• Tartalom

64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet

64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Honvédség nemzetközi tevékenységéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról1

2011.05.01.

A Kormány

az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alkalmazásában csapatmozgás a Magyar Honvédségnek és a külföldi fegyveres erőknek – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 204. § (1) bekezdés c) pontja szerint – az államhatár átlépésével járó olyan tevékenysége, amely”

(2) Az R1. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet alkalmazásában nem minősül csapatmozgásnak
a) a katonai szakmai, partneri látogatásokon és azok előkészítésében történő részvétel,
b) nyílt vagy zártkörű kereskedelmi, (hadi)technikai bemutatókon és azok előkészítésében történő részvétel,
c) a gyógykezelésen, üdültetésen, sportrendezvényeken és azok előkészítésében való részvétel,
d) hagyományőrző, kegyeleti, kulturális, társadalmi rendezvényeken és azok előkészítésében történő részvétel,
e) nemzetközi szervezet által szervezett és vezetett műveletekben az időszakos katonai megfigyelői és katonai szaktanácsadói feladatok ellátása,
f) a nem műveleti területen működő, többnemzeti – akár állandó, akár csak egy adott művelet irányítása érdekében létrehozott – parancsnokságokon történő szolgálatteljesítés, ha az nem jár a tényleges műveleti területre küldéssel,
g) a más állam katonai vagy más állami szervénél, valamint nemzetközi szervezetnél történő egyéni szolgálatteljesítés,
h) tanulmányok (ideértve a képzés gyakorlati részét is) folytatása,
i) a behozatali vagy kiviteli engedéllyel rendelkező hadiipari, illetve beruházási célú katonai szállítmány kísérete vagy rakomány őrzése,
j) a NATO-tagállamok állami légijárműveinek – esetenként legfeljebb négy légijárműből álló kötelék – navigációs gyakorló repülése és technikai leszállása,
k) más, az előzőekhez hasonló céllal történő katonai mozgás.”

(3) Az R1. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha nemzetközi szerződés kifejezetten tartalmazza az előzetes határátlépési engedélyezés mellőzhetőségét, akkor e rendeletnek az engedélyezésre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

(4) Az R1. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A honvédelmi miniszter minden év december 15-éig döntésre a Kormány elé terjeszti a következő évre tervezett csapatmozgások jegyzékét, amely tartalmazza)

b) a Magyar Honvédség részvételével külföldön vagy külföldi fegyveres erők részvételével Magyarországon tervezett
ba) NATO-gyakorlatok és kiképzések,
bb) békepartnerségi (a továbbiakban: PfP) gyakorlatok és kiképzések,
bc) PfP szellemű gyakorlatok és kiképzések,
bd) két- és többoldalú megállapodásokon alapuló gyakorlatok és kiképzések,
be) az 1. § (1) bekezdése szerint minősülő egyéb katonai tevékenységek
felsorolását;”

(5) Az R1. 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az engedélyezés a (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti esetekben a gyakorlatokon részt vevő külföldi fegyveres erők átvonulásának engedélyezését is jelenti.
(5) Az év közben ismertté váló, előre nem tervezett csapatmozgásokat a Kormány a tárgyévi engedély módosításával engedélyezi.”

(6) Az R1. 7. §-a hatályát veszti.

(7) Az R1. 1. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A rendezvény tervezett helyszíne az ország megjelölésével.”

2. § (1) A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az államhatár ideiglenes megnyitására (a továbbiakban: ideiglenes határátkelőhely) engedéllyel kerülhet sor. Az ideiglenes határátkelőhely megnyitására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell]

d) a 15/A. §-ban foglalt eset kivételével, nyilatkozatot, amelyben a kérelmező kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az ideiglenes határátkelőhely működtetéséhez szükséges tárgyi, technikai és pénzügyi feltételeket, és vállalja a mellékletben meghatározott, az ideiglenes határnyitással felmerülő költségek megtérítését,”

(2) Az R2. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

15/A. § (1) Mentesül a 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, az ideiglenes határnyitással felmerülő költségek megtérítésének kötelezettsége alól
a) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 71. § 2. pontjában meghatározott magyar állami légijármű,
b) viszonosság alapján az Európai Unió, valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagállamának állami légijárműve,
c) az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió vagy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete műveleti irányítása alatt álló katonai vagy rendvédelmi célú légijármű.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott viszonosság és a műveleti irányítás fennállta tekintetében a honvédelmi miniszter állásfoglalása irányadó.”

3. § (1) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni)

e) a Magyar Köztársaság területén felállított, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról, Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyv I. cikk b), c) pontjának vagy XIV. cikkének hatálya alá tartozó nemzetközi katonai parancsnokság vagy szervezet (a továbbiakban: parancsnokság) állománya által a Magyar Köztársaság területén okozott, valamint a Honvédség által a parancsnokságnak okozott károk kivizsgálása és elbírálása, valamint megtérítése tekintetében.”

(2) Az R3. 2. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

b) magyar harmadik fél: olyan természetes személy, valamint a Honvédség kivételével olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit a Magyar Köztársaság területén kár ér, kivéve a Honvédség hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományába tartozó azon személyt, aki szolgálatteljesítés teljesítés közben veszti életét vagy szenved személyi sérülést;
c) külföldi harmadik fél: az a) és a b) pont hatálya alá nem tartozó természetes személy, valamint jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;”

(3) Az R3. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kárigény (3) bekezdés szerinti behajthatatlanságát a Honvédelmi Minisztérium vagyongazdálkodásért felelős szervének a vezetője állapítja meg.”

(4) Az R3. 6. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a 6. § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a külföldi fegyveres erő a károkozásért való felelősséget nem vállalja és kifizetést sem ajánl fel vagy a károsult az (5) bekezdés szerint felajánlott összeget kárigényének teljes kielégítéseként nem fogadja el, a károsult a kárigényét közvetlenül a külföldi fegyveres erő állományának tagjával szemben érvényesítheti.
(8) Ha a károsult a (3) bekezdés szerint felajánlott összeget kárigényének teljes kielégítéseként nem fogadja el, kárigényét peres úton a Magyar Állammal szemben érvényesítheti.
(9) A (8) bekezdés alapján indult perekben a Magyar Államot a honvédelmi miniszter képviseli.”

(5) Az R3. a következő alcímmel és 11/A. §-sal egészül ki:

„A NEMZETKÖZI KATONAI PARANCSNOKSÁGOKKAL KAPCSOLATOS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK
11/A. § (1) A parancsnokság és a Honvédség közötti kártérítési ügyek kivizsgálására, elbírálására és a kár esetleges megtérítésére irányuló eljárást a Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról, Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően folytatja le.
(2) Ha a parancsnokság magyar harmadik félnek a Magyar Köztársaság területén okoz kárt, a 6. és 7. § rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) ahol a 6. és 7. § „külföldi fegyveres erőt” említ, ott a parancsnokságot kell érteni;
b) ha a parancsnokság a szolgálati igazolásban a felelősségét nem ismeri el, és a vizsgálat alapján megállapításra kerül, hogy a kárt okozó állomány a kárt szolgálati kötelességteljesítésen kívül vagy szolgálati jármű nem engedélyezett használata során okozta a magyar harmadik félnek, a Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve a 6. § (5) és (6) bekezdése, valamint a 7. § (6) kezdése alkalmazásában a kárt okozó állomány küldő állama szerinti fegyveres erőt is megkeresi.”

(6) Az R3. 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Honvédség nemzetközi tevékenységéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 6. § (7)–(9) bekezdését a Módr. hatálybalépését követően a Honvédelmi Minisztérium illetékes szervéhez benyújtott kárigények elbírálása tekintetében kell alkalmazni.”

4. § Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2011. május 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére