• Tartalom

7/2011. (III. 9.) BM rendelet

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről1

2012.03.02.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszter, 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)2 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. melléklet 14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból

a)3 a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására 3200 millió forint, továbbá

b)4 iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására 2300 millió forint

használható fel.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi feladatokat ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása támogatható:

a) bölcsődei nevelés (a 10 000 fő feletti településeken lévő intézmények esetében),

b) óvodai nevelés,

c) nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás,

d) pedagógiai szakszolgálat,

e) szociális étkeztetés, családsegítés.

(3) Pályázó az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében az intézményi társulás székhely önkormányzata vagy a többcélú kistérségi társulás, az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetében a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás.

(4) A központosított előirányzatból származó támogatás (a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán áfa-levonási joga nincs.

(5) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(6) A pályázat benyújtása előtt megkezdett infrastrukturális fejlesztéshez támogatás nem nyújtható. A pályázó a pályázatban megjelölt célokra más hazai vagy uniós pályázatból támogatásban nem részesülhet.

(7) Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében a Rendeletben rögzített célok tekintetében már részesült támogatásban.

(8) Egy pályázó az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti célra is benyújthat egyidejűleg pályázatot, azonban az igényelhető támogatás maximális összege összességében nem haladhatja meg a költségvetési törvény 5. melléklet 14. pontjában meghatározott maximálisan igényelhető támogatás összegét.

(9) A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a,

b) az a) pontba nem tartozó településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a.

(10) Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 10%-át.

2. Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

2. § (1) Az 1. § (2) bekezdése szerinti feladatot, feladatokat ellátó intézmények esetében a támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és e feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot ellátó intézmény esetében kapacitásbővítésre is igényelhető. Óvodai kapacitásbővítés nem történhet a már meglévő funkcionális helyiségek rovására.

(2) Óvodai nevelést, általános iskolai oktatást ellátó intézmény fejlesztését, felújítását célzó pályázat esetében a pályázat benyújtásának feltétele, hogy

a) a fejleszteni kívánt intézmény után a Többcélú kistérségi társulás a költségvetési törvény 8. melléklet, III. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, 2.2.1. Közoktatási intézményi feladatok szerinti támogatásban részesül, valamint

b) a pályázó rendelkezik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 105. §-a szerinti közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel településenkénti bontásban.

(3) Nem nyújtható támogatás

a) intézmény udvarának kialakítására, átalakítására és felújítására,

b) kerítés építésére és javítására,

c) játszótéri eszközök beszerzésére,

d) taneszköz- vagy tornatermi eszközbeszerzésre,

e) konyhai eszközök beszerzésére a szociális étkeztetési feladatot ellátó intézmények kivételével és

f) számítástechnikai eszközök beszerzésére.

3. § (1) A támogatás összegének meghatározása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

a) az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek, bölcsődei, óvodai és általános iskolai feladatok esetében gyermek- és tanulólétszám alakulása, a férőhelyhiány miatt elutasított gyermekek száma, működtetési költségek és azok alakulása,

b) a bölcsődébe, óvodába és általános iskolába más településről bejáró gyermekek száma, ezen belül az óvoda és általános iskola esetében a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók száma,

c) a feladatellátásban részt vevő települések száma és azok lakosságszáma.

(2) Az elbírálásnál előnyben részesül az a pályázat,

a) amely az intézmény fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások megvalósítását szolgálja,

aa) amely energia felhasználás és termeléskorszerűsítést is tartalmaz,

ab) ahol a fejlesztés nyílászárócserét és hőszigetelés korszerűsítését is tartalmaz,

b) amely a vis maior támogatásból el nem ismert fejlesztésre kívánja felhasználni a támogatást, vagy

c) bölcsődei feladat esetében, amely 10 000 és 50 000 fő lakosságszám közötti települési önkormányzat területén működő intézmény infrastrukturális fejlesztését szolgálja,

d) óvodai és általános iskolai feladatokat ellátó intézmények fejlesztése esetén

da) amely esetében a megvalósítandó célok összhangban vannak az önkormányzati vagy a kistérségi intézkedési tervvel, különös tekintettel az esélyegyenlőségi szempontokra,

db) amely esetében a pályázó egységes óvoda-bölcsőde intézmény, vagy az általa fenntartott közoktatási intézmény – 2000 fő vagy az alatti településen működő – egységes óvodai-bölcsődei feladatot ellátó intézményegységének fejlesztését kívánja megvalósítani,

dc) amely esetében a pályázó többcélú, közös igazgatású intézmény fejlesztését kívánja megvalósítani,

dd) amely községi vagy nagyközségi óvodai nevelési vagy általános iskolai feladatot ellátó intézmény feladatellátási helye infrastrukturális fejlesztésének megvalósítását szolgálja, vagy

de) amely igazoltan a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek növekvő beóvodázási aránya, illetve száma miatt kialakult férőhelyhiány megszüntetését célozza, és az infrastrukturális fejlesztés eredményeként biztosítható valamennyi, a települési önkormányzat (társulás esetén a társulás) területén élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 3 éves korától történő óvodáztatásának tárgyi és intézményi feltétele.

4. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell

a) az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapot – amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális fejlesztés célonkénti részletezése – és a 3. melléklet szerinti összesítőt,

b) bölcsődei nevelést, családsegítést, szociális étkeztetést ellátó intézmény esetében a működési engedély hitelesített másolatát,

c) óvodai nevelést, általános iskolai oktatást ellátó intézmény fejlesztése esetén a közoktatási intézmény egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratát, amely tartalmazza az intézménybe felvehető maximális gyermek- vagy tanulólétszámot,

d) óvodai nevelést, általános iskolai oktatást ellátó intézmény fejlesztése esetén elektronikus formában az önkormányzati vagy a kistérségi közoktatási intézkedési tervet,

e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – helyi önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója,

f) a pályázó intézményi társulás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat képviselő-testületének határozatát, többcélú kistérségi társulás esetén a társulási tanács határozatát, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletébe, többcélú kistérségi társulás esetén a társulási tanács határozatába foglalt felhatalmazás alapján a polgármester vagy az elnök nyilatkozatát a szükséges önerő biztosításáról és összegéről,

g) a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői költségvetést és

h) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett épületről, épületrészről készített fénykép-dokumentációt.

(2) A pályázati adatlapon a pályázónak az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényt külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.

3. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

5. § (1) A költségvetési törvény 5. melléklet 14. b) pontja szerinti támogatás a helyi önkormányzat tulajdonában, továbbá a többcélú kistérségi társulás a tulajdonában vagy fenntartásában lévő sportlétesítmény fejlesztésére, felújítására, akadálymentesítésre, eszközbeszerzésre igényelhető.

(2) Egy pályázó legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat.

(3) A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó helyi önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás rendelkezzen a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti helyi sportfejlesztési koncepcióval.

6. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell

a) a 2. melléklet szerinti pályázati adatlapot, amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális fejlesztés célonkénti részletezése és a 3. melléklet szerinti összesítőt,

b) elektronikus formában az adott sportlétesítmény fejlesztésének, felújításának indokoltságát, hasznosítására vonatkozó elképzeléseit,

c) 10 000 fő lakosságszám feletti önkormányzatok esetében a helyi önkormányzat rendeletét, 10 000 fő lakosságszám alatti önkormányzat esetében a helyi önkormányzat határozatát, többcélú kistérségi társulás esetében társulási tanácsi határozatot, mely tartalmazza a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat, kötelezettségeket, valamint a költségvetéséből a sportra fordítandó összeget,

d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére,

e) ingatlanfejlesztés esetén a fejleszteni kívánt ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy e-hiteles tulajdoni lapjának másolatát,

f) amennyiben a fejleszteni kívánt önkormányzati tulajdonú létesítmény többcélú kistérségi társulás fenntartásában van, úgy a tulajdonos önkormányzat beleegyező nyilatkozatát vagy a bérleti szerződés hitelesített másolatát,

g) a pályázó helyi önkormányzat esetén az önkormányzat képviselő-testületének határozatát, többcélú kistérségi társulás esetén a társulási tanács határozatát, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletébe, többcélú kistérségi társulás esetén a társulási tanács határozatába foglalt felhatalmazás alapján a polgármester vagy az elnök nyilatkozatát a szükséges önerő biztosításáról és összegéről,

h) a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői költségvetést, valamint

i) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett létesítményről készített fénykép-dokumentációt.

(2) A pályázati adatlapon a pályázónak az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényeket külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.

7. § Az elbírálásnál előnyben részesül az a pályázat,

a) amely esetében a sportlétesítmény felújítási programban vállaltak alapján

aa) több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá a sportlétesítmény,

ab) a sportlétesítmény több sportág befogadására válik alkalmassá,

ac) megvalósul az építészeti és kommunikációs akadálymentesítés,

b) amely lehetővé teszi, hogy az e pályázati támogatásból megvalósuló létesítményfejlesztéssel érintett sportlétesítmény vonatkozásában az adott önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás által fenntartott nevelési-oktatási intézmények gyermekei, tanulói is rendszeresen használhassák a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport és az iskolai szabadidősport megvalósulását.

4. Pályázati eljárás

8. § (1) A pályázónak 2011. április 1-jéig kell a pályázati adatlapokat az ebr42 információs rendszerben (http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat/) rögzíteni, és

a) a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázat esetén az önkormányzati vagy a kistérségi intézkedési tervet, az iskolai vagy utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése esetén a sportlétesítmény fejlesztési programját elektronikus úton,

b) a pályázati dokumentációt papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban

a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtani. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 7 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra vagy módosításra hívja fel a pályázót. Ha a pályázó a felhívásnak 7 napon belül nem tesz eleget, az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése alapján jár el.

(3) A felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igazgatóság 2011. április 26-áig postai úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

(4) Az Igazgatóság az (1) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumokat elektronikusan 2011. április 5-éig továbbítja a miniszter részére.

(5) A miniszter a pályázati adatlapon rögzített adatokat és az (1) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumokat elektronikus úton az oktatásért, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter részére 2011. április 7-éig továbbítja. Az oktatásért, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter a pályázatokkal kapcsolatban kialakított szakmai álláspontját a miniszter által meghatározott formában elektronikus úton 2011. április 26-áig küldi meg a miniszter részére.

9. § (1)5

(2) A miniszter – a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a pályázó által felállított rangsor figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult. A miniszter döntésével kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

(3) A támogatásban részesített pályázók (a továbbiakban: kedvezményezett) körét a miniszter a Kormányzati Portálon nyilvánosságra hozza. A támogatásban nem részesült pályázók az elutasítás indokáról értesítést kapnak.

10. § (1)6 A támogatás feltétele a támogatási szerződés megkötése, amelyet támogatási célonként a miniszter 2011. augusztus 31-éig, a (3) bekezdés szerinti döntés esetében a döntés közlésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2011. december 15-éig köt meg a kedvezményezettel. E határidő kedvezményezettnek felróható okból történő elmulasztása jogvesztő.

(2)7 A támogatási szerződés módosítására egy alkalommal van lehetőség – kivéve a 16/A. § szerinti esetet –, azonban a támogatási összeg, valamint a támogatás intenzitása nem nőhet, a felhasználás végső határideje nem változhat.

(3)8 A miniszter jogosult – a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban – a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére 2011. november 30-áig új döntést hozni.

5. A támogatás folyósítása

11. § (1)9 A 2011. augusztus 15-éig hozott döntések esetében a támogatási összeg folyósítása a 2011. évben két részletben történik:

a) a támogatás 30%-a a támogatási szerződés megkötését követő 10 napon belül előlegként kerül folyósításra,

b) a fennmaradó támogatási összeg folyósítása a beruházás kivitelezőjével kötött szerződés miniszterhez történő benyújtását követő 10 napon belül, a támogatási intenzitás figyelembevétele mellett történik. Amennyiben egy projekten belül több kivitelezővel történik írásos kötelezettségvállalás, abban az esetben a beruházás teljes költségét lefedő kötelezettségvállalásokat egyidejűleg szükséges megküldeni a miniszter részére.

(2)10 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeg folyósításának feltétele, hogy a kedvezményezett a beruházás kivitelezőjével kötött szerződést, annak megkötését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2011. december 15-éig, vagy a közbeszerzési eljárás megindítását igazoló dokumentumokat legkésőbb 2011. december 15-éig megküldi a miniszter részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) Ha a benyújtott kivitelezői szerződésben a beruházás összköltsége a támogatási szerződésben szereplő beruházási összköltséghez képest alacsonyabb, a kifizethető támogatási összeget – figyelembe véve a már folyósított előleget is – a beruházási összköltség csökkenésével arányosan csökkenteni kell.

(4a)11 A 10. § (3) bekezdése szerinti döntések esetében a támogatás folyósítása egy összegben, a szerződéskötést követő 10 napon belül történik.

(5)12 A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.

12. § Amennyiben a kedvezményezett a 11. § (2) bekezdése szerint az aláírt kivitelezői szerződést 2011. november 30-ig nem küldi meg a miniszter részére, úgy a 11. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előleget 30 napon belül vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe.

6. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai

13. § (1) A támogatás felett a kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezetni.

14. § A támogatás felhasználásának végső határideje 2012. június 30. Az e határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

15. § (1) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. július 30-ig szakmai és pénzügyi beszámolót küld a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

16. § A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított 10 évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. A támogatással létrehozott vagyon kérelemre csak a miniszter jóváhagyásával idegeníthető el. A kedvezményezettnek a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti 5 éves rendeltetésszerű hasznosítást biztosítani kell.

16/A. §13 A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy a fenntartónak a támogatási célnak megfelelő, a beruházás megvalósítását követő 5 éves rendeltetésszerű használatot biztosítania kell.

7. A támogatás felhasználásának ellenőrzése

17. § (1) A támogatás felhasználását – beleértve a vállalt célok megvalósítását – a miniszter és a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik.

(2) A kedvezményezett köteles az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni, mely során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

8. Záró rendelkezés

18. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §14 E rendeletnek az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2011. (VII. 27.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított 1. § (1) bekezdését, 9. § (1) bekezdését, 10. § (1) és (2) bekezdését, valamint 16/A. §-át a Módosító Rendelet hatálybalépésekor15 már meghirdetett pályázatokra és megkötött támogatási szerződésekre is alkalmazni kell.

1. melléklet a 7/2011. (III. 9.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

 


I. Pályázati adatlap

a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására

1M04671_1

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:

 

 

Az intézmény neve:

 

 

Intézmény címe:

 

 

Intézmény OM azonosítója:

 

 

Intézmény feladatellátási helyeinek száma

 Intézményi társulás által fenntartott intézmény esetében a társulásban részt vevő önkormányzatok felsorolása

Sorszám

Önkormányzat neve:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

A táblázat további sorokkal bővíthetőIntézmény által ellátott feladatok

Sorszám

Feladat megnevezése

Ellátott feladat jelölése

1.

Bölcsődei ellátás

 

2.

Óvodai nevelés

 

3.

Általános iskolai nevelés, oktatás

 

4.

Pedagógiai szakszolgáti feladatok:

 

a)

Logopédia

 

b)

Gyógytestnevelés

 

c)

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

 

d)

Fejlesztő felkészítés

 

e)

Nevelési tanácsadás

 

f)

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

 

5.

Szociális étkeztetés

 

6.

Családsegítés

 Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Intézményi létszámadatok:

Bölcsődei ellátás

Év

Bölcsődések száma

Más településről bejáró gyermekek száma

Férőhely hiányában elutasítottak száma

2007.

 

 

 

2008.

 

 

 

2009.

 

 

 

2010.

 

 

 

2011.

 

 

 Óvodai nevelés

Nevelési
év

Óvodások száma

Hátrányos helyzetű gyermekek száma

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

Más településről bejáró gyermekek száma

Más településről bejáró, hátrányos helyzetű gyermekek száma

Más településről bejáró, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

Óvodai csoportok száma

Férőhely hiányában elutasítottak száma

2007/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2008/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 Általános iskolai nevelés, oktatás

Tanév

Általános iskolás tanulók száma

Hátrányos helyzetű tanulók száma

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma

Más településről bejáró tanulók száma

Más településről bejáró, hátrányos helyzetű tanulók száma

Más településről bejáró, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma

Osztályok száma

Férőhely hiányában elutasítottak száma

2007/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2008/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 Pedagógiai szakszolgálati ellátás

Év

Logopédiai ellátásban részesülők száma

Gyógytestnevelésben részesülők száma

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás ellátásban részesülők száma

Fejlesztő felkészítésben részesülők száma

Nevelési tanácsadás esetében a terápiás gondozásban részesülők száma

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásban részesülők száma

2007.

 

 

 

 

 

 

2008.

 

 

 

 

 

 

2009.

 

 

 

 

 

 

2010.

 

 

 

 

 

 

2011.

 

 

 

 

 

 Szociális étkeztetés, családsegítés

Év

Szociális étkeztetésben ellátottak száma

Családsegítés - érintett lakosságszám szerinti mutató

2007.

 

 

2008.

 

 

2009.

 

 

2010.

 

 

2011.

 

 

Éves költségvetési törvények, azonos célú normatív hozzájárulásának igénybevételi szabályai alapján elszámolt mutató


Intézményben foglalkoztatottak száma, kiadások alakulása

Év

Intézményben foglalkoztatottak
száma

Személyi kiadások (bér+járulék)

Dologi kiadások

Kiadások összesen

2007.

 

 

 

 

2008.

 

 

 

 

2009.

 

 

 

 

2010.

 

 

 

 

2011.

 

 

 

 Az intézmény fejleszteni kívánt feladatellátási helyének/helyeinek megnevezése
(fejlesztési hely szerinti önkormányzat és a feladatellátási hely neve):

Sorszám

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

A táblázat további sorokkal bővíthető (maximum 10 feladatellátási hely rögzíthető)


A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

1M04671_11

Sorszám

Feladatellátási hely szerinti
önkormányzat

Feladatellátási helyen
ellátott feladatok

Megvalósítandó cél megnevezése

Igényelt támogatás
(Ft)

Vállalandó önerő
minimális mértéke (Ft)

Építéssel járó célok bemutatása

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 


A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát - nyílászáró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. -, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges - pl. ágy, asztal, szék darabszámát jelölve)


1M04671_12

Építési célra igényelt támogatás összesen

Ft

Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen

Ft

Igényelt támogatás összesen:

Ft

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

 

Minimálisan vállalandó önerő összege:

Ft

Vállalt önerő összege:

Ft

Beruházás összköltsége:

Ft


Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása (2013. évig bezárólag):

A pályázati támogatást kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó, 2010. évi vis maior támogatásból el nem ismert fejlesztési célt tartalmaz (igen/nem):

 

Fejlesztési céllal érintett 2010. évi vis maior pályázat igénylésazonosítója:

 


Kelt: ……………

P.H.

 

..............................................................................

………………………………………………

 

jegyző/munkaszervezet vezetője

polgármester/elnök

2. melléklet a 7/2011. (III. 9.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

 


II. Pályázati adatlap

az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására

1M04673_1

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:

 

Sportlétesítmény neve:

 

Sportlétesítmény címe:

 

Sportlétesítmény típusa:

 

A sportlétesítmény a pályázó tulajdonában van (igen/nem):

 

Sportlétesítmény mely önkormányzat tulajdonában van:

 

A sportlétesítmény a pályázó fenntartásában van (igen/nem):

 

Sportlétesítmény fenntartójának neve:

 

Sportlétesítmény területe:

 

Sportlétesítmény befogadóképessége (maximális nézőszám):

 A sportlétesítmény kihasználtságával kapcsolatos adatok:

Évek

Sportlétesítmény igénybevevők havi átlagos száma (fő)

2009.

 

2010.

 

2011.

 

A sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá (igen/nem):

 

 

A sportlétesítmény több sportág befogadására válik alkalmassá (igen/nem):

 

 

A fejlesztés során megvalósul az építészeti, illetve kommunikációs akadálymentesítés (igen/nem):

 

 

Sorszám

A sportlétesítmény mely sportágaknak ad helyet -
sportágak felsorolása

1.

 

2.

 

A táblázat további sorokkal bővíthető


A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:
1M04673_5

Sorszám

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

Megvalósítandó cél
megnevezése

Igényelt támogatás (Ft)

Vállalandó önerő
minimális mértéke (Ft)

Építéssel járó célok bemutatása

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges)


1M04673_6

Építési célra igényelt támogatás összesen

Ft

Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen

Ft

Igényelt támogatás összesen:

Ft

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

 

Minimálisan vállalandó önerő összege:

Ft

Vállalt önerő összege:

Ft

Beruházás összköltsége:

FtIgényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása:Kelt: ……………

P.H.

 

..............................................................................

………………………………………………

 

jegyző/munkaszervezet vezetője

polgármester/elnök

3. melléklet a 7/2011. (III. 9.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

 


Összesítő adatlap

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázathoz

1M04674_1

Önkormányzat/Társulás neve:

 

Polgármester /Elnök neve:

 

Önkormányzat/Társulás címe:

 

KSH kódja:

 

Kapcsolattartó neve:

 

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

Kapcsolattartó e-mail címe:

 Összesítő

1M04674_2

Sorszám

Támogatás célja

Igényelt támogatás
(forintban)

I.

A társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására igényelt támogatás

 

II.

Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására igényelt támogatás

 

Igényelt támogatás összesen:

 

Vállalt önrész összesen:

 A pályázó nyilatkozik, hogy a pályázatban megjelölt célokra más hazai vagy uniós pályázatból támogatásban nem részesült.

Csatolandó dokumentumok:

1. Bölcsődei ellátást, szociális étkeztetés, családsegítést ellátó intézmény fejlesztése esetén a működési engedély hitelesített másolata
2. Óvodai, általános iskola feladatot ellátó intézmény esetén az intézmény alapító okiratának hitelesített másolata
3. A Pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően hasznosítja, az intézményt 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.
4. Képviselő-testület/társulási tanács határozata az önerő biztosításáról és összegéről
5. Elektronikus formátumban a kistérségi/önkormányzati közoktatási intézkedési terv
6. Elektronikus formátumban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-a szerinti közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv
7. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés esetén az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, költségvetési rendelet vagy határozat kivonata, mely tartalmazza a sportra fordítandó összeget, beleegyező nyilatkozat vagy bérleti szerződés hiteles másolata, elektronikus formátumban a sportlétesítmény fejlesztési programja
8. Fényképes dokumentáció
9. Árajánlat, vagy tervezői költségvetés


Kelt: ……………

1M04674_3

P.H.

 

..............................................................................

………………………………………………

 

jegyző/munkaszervezet vezetője

polgármester/elnök

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 56. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 25/2011. (VII. 27.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 40/2011. (XI. 22.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 40/2011. (XI. 22.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 9. § (1) bekezdését a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 10. § (1) bekezdése a 40/2011. (XI. 22.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 10. § (2) bekezdése a 25/2011. (VII. 27.) BM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 10. § (3) bekezdése a 40/2011. (XI. 22.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 40/2011. (XI. 22.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 11. § (2) bekezdése a 40/2011. (XI. 22.) BM rendelet 2. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 11. § (4a) bekezdését a 40/2011. (XI. 22.) BM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

12

A 11. § (5) bekezdése a 25/2011. (VII. 27.) BM rendelet 4. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A hatálybalépés időpontja 2011. július 28.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére