• Tartalom

59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet

59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól1

2018.10.08.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el.

1. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 19/A. §-ában meghatározott, az atomenergia alkalmazási körében eljáró független műszaki szakértői (a továbbiakban: szakértő) tevékenységre jogosító engedély iránti kérelemért az elsőfokú eljárásban ötvenegyezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy kérelmében egy vagy több szakterületet jelölt meg.

(2) A szakértő tevékenysége új szakterületekkel, részszakterületekkel való bővítésének engedélyezése iránti kérelemért az elsőfokú eljárásban ötvenegyezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2a)2 Az Atv. 19/B. § (2a) bekezdésében meghatározott, az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő szervezetek (a továbbiakban: szakértő szervezetek) tevékenységre jogosító engedélye iránti kérelméért az elsőfokú eljárásban szakértőnként húszezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy a kérelemben szereplő szakértők összesen hány szakterületet jelölnek meg.

(2b)3 Ha a szakértő szervezetek nyilvántartásba vételét követően újabb szakértőkkel bővül a szakértő szervezet, vagy a szervezet szakértő tagjának tevékenysége bővül új – egy vagy több – szakterülettel szakértőnként, húszezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott díjat az illetékes területi mérnöki kamara pénzforgalmi számlájára átutalással vagy pénztárba történő készpénzbefizetéssel kell teljesíteni. A díj összege az illetékes területi mérnöki kamarát és a névjegyzéket vezető Magyar Mérnöki Kamarát (a továbbiakban: MMK) illeti meg.

2. § (1) A szakértői tevékenységre jogosító engedély iránti kérelemért folyó eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésért ötvenegyezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(1a)4 A szakértő szervezetek tevékenységre jogosító engedély iránti eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésért az elsőfokú eljárás díjával azonos összegű díjat kell megfizetni.

(2) A szakértő tevékenysége új szakterülettel, részszakterülettel való bővítésének engedélyezése iránti kérelemért folyó eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésért ötvenegyezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2a)5 A szakértő szervezetek tevékenysége új szakterülettel, részszakterülettel való bővítésének engedélyezése iránti eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésért az elsőfokú eljárás díjával azonos összegű díjat kell megfizetni.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott díjat az MMK 10102086-68905702-00000007 számú pénzforgalmi számlájára átutalással vagy az MMK pénztárába történő készpénzbefizetéssel kell teljesíteni. A díj összege az MMK-t illeti meg.

3. § (1)6 Az e rendeletben meghatározott engedélyek kiadására irányuló eljárás díja magában foglalja a tevékenység végzésére jogosult nyilvántartásba vételével kapcsolatos díjat is.

(2)7 A díj megfizetését a kérelem vagy fellebbezés előterjesztésekor igazolni kell.

4. § A rendeletben meghatározott díjak tekintetében:

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, továbbá a (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítése tekintetében az Itv. 32. §-ában foglaltakat,

c) a díj meg nem fizetése esetén alkalmazandó hiánypótlás tekintetében az Itv. 73/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat,

d)8 a díj visszatérítésére az Itv. 79. § (2) bekezdésében és 80. § (1) bekezdés f), g) és k) pontjában foglaltakat

kell alkalmazni, azzal, hogy illeték helyett díjat, az ügyfél lakóhelye, székhelye, vagy a bíróság székhelye szerint illetékes állami adóhatóság helyett az elsőfokú eljárást lefolytató engedélyező szervet, hatóság és közigazgatási hatóság helyett engedélyező szervet, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.

5. §9 A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 7. cikk (1) bekezdésének, (2) bekezdés b) pontjának és (4) bekezdésének, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 10. cikkének való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 2/2022. (VI. 24.) TIM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 25. napjával.

2

Az 1. § (2a) bekezdését a 15/2018. (IX. 7.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

Az 1. § (2b) bekezdését a 15/2018. (IX. 7.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 2. § (1a) bekezdését a 15/2018. (IX. 7.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be.

5

A 2. § (2a) bekezdését a 15/2018. (IX. 7.) ITM rendelet 3. §-a iktatta be.

6

A 3. § (1) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 20. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 4. § d) pontja a 15/2018. (IX. 7.) ITM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5. § a 15/2018. (IX. 7.) ITM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére