• Tartalom

61/2011. (XII. 29.) BM rendelet

61/2011. (XII. 29.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról1

2015.04.18.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv (a továbbiakban együtt: rendőrség) hivatásos állományú tagjai tekintetében a rendészetért felelős miniszter, az országos parancsnok, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv vezetőjének kiemelt munkáltatói jogkörébe nem tartozó egyes munkáltatói jogköröket és az ezek gyakorlására feljogosított elöljárókat az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, valamint a fogvatartottak kötelező fogalakoztatására létrehozott gazdasági társaságok (a továbbiakban: bv. gazdasági társaságok) hivatásos állományú tagjai tekintetében a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter és az országos parancsnok kiemelt munkáltatói jogkörébe nem tartozó egyes munkáltatói jogköröket és az ezek gyakorlására feljogosított elöljárókat a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjai tekintetében a katasztrófavédelemért felelős miniszter és az országos parancsnok kiemelt munkáltatói jogkörébe nem tartozó egyes munkáltatói jogköröket és az ezek gyakorlására feljogosított elöljárókat a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2)2

1. melléklet a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelethez3

A rendőrség hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök, valamint az ezek gyakorlására feljogosított elöljárók
A.    Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Munkáltatói jogkör-
csoport

Egyes munkáltatói jogkörök

A munkáltatói jogkör gyakorlója

2.

Főigazgató

 

megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitány

Készenléti Rendőrség parancsnoka, Készenléti Rendőrség parancs-
nokának helyettese, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója, a Bűnügyi Szakértői és Kutató-
intézet igazgatója

Rendőr-
kapitány, Határ-
rendészeti kirendeltség vezető

Szolgálati elöljáró

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság igazgatója

3.

Szolgálati viszony létesítése, meg-
szűnése

Szolgálati viszony létesítése zászlós, tiszthelyettes esetében

*

 

*

*

*

 

*

4.

Szolgálati viszony létesítése: rendészeti szakközép-
iskolások hivatásos állományba vétele

*

 

*

*

*

 

*

5.

Szolgálati viszony megszüntetése zászlós, tiszthelyettes esetében

*

 

*

*

*

 

*

6.

Rend-
fokozatra vonatkozó döntések

Soron történő előléptetés

*

 

*

*

*

 

*

7.

Soron kívüli előléptetés zászlós, tiszthelyettes esetében

*

 

*

*

*

 

*

8.

Szolgálati beosztásra vonatkozó döntések

Beosztásból felmentés, kinevezés, áthelyezés, alacsonyabb beosztásba helyezés, megbízás, magasabb vagy azonos beosztásba kinevezés, más beosztás vagy feladatkör ellátásával való tartós megbízás, másik munkakör felajánlása

*

 

*

*

*

 

*

9.

Rendel-
kezési állo-
mányba helyezés

saját állományára

 

 

*

*

 

 

*

10.

a városi (kerületi) rendőr-
kapitányság és a határrendészeti kirendeltség állományára

 

 

*

 

 

 

*

11.

Egyéb döntések

Illetmény nélküli szabadság engedélyezése a saját állományára

*

 

*

*

 

 

*

12.

Illetmény nélküli szabadság engedélyezése a városi (kerületi) rendőr-
kapitányság és a határrendészeti kirendeltség állományára

 

 

*

 

 

 

*

13.

Túlszolgálat, elrendelése

*

 

*

*

*

 

*

14.

Készenlét elrendelése

*

 

*

*

*

*

*

15.

Munkavégzéssel járó egyéb jogviszony engedélyezése

*

 

*

*

*

 

*

16.

Egyenruha viselési jog megvonása főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetén

*

 

*

*

*

 

*

17.

Könnyített szolgálatban történő foglalkoztatás elrendelése

*

 

*

*

*

 

*

B.    A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv
A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, valamint a terrorizmust elhárító szervnél vezényléssel foglalkoztatott hivatásos állomány tekintetében a szerv vezetője gyakorolja az A. alcímben szereplő, Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv elnevezésű táblázat 6–8. és 11–17. sorában meghatározott jogköröket.

2. melléklet a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelethez

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények és a bv. gazdasági társaságok hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök, valamint az ezek gyakorlására feljogosított elöljárók

 

A

B

C

D

E

1.

Munkáltatói jogkör-csoport

Egyes munkáltatói jogkörök

A munkáltatói jogkör gyakorlója

2.

Országos parancsnok

Parancsnok (büntetés-
végrehajtási intézetek
és intézmények
vezetője)

Bv. gazdasági társaság vezetője

3.

Szolgálati viszony létesítése, megszűnése

Hivatásos állományba vétel zászlós, tiszthelyettes esetében

 

*

 

4.

Szolgálati viszony megszüntetése zászlós, tiszthelyettes esetében

 

*

 

5.

Rendfokozatra vonatkozó döntések

Soron történő előléptetés főtiszt, tiszt esetében

*

 

 

6.

Soron történő előléptetés zászlós, tiszthelyettes esetében

 

*

 

7.

Soron kívül előléptetés zászlós, tiszthelyettes esetében

 

*

 

8.

Szolgálati beosztásra vonatkozó döntések

Beosztásba kinevezés, vezénylés, áthelyezés büntetés-végrehajtási szervezeten belül, beosztás ellátásával megbízás főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében

*

*

 

9.

Beosztásba kinevezés, vezénylés, áthelyezés büntetés-végrehajtási szervezeten belül, beosztás ellátásával megbízás bv. gazdasági társasághoz vezényelt hivatásos állományú esetében

 

*

 

10.

Vezénylés

Bv. gazdálkodó szervhez főtisztet, tisztet, zászlóst, tiszthelyettest

*

*

 

11.

Rendelkezési állományba helyezés

A Hszt. 44. § (1) bekezdés a)–f) és h)–j) pontja alapján főtisztet, tisztet, zászlóst, tiszthelyettest

*

 

 

12.

A Hszt. 44. § (1) bekezdés
g) pontja alapján főtisztet, tisztet, zászlóst, tiszthelyettest

 

*

 

13.

Bv. gazdálkodó szervhez vezényelt főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes – vezénylésével egyidejűleg történő – rendelkezési állományba helyezése

 

*

 

14.

Egyéb döntések

Illetmény nélküli szabadság engedélyezése (30 napon túl) főtiszt, tiszt esetében

*

 

 

15

Illetmény nélküli szabadság engedélyezése (30 napon túl) zászlós, tiszthelyettes esetében

 

*

 

16.

Egyenruha-viselési jog engedélyezése és megvonása főtiszt, tiszt esetében

*

 

 

17.

Egyenruha-viselési jog engedélyezése és megvonása zászlós, tiszthelyettes esetében

 

*

 

18.

Túlszolgálat elrendelése főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes részére

 

*

 

19.

Túlszolgálat elrendelése

 

 

*

 

bv. gazdálkodó szervhez vezényelt főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes részére

 

 

 

20.

Pótlékok engedélyezése főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes részére

*

*

 

21.

Könnyített szolgálatban történő foglalkoztatás elrendelése

*

*

*

22.

Jutalmazás

Állományilletékes parancsnok és helyettese, bv. gazdasági társaság vezetője pénz- és tárgyjutalomban részesítése

*

 

 

23.

Főtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes pénz- és tárgyjutalomban részesítés

*

*

 

24.

Bv. gazdasági társasághoz vezényelt főtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes pénz- és tárgyjutalomban részesítése

*

*

 

3. melléklet a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelethez4

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök, valamint az ezek gyakorlására feljogosított elöljárók

 

A

B

C

D

E

1.

 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója

2.

Munkáltatói
jogkör-csoport

Egyes munkáltatói jogkörök

Főigazgató

Területi és területi jogállású szervek igazgatója
(a területi, területi jogállású és helyi szervek állománya tekintetében)

Kirendeltség-vezető
(a helyi szervek állománya tekintetében)

3.

Szolgálati viszony létesítése, megszűnése

Hivatásos állományba vétel zászlós, tiszthelyettes esetében

*

*

 

4.

Szolgálati viszony megszüntetése zászlós, tiszthelyettes esetében

*

*

 

5.

Rendfokozatra vonatkozó döntések

Soron történő előléptetés főtiszt, tiszt esetében

*

*

 

6.

Soron történő előléptetés zászlós, tiszthelyettes esetében

*

*

*

7.

Soron kívül előléptetés zászlós, tiszthelyettes esetében

*

*

 

8.

Szolgálati beosztásra vonatkozó döntések

Beosztásba kinevezés, vezénylés, áthelyezés állományilletékes parancsnok rendszeresített helyettese esetében

*

 

 

9.

Beosztásból felmentés, kinevezés, áthelyezés, alacsonyabb beosztásba helyezés, megbízás, magasabb vagy azonos beosztásba kinevezés, más beosztás vagy feladatkör ellátásával való tartós megbízás, másik munkakör felajánlása

*

*

 

10.

Rendelkezési állományba helyezés

Saját állományára

*

*

 

11.

Egyéb döntések

Illetmény nélküli szabadság engedélyezése saját állományára

*

*

 

12.

Túlszolgálat elrendelése

*

*

*

13.

Készenlét elrendelése

*

*

*

14.

Munkavégzéssel járó egyéb jogviszony engedélyezése

*

*

 

15.

Egyenruha viselési jog megvonása főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében

*

*

 

16.

Könnyített szolgálatban történő foglalkoztatás elrendelése

*

*

 

17.

Jutalmazás

Pénz- és tárgyjutalom főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében

*

*

 

1

A rendeletet a 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 96. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2015. július 1. napjával.

2

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. melléklet a 11/2012. (III. 30.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére