• Tartalom

68/2011. (VII. 14.) VM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, valamint a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet módosításáról1

2011.07.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alkalmazásában:
a) átminősítés: a baromfinak az ivarérése vagy a hasznosítása, a tartástechnológia megváltozása miatti másik korcsoportba vagy hasznosítási irányba történő – adásvételről szóló számlával, saját előnevelésű állomány esetén pedig szállítólevéllel, korosbítási bizonylattal vagy 2740 BIR nyomtatvánnyal igazolt – átsorolása;
b) baromfiállomány: egy baromfitelepre legfeljebb 14 napos – pulyka és tyúk állomány esetében legfeljebb 28 napos – kikelési időszak alatt letelepített azonos fajú és fajtájú baromfi;
c) baromfitelep: olyan állattartó hely, amely baromfitartásra alkalmas létesítményekkel felszerelt és szerepel a területileg illetékes kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának nyilvántartásában;
d) fiatal liba: nemre való tekintet nélkül 9 hét és 3 hónap közötti korú, tömő alapanyagnak vagy vágási célra nevelt liba;
e) gazdasági esemény: a naposkori letelepítés, az átminősítés, valamint a vágás;
f) gyöngyös: nemre való tekintet nélkül a 98 napnál nem idősebb, nem ivarérett, vágási célra nevelt csirke;
g) házi tyúk: 17 hétnél idősebb, átminősített nő- és hímivarú tenyész-tyúkféle, valamint nőivarú étkezési tojást termelő tyúkféle;
h) hízott kacsa: nemre való tekintet nélkül, töméssel hizlalt kacsa, pézsmaréce, valamint ezek hibridje;
i) hízott liba: nemre való tekintet nélkül, intenzív töméssel hizlalt liba;
j) naposkori letelepítés: a baromfiállomány keltető állomásról a baromfinevelő telepre érkezése, rendkívüli esetben nem közvetlenül a keltetőből, hanem közbeiktatott átmeneti telepről a kezelő állatorvos igazolásával történő érkezése;
k) növendék csirke (vágócsirke): nemre való tekintet nélkül, a 10 hétnél nem idősebb, zárt tartásban, vágási célra nevelt csirke;
l) növendék kacsa: nemre való tekintet nélkül, 3 hónapnál fiatalabb, tömő alapanyagnak vagy vágásra nevelt kacsa; pézsmaréce, valamint ezek hibridje;
m) növendék liba: nemre való tekintet nélkül a 3 hónapos és idősebb, tömő alapanyagnak vagy vágási célra nevelt liba;
n) növendék pulyka: nemre való tekintet nélkül 40 napos és idősebb, átminősítés után vágási célra nevelt pulyka;
o) pecsenyekacsa: nemre való tekintet nélkül 8 hétnél nem idősebb, intenzív tartásban, kizárólag vágási célra nevelt kacsa;
p) pecsenyeliba: nemre való tekintet nélkül, a 9 hétnél nem idősebb, tömő alapanyagnak vagy vágási célra nevelt liba;
q) szabadtartásos csirke: nemre való tekintet nélkül, a 85 napnál nem idősebb, szabad tartásban, vágási célra nevelt csirke;
r) szakmai ellenőrzési lap: a támogatás igénylője által a Baromfi Termék Tanácshoz ellenjegyzés céljából benyújtandó adatlap;
s) tartási hely azonosító: a tartási helyek, tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott tartási hely Országos Adatbázisban szereplő hétjegyű azonosító kódja;
t) tárgynegyedév: állatfajtól és jogcímtől függően a gazdasági esemény időpontja szerinti naptári negyedév;
u) termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelői csoport.”

2. § Az R. 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés b) pontja tekintetében a több szakaszú nevelésű vagy hasznosítású állományokat ugyanazon állománynak kell tekinteni, még a tartási hely megváltozása esetén is.”

3. § Az R. 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A támogatás a 2. § (1) bekezdése szerinti igénylő által birtokon tartott, azaz a gazdasági esemény időpontjában még bennálló állományra
a) a baromfiállomány – házityúk kivételével – nevelése, hízlalása esetében a (3) bekezdés a)–e) pont szerinti,
b) házi tyúk esetében a (3) bekezdés b)–e) pont szerinti
tevékenységre igényelhető.”

4. § Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az állategység számítás módját baromfifajonként és hasznosítási irányonként állategyedekre vonatkozóan az 1. számú melléklet tartalmazza. A darabszám és a táblázat alapján kiszámított állategységet kerekítés nélkül kell felhasználni a támogatási összeg kiszámításánál. Az állategység kiszámításának alapja
a) a 3. §, 6. §, valamint 7. §-ban meghatározott támogatási jogcímeknél
aa) a naposkori letelepítési állatlétszám,
ab) házi tyúknál és növendék pulykánál az átminősítéskori állatlétszám,
b) a 4–5. §-ban meghatározott támogatási jogcímeknél minden baromfifaj esetében a vágóhídra levágásra leadott állatlétszám.”

5. § Az R. 1. § (5)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A naposkori letelepítés darabszámát a napos állat vásárlásáról szóló számla, saját tulajdonban lévő keltető esetén a belső áthelyezést igazoló bizonylat másolatának csatolásával kell igazolni. Az átminősítéskori állatlétszámot, tyúknál (jérce) és pulykánál (előnevelt pulyka) szintén a vásárlásról szóló számla másolatának becsatolásával kell igazolni. Amennyiben a kérelmező végzi az elő-, valamint utónevelést, akkor az átminősítésről a kezelő állatorvos igazolását is tartalmazó szigorú számadású belső bizonylatot – így különösen szállítólevelet vagy korosbítási bizonylatot vagy 2740 BIR nyomtatványt – kell a támogatási kérelemhez csatolni. A hízott liba és a hízott kacsa tömésbe fogáskori darabszámát nem kell bizonylattal igazolni.
(6) E rendelet alapján támogatás az adott támogatási évben január 1. és december 31. között
a) letelepített napos baromfi közül
aa) növendék csirkére (vágócsirkére),
ab) szabadtartásos csirkére,
ac) gyöngyösre,
ad) pecsenyelibára,
ae) növendék libára,
af) fiatal libára,
ag) pecsenyekacsára és
ah) növendék kacsára,
b) átminősített tenyészkakasra és tenyészjércére,
c) házi tyúkra és
d) átminősített előnevelt (növendék) pulykára, valamint
e) levágott összes baromfifélére,
legfeljebb 4 milliárd forint összegig nyújtható. A támogatási keret a 4. számú mellékletben foglaltak alapján, fajonként és hasznosítási irányonként elkülönített támogatási keretek szerint kerül felosztásra.
(7) A támogatást baromfiállományonként lehet igényelni. A növendék csirke (vágócsirke), a szabadtartásos csirke, a gyöngyös, a vágási célra előállított pecsenyeliba, a növendék liba, a fiatal liba, a pecsenyekacsa és a vágásra nevelt növendék kacsa esetében az összes támogatási jogcím után igényelhető támogatás.
(8) Kétfázisú nevelés esetén csak valamely nevelési vagy hasznosítási szakaszban vagy az egyes szakaszokban jogcímek szerint megosztva igényelhető támogatás az alábbiak szerint:
a) házityúk, valamint növendék pulyka esetében az átminősítést megelőző időszakra – az előnevelési fázisban – támogatás nem igényelhető,
b) a tömőalapanyagnak nevelt pecsenyelibánál, növendék libánál, fiatal libánál és pecsenye- és növendék kacsánál a 3. §-ban, és a 6–7. §-ban meghatározott jogcímek után igényelhető támogatás,
c) hízott liba és hízott kacsa után a 4–5. §-ban rögzített támogatási jogcím után igényelhető támogatás,
d) házityúk esetében – nemre való tekintet nélkül – az előnevelt tenyésznövendék és előnevelt étkezési tojást termelő jérce beólazása – átminősítése – után igényelhető támogatás a 6. és 7. § szerint, vágást követően a 4. és 5. § szerinti,
e) növendék pulyka esetében
ea) az átminősítés – az előnevelt pulyka beólazása – után igényelhető támogatás a 3. §-ban, és a 6–7. §-ban meghatározott jogcímek után,
eb) a 4–5. § szerinti támogatás a vágást követően igényelhető.
(9) Ha az állomány letelepítése, vagy átminősítése és vágása két külön negyedévre esik, az igénylést a gazdasági eseményhez rendelt tárgynegyedévben megosztva kell benyújtani. Az adott naptári negyedévben, az állomány nevelési idejétől függetlenül, csak az abban a negyedévben megtörtént gazdasági esemény után igényelhető támogatás.”

6. § Az R. 1. §-a a következő (10) és (11) bekezdésekkel egészül ki:

„(10) Amennyiben a hízott libánál és hízott kacsánál a nevelés és a tömés is azonos termelőnél történik és az állomány letelepítése vagy átminősítése és vágása két külön negyedévre esik, úgy az igénylést a gazdasági eseményhez rendelt tárgynegyedévben, megosztva kell benyújtani.
(11) Amennyiben a növendék pulyka átminősítésének időpontja az átminősítési kor csökkentése miatt 2010. november 1.–december 31. napja közötti időszakra esik, úgy az ebben az időszakban átminősített állományra vonatkozóan a támogatási kérelmet a 2011. első tárgynegyedévre vonatkozóan kell benyújtani.”

7. § Az R. 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely:]

d) valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat, és erről rendelkezik a területileg illetékes kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának igazolásával;”

8. § Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Támogatás adott tárgynegyedévre vonatkozóan a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon igényelhető. A támogatási kérelem a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújtható be. A támogatási kérelmet 2011. I. és II. tárgynegyedévére vonatkozóan 2011. augusztus 31-ig kell benyújtani.”

9. § Az R. 2. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási kérelemhez csatolni kell:]

e) a területileg illetékes kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának az állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló, a támogatási évre vonatkozóan kiadott igazolását, továbbá”

10. § Az R. 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki és a (7)–(9) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az MVH a (4) bekezdés szerint benyújtott és az ellenőrzést követően jóváhagyott támogatási kérelmeket negyedévente összesíti, az adott tárgynegyedévre vonatkozóan megállapítja a kérelmenként járó jogos támogatás összegét.
(7) Amennyiben az adott baromfifajra benyújtott, az adott tárgynegyedévre vonatkozó jogos igény meghaladja a 4. számú mellékletben a tárgynegyedévre rögzített, baromfifajonként elkülönített támogatási keretet, az MVH az érintett tárgynegyedévre vonatkozóan – a 4. számú mellékletben rögzített baromfifajonként elkülönített támogatási keretek alapján – megállapítja a visszaosztás mértékét és ennek figyelembevételével a kérelmenként maximálisan adható támogatás összegét.
(8) Az MVH érdemi döntését az adott tárgynegyedévre vonatkozóan benyújtott összes kérelem ellenőrzését követően hozza meg.
(9) Az MVH a támogatási évet követő évben, a szükséges forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a támogatás kifizetéséről. A támogatás átutalása a kérelmezőnek az MVH Egységes Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében szereplő fizetési számlájára történik.”

11. § (1) Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) E jogcím alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki (amely) rendszeresen, a baromfiállományok nevelési ideje alatt – a letelepítés vagy átminősítés és a vágás közötti időszakban – egy alkalommal ellenőrizteti az általa felhasznált baromfi nevelő-, pulyka utónevelésnél nevelő, valamint befejező táp nem kívánatos anyagtartalmát, ezen belül a mikotoxin tartalmat.
(2) A támogatás mértéke:
a) növendék csirke (vágócsirke) esetén 2 078,00 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 2 795,00 Ft állategységenként,
c) pecsenyeliba esetén 2 070,53 Ft állategységenként,
d) növendék liba esetén 3 837,04 Ft állategységenként,
e) fiatal liba esetén 2 999,75 Ft állategységenként,
f) hízott liba esetén 1 258,18 Ft állategységenként,
g) pecsenyekacsa esetén 3 074,29 Ft állategységenként,
h) növendék kacsa esetén 3 070,92 Ft állategységenként,
i) hízott kacsa esetén 1 637,18 Ft állategységenként,
j) növendék pulyka esetén 4 425,00 Ft állategységenként.”

(2) Az R. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben az állomány egy része vagy egésze az (1) bekezdés szerinti takarmányvizsgálatot megelőzően – amely időpont a takarmányvizsgálati jegyzőkönyv adattartalmától függően a takarmány gyártási ideje, a mintavétel időpontja, a takarmányvizsgálat időpontja vagy a jegyzőkönyv kiállításának időpontja lehet – vágásra kerül, a támogatás alapját képező állategység kiszámításához a letelepített vagy átminősített állatlétszámból le kell vonni a levágott állatok számát.”

12. § Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás mértéke:
a) növendék csirke (vágócsirke) esetén 4 736,00 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 5 715,00 Ft állategységenként,
c) házityúk esetén 1 159,00 Ft állategységenként,
d) pecsenyeliba esetén 32 809,20 Ft állategységenként,
e) növendék liba esetén 53 922,97 Ft állategységenként,
f) fiatal liba esetén 37 299,15 Ft állategységenként,
g) hízott liba esetén 42 496,20 Ft állategységenként,
h) pecsenyekacsa esetén 16 869,53 Ft állategységenként,
i) növendék kacsa esetén 41 230,77 Ft állategységenként,
j) hízott kacsa esetén 63 411,58 Ft állategységenként,
k) növendék pulyka esetén 9 822,00 Ft állategységenként.”

13. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás mértéke:
a) növendék csirke (vágócsirke) esetén 633,00 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 854,45 Ft állategységenként,
c) házityúk esetén 120,00 Ft állategységenként,
d) pecsenyeliba esetén 3 750,60 Ft állategységenként,
e) növendék liba esetén 16 740,38 Ft állategységenként,
f) fiatal liba esetén 3 551,10 Ft állategységenként,
g) hízott liba esetén 3 712,51 Ft állategységenként,
h) pecsenyekacsa esetén 1 301,04 Ft állategységenként,
i) növendék kacsa esetén 4 242,02 Ft állategységenként,
j) hízott kacsa esetén 5 908,97 Ft állategységenként,
k) növendék pulyka esetén 2 324,00 Ft állategységenként.”

14. § (1) Az R. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A támogatás mértéke:
a) növendék csirke (vágócsirke) esetén 8 520,00 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 12 207,00 Ft állategységenként,
c) házityúk esetén 2 088,00 Ft állategységenként,
d) pecsenyeliba esetén 11 992,80 Ft állategységenként,
e) növendék liba esetén 22 841,28 Ft állategységenként,
f) fiatal liba esetén 15 275,40 Ft állategységenként,
g) hízott liba esetén 18 802,80 Ft állategységenként,
h) pecsenyekacsa esetén 11 230,75 Ft állategységenként,
i) növendék kacsa esetén 18 330,60 Ft állategységenként,
j) hízott kacsa esetén 27 352,10 Ft állategységenként,
k) növendék pulyka esetén 18 970,00 Ft állategységenként.
(3) Az igénylő által használt baromfi nevelő-, házityúknál tojó-I, pulyka utónevelésnél nevelő, valamint befejező táp állati fehérje eredetű anyagok a laborvizsgálati kimutatási határértéket nem érhetik el. Az igénylő köteles a baromfiállományok nevelési ideje alatt – a letelepítés/átminősítés és a vágás közötti időszakban – egy alkalommal ilyen irányú vizsgálatot végeztetni akkreditált laboratóriumban, az állatállományt felügyelő, kezelő állatorvos által célzottan vett takarmány mintából. A laboratóriumi vizsgálat dokumentuma a takarmánygyártótól is beszerezhető, ebben az esetben a takarmánygyártó nyilatkozik az igénylő által vásárolt takarmány mennyiségéről és a vásárlás időpontjáról.”

(2) Az R. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben az állomány egy része vagy egésze a (3) bekezdés szerinti takarmányvizsgálatot megelőzően – amely időpont a takarmányvizsgálati jegyzőkönyv adattartalmától függően a takarmány gyártási ideje, a mintavétel időpontja, a takarmányvizsgálat időpontja vagy a jegyzőkönyv kiállításának időpontja lehet – vágásra kerül, úgy a támogatás alapját képező állategység kiszámítása során a letelepített vagy átminősített állatlétszámból le kell vonni levágott állatok számát.”

15. § Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás mértéke:
a) növendék csirke (vágócsirke) esetén 2 575,00 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 1 367,00 Ft állategységenként,
c) házityúk esetén 1 856,00 Ft állategységenként,
d) pecsenyeliba esetén 3 226,58 Ft állategységenként,
e) növendék liba esetén 5 436,92 Ft állategységenként,
f) fiatal liba esetén 2 601,90 Ft állategységenként,
g) hízott liba esetén 1 497,62 Ft állategységenként,
h) pecsenyekacsa esetén 622,44 Ft állategységenként,
i) növendék kacsa esetén 2 332,99 Ft állategységenként,
j) hízott kacsa esetén 784,93 Ft állategységenként,
k) növendék pulyka esetén 6 134,00 Ft állategységenként.”

16. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 4. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

17. § Az R. a következő 9. §-sal egészül ki

9. § E rendeletnek a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 68/2011. (VII. 14.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított 1. § (1), (4), (6)–(10) bekezdését, 2. § (2) bekezdés d) pontját és (5) bekezdés e) pontját, (6)–(9) bekezdését, a 3. § (2) és (5) bekezdését, 4. § (2) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6. § (2) és (5) bekezdését, 7. § (2) bekezdését, valamint 1., 4. és 5. számú mellékleteit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, továbbá a 2. § (10) bekezdését az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

18. § Hatályát veszti az R. 2. § (10) bekezdése.

19. § A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 21. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A kifizetési kérelem esetén a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos építési normagyűjteményt kell figyelembe venni. Ha az építési normagyűjtemény nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor első olyan a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően hatályos építési normagyűjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt.”

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 68/2011. (VII. 14.) VM rendelethez

Az állategység számítás módja

 

A

B

1

Baromfi megnevezése

Váltószám (ÁE/állat)

2

növendék csirke (vágócsirke)

0,0017

3

szabadtartásos csirke és gyöngyös

0,0017

4

házi tyúk

0,0200

5

pecsenyeliba

0,0050

6

növendék liba

0,0050

7

fiatal liba

0,0050

8

hízott liba

0,0067

9

pecsenyekacsa

0,0020

10

növendék kacsa

0,0033

11

hízott kacsa

0,0033

12

növendék pulyka

0,0067

2. melléklet a 68/2011. (VII. 14.) VM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma és a csatolandó mellékletek a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján
1. Az ügyfél azonosító-adatai.
1.1. regisztrációs szám.
2. Támogatás jogcíme.
2.1. Tartási hely azonosító(k).
2.2. Az igényelt támogatás adatai: a támogatás jogcíme, a baromfi megnevezése, a támogatás alapja (db), az igényelt mennyiség (ÁE), az igényelt támogatás összege (Ft) támogatási igény összesen (Ft).
3. Az igénylő nyilatkozata arról, hogy
3.1. csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó;
3.2. nincs adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozása;
3.3. az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, BÉSZ, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja, amely nyitott tagsággal működik;
3.4. a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által működtetett Tenyészet Információs Rendszerben és Baromfi Információs Rendszerben részt vesz;
3.5. megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek;
3.6. hozzájárul ahhoz, hogy a támogatásra való jogosultság ellenőrzése és a támogatás folyósítása érdekében a szükséges mértékig és időtartamban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, valamint azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár Rt. az általa közölt adatokat felhasználja;
3.7. a kérelem benyújtásakor agrár- vagy agrár-vidékfejlesztési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezik;
3.8. a támogatási kérelmében megjelölt állatjóléti tevékenységeket a támogatási kérelem benyújtásától számított legalább öt éven át folytatja;
3.9. a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek;
3.10. tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni és e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
4. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása.
5. Az állatállományt felügyelő vagy kezelő állatorvos igazolása arról, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény megalapozott.
6. Keltezés, állatállományt felügyelő/kezelő állatorvos aláírása.
7. Mellékletek:
7.1. A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolása – bűnügyi személyes adat közlésének kivételével – a 2. § (2) bekezdés d) pontjában előírt feltételek teljesítéséről.
7.2. A termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, az adott termékpályán működő terméktanács vagy szakmai szervezet tárgyévre vonatkozó tagsági igazolása.
7.3. Takarmány nem kívánatos anyagtartalmának ellenőrzése esetén a 3. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
7.4. Mechanikai sérülés megelőzése esetén a 4. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
7.5. Kíméletes állatmozgás és szállítás biztosítása esetén az 5. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
7.6. Állati fehérje mentes takarmány használata esetén a 6. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
7.7. Ivóvíz minőségű víz biztosítása esetén a 7. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
7.8. Napos vagy előnevelt baromfi számla másolata az 1. § (5) bekezdés szerint.
7.9. Tyúknál, pulykánál átminősítésről készült bizonylat az 1. § (5) bekezdés szerint.
7.10. Szakmai Ellenőrzési Lap a 2. § (5) bekezdés szerint.
7.11. Szigorú számadású bizonylat az 1. § (5) bekezdése szerint.”

3. melléklet a 68/2011. (VII. 14.) VM rendelethez

 

A

B

C

1

Baromfi megnevezése

Időszak

Elkülönített támogatási pénzösszeg
(millió Ft)

2

növendék csirke (vágócsirke)

 

 

 

 

 

szabadtartásos csirke és gyöngyös

negyedévenként

475,00

3

 

I. negyedév

60,00

4

házi tyúk

II. negyedév

62,50

5

 

III. negyedév

75,00

6

 

IV. negyedév

52,50

7

pecsenyeliba

I. negyedév

130,40

8

növendék liba

9

fiatal liba

10

hízott liba

II. negyedév

180,65

pecsenyekacsa

III. negyedév

240,00

hízott liba

IV. negyedév

251,95

11

növendék pulyka

negyedévenként

261,75

12

Összesen:

 

4000,00

4. melléklet a 68/2011. (VII. 14.) VM rendelethez

A szakmai ellenőrzési lap adattartalma és a csatolandó mellékletek a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján

1.

Kérelmező azonosító adatai.

1.1.

regisztrációs szám.

 

 

2.

Tenyészetkód.

 

 

3.

Tartási hely azonosító.

 

 

4.

A támogatott baromfi megnevezése.

 

 

5.

Támogatási jogcímek, állategység.

 

 

6.

A kérelemben igényelt támogatás összege (Ft).

 

 

7.

Napos vagy előnevelt baromfi beszerzés

7.1.

napos vagy előnevelt baromfi megnevezése,

7.2.

keltető/szállító neve, címe,

7.3.

tenyészetkód,

7.4

átvétel ideje, átvett darabszáma.

 

 

8.

Vágás vagy tömésre való kihelyezés, eladás

8.1.

baromfiféle megnevezése,

8.2.

átvevő neve, címe,

8.3.

tenyészetkód,

8.4.

átadás ideje, átvett darabszám.

 

 

9.

Keltezés, kérelmező aláírása.

 

 

10.

A Baromfi Termék Tanács javaslata a kérelem szakmailag történő áttekintéséről, elfogadásáról, részbeni elfogadásáról, elutasításáról, az elutasítás indokolásával.

 

 

11.

Keltezés, Baromfi Termék Tanács cégszerű aláírása.

 

 

12.

Mellékletek:

12.1.

a napos- és előnevelt baromfi vételéről szóló számlamásolatok,

12.2.

a korosbításról szóló, vagy saját üzembe történő napos állat telepítése esetén az arról kiállított bizonylatok.

1

A rendelet a 20. § alapján hatályát vesztette 2011. július 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére