosítási pénztárak által finanszírozható egészségmegőrzési, állapotjavítási célú közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas termékek alkalmassági tanúsításával, laboratóriumi vizsgálatával, szakvéleményezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellenőrző vizsgálatok száma
712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az élelmiszer-előállítással összefüggő állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az állat-egészségügyi ellátást (7500).
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellenőrző vizsgálatok száma
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyéb, m.n.s., hatósági eljárás érdekében végzett, vagy jogszabály által kötelezően előírt műszaki vizsgálattal, elemzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a különféle anyagok (víz, levegő, hulladék, üzemanyag, fém, só, ásványok, élelmiszerek, vegyi anyagok) műszaki, vegyi, biokémiai, biológiai és bakteriológiai tulajdonságainak vizsgálatával és elemzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az állat-egészségügyi ellátással kapcsolatos vizsgálatot (7500),
- a humán-egészségügyi laboratóriumi vizsgálatot (869021).
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma
712202 Nemesfémvizsgálat
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az aranyból, ezüstből, platinából, továbbá az e fémek más fémekkel való ötvözeteiből készült ékszerek, dísztárgyak, használati tárgyak (nemesfém tárgyak) vizsgálatával, hitelesítésével és nemesfémtartalmának tanúsításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma
712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a különféle anyagok fizikai tulajdonságainak (mint szilárdság, rugalmasság, elektromos vezetőképesség, radioaktivitás) vizsgálatával és elemzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma
712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- komplett gépek, berendezések, szerszámok és eszközök műszaki és elektromos tulajdonságainak vizsgálatával és tesztelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma
712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a művészeti alkotások hitelesítésével és valódiságának igazolásával, illetve az m.n.s. egyéb műszaki vizsgálatokkal, elemzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma
72 TUDOMÁNYOS KUTATÁS, FEJLESZTÉS
alapkutatás: elsődlegesen a jelenségek lényegére és a megfigyelhető tényekre vonatkozó tudományos ismeretek bővítését célzó kísérleti, tapasztalati, rendszerező vagy elméleti munka, amely lehet
a) tiszta alapkutatás: a tudományos ismeretek bővítésére irányuló kutatás, amelynek nem célja a közvetlen társadalmi vagy gazdasági haszon elérése vagy az eredmények gyakorlati problémák megoldására történő alkalmazása;
b) célzott alapkutatás: a tudományos ismeretek bővítésére irányuló olyan kutatás, amelyről valószínűsíthető, hogy a felismert vagy várható, jelenlegi vagy jövőbeli problémák megoldására alapul szolgál;
alkalmazott kutatás: új ismeret szerzésére elsődlegesen meghatározott gyakorlati cél érdekében végzett eredeti vizsgálat (a továbbiakban: alkalmazott kutatás);
kísérleti fejlesztés: a kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó tevékenység, amelynek célja új anyagok, termékek, eljárások, rendszerek, szolgáltatások létrehozása, vagy a már meglévők lényeges továbbfejlesztése (a továbbiakban: kísérleti fejlesztés);
721100 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 7211 szakágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 7211 szakágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
721200 Génmegőrzés, fajtavédelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások génmegőrzésével, védelmével, hasznosításával, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 7219 szakágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 7219 szakágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 7220 szakágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 7220 szakágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
74 EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG
749010 Igazságügyi szakértői tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a bírósági eljárások keretében, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben igénybe vett igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: szakértői közreműködést igénylő ügyek száma
749020 Meteorológiai szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a légkör, a várható időjárás, valamint az időjárási, éghajlati és levegőminőségi viszonyok elemzésével, továbbá a meteorológiai és levegőminőségi megfigyelőrendszer működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
749031 Módszertani szakirányítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a módszertani szakirányítással, fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Ide tartozik:
= új szolgáltatási, oktatási és más szakmai módszerek kialakítása;
= a szakterülethez kapcsolódó módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése,
= a fenti területeken alkalmazott jó gyakorlatok gyűjtése, közreadása,
= szakmaközi kapcsolatok erősítése érdekében tapasztalatcsere, munkacsoportok szervezése;
= a szakterülethez kapcsolódó standardok, protokollok, irányelvek kidolgozásának összefogása;
= módszertani kiadványok, szakmai könyvek, szakfolyóiratok, segédanyagok, hang- és videoanyagok készítése, véleményezése, lektorálása, szerkesztése, kiadása és terjesztése,
= modellprogramok fejlesztése, szakmai segítség nyújtása pályázatok szempontrendszerének kidolgozásában, értékelésében és monitorozásában,
= módszertani feladatok ellátására irányuló támogatások.
749032 Minőségbiztosítási tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott vagy egyéb módon szabályozott minőségbiztosítási eljárásokkal, tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: eljárások száma
749033 Rendszertanúsítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott, vagy egyéb módon szabályozott rendszertanúsítási eljárásokkal, tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: eljárások száma
749034 Akkreditációs tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott, vagy egyéb módon szabályozott akkreditációs eljárásokkal, tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: eljárások száma
749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a K+F tevékenységhez kapcsolódó, de nem a K+F-be tartozó innovációs tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (pl. amelyek az új vagy továbbfejlesztett termékek vagy szolgáltatások előállításához szükségesek, az új vagy továbbfejlesztett eljárások kereskedelmi hasznosítása). Ide tartozik továbbá: a nem tárgyiasult technológia (a know-how) megszerzése, a tárgyiasult technológia megszerzése, a felszerelés és műszaki tervezés (máshova nem besorolt), egyéb tőke szerzése, a termelés megindítása és az új vagy továbbfejlesztett termék marketingje.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a K+F tevékenység bevételeit és kiadásait (72 ágazat).
Mutatószámok:
- Eredményességi mutató: elfogadott találmányok, szabadalmak száma; megadott know-how száma; értékesített szabadalmak száma
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az előzőekbe nem sorolható minden szakmai, tudományos, műszaki szakértői, tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS
811000 Építményüzemeltetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az építményen belül végzett összetett kombinált kisegítő szolgáltatásokkal (magában foglalja a létesítményben elvégzendő általános belső takarítást, a kisebb javítást, a karbantartást, a szemételszállítást, őrző és biztonsági szolgáltatást, postázást, recepciós tevékenységet, mosodai és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat;
- nem itt kell elszámolni a fenti kiadásokat akkor (csak a szerv alapító okiratában kell e tevékenységet szerepeltetni), ha a szerv e tevékenységét más szerv részére végzi úgy, hogy nem keletkezik közöttük elszámolási viszony.
813000 Zöldterület-kezelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek telepítésével, kiépítésével és kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Ide tartozik:
- a kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek létesítése, gondozása az alábbiak számára:
= magán- és köztulajdonok,
= köz- és középületszerű épületek (iskolák, kórházak, irodaházak, templomépületek stb.),
= lakóhelyi területek (parkok, zöldövezetek, temetők),
= főútvonalak zöldterületei (utak, vasút, villamos, vízi utak, kikötők),
= ipari és kereskedelmi egységek, épületek parkosítása (tetőkertek, homlokzat beültetése, belsőkertek),
- a sport-, játék- és egyéb területek, pihenőparkok, napozók, golfpályák gyepesítése,
- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók, szennyvízelvezető rendszerek) parkosítása,
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítés,
- a környezet- és természetvédelmi tájkertészet és annak karbantartása (visszaállítás, rekultiváció, területek értéknövelése, területmegőrzés, ártér-kialakítás stb.),
- az arborétum kultúrák kialakítása, gondozása, fakezelés (beleértve a metszést, sövénynyírást), fák újraültetése,
- a fák, sövények nyesése, metszése.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a mezőgazdasági célú növénytermesztési szolgáltatásokat (0161).
84 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
841 Közigazgatás
8411 Általános közigazgatás
84111 Törvényhozás, önkormányzati jogalkotás, államhatalmi szervek tevékenysége
841111 Törvényhozás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az országgyűlési képviselők, képviselőcsoportok, bizottságok és az országgyűlési tisztségviselők tevékenységének támogatásával, a törvényalkotás feltételeinek biztosításával, az Országgyűlés ülésszakai, ülései, továbbá a bizottsági ülések előkészítésével és lefolytatásával, valamint az Országgyűlés folyamatos működésével, gazdasági, műszaki és általános igazgatási ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841112 Önkormányzati jogalkotás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzati képviselők, képviselőcsoportok, bizottságok és az önkormányzati tisztségviselők tevékenységének támogatásával, a jogszabályalkotás feltételeinek biztosításával, a képviselő-testület ülései, továbbá a bizottsági ülések előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a köztársasági elnöki hatáskörök ellátásával, az államszervezet demokratikus működésének ellenőrzésével, a végrehajtó hatalom ellenőrzésével, az állam bevételeinek, kiadásainak, valamint az állami vagyon hasznosításának az Országgyűlés, valamint a Kormány számára végzett ellenőrzésével, az állampolgárokat az állammal szemben megillető védelem biztosításával, valamint a jogszabályok alkotmányosságának felülvizsgálatával és az alkotmányvédelem legfelsőbb szintű ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az államháztartási (kormányzati) pénzügyi ellenőrzéssel (841144) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az országgyűlési képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az európai parlamenti képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az országos és helyi népszavazásokhoz kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84112 Általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841121 Általános kormányzati koordináció
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a Kormány működési feltételeinek biztosításával, a Miniszterelnökség központi közigazgatási tevékenységével, az általános kormányzati koordinációval, illetve az ehhez kapcsolódó közigazgatás-fejlesztési feladatokkal, valamint a kormányprogrammal összhangban álló, a lakosság tájékoztatására irányuló kommunikációval kapcsolatos - ágazatokhoz nem köthető, máshová nem sorolt - bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a valamely ágazathoz köthető központi közigazgatási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzatok működésével összefüggő szabályozási, törvényességi felügyeleti és más központi feladatokkal,
- a hatósági feladatok általános szabályozásával, központi szervezésével, irányításával,
- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenység központi feladataival,
- az állampolgársági tevékenység, így a honosítás, visszahonosítás, állampolgárság megállapítása és elbocsátása, a hazai anyakönyvezés központi feladataival
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841123 Országos nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az országos kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzatok működésével összefüggő szabályozási, törvényességi felügyeleti és más területi feladatokkal,
- a hatósági feladatok területi szervezésével, irányításával,
- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenység területi feladataival,
- az állampolgársági tevékenység, így a honosítás, visszahonosítás, állampolgárság megállapítása és elbocsátása, a hazai anyakönyvezés területi feladataival
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselő-testület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a társulás általános, ágazathoz nem köthető igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az adó, illeték, vám, jövedék beszedésével, az adóellenőrzéssel kapcsolatos igazgatási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (841133);
- az ágazati igazgatási feladatokat (84122 és 84137 szakfeladatcsoportok).
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyi kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84113 Államháztartás bevételi oldalának felügyelete, igazgatása
841131 Államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gazdaságpolitikai irányelvekkel összefüggésben az adókra vonatkozó rövid és középtávú adópolitika, az adókoncepció meghatározásával, az adóztatás szabályozási téziseinek kialakításával, átfogó adópolitikai előterjesztések, valamint az adótörvények, más adózási és a hozzájuk kapcsolódó jogszabályok, a jövedéki rendszer és a nemzeti hatáskörben maradó vámjogi szabályozás gondozásával, korszerűsítésével, az adó- és vámigazgatás központi felügyeletével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (841141).
841132 Adóigazgatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az adóhatósági központi irányítási tevékenységgel, a területi szervek működésének központi felügyeletével, ellenőrzési, végrehajtási, felszámolás-kezdeményezési munkájának irányításával, szervezésével és összehangolásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az adók, illetékek, járulékok, járulék jellegű bevételek megállapításával, beszedésével, nyilvántartásával, végrehajtásával, visszatérítésével, kiutalásával és ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841134 Vám-, jövedéki igazgatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a vám- és pénzügyőrségi központi irányítási tevékenységgel, a területi szervek működésének központi felügyeletével, ellenőrzési, végrehajtási munkájának irányításával, szervezésével és összehangolásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841135 Vám-, jövedék, termékdíj kiszabása, beszedése, ellenőrzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a vámellenőrzéssel, az áruforgalom után esedékes adók, vámok, illetékek kiszabásával és beszedésével, a szesz- és adójövedéki ellenőrzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841136 Pénzügyi szolgáltatások, szerencsejátékok felügyelete, ellenőrzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a pénzügyi szervezetek működésére vonatkozó jogszabályok és felügyeleti rendelkezések betartásának ellenőrzésével, a pénzügyi piacok megbízható, folyamatos és átlátható működésének biztosításával, a pénzügyi piacok iránti bizalom erősítésével, a tisztességes versenyen alapuló fejlődésének előmozdításával, a piaci szereplők jogos érdekeinek védelmével, illetve a szerencsejáték-szervezés állami törvényességi felügyeletével, ezen belül: a szerencsejáték-szervezési tevékenység engedélyezésével, nyilvántartásával, az engedélyben foglalt előírások, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt rendelkezések betartásának ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84114 Államháztartás kiadási oldalának felügyelete, igazgatása
841141 Az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatása, szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a költségvetés előkészítésével, összeállításával, a hozzá kapcsolódó törvények, más jogszabályok előkészítésével, gondozásával, a költségvetési zárszámadás összeállításával, az államadósság kezelésével és az állami vagyonnal való gazdálkodás felügyeletével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841142 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó nyilvántartások vezetésének, az előirányzatok felhasználásához kapcsolódó pénzforgalmi műveletek előkészítésének, zárszámadás előkészítésének központi feladataival, a központi költségvetésre vonatkozó nyilvántartások vezetésével, beszámolók készítésével, egyes pénzbeli ellátások, járadékok, támogatások megállapításával, finanszírozásával, elszámolásával és ellenőrzésével, a költségvetés finanszírozási tervének elkészítésével, egyes pénzügyi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó nyilvántartások vezetésének, az előirányzatok felhasználásához kapcsolódó pénzforgalmi műveletek előkészítésének, zárszámadás előkészítésének területi feladataival, a költségvetésre vonatkozó területi szintű nyilvántartások vezetésével, beszámolók készítésével, egyes pénzbeli ellátások, járadékok, támogatások megállapításával, finanszírozásával, elszámolásával és ellenőrzésével, egyes pénzügyi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841144 Államháztartási (kormányzati) pénzügyi ellenőrzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az állam bevételeinek, kiadásainak, valamint az állami vagyon hasznosításának a Kormány számára végzett ellenőrzésével, valamint az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer központi harmonizációjával és koordinációjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az állami számvevőszéki tevékenységgel (841113) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841145 Államadósság kezelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a költségvetés finanszírozási és adósságkezelési feladataival, valamint az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel való gazdálkodással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84115 A nemzeti vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841151 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az állami vagyon kezelésével, hasznosításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841152 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiba tartozó, az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841153 A köztestületi vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a köztestületi vagyon kezelésével, hasznosításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat vagyon kezelésével, hasznosításával (különösen ingatlanok értékesítésével, vásárlásával, cseréjével) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;
- nem ide tartoznak a valamely közfeladat ellátásának érdekében zajló ingatlanügyletek, illetve az épületüzemeltetéssel, karbantartással, zöldterület-kezeléssel összefüggő feladatok .
84116 Az államháztartás szervei részére végzett kiegészítő szolgáltatások
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a hazai és EU-s források, támogatások kezelésével, pályázati vagy egyéb módon történő elosztásának szervezésével, ügyvitelével, felhasználásának ellenőrzésével, monitoringjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyes támogatásokat, forrásokat a cél szerinti szakfeladaton kell tervezni és elszámolni.
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a m.n.s. egyéb közigazgatási kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84117 Általános gazdasági, társadalmi tervezési, valamint statisztikai tevékenységek az állam különböző szintjein
841171 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek központi szinten
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a központi szintű általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a területi szintű általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841173 Statisztikai tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az adatok statisztikai módszerekkel történő felvételével, feldolgozásával, tárolásával, átadásával, átvételével, elemzésével, szolgáltatásával, közlésével, valamint közzétételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84118 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése és igazgatása
841181 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a központi, általános K+F programok szervezésével (stratégia megalkotása, pályázatok kialakítása, lebonyolítása); a hazai és nemzetközi kutatási programok szervezésével, pénzeszközei kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841182 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az általános K+F igazgatásával (K+F általános szabályozási hátterének, az állami K+F tevékenység szabályozásának kidolgozásával, az állami források felhasználásának tervezésével) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841183 Tudományos minősítési folyamattal összefüggő tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tudományos minősítési folyamatokkal, eljárásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint az akadémikusok és az MTA Doktora címmel rendelkezők tiszteletdíjait.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az akadémikusok elhalálozása esetén folyósított hozzátartozói ellátásokat (889964).
841184 Tudományos ösztöndíjak
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a különböző tudományos ösztöndíjak odaítélésével, finanszírozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesülők száma
84119 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841191 Nemzeti ünnepek programjai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nemzeti és hivatalos állami ünnepek (március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a) programjaival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nemzeti és állami ünnepnek nem minősülő ünnepi megemlékezések (május 9., május utolsó vasárnapja, a Magyar Hősök Emlékünnepe, június 16., október 6., november 4., nemzeti gyásznap; az EU-hoz történő csatlakozás évfordulója) és más kiemelt fontosságú központilag szervezett állami rendezvények, programok, valamint országkép-építéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
84121 Személyes jólét növelését célzó ágazatok központi igazgatása és szabályozása
841211 Egészségügy központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egészségügyi ellátások rendszerének központi igazgatásával, szervezésével szabályozásával és fejlesztésével, a népegészségügyi tevékenységekkel (ezen belül az egészségfejlesztés, a család- és nővédelmi gondozás, az ifjúság-egészségügyi gondozás, a sportegészségügyi gondozás, a környezet- és település-egészségügy, az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, a sugáregészségügy, a munkaegészségügy, a járványügy) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatás és a felsőoktatás rendszerének központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841213 Kultúra központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a művészeti élet szabadsága, a nemzeti kultúra fejlődése, a kulturális örökség védelme érdekében végzett feladatokkal, a múzeumi, könyvtári, levéltári, művészeti és közművelődési intézmények, szolgáltatások működési feltételeinek központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841214 Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a testnevelés és a sport szervezésével és irányításával, a közoktatás és felsőoktatás testnevelésének és sportjának, valamint az intézményen kívüli diáksport biztosításával, a mozgásgazdag életmód és a rendszeres testedzés elterjesztésével, valamint a versenysport támogatásával és a sporttal kapcsolatos önveszélyeztető káros tendenciák (pl. dopping, sporthuliganizmus) elleni fellépéssel összefüggő központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841215 Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a környezet, a természet védelmének szervezésével és irányításával, a hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841216 Vízügy központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a vízgazdálkodás, ivóvízellátás szervezésének és irányításának, a vízgazdálkodással kapcsolatos országos koncepció kialakításának, vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítésének, nemzeti programok kialakításának központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével, valamint a szennyvíz és a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési eljárása során szükséges környezetvédelmi, valamint vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának kialakításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841217 Lakáspolitika központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a lakáspolitikai és lakásügyi állami, önkormányzati feladatok központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841218 Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben és az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében a társadalmi szolidaritás alapján végzett, illetve a kábítószerügyi koordinációval összefüggő feladatok központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841219 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a társadalmi összetartozást, az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot, a társadalmi köz- és civil szféra aktivitását erősítő, az érdekképviseleti rendszer hatékony bevonását megvalósító tevékenységekkel, így különösen a fogyasztóvédelemmel, illetve az egyházi tevékenységgel összefüggő állami feladatok központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84124 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése
841240 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F igazgatásával, szervezésével, irányításával összefüggő tevékenységekkel, így pl. az ide tartozó ágazatokban (oktatás, egészségügy, környezet- és természetvédelem, szociális ellátások, sport stb.) hazai és nemzetközi kutatási programok szervezésével, pénzeszközeinek kezelésével, fejlesztések összefogásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
84131 Gazdasági szektorok központi igazgatása és szabályozása
841311 Ipar központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az ipari ágazatok fejlesztési stratégiájának kidolgozása, az ágazatokba tartozó tevékenységek gyakorlása feltételeinek megállapítása, szabályozása, az ipari tevékenységek végzéséhez szükséges szakmai feltételek, az engedélyhez kötött tevékenységek körének és az engedélyezés rendjének a megállapítása, a mérésügy központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841312 Mezőgazdaság központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és halászat, az élelmiszeripar, az erdőgazdálkodás és az erdővagyon védelme, az elsődleges faipari termelés, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, a talajvédelem, a növényvédelem, a növényegészségügy, az állategészségügy, az állatvédelem, az élelmiszer- és takarmányfelügyelet, továbbá a mezőgazdasági célú vízgazdálkodás központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841313 Földügy központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a földhasználat, a termőföld-hasznosítás és -minőségvédelem, valamint az ingatlan-nyilvántartás, földvédelem, földminősítés és térképészet központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841314 Energia és ásványi erőforrások központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az ásványi erőforrások és az energia termelésének, szállításának és elosztásának központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841315 Építésügy központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az építésügy központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841316 Közlekedés központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési közlekedéspolitika kialakításának, a közlekedés fejlesztésének központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841317 Hírközlés központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a távközlési, frekvenciagazdálkodási politika kialakításának, a postai szolgáltatások fejlesztésének, valamint az elektronikus hírközlés területeinek központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841318 Turizmus központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az idegenforgalmi politika kialakításának, a hazai és nemzetközi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének, valamint az idegenforgalom egyéb területeinek központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841319 Kis- és nagykereskedelem központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kereskedelmi engedélyezési tevékenységnek, a kereskedelem irányításának, működésének és ellenőrzésének központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84133 Általános munkaügyi igazgatás
841331 Foglalkoztatás-, munkaügy központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a foglalkoztatáspolitika és a munkanélküliek ellátása eszközrendszerének meghatározásával, működésének elemzésével és ellenőrzésével, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatásának elősegítésére különféle programok kidolgozásával, valamint a foglalkoztatási válsághelyzetek megoldásával, a foglalkozási rehabilitáció szabályainak kidolgozásával, működésének koordinálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az álláskeresők támogatási rendszere működtetésének területi feladataival, a támogatási és szolgáltatási rendszer működéséről való gondoskodással (szolgáltatások szervezése és bonyolítása, munkaközvetítés, munkaerőigények feltárása), csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésével, alkalmi munkavállalói könyvvel kapcsolatos feladatok ellátásával, a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezésével összefüggő területi szintű feladatok ellátásával, a regionális munkaügyi tanácsok titkársági teendőinek ellátásával, a munkaerőpiac helyzetéről, folyamatairól történő információk gyűjtésével és nyújtásával, prognózisok készítésével a várható változásokról, az iskolafenntartók orientálásával a képzési struktúra és a beiskolázási mértékek meghatározásában, a megváltozott munkaképességű álláskeresők foglalkoztatási rehabilitációjával összefüggő feladatok ellátásával, a Munkaerőpiaci Alapból folyósított támogatások felhasználásával, valamint a munkanélküli ellátásokra való jogosultság hatósági ellenőrzésével, a felnőttképzési intézmények ellenőrzésével, a szakképzés és felnőttképzés tartalmi fejlesztésével, a szakmastruktúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841333 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a munkáltatók munkavédelmi (munkabiztonsági és munka-egészségügyi), valamint munkaügyi tevékenysége hatósági ellenőrzésének koordinálásával, irányításával, szabályainak kidolgozásával; a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával, a munkabaleseti információs rendszer működtetésével, a foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott expozíciókkal összefüggő adatok gyűjtésével és feldolgozásával; piacfelügyeleti feladatok ellátásával; a munkavédelmi szabályok, valamint a munkaügyi szabályok munkáltatók általi megtartásának, illetőleg a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének igazolása céljából hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a munkáltatók munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi), valamint munkaügyi tevékenységének, illetve a külföldiek magyarországi munkavállalásának területi szintű hatósági ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése és a foglalkoztatás elősegítése, növelése, struktúrájának optimalizálása, a foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése érdekében nyújtott támogatásokkal, az uniós források bevonásával megvalósuló foglalkoztatási programok elő- és társfinanszírozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, ide értve az e célok megvalósítására teljesített pénzeszközátadásokat is.
841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását növelő, javító, elősegítő programok, fejlesztések támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841337 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatásával, valamint a közcélú állami Munkavédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: MIR) folyamatos működtetésével, ennek keretében a Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat által a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi betartásának, a munkahelyi balesetek megelőzésének érdekében tájékoztató, felvilágosító tevékenység végzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az álláskeresők részére folyósított álláskeresési támogatások (ide értve a vállalkozói járadékot is) és költségtérítések, az ellátásokat terhelő, a társadalombiztosítási szabályokban meghatározott járulékok és egészségügyi hozzájárulás, valamint a folyósítással kapcsolatban felmerült postaköltség finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat.
84134 Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése
841340 Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gazdasági teljesítmény növeléséhez kapcsolódó K+F igazgatásával, szervezésével, irányításával összefüggő tevékenységekkel, így pl. az ide tartozó ágazatokban (ipar, mezőgazdaság, energiaügy, hírközlés, közlekedés, turizmus, kereskedelem, munkaügy stb.) hazai és nemzetközi kutatási programok szervezésével, pénzeszközeinek kezelésével, fejlesztések összefogásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84135 A gazdasági növekedést ösztönző, szektorhoz köthető támogatások és tevékenységek
841351 Ipar fejlesztésének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az ipar fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841352 Mezőgazdasági támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közösségi és nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások igénybevételével és a közös agrárpolitika egyéb, támogatás kifizetésével nem járó piacszabályozási intézkedéseiben való részvétellel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841353 Energia és ásványi erőforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggő támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az energia és ásványi erőforrások kiaknázásával, feldolgozásával és hasznosításával, az energiaellátás korszerűsítésével, a megújuló energiaforrások felhasználásával összefüggő tevékenységek fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841355 Közlekedés fejlesztésének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- komplex, egy adott szektorhoz nem köthető támogatásokat (84136).
841356 Hírközlés fejlesztésének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a hírközlési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841357 Információs társadalom fejlesztésének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az információs társadalom fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a hazai és nemzetközi turisztikai infrastruktúra, szolgáltatások és programok fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841359 Kis- és nagykereskedelem fejlesztésének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kereskedelem fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84136 A gazdasági növekedést ösztönző, általános, szektorhoz közvetlenül nem köthető támogatások és tevékenységek
841361 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kis- és középvállalkozások működésének és fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- egy adott szektorhoz köthető támogatások (84135)
841362 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a működőtőke-beruházásokkal kapcsolatos, jellemzően egyedi megállapodások alapján nyújtott komplex támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- egy adott szektorhoz köthető támogatások (84135)
841363 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a komplex gazdaságfejlesztési hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- egy adott szektorhoz köthető támogatások (84135)
- területfejlesztési forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (84138)
- humánerőforrás-fejlesztési célú regionális és más területi fejlesztési támogatások (89)
84138 Területfejlesztési és területrendezési feladatok igazgatása, szabályozása és támogatásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a területfejlesztési és területrendezési központi, területi és helyi igazgatási és szabályozási feladatokhoz köthető bevételeket és kiadásokat,
- a területfejlesztési támogatásokat, és ahhoz kapcsolódó tevékenységek bevételeit és kiadásait.
8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek
841402 Közvilágítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a város- és községgazdálkodás máshova nem sorolható, egyéb feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyi önkormányzatokat, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a társulásokat megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó, felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.
841902 Központi költségvetési befizetések
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a törvényben meghatározott célra fel nem használt maradványok befizetését, illetve a központi költségvetés részére teljesített egyéb, nem szakmai célú befizetésekkel kapcsolatos kiadásokat.
841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az elkülönített állami pénzalapok költségvetési törvényben meghatározott bevételeit.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az alapot kezelő költségvetési szervek működési bevételeit és támogatásait.
841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a biztosítotti egészségbiztosítási járulékot, az egyéb járulékokat és hozzájárulásokat, az egészségügyi hozzájárulást, a késedelmi pótlék és bírság összegét, a költségvetési hozzájárulásokat, az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételeket.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egészségbiztosítási költségvetési szervek bevételeit és támogatásait;
- az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételeket.
841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető részét és a munkavállalói nyugdíjbiztosítási járulékot, az egyéb hozzájárulásokat, a késedelmi pótlék és bírság összegét, a központi költségvetési hozzájárulásokat, a nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételeket.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok bevételeit és támogatásait;
- az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételeket.
841906 Finanszírozási műveletek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat a befektetési célú finanszírozási bevételeket és kiadásokat, melyek a költségvetési hiány finanszírozását, illetve a költségvetési többlet évközi hasznosítását szolgálják: idesorolandó a hosszú és rövid lejáratú hitelekhez (kivéve a likvid hitelek), a hosszú lejáratú kötvénykibocsátáshoz, továbbá a befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz (kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) kapcsolódó pénzügyi műveletek. Nem szerepeltethető a finanszírozási szakfeladat kiadásai és bevételei között.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a forgatási célú finanszírozási bevételeket és kiadásokat.
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat, valamint a jogi személyiségű és a többcélú kistérségi társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által kapott intézményfinanszírozást.
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szakfeladathoz időlegesen nem köthető fejezeti és más tartalékokat azzal, hogy felhasználáskor a cél szerinti szakfeladatra át kell vezetni.
841911 Forgatási célú finanszírozási műveletek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a forgatási célú finanszírozási műveletek bevételi és kiadási előirányzatát az önkormányzati alrendszerben.
841912 Befektetési célú finanszírozási műveletek
A befektetési célú finanszírozási műveletek bevételei között kell megtervezni és elszámolni:
- a költségvetési hiány finanszírozásával kapcsolatos felhalmozási, működési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel bevételeit, a rövid lejáratú hitelfelvétel bevételeit (a likvid hitelek igénybevétele kivételével),
- a hosszú lejáratú kötvénykibocsátással kapcsolatos bevételeket,
- a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) eladásakor, beváltásakor elszámolt bevételeket.
A befektetési célú finanszírozási műveletek kiadásai között kell megtervezni és elszámolni:
- a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) vásárlásának kiadásait,
- a költségvetési hiány fedezetére, valamint a fejlesztések, vagy működés érdekében felvett hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi lízing miatti kötelezettségek, a rövid lejáratú hitelek (likvid hitel kivételével) törlesztésével kapcsolatos kiadásokat,
- az önkormányzatok által felhalmozási vagy működési célra kibocsátott hosszú lejáratú kötvények beváltásával kapcsolatos kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a forgatási célú finanszírozási bevételeket és kiadásokat.
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek
A támogatási célú finanszírozási műveletek bevételei között kell megtervezni és elszámolni:
- a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevételét,
- a költségvetési szerv, fejezet kezelésű előirányzat kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, és
- az önkormányzat alrendszerében az irányító szervtől kapott támogatás fizetési számlán történő jóváírását.
A támogatási célú finanszírozási műveletek kiadásai között kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatást.
842 Társadalmi közszolgáltatás
8421 Külügyek
84211 Külügyek központi igazgatása és szabályozása
842110 Külügyek központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a külpolitikai tervezéssel és stratégiaalkotással, illetve a külügyi központi igazgatási, szabályozási, gazdálkodási, hazai és nemzetközi jogi, koordinációs, kommunikációs és tájékoztatási feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84212 Külügyi diplomáciai tevékenység
842121 Külügyi általános diplomáciai tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a külföldön működő magyar nagykövetségek, konzulátusok, missziók, a nemzetközi szervezetekhez delegált magyar küldöttek tevékenységével, bi- és multilaterális diplomáciai és konzuli feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842122 Külügyi szakdiplomáciai tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a külföldön működő magyar nagykövetségek, konzulátusok, missziók, a nemzetközi szervezetekhez delegált magyar ágazati küldöttek tevékenységével, bi- és multilaterális szakdiplomáciai feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84213 Nemzetpolitikai tevékenység
842131 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nemzetpolitikai tevékenység és az azzal összefüggő támogatás, pályáztatás igazgatásával és szabályozásával, szakmai tartalmával kapcsolatos, és a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos „Nemzeti Intézmények és Programok” programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842132 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működtetése, támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a határon túli magyarok egyeztető fórumainak hazai működtetésével, külhoni szervezeteik támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842133 Határon túli magyar nyelvű oktatás és képzés támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a határon túli magyar gyermekek, fiatalok és felnőttek lakóhelyükön megvalósuló magyar nyelvű oktatásával és képzésével, magyar nyelvű könyvek és más eszközök megjelentetésének támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842134 Határon túli magyar kultúra támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a határon túli magyar kulturális élet programjainak, médiatevékenységnek, szervezetei, intézményei működésének támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: programok száma, intézmények, szervezetek száma
842135 Határon túli magyar tudományosság támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a határon túli magyar tudományosság támogatásával, a velük való kapcsolattartással összefüggő feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842136 Határon túli magyarok normatív jellegű oktatási-nevelési támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a határon túli nevelési-oktatási tankönyv- és taneszköz-támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842139 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a határon túli magyarok egyéb támogatásaival, így különösen a kelet- és délkelet-európai kormányzati stratégia végrehajtásának, a Nyíregyházi, illetve Szegedi Folyamat céljainak és a térségbeli EU integrációs törekvések támogatásának, m.n.s. határon túli magyar kapcsolatok feladataival, a magyar-magyar együttműködést elősegítő közös tevékenységekkel, intézményekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84214 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és segítségnyújtás
842141 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a magyar külpolitikai, külgazdasági érdekek és célok megvalósítását elősegítő két- és többoldalú fejlesztési együttműködési tevékenységek ellátásával, technikai együttműködési, projekt típusú, humanitárius és kedvezményes, segélyelem-tartalmú hitelprogramok megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842142 Nemzetközi szervezeteken átfutó gazdasági segítség
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nemzetközi normák és a hatályos magyar jogszabályok alapján a kevésbé fejlett országok nemzetközi szervezeteken keresztüli megsegítésével és társadalmi-gazdasági előrehaladásuk támogatásával összefüggő nemzetközi fejlesztési együttműködési programokban való részvétellel, technikai együttműködési, projekt típusú, humanitárius és kedvezményes, segélyelem-tartalmú hitelprogramok megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842143 Nemzetközi polgári szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nemzetközi béketámogató és válságkezelő műveletekben történő polgári szerepvállalással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységekkel, segítségnyújtással, az arra való felkészüléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842145 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az ENSZ-alapokmányban rögzített alapelvekkel és az EU-tagsággal összhangban, sürgősségi jelleggel, különösen természeti csapások, fegyveres konfliktusok esetén, illetve a strukturális humanitárius válság okozta károk, szenvedések enyhítésére nyújtott segítséggel, támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében végzett m.n.s. tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84215 Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttműködés
842151 Nemzetközi tudományos együttműködés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a magyar tudósok, kutatók részére külföldi, illetve külföldieknek magyarországi tevékenységhez nyújtott támogatással, valamint a tudományos együttműködési egyezményekkel, szerződésekkel, megállapodásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a határon túli magyarok tudományos támogatását (84213), valamint
- a nemzetközi programok keretében végzett tudományos kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységet (72).
842152 Nemzetközi oktatási együttműködés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a külföldi oktatási intézményeknek, magyar oktatóknak, diákoknak, hallgatóknak, intézményeknek, illetve a Magyarországon dolgozó külföldi oktatóknak, az itt tanuló diákoknak, hallgatóknak, intézményeknek nyújtott támogatásokkal, a nemzetközi pályázatok alapján végzett tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- határon túli magyarok oktatási támogatását (84213).
842153 Nemzetközi kulturális együttműködés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális csereprogramokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- határon túli magyarok kulturális támogatását (84213).
842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nemzetközi ifjúsági programokban, illetve szervezetekben való részvétellel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzatok máshova nem sorolható két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataival (így különösen: testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok, tevékenységek stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84216 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nemzetközi tagdíjakkal és hozzájárulásokkal, kötelező jellegű, önkéntes felajánlásokkal, nemzetközi pályázatokkal, illetve mindezek kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84217 Állami protokoll
842170 Állami protokoll
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a jelenlegi, illetve volt állam- és kormányfők állami érdekből történő külföldi programjainak, a hazánkba látogató magas rangú külföldi delegációk látogatásának, valamint a nemzeti és állami ünnepek, kiemelkedő fontosságú rendezvények tervezésével, előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84218 Külgazdasági kapcsolatok
842180 Külgazdasági kapcsolatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az exporttal-importtal, nemzetközi marketinggel, külgazdasági ösztönzéssel, külgazdasági reklámmal, befektetésösztönzéssel, nemzetközi turizmus fejlesztésével, ösztönzésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket, valamint a kereskedelemfejlesztéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84219 Nemzetközi katonai tevékenység
842191 Katonai diplomáciai tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a katonai felderítéssel, a katonai külképviseletek feladataival, a nemzetközi katonai kapcsolatokkal, valamint a nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítők nemzeti támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az ENSZ, a NATO és az EU által végrehajtott válságkezelő és konfliktusmegelőző műveletekben, valamint két- vagy többoldalú nemzetközi egyezményeken alapuló katonai és rendészeti feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842193 Külföldön lévő magyar hadisírok feltárása, rendezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a külföldön lévő katonasírok feltárásával, a földi maradványok exhumálásával és központi katonatemetőbe történő temetésével; a meglévő hősi és hadifogoly-emlékművek rendszeres fenntartásával, gondozásával; a Magyarországon lévő külföldi katonasírok karbantartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842194 Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzetellenőrzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nonproliferációra, a leszerelésre, a fegyverzet-ellenőrzésre, a fegyverzetkorlátozásra vonatkozó nemzetközi szerződésekből adódó feladatokkal, a fegyverzetkorlátozás, illetve -csökkentés felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;
- a nonproliferációra, a leszerelésre, a fegyverzet-ellenőrzésre, a fegyverzet csökkentésre vonatkozó adat- és információ szolgáltatási feladatokkal, az ellenőrzési és kísérési feladatok gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
8422 Honvédelem
842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a honvédelemmel kapcsolatos közigazgatási és katonai vezetés-irányítási feladatok keretében a kormányzati döntések előkészítésével és végrehajtásával – ide értve a jogi, az igazgatási, a kontrolling, a híradó, az informatikai és információvédelmi, a védelempolitikai és nemzetközi együttműködési, a védelmi tervezési, a haderő-tervezési, a hadműveleti és kiképzési, a humánpolitikai, a személyzeti, a kommunikációs, a toborzási és a civil kapcsolati, továbbá a vagyonfelügyeleti feladatokat is –, valamint az ellenőrzési, a hatósági és szakhatósági tevékenységekkel, illetve feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842202 Védelmi képesség fenntartása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a logisztikai, egészségügyi, infrastrukturális, protokolláris, valamint pénzügyi és számviteli, a központi beszerzési, a szakanyag ellátási és szolgáltatási, a katonai adatfeldolgozási, a híradó, az informatikai és információvédelmi, a geoinformatikai, a kulturális, a szociális és üdültetési tevékenységekkel, a toborzással, valamint a honvédelmi szervezetek működésének máshová nem sorolható tevékenységeivel és e tevékenységek végrehajtását végző honvédelmi szervezetek intézményi kiadásaival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842203 Védelmi képesség fejlesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a katonai képességek fejlesztéséhez kapcsolódó humán-, egészségügyi, hadfelszerelési, infrastrukturális, NATO biztonsági beruházási és egyéb fejlesztési programokkal, valamint
- a K+ F feladattal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842204 Haderő kiképzése, felkészítése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nemzeti, a NATO, EU és többnemzetiségű erők számára meghatározott készenléti és műveleti eljárások érdekében végrehajtott katonai szakmai kiképzési és továbbképzési, egyéni és kollektív kiképzési feladatokkal, a tagországokkal kialakított és elfogadott katonai, adminisztratív harcászati és hadműveleti szintű gyakorlatokkal és értékelésekkel, valamint kiképzési rendezvényekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842205 Haderő (hazai) tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a haderő védelmi célú alkalmazásával, a hadműveleti és készenléti szolgálat ellátásával, a katonai alegységek készenlétben tartásával, a fegyveres készenléti szolgálat ellátásával, a helyőrségi és egyéb katonai feladatokkal, valamint a tűzszerész feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a honvédelmi felkészítéssel és válságkezeléssel, a szövetségi kötelezettségből eredő, polgári szférát érintő védelmi tervezéssel, a minisztériumok és az országos hatáskörű szervek honvédelmi tevékenységének, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek döntés-előkészítési és végrehajtási feladataival, valamint a honvédelemben részt vevő szervek honvédelmi feladatainak meghatározásával, az állampolgárok és a gazdálkodó szervezetek anyagi javainak és kötelezettségeinek meghatározásával, az ország külső támadása elleni fegyveres védelemre történő felkészítésével, továbbá a védelmi biztosságok igazgatási tevékenységének támogatásával és a területi védelmi igazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a honvédelemhez kapcsolódó K+F igazgatásával, szervezésével, irányításával összefüggő tevékenységekkel, így pl. hazai és nemzetközi kutatási programok szervezésével, pénzeszközeinek kezelésével, fejlesztések összefogásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
8423 Igazságügy, bíróság
84231 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása
842310 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kormányzat jogalkotói, törvény-előkészítői munkájának koordinálásával, a jogrendszer alkotmányosságának, egységességének és szakmai színvonalának biztosításával, a jogszabályok hatályosságának és időszerűségének folyamatos felülvizsgálatával, a jogszabályok deregulációjával, az európai közösségi jogalkotásban való részvétellel, az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységgel, a jogszabályok nyilvántartásának vezetésével és elektronikus közzétételével, a Cégközlöny elektronikus közzétételével, valamint az igazságszolgáltatási rendszer központi igazgatásával, szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84232 Bírósági tevékenység
842321 Igazságszolgáltatási tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a bíróságok minden szintjének polgári és büntető ügyekben történő igazságszolgáltatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842322 Cégbírósági tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a cégbírósági hatáskörbe utalt tevékenységekkel, illetve az azt kiegészítő nyilvántartások létrehozásával, kezelésével, hozzáférhetővé tételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84233 Ügyészségi tevékenység
842331 Ügyészségi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az alkotmányos rend és jogbiztonság megtartásával, a vád képviseletével, a nyomozási cselekmények, valamint a büntetés-végrehajtás törvényességének felügyeletével, a törvénysértésből eredő jogsérelem elhárításával, valamint jogszabályban meghatározott egyéb esetekben a törvényességi felügyelet ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842332 Katonai ügyészségi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a katonai ügyészségek által végzett jogvédelemmel, jogorvoslattal, alkotmányos rendvédelemmel, törvényességi felügyelettel, vádképviselettel, bűncselekmény-megelőzéssel és -üldözéssel, nyomozati tevékenységgel, illetve annak felügyeletével, a bírósági eljárásban való részvétellel, az ügyészségek működésével, valamint a nemzetközi szerződésből eredő jogsegélykéréssel és -nyújtással, illetve az Eurojust részvétellel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84234 Büntetés-végrehajtási tevékenység
842341 Büntetés-végrehajtási tevékenység központi igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a büntetés-végrehajtási szervezet központi igazgatásával, szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a fogdákkal, a fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetbe szállításával, az őrizettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: ellátási napok száma
842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintő nyilvántartási, őrzési, kezelési, felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: bv-intézeti férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: fogvatartottak átlagos napi létszáma
842344 Fogvatartottak ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a fogvatartottak élelmezési, ruházati és egyéb ellátási feladataival (hotelfunkciók, pl. fűtés, világítás) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a dolgozók étkeztetését (562917).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátási napok száma
842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintő foglalkoztatási, képzési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: elítéltek által ledolgozott munkanapok száma
842346 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése nem költségvetési szervnél
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nem a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintő foglalkoztatási, képzési tevékenységgel kapcsolatos támogatásokat, bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: elítéltek által ledolgozott munkanapok száma
84235 Pártfogó felügyelői tevékenység
842350 Pártfogó felügyelői tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a társadalom védelme, a bűnismétlés megelőzése érdekében kifejtett egyes pártfogó felügyelői tevékenységekkel (környezettanulmány készítése, pártfogó felügyelői vélemény készítése, közérdekű munka büntetés szervezése és ellenőrzése, pártfogó felügyelet végrehajtása, utógondozás végzése), továbbá a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás lefolytatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató:
egy pártfogó felügyelőre jutó ügyek száma
84236 Kárpótlási, kárrendezési, tevékenység
842360 Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a jogszabályokban meghatározottak szerint a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, valamint kárrendezési eljárásokkal összefüggő tevékenységekkel; illetve a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a magyar állam ellen indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
- Feladatmutató: kárpótlási, kárrendezési igények száma
- Teljesítménymutató: lefolytatott kárpótlási eljárások száma
84237 Áldozatsegítés és kárenyhítés
842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére irányuló állami segítségnyújtással (mely egyrészről állami szolgáltatást jelent, másrészről pénzbeli kifizetést) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: bűncselekmények áldozatai általi megkeresések száma
- Teljesítménymutató: egy áldozatsegítőre jutó ügyek száma
84238 Lobbihatósági tevékenység
842380 Lobbihatósági tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közhatalmi döntések mögött megjelenő érdekek nyilvánosságra hozatalával, a lobbisták, illetve a lobbiszervezetek nyilvántartásával, lobbiigazolványok kiadásával, a lobbitájékoztatók összevetésével, a nyilvánosság megteremtésével, jogsértő lobbitevékenységgel összefüggő tényállás felderítésével és szankcionálásával, továbbá a lobbisták, illetve lobbiszervezetek nyilvántartását végzők képzésével és továbbképzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: eljárások száma
8424 Közbiztonság, közrend, államhatár rendjének védelme
84241 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása
842410 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az állam és a társadalom különböző szervei alkotmányos működési feltételeinek és a közélet zavartalansága biztosításának, továbbá az állampolgárok személy- és vagyon biztonságának, alapvető jogainak az azt veszélyeztető és sértő cselekményekkel szemben történő védelmének központi igazgatásával és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84242 Rendészeti feladatok
842421 Közterület rendjének fenntartása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842422 Igazgatásrendészet
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szabálysértések elbírálásával, a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával, továbbá az atomenergia felhasználásával összefüggő hatósági feladatok ellátásával, a személy és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezésével, felügyeletével, a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés engedélyezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842423 Idegenrendészet
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával, magyarországi tartózkodásával kapcsolatos szabályok megsértésével, az őrizetük elrendelésével és végrehajtásával, a személyek államhatáron történő átadásának, átvételének, valamint más államok között átadásra kerülő személyek kísérésével, átszállításával, hazatérésének biztosításában való részvétellel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842424 Határrendészet
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az államhatár őrizetével, a határforgalom-ellenőrzéssel és a határrend fenntartásával összefüggő tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a Vám- és Pénzügyőrség által üzemeltetett határátkelőhelyek üzemeltetési költségeit, illetve az ezekhez történő hozzájárulást.
842425 Közlekedésrendészet
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közúti, vízi, légi és vasúti járműforgalomban a jogellenes cselekmények megakadályozásával, felderítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842426 Vámrendészet
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szabálysértések felderítésével és elbírálásával, valamint a külön jogszabályban meghatározott rendvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842427 Bűnüldözés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rendészeti szervek és az ügyészség (nyomozó hatóságok és felderítő szervek) nyomozási és felderítői tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842428 Bűnmegelőzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a „Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája” cselekvési programjában foglalt feladatok végrehajtásával, a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842429 Baleset-megelőzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelőzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84243 Különleges rendészeti feladatok
842431 Kiemelt személyvédelmi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a jogszabályban meghatározott - hazai és külföldi - kiemelt személyek (pl. állami vezetők) védelmével, biztosításával, a büntetőeljárásban részt vevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai esetében el rendelt személyi védelemmel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842432 Kiemelt objektumvédelmi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a jogszabályban meghatározott, kiemelt létesítmények védelmével, biztosításával, a személyek be- és kiléptetésével, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb tevékenységekkel (pl. koronaőri, díszelgési feladatok) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842433 Terrorelhárítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a terrorcselekmény megelőzésével, illetve felderítésével (pl. titkos információgyűjtés, nyomozás), illetve a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és más kiemelt bűncselekmények elhárításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842434 Szervezett bűnözés elleni koordinációs tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szervezett bűnözés elleni speciális koordinációs tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842435 Tűzszerészet
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nemzet- és közbiztonság körében végzett robbanóanyagokkal, robbantószerekkel összefüggő tűzszerészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- honvédelem körébe tartozó tűzszerészeti tevékenységet.
842436 Légi közlekedés biztonsága
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nemzetközi és a belföldi polgári repülés jogellenes cselekmények elleni védelmét biztosító rendészeti feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842437 Különleges rendészeti kiképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rendészeti csapattevékenységre és a különleges rendészeti feladatokra történő kiképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842438 Állami futárszolgálat
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a minősített adatokat tartalmazó küldeményeknek a futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt belföldi titokbirtokosok közötti fegyveres biztosítással való továbbításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84244 Menekültügy, letelepedés igazgatása és szabályozása
842441 Menekültügy igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a központi és területi menekültügyi hatóságok igazgatási és szabályozási tevékenységével, a menekültügyi eljárások lefolytatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842442 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak befogadó állomásokon, közösségi szállásokon, egyéb átmeneti szálláshelyeken (továbbiakban: befogadó állomásokon) történő ellátásával, valamint a dublini eljárással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84245 Nemzetbiztonsági tevékenység
842451 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a polgári nemzetbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842452 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a katonai nemzetbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
8425 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem tűzvédelem
84251 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tűz-, polgári és katasztrófavédelem szabályozásával, valamint központi és területi igazgatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84252 Tűzvédelmi tevékenységek
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842522 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tűz- és katasztrófahelyzet megelőzésével összefüggő szakhatósági tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842523 Műszaki mentőbázisok regionális igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a műszaki mentőbázisok fejlesztésével, üzemeltetésével és igénybevételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84253 Polgári védelem működése, támogatása
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyes igazgatási ágazatok jogszabályban meghatározott polgári védelmi tevékenységekkel összefüggő sajátos feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- polgári védelem központi és területi igazgatása (842510)
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a lakosság részére polgári védelmi kiadványok, tájékoztatók, oktatási programok létrehozásával és gyakorlatok megszervezésével, eszközök telepítésével, üzemeltetésével és műszaki problémáival, a kezelő személyzet kiképzésével, riasztórendszerek fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
842533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az óvóhelyek fenntartásával, felújításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84254 Katasztrófa-elhárítási tevékenységek
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel (megelőzés, riasztás, kitelepítés, minősített időszaki tevékenységek, helyreállítás stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a katasztrófa áldozatainak elszállásolását (559091).
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a minősített időszaki tevékenységekkel (megelőzés, riasztás, kitelepítés, elhárítás stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységeket (842541),
- a katasztrófa áldozatainak elszállásolását (559091).
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- ár- és belvízvédelmi helyreállítást (842541).
843 Kötelező társadalombiztosítás
8430 Kötelező társadalombiztosítás
84301 Állam által nyújtott nyugdíj-biztosítási szolgáltatások igazgatása
843011 Nyugdíj-biztosítási szolgáltatások központi igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nyugdíjbiztosítás jogszabályban meghatározott központi irányítási, szakigazgatási tevékenységével, az igazgatási szervek működésének központi irányításával és felügyeletével összefüggő országos szintű feladatokkal kapcsolatos működési bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a Ny. Alap ellátási szektor jogszabályban meghatározott bevételeit (841905) és kiadásait (843021-843026),
- az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodást (841152).
843012 Nyugdíjbiztosítási területi szakigazgatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nyugdíjbiztosítási területi szakigazgatással kapcsolatos működési bevételeket és kiadásokat.
84302 Állam által nyújtott nyugdíjbiztosítási szolgáltatások finanszírozása
843021 Öregségi nyugdíj finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az állam által finanszírozott öregségi nyugdíjjal kapcsolatos kiadásokat.
843022 Hozzátartozói nyugellátások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az állam által finanszírozott hozzátartozói nyugellátásokkal kapcsolatos kiadásokat.
843023 Egyéb, nyugdíj-biztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az állam által finanszírozott egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátással kapcsolatos kiadásokat.
84303 Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása
843031 Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egészségbiztosítás jogszabályban meghatározott központi irányítási, szakigazgatási tevékenységével kapcsolatos működési bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az E. Alap ellátási szektor jogszabályban meghatározott bevételeit (841904) és kiadásait (843041-843048),
- az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodás bevételeit és kiadásait (841152).
843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egészségbiztosítási területi szakigazgatással kapcsolatos működési bevételeket és kiadásokat.
84304 Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozása
843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a táppénzzel, a gyermekápolási táppénzzel, valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatos kiadásokat.
843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a terhességi-gyermekágyi segéllyel és a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos kiadásokat.
843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyszeri segéllyel, kártérítési járadékkal, külföldi gyógykezeléssel, a baleseti járadékkal, valamint a rokkantsági, rehabilitációs ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat.
843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátással, a védőnői szolgáltatással, anya-, gyermek és ifjúságvédelemmel, fogászati ellátással, betegszállítással és orvosi rendelvényű halottszállítással, művesekezeléssel, otthoni szakápolással, működésiköltség-előleggel, a célelőirányzatok tartalmával, a mentéssel, laboratóriumi ellátással és az összevont szakellátással kapcsolatos kiadásokat.
843045 Gyógyszertámogatás finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyógyszertámogatás kiadásaival, a speciális beszerzésű gyógyszerkiadással és a gyógyszertámogatás céltartalékával kapcsolatos kiadásokat.
843046 Gyógyászatisegédeszköz-támogatás finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kötszertámogatással, a gyógyászatisegédeszköz-kölcsönzés támogatásával, valamint az egyéb gyógyászatisegédeszköz-támogatással kapcsolatos kiadásokat.
843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyógyfürdő és egyéb gyógyászati el látás támogatásával, az anyatejellátással, az utazási költségtérítéssel, valamint a nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásaival kapcsolatos kiadásokat.
843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kifizetőhelyeket megillető költségtérítéssel, a postaköltséggel, az egyéb kiadásokkal, a gyógyszergyártók ellentételezésével, elszámolási különbözet rendezésével, a gyógyszertárak juttatásával és a gyógyszertárak szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokat.
85 OKTATÁS
851 Iskolai előkészítő oktatás
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
851011 Óvodai nevelés, ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917),
- az óvoda-bölcsőde bölcsödei ellátással összefüggő kiadásait, bevételeit (889101).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász, speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag az óvodai nemzeti kisebbségi, etnikai nevelési feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: nemzeti kisebbségi ellátottak száma
852 Alapfokú oktatás
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az általános iskola 1–4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, az iskolaotthonos oktatással, valamint a köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok (kizárólag a szakmai feladatellátás tekintetében):
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1-4. évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni ellátását. (855912)
Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag az általános iskola 1-4. évfolyamán történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy a két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- nemzeti és etnikai kisebbségi napközi otthoni ellátást (855913).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres nevelésével és oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, az iskolaotthonos oktatással, valamint a köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok (kizárólag a szakmai feladatellátás tekintetében):
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5-8. évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag az általános iskola 5-8. évfolyamán történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy a két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- nemzeti és etnikai kisebbségi tanulószobai ellátást (855916).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres nevelésével és oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
85203 Alapfokú művészetoktatás
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a zeneművészeti ágra kiadott alapfokú művészetoktatás követelményeire és tantervi programjára épülő, a zeneművészetek területén meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatási, nevelési tevékenységgel, valamint az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok (kizárólag a szakmai feladatellátás tekintetében):
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágakra kiadott alapfokú művészetoktatás követelményeire és tantervi programjára épülő, a zeneművészetek területén meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatási, nevelési tevékenységgel, valamint az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok (kizárólag a szakmai feladatellátás tekintetében):
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
853 Középfokú oktatás
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 853111-853234 szakfeladatok valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
85311 Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek gimnáziumi oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag gimnáziumban történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy a két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- nemzeti és etnikai kisebbségi, tanulószobai ellátást (855919).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
85312 Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a szakközépiskolában történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- nemzeti és etnikai kisebbségi tanulószobai ellátást (855919).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
85313 Szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szakiskolai tanulók nappali rendszerű, Országos Képzési Jegyzékben szereplő, középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképesítés megszerzésére, szakmai vizsgára felkészítő nevelésével, oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a szakiskolában történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- nemzeti és etnikai kisebbségi tanulószobai ellátást (855919).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakképzésbe bekapcsolódni kívánó tanulóknak nyújtott általános műveltséget megalapozó, felzárkóztató neveléssel-oktatással, pályaorientációval, gyakorlati oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók száma
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó szakiskolai oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakmai elméleti oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a sajátos nevelési igényű tanulók száma
853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a szakmai elméleti oktatás keretében történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nemzeti és etnikai kisebbségi tanulószobai ellátást (855919).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttképzésben részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához igazodó szakmai elméleti oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a szakiskolai szakmai gyakorlati oktatás keretében történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- nemzeti és etnikai kisebbségi tanulószobai ellátást (855919).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: nemzeti kisebbségi tanulók száma
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához igazodó szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat,
- a hivatásos járművezető-képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközép-iskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az olyan, jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító emelt szintű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás bevételeit és kiadásait, amely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy érettségi vizsgára épül, és nem eredményez felsőfokú szakképesítést.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (854211).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközép-iskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
853233 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag az emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás keretében történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
853234 Emelt szintű szakközép-iskolai felnőtt szakképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához igazodó emelt szintű szakközép-iskolai szakmai oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
854 Felső szintű oktatás
85421 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
854211 Felsőfokú szakképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A felsőfokú szakképzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények által hallgatói - valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói - jogviszony keretében folyó olyan, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést nyújtó szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek ismeretei legalább harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó alapfokozatot adó képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma
854212 Szakirányú továbbképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A szakirányú továbbképzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett, a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében indított, az alap- vagy a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség megszerzésére felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet kell teljesíteni és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó, az előzőekbe nem sorolható egyéb felső szintű képzéssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szabadidős, illetve önfejlesztési célból igénybe vett művészeti és nyelvoktatást (8552),
- a nem hivatásos gépjárművezetők autósiskolai oktatását (8553).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma
854214 Egészségügyi szakmai képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat az Eütv. 115. § és 116. §-a által meghatározott, és speciális jellege miatt az előző szakfeladatokhoz nem besorolható, egészségügyi ágazati szakmai képzésekkel összefüggő bevételeket és kiadásokat, melyek célja a képzési fokoknak és szinteknek megfelelő elméleti és gyakorlati szakmai ismereteket nyújtása, szinten tartása és fejlesztése a tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően. Itt kell elszámolni különösen az egészségügyi szakirányú szakmai képzéssel, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzéssel, egészségügyi szakmai továbbképzéssel és az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel kapcsolatos kiadásokat és bevételeket. A szakfeladatot csak az ETI, EEKH, az orvostudományi egyetemek, valamint azok az egészségügyi szolgáltatók használhatják, melyek a 2010-ben induló új típusú szakképzés keretében közalkalmazottakat foglalkoztatnak.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: képzésre kötelezettek száma (fő)
- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma (fő)
85422–85429 Felsőfokú végzettségi szintet, illetve fokozatot eredményező képzések
Ebbe a szakfeladatcsoportba tartozik a felsőfokú végzettségi szintet nyújtó, felsőoktatási intézményben végzett alapképzés, mesterképzés, doktori képzés és osztatlan képzés képzési területenként.
Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelő szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a részképzéssel kapcsolatos kiadásokat és bevételeket, amelyek:
a) a magyar hallgató esetében külföldön folytatott olyan tanulmány kiadásait jelenti, amelyhez a hazai felsőoktatási intézmény hozzájárul, a tanulmányok a képzésbe beszámíthatók és a kreditek legalább hatvan százalékát a hallgató már teljesítette,
b) a magyar hallgató másik magyar felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányainak kiadását,
c) a külföldi hallgató esetében államilag támogatott, nem oklevél megszerzésére irányuló teljes idejű képzésben folytatott résztanulmányainak kiadásait és bevételeit.
Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelő szakfeladaton és azon belül a finanszírozásnak megfelelő funkciók szerinti tagolásban kell tervezni és elszámolni a más felsőoktatási intézmény hallgatójának az adott intézményben párhuzamos képzésben, alap-, illetve mesterfokozat megszerzésére irányuló tanulmányainak kiadásait és bevételeit.
Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelő szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a magyar felsőoktatási intézményekkel végzett közös alap- és mesterképzések bevételeit és kiadásait.
Alapképzés szakfeladatai – képzési területenként
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzés támogatásával,
- az alapképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével,
- alap-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett hallgatók részére a felsőoktatási intézmény által saját hatáskörben hirdetett (oklevél, bizonyítvány kiadása nélkül záruló) költségtérítéses képzés keretében részismeretek megszerzése érdekében végzett oktatási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Az alapfokozat megszerzésére felkészítő képzés a felsőoktatási törvény alapján állami elismeréssel rendelkező, felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett alapfokozat (baccalaures, bachelor) és szakképzettség megszerzését biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább száznyolcvan kreditet - összefüggő szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet - kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni, és a képzési idő legalább hat, de legfeljebb nyolc félév. Az összefüggő féléves szakmai gyakorlat része a képzésnek.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: hallgatók száma
Mesterképzés szakfeladatai – képzési területenként
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának mesterfokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott mesterképzés támogatásával,
- a mesterképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A mesterfokozat megszerzésére felkészítő képzés a felsőoktatási törvény alapján állami elismeréssel rendelkező, felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség megszerzését biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet lehet teljesíteni és a képzési idő legalább két, de legfeljebb négy félév.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: hallgatók száma
Osztatlan képzés szakfeladatai – képzési területenként
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának az egységes, osztatlan mesterfokozatot adó képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott osztatlan képzés támogatásával,
- az osztatlan képzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: hallgatók száma
Doktori képzés szakfeladatai – képzési területenként
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának doktori képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott doktori képzés támogatásával,
- a nem magyar állampolgárok doktori képzése magyarországi tanulmányaival
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A doktori képzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező, felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett doktori fokozat (PhD, DLA) megszerzését biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább száznyolcvan kreditet kell teljesíteni és a képzési idő hat félév.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: hallgatók száma
854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kifutó rendszerű főiskolai képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: hallgatók száma
854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kifutó rendszerű egyetemi képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: hallgatók száma
85431 Hallgatói és oktatói pénzbeli juttatások - Felsőoktatás-fejlesztés
854311 Köztársasági ösztöndíj
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kimagasló teljesítményt nyújtó, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóknak az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjat, továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített hallgatók száma
854312 Miniszteri ösztöndíjak
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjat, továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített hallgatók száma
854313 Tanulmányi ösztöndíj
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak akár tanulmányi ösztöndíj, akár intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj formájában nyújtott pénzbeli juttatást, továbbá az ehhez kapcsolódó egyéb bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített hallgatók száma
854314 Szociális ösztöndíjak
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak szociális alapon, akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica Ösztöndíj vagy alaptámogatás formájában nyújtott pénzbeli juttatását az ehhez kapcsolódó egyéb bevételekkel és kiadásokkal együtt.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített hallgatók száma
854315 Doktorandusz ösztöndíjak
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató pénzbeli juttatását, továbbá a kapcsolódó egyéb bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített hallgatók száma
854316 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- minden egyéb, a hallgatóknak hallgatói jogviszonyukra tekintettel nyújtott, más szakfeladatba nem tartozó pénzbeli juttatását (intézményi ösztöndíjak, nemzetközi ösztöndíjak stb.). A szakfeladaton sem tervezni, sem elszámolni nem lehet a hallgatóknak munkavégzésre irányuló bármilyen jogviszonyon alapuló kifizetést (pl. hallgatói munkadíj), vagy hallgatói munkadíjnak nem minősülő, a szakmai gyakorlat során, arra való tekintettel fizetett díjazást.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a jóléti, sport- és kultúratámogatásokat (889966).
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: juttatásban részesített hallgatók száma
854317 Oktatói ösztöndíjak
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény oktatóinak oktatási, oktatásfejlesztési tevékenységére tekintettel kifizetett ösztöndíj jellegű pénzbeli juttatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kutatási ösztöndíjakat (72).
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített oktatók száma
854318 Tankönyv- és jegyzettámogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tankönyv- és jegyzettámogatás intézményi összegéből a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére fel nem használandó/használt, a hallgatóknak pénzbeli ellátás formájában nyújtott juttatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: támogatásban részesített hallgatók száma
854319 Felsőoktatás-fejlesztés (minőség-, tehetséggondozás, kisszak)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatás-fejlesztési célú programokkal, kisszakokkal, a tehetséggondozó programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
85432 Felsőoktatás-szervezési feladatok
854321 Felsőoktatási szakértői testületek működése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatási szakértői testületek működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: szakértői testületek száma
854329 Egyéb felsőoktatás-szervezési feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyéb, máshova nem sorolható felsőoktatás-szervezési feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
855 Egyéb oktatás
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a nemzeti és etnikai kisebbségi gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a nemzeti és etnikai kisebbségi gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
855919 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a nemzeti és etnikai kisebbségi gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
85592 Kollégiumi, externátusi nevelés
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tanulók részére biztosított kollégiumi szállásnyújtást és étkeztetést (55901, 562914).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tanulók részére biztosított kollégiumi szállásnyújtást és étkeztetést (55901, 562914).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű tanulók száma
855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése keretében a nemzeti és etnikai kisebbségi gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tanulók részére biztosított kollégiumi szállásnyújtást és étkeztetést (55901, 562914).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
85593 Egyéb felnőttoktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, illetve általános képzésnek minősülnek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), vagy
- megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja,
- az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatással
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a képzést, ha az korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújt (855935), vagy
- megváltozott munkaképességűek rehabilitációját szolgálja (855934),
- az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az álláskeresők olyan oktatásával és képzésével, illetve a képzésben részt vevők részére folyósított támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a munkahely megszerzését.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az OKJ-s végzettséget adó foglalkoztatást elősegítő képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a megváltozott munkaképességűek olyan oktatásával és képzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci rehabilitációját.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az OKJ-s végzettséget adó rehabilitációs képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma
- Eredményességi mutató: elhelyezkedettek száma
855935 Szakmai továbbképzések
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az OKJ-s végzettséget adó szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma
855936 Kötelező felkészítő képzések
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel (így különösen az örökbe fogadni szándékozók, a nevelőszülők, a családi napközit és házi gyermekfelügyeletet működtetők felkészítő képzése) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a képzésre kötelezettek száma
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: oktatásban részt vevők száma
85594 Iskolarendszeren kívüli OKJ-s képzések
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az iskolarendszerű képzéseket, vagy
- az akkreditált, de OK-s végzettséget nem adó képzéseket.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az iskolarendszerű képzéseket, vagy
- az akkreditált, de OK-s végzettséget nem adó képzéseket.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma
855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az iskolarendszerű képzéseket, vagy
- az akkreditált, de OK-s végzettséget nem adó képzéseket.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az iskolarendszerű képzéseket, vagy
- az akkreditált, de OK-s végzettséget nem adó képzéseket.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma
855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az iskolarendszerű képzéseket, vagy
- az akkreditált, de OK-s végzettséget nem adó képzéseket.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma
856 Oktatást kiegészítő tevékenység
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 856011-856093 szakfeladatok valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzá rendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
85601 Pedagógiai szakszolgáltatások
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a pedagógiai szakszolgálat - kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak - ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
856012 Korai fejlesztés, gondozás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, függetlenül attól, hogy közoktatási, gyermekvédelmi vagy szociális intézmény keretében látják el a feladatot.
856013 Fejlesztő felkészítés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskolai oktatás feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, függetlenül attól, hogy közoktatási, gyermekvédelmi vagy szociális intézmény keretében látják el a feladatot.
85602 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok támogatásával, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési igényeivel, a szakiskolai fejlesztési programmal, a szakképzés fejlesztésével összefüggő beruházási jellegű támogatásokkal, az uniós forrásból megvalósuló szakképzési és felnőttképzési programok társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák szakképzési feladatai ellátásának támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatásokkal összefüggő bevételeket és kiadásokat.
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
86 HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 86 ágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 86 ágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
861 Fekvőbeteg-ellátás
861000 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 861 alágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 861 alágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
861001 Fekvőbetegek aktív ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a betegnek a lakóhelye közelében, fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: szerződött ágyszám
- Teljesítménymutató: lejelentett súlyszám
861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: szerződött ágyszám
- Teljesítménymutató: lejelentett ápolási nap
861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a sérült aktív közreműködésével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: szerződött ágyszám
- Teljesítménymutató: lejelentett ápolási nap
861004 Egészségügyi ápolás bentlakással
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: szerződött ágyszám
- Teljesítménymutató: lejelentett ápolási nap
861005 Bentlakásos hospice ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminőségének javításával, szenvedéseinek enyhítésével és emberi méltóságának a haláláig való megőrzésével összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: szerződött ágyszám
- Teljesítménymutató: lejelentett ápolási nap
862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 862 alágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 862 alágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
862101 Háziorvosi alapellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével, rendszeres, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésével, valamint járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
86221 Járóbeteg-szakellátás
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás háttérét igénylő szakellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám
- Teljesítménymutató: lejelentett pontérték
862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával, logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatásterápiával, a gyógyászatisegédeszköz-ellátással, valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám
- Teljesítménymutató: lejelentett pontérték
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, betegek felkutatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám
- Teljesítménymutató: lejelentett pontérték
862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: kezelőegységek száma
- Teljesítménymutató: lejelentett kezelések száma
86222 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti beavatkozással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: lejelentett súlyszám, pontérték
86223 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma
- Teljesítménymutató: rendelésen megjelentek száma
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi szakellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma
- Teljesítménymutató: rendelésen megjelentek száma
862233 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (kivéve: honvédelmi és rendvédelmi szerveknél)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a pályaalkalmassági vizsgálathoz kötött munkakörökben foglalkoztatottak állományba való felvételével, időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, pszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, az állomány megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a foglalkoztatottak száma
862234 Honvédelmi és rendvédelmi szervek állományának pálya- és munkaalkalmassági vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a honvédelmi és rendvédelmi szervek állományába tartozók állományba való felvételével, időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, pszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, katonai és rendvédelmi rendezvényeken, kiképzési foglalkozásokon való ügyelet biztosításával, az állomány megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emeltszintű vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a foglalkoztatottak száma
86224 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a máshova nem sorolható járóbeteg-ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám
86230 Fogorvosi ellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a települési önkormányzat által az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátandó lakosságszám
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben nyújtott fogorvosi ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátandó lakosságszám
862303 Fogorvosi szakellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, paradontológiával, gyermekfogászattal, iskolai fogászattal, fogászati röntgennel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátandó lakosságszám
869 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
86901 Egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, szakértői tevékenység, tanácsadás
869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett (így különösen a megváltozott munkaképességűek és egyes szociális ellátásokra való egészségkárosodás miatti jogosultságnak szakértői véleményezés; külföldi gyógykezelés támogatásához szükséges szakértői véleményezés; egészségügyi hatósági eljárásban történő szakértői közreműködés stb.) orvosi, orvos szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a humán gyógyszerkészítmények vonatkozásában a törzskönyvi kérelmek értékelésének, a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmények forgalmazásának, gyártásának, rendszeres helyszíni ellenőrzésének szakértői feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
86902 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: szerződött vizitszám
- Teljesítménymutató: lejelentett vizitszám
86903 Egészségügyi kiegészítő szolgáltatások
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyógyító szolgáltatásokkal összefüggő klinikai laboratóriumi, kórbonctani és kórszövettani, mikrobiológiai vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám
- Teljesítménymutató: lejelentett pontérték
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyógyító ellátással összefüggő képalkotó diagnosztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám
- Teljesítménymutató: lejelentett esetszám
869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az orvosi szakképesítéshez nem kötött egészségügyi szolgáltatásokkal (pl. munkaterápia, homeopátia, akupunktúra, reflexológia és más természetgyógyászati tevékenység), valamint a talajból nyert természeti és éghajlati tényezők igénybevételével történő ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
869034 Mentés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátásával, illetve a beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításával, valamint a szállítás közben végzett ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: esetszám
869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, elérhetőségét biztosító, illetve a gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába történő eljutásához igénybe vehető betegszállítással, valamint az orvosi rendelvényre történő halottszállítással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: lejelentett km
869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve a vérkészítmények terápiás felhasználására irányuló egészségügyi és társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés céljára felhasználható szervek és szövetek szerv- és szövetbankban való tárolásával, valamint reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás céljából adományozott ivarsejtek adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen kívül létrejött és be nem ültetett embrió adományozásával, tárolásával, az embrióletéttel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a máshova nem sorolható, egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokkal (így pl. az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, illetve az intézeti betegek ortopédtechnikai műhelyből való ortetikai, protetikai ellátásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
869041 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, illetve a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlődését elősegítő egészségneveléssel, szűrővizsgálatokkal, védőoltásokkal, a pályaválasztási tanácsadás egészségügyi feladataival, a beiskolázás előtti vizsgálatokkal és a további szakmai alkalmassági vizsgálatokkal, a veleszületett rendellenességgel élők és a fogyatékos kiskorúak lelki gondozásával, fokozott ellenőrzésével és a közösségbe történő beilleszkedésük segítésével, a sporttal összefüggő feladatok ellátásával, a harmonikus fejlődést veszélyeztető körülmények kiküszöbölésével, járványügyi intézkedésekkel, iskola-egészségügyi ellátással, valamint a 6-18 éves tanulók gondozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet betegségekkel szembeni ellenálló-képességének fokozása érdekében a védőoltások, a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok megszervezésével, a fertőző betegek bejelentésével, a kötelező orvosi vizsgálatokkal, a járványügyi elkülönítéssel, megfigyeléssel, zárlattal és ellenőrzéssel, járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében meghatározott személy felkutatásával, a fertőző betegek szállításával, a fertőtlenítéssel, rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtásával és egyéb járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a lakosság egészségi állapotának javítása, az egészség megőrzése érdekében a népegészségügy fogalom- és feladatkörébe tartozó tevékenységekkel, valamint az egészségfejlesztés keretében a megelőzéssel és az egészségneveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kábítószer-megelőzés programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
869046 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egészségtudatos, szenvedélybetegségeket és más népbetegségeket kerülő magatartást erősítő, a testi és lelki egészséget, aktív életmódot komplex módon tekintő programokkal, tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás egyéb, máshova nem sorolható tevékenységeivel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
86905 Környezet-, település- és sugár-egészségügyi feladatok
869051 Környezet-egészségügyi feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közegészségügyi előírások érvényesítésével és ellenőrzésével, a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgálatával és a megelőzés lehetőségeinek feltárásával, a környezetet veszélyeztető tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
869052 Település-egészségügyi feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közegészségügyi előírások érvényesítésével és ellenőrzésével, a lakókörnyezetet veszélyeztető tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
869053 Sugár-egészségügyi feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az emberek és utódaik egészségét az ionizáló és nem ionizáló sugárzások ártalmas hatásaival szemben védő sugár-egészségügyi tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kémiai biztonsággal, a toxikológiával, a veszélyes anyagok és készítmények kezelésével és a kockázatbecsléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
86906 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az emberi közfogyasztás céljára szolgáló élelmiszer előállításához, forgalomba hozatalához szükséges, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó egészségügyi követelmények meghatározásával és ellenőrzésével, a mérgezések és fertőzések kivizsgálásával és megelőzésével, a lakosság táplálkozási helyzetére vonatkozó vizsgálatok végzésével és táplálkozási ajánlások kidolgozásával, a lakosság felvilágosításával, oktatásával, nevelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
86907 Sportegészségügy-felügyelet, -ellenőrzés, -tanácsadás
869071 Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szabadidős és nem kiemelt sportolók időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, a sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, az egészséges életmód, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
869072 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a válogatott és kiemelt sportolók időszakos emelt szintű alkalmassági és szűrővizsgálataival, a keretorvosi rendszer üzemeltetésével, a sportpszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, a sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
87 BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 87 ágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 87 ágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
871 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az idősek otthonában ápolással, az utógondozással, lábadozó beteg intézeti ápolásával, szeretetotthoni ellátással, ápolással, bentlakásos ápolással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egészségügyi szintű házi ápolást (86),
- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással (8730).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
872 Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátása
872000 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 872 alágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 872 alágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
87200 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása
872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes pszichiátriai beteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes pszichiátriai beteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes szenvedélybeteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
873 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása
873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 873 alágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 873 alágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
87301 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy (ideértve azt a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyt is, akinek ellátása más formában nem biztosítható) tartós ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időskorúak (valamint 18. életévüket betöltött beteg személyek) legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg) külön gondozási egységben vagy csoportban történő tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az időskorúak egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
87302 Fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása
873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján, 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a fogyatékos személy (akinek ellátása családjában időlegesen nem biztosítható) átmeneti, legfeljebb egyévi időtartamú ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a fogyatékos személyek egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rehabilitációs intézményi ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellátásból kikerült, utógondozásban részesülők száma
879 Egyéb bentlakásos ellátás
87901 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma tárgyév december 31-én
- Feladatmutató: az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen
- Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban
879012 Gyermekotthoni ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint a gyermekotthon, lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- korai fejlesztést, gondozást (856031),
- fejlesztő felkészítést (856032).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma tárgyév december 31-én
- Feladatmutató: a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma
- Teljesítménymutató: a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat,
- a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma tárgyév december 31-én
- Feladatmutató: a tárgyév során a speciális gyermekotthonba, speciális lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma
- Teljesítménymutató: a tárgyév során a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma éves átlagban
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat,
- a különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, gondozást (856012),
- fejlesztő felkészítést, fejlesztő iskolát (856013).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma tárgyév december 31-én
- Feladatmutató: a tárgyév során a különleges gyermekotthonba, különleges lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma
- Teljesítménymutató: a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban
879015 Utógondozó otthoni ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az utógondozó otthonban elhelyezettek ellátásával,
- az utógondozó otthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma tárgyév december 31-én
- Feladatmutató: a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma
- Teljesítménymutató: a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma éves átlagban
879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nevelőszülőnél elhelyezettek ellátásával,
- a nevelőszülői hálózat külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nevelőszülők kötelező felkészítését (855936).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma a tárgyév december 31-én
- Feladatmutató: a tárgyév során a nevelőszülői hálózatba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma
- Teljesítménymutató: a tárgyév során a nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyettes szülők kötelező felkészítését (855936).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma a tárgyév december 31-én
- Feladatmutató: tárgyév során a helyettes szülőhöz elhelyezett új gyermekek száma
- Teljesítménymutató: a tárgyév során a helyettes szülőnél ellátott gyermekek száma éves átlagban
879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma a tárgyév december 31-én
- Feladatmutató: a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek száma
- Teljesítménymutató: a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában ellátott gyermekek száma éves átlagban
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma a tárgyév december 31-én
- Feladatmutató: a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szülők száma
- Teljesítménymutató: a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szülők száma éves átlagban
87902 Egyéb gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: előzetes letartóztatás, illetve javítóintézeti nevelés végrehajtására rendelkezésre álló férőhelyek száma a tárgyév december 31-én
- Feladatmutató: a tárgyév során a javítóintézetbe előzetes letartóztatás céljából, illetve előzetes letartóztatás céljából felvett új fiatalkorúak száma
- Teljesítménymutató: a tárgyév során a javítóintézetben előzetes letartóztatás céljából, illetve előzetes letartóztatás céljából ellátott fiatalkorúak száma éves átlagban
87903 Egyéb szociális ellátás bentlakással
879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítőprogramokban önként részt vevő hajléktalan személy bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes hajléktalan személy átmeneti szálláson történő ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy éjszakai pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a Regionális Kríziskezelő Központok működtetésével,
- a Félutas Kiléptető Házak működtetésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak/ellátási napok száma
879039 Egyéb szociális ellátás bentlakással
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttek részére nyújtott egyéb, máshova nem sorolható bentlakásos szociális ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
87904 Egyéb bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása
879041 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 879011-879020 szakfeladatok valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 879011-879020 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
879042 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 879031-879034 szakfeladatok valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 879031-879034 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
88 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 88 ágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 88 ágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
881 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 881 alágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 881 alágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
88101 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben
881011 Idősek nappali ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
881012 Demens betegek nappali ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló demens beteg intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
88109 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az időskorú, illetve fogyatékos személyek részére nyújtott, máshova nem sorolható, egyéb szociális ellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
882 Önkormányzati szociális támogatás
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása (technikai szakfeladat)
Itt lehet megtervezni:
- az önkormányzati szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A szakfeladatról a forrásokat az év során át kell vezetni a 8821 szakágazat megfelelő szakfeladataira, beszámolóban nem lehet összeg ezen a szakfeladaton..
88211 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások
882111 Aktív korúak ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás
882112 Időskorúak járadéka
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres járadékkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén biztosított rendszeres anyagi hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére az önkormányzat döntése alapján, méltányossági alapon biztosított rendszeres anyagi hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára folyósított pénzbeli ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma
- Teljesítménymutató: a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kiegészítő gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma
- Teljesítménymutató: a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban
882119 Óvodáztatási támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az óvodáztatási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma
- Teljesítménymutató: a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma
88212 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott eseti támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás
882122 Átmeneti segély
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az önkormányzat rendeletében meghatározott átmeneti segéllyel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás
882123 Temetési segély
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott temetési segéllyel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma
- Teljesítménymutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a súlyos mozgáskorlátozott - tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes - személyek gépkocsiszerzési és -átalakítási támogatásával, továbbá a közlekedési hátrányok kompenzálását célzó évi egyszeri közlekedési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- önkormányzat által rendeletében meghatározott módon nyújtott, máshova nem sorolható egyéb eseti pénzellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás
8822 Önkormányzati természetbeni ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segítő ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás
882202 Közgyógyellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás
882203 Köztemetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- jogszabályban meghatározott feltételek szerint az elhunyt személynek az eltemettetésre köteles személy hiányában a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat által történő eltemettetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: köztemetési igények száma
889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
889101 Bölcsődei ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a bölcsődei alapellátáson túl nyújtott szolgáltatást, így az időszakos gyermekfelügyeletet, a játszóházat, baba-mama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelő szolgáltatást (889109),
- gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, gondozást (856012),
- fejlesztő felkészítést, fejlesztő iskolát (856013).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma tárgyév december 31-én
- Feladatmutató: az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen
- Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban
889102 Családi napközi
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a családi napközibe felvettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az időszakos gyermekfelügyeletet, speciális tanácsadást, vagy más gyermeknevelő szolgáltatást (889109),
- gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, gondozást (856012),
- fejlesztő felkészítést, fejlesztő iskolát (856013).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma tárgyév december 31-én
- Feladatmutató: az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen
- Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban
889103 Házi gyermekfelügyelet
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a házi gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: az ellátást igénylők száma az év során
- Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az óvodai nevelést, ellátást (85101),
- általános iskolai napközi otthoni ellátást (855911).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: az ellátást igénylők száma az év során
- Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az időszakos gyermekfelügyeletet, a játszóházat, baba-mama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelő szolgáltatást.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- korai fejlesztést, gondozást (856031),
- fejlesztő felkészítést (856032).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: az ellátást igénylők száma az év során
- Teljesítménymutató: az ellátásban részesülők száma éves átlagban
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kórházi szociális munkát (889202),
- utcai, lakótelepi szociális munkát (889203),
- kapcsolattartási ügyeletet (889204),
- iskolai szociális munkát (889205).
889202 Kórházi szociális munka
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekvédelmi célú kórházi szociális munkával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekvédelmi célú utcai, lakótelepi szociális munkával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a hajléktalan személyekkel végzett utcai szociális munkát (889929).
889204 Kapcsolattartási ügyelet
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott kapcsolattartási ügyelettel összefüggő bevételeket és kiadásokat.
889205 Iskolai szociális munka
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyermekjóléti szolgálat által végzett iskolai szociális munkával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
88991 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali ellátása
889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
889913 Nappali melegedő
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a hajléktalan személy intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889921 Szociális étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
889922 Házi segítségnyújtás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma
- Teljesítménymutató: adott évben előfordult riasztások száma (db)
889924 Családsegítés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
889925 Támogató szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- jogszabályban meghatározottak szerint a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában foglaló támogató szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, 889925 szakfeladat szerinti közösségi ellátásokat, valamint a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, illetve az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetekben történő kríziskezelést magában foglaló alacsonyküszöbű ellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: szolgáltatás által elért lakosság átlagos létszáma
889929 Utcai szociális munka
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az utcán tartózkodó hajléktalan személyekkel kapcsolatban végzett szociális munkával [a hajléktalan személy(ek) helyzetének figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának kezdeményezésével, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével] kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
- Feladatmutató:
- Teljesítménymutató:
- Eredményességi mutató:
88993 Családtámogatások és egyéb gyermekvédelmi támogatások
889931 Családi pótlék
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a jogszabályban meghatározott feltételek szerint a gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli állami támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülők havi átlagos száma (fő)
889932 Gyermekgondozási segély
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a jogszabályban meghatározott feltételek szerint a 3 év alatti, a tanköteles kort el nem ért ikergyermek vagy a 10. életévét be nem töltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek szülőjének, nevelőszülőjének vagy gyámjának a gyermek gondozására tekintettel havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli állami támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülők havi átlagos száma (fő)
889933 Gyermeknevelési támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a három vagy több kiskorú gyermeket nevelő szülőnek, nevelőszülőnek, gyámnak a gyermekek gondozására tekintettel a legkisebb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig nyújtott pénzbeli ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülők havi átlagos száma (fő)
889934 Anyasági támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szülő nőnek, az örökbefogadó szülőnek vagy a gyámnak a gyermekszületését követően nyújtott egyszeri pénzbeli ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülők száma (fő)
889935 Otthonteremtési támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a Gyvt. alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma
- Teljesítménymutató: a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a Gyvt. alapján megállapított gyermektartásdíj megelőlegezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma
- Teljesítménymutató: a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma
88994 Lakásépítési, -vásárlási támogatások
889941 Állami lakástámogatások jogszabály alapján
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az állam által jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: támogatást igénylők száma
- Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: támogatást igénylők száma
- Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: támogatást igénylők száma
- Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a máshova nem sorolható, egyéb, a lakáshoz jutást, letelepedést, mobilitást segítő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: támogatást igénylők száma
- Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg
88995 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális ellátások
889953 Bányászok egészségkárosodási járadéka
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a legalább 29%-ban egészségkárosodott és a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő bányász dolgozók rendszeres havi nyugdíjszerű ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
889954 Rokkantsági járadék
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nagykorú, 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, 80%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett személy részére folyósítható rendszeres pénzellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
889955 Politikai rehabilitációs ellátások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a politikai okból elítéltek rehabilitációjához, valamint a különböző művészeti, tudományos elismerésekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
889956 Nemzeti helytállásért pótlék
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a jogszabályi feltételek teljesülése esetén az egészségkárosodott, nyugdíjkorhatárt betöltött, 1956-os emlékéremmel, 1956-os Emléklappal, Nemzeti Ellenállásért Emléklappal vagy a Szabad Magyarországért Emléklappal rendelkező személyek kiegészítő pótlékával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
889957 Hadigondozotti pénzellátások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a hadigondozásról szóló jogszabályban meghatározott rendszeres juttatásokkal, természetbeni ellátásokkal és kedvezményekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
889959 Egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rendszeres nyugdíjszerű, de kifutó jellegű ellátásokkal - mint pl. a mezőgazdasági járadék, házastársi pótlék, házastársi jövedelempótlék - kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
88996 Speciális pénzbeli ellátások
889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak részére biztosítandó speciális pénzbeli ellátásokkal, támogatásokkal (létfenntartási, otthonteremtési, lakhatási, költőpénz, beiskolázási stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás összege
889962 Gáz- és távhőtámogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az állam által jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén a gáz- illetve távhő-szolgáltatást háztartási célra igénybe vevő fogyasztónak nyújtott támogatással, valamint távhődíjuttatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: támogatásban, távhődíjjuttatásban részesülők száma (fő)
889958 Fogyatékossági támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 18. életévét betöltött, súlyosan fogyatékos személyeknek a fogyatékos állapotból eredő hátrányok kompenzálását szolgáló jövedelemkiegészítő, rendszeres ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülők havi átlagos száma (fő)
889964 MTA hozzátartozói ellátások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az akadémikusok elhalálozása után a hozzátartozókat megillető - külön kormányrendelettel szabályozott - özvegyi és árvaellátási juttatásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az általános társadalombiztosítás szerinti juttatásokat.
889965 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások finanszírozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
1

A rendeletet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 12. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

3

A 7. § (2) bekezdése a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 8. § (1) bekezdése a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 8. § (1a) bekezdését a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 8. § (3) bekezdését a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

9

A 3. számú mellékletet a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 4. számú melléklet a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

Az 5. számú melléklet a 48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 15. §-a, a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére