• Tartalom

7/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet

7/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet

a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről1

2011.08.31.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a hitelintézetre, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra (a továbbiakban együtt: hitelintézet) és az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepére (a továbbiakban: fióktelep) terjed ki.

(2) A hitelintézet és a fióktelep (a továbbiakban: adatszolgáltató) az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(3) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.

(4) A hitelintézet a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.

(5) A fióktelep a működése megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.

2. § Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentését a mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában köteles elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni. A felügyeleti jelentés összeállításához a Felügyelet időbélyegzővel ellátott módszertani útmutatót tesz közzé a Felügyelet honlapján.

3. § (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban: elektronikus úton) a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Program rendszerén (a továbbiakban: KAP) keresztül kell teljesíteni. Ez alól kivételt képez a termékismertetőre vonatkozó eseti jelentés (melléklet 9HA–9HS, F9HA–F9HS táblák), amelyet a Felügyelet Elektronikus Rendszere hitelesített Adatok fogadásához (a továbbiakban: ERA) rendszeren keresztül kell teljesíteni.

(2) A Felügyelet az adatfogadó rendszerén keresztül (a feltöltött küldemény jogosultsági, az előre definiált ellenőrző szabályok teljesülésének és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében) a beküldéstől számított 24 órán belül (a küldeményazonosító számot is tartalmazó) automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén pedig a KAP rendszerben „feldolgozott”, az ERA rendszerben „publikálásra vár” üzenetet kap az adatszolgáltató a Felügyelettől.

A „feldolgozott”, illetve a „publikálásra vár” üzenet tekintendő a teljesítés elfogadásáról szóló tájékoztatásának.

(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

4. § (1) Az adatszolgáltató

a) a napi jelentést a beszámolás napját követő 2. munkanapig,

b) az előkészített napi jelentést – a Felügyelet felhívása alapján – a beszámolás napját követő munkanapon 11 óráig,

c) a havi jelentést a beszámolás napját követő hónap 15. munkanapjáig,

d) a negyedéves jelentést a beszámolás napját követő hónap 20. munkanapjáig,

e) az évenkénti jelentést – a (2), (3) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével – a negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt,

f) az adatszolgáltató törzsadatairól (KTA táblákban szereplő adatok) szóló, tárgyév június 30-i állapotot tükröző rendszeres jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg a tárgynegyedévet követő hónap 20. munkanapjáig, az időközi változások miatti törzsadatjelentést a változást követő 15 munkanapon belül, a pénzügyi közvetítők bejelentésére vonatkozó jelentést a változást követő 5 munkanapon belül

elektronikus úton köteles a Felügyelet részére megküldeni.

A beszámolás napja az adott időszak utolsó munkanapja.

(2) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet az összevont alapú jelentését negyedévente

a) a tárgynegyedévről a tárgynegyedév utolsó napját követő 40 munkanapon belül,

b) a tárgy (üzleti) évről – amely a december 31-i auditált éves beszámoló alapulvételével készül – legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig

elektronikus úton köteles a Felügyelet részére megküldeni.

(3) Az adatszolgáltatónak az éves beszámoló alapján készített auditált mérlegadatokat és eredménykimutatást tartalmazó felügyeleti jelentéseket, valamint a cégszerű aláírással ellátott éves beszámolót a jogszabályban meghatározottak szerinti könyvvizsgálói záradékkal és jelentésekkel, az üzleti jelentést, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozattal együtt magyar nyelven, az adatszolgáltató elektronikus aláírásával, elektronikus úton, a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig kell eljuttatnia a Felügyelet részére.

(4) A hitelintézetnek az évközi auditálást követően az auditált számviteli beszámoló alapján készített felügyeleti mérleget, eredménykimutatást a könyvvizsgálói záradékkal együtt magyar nyelven, az adatszolgáltató intézmény elektronikus aláírásával, elektronikus úton, a könyvvizsgálói jelentés dátumát követő 15 munkanapon belül kell eljuttatnia a Felügyelet részére.

(5) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a Felügyeletnek küldendő negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egy időben, a tárgynegyedévet követő hónap 20. munkanapjáig, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban külön korrekciós tételként – köteles elektronikus úton eljuttatni a Felügyelet részére.

(6) Az adatszolgáltató a termékismertetőre vonatkozó eseti jelentést (melléklet 9HA–9HS, F9HA–F9HS táblák) az adatokban történő változás érvényessége kezdőnapját megelőző munkanap 20 óráig köteles a Felügyelet részére megküldeni.

5. § Ez a rendelet 2011. augusztus 31-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2011. augusztus hónapra vonatkozó jelentés elkészítésekor kell alkalmazni.

Melléklet a 7/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelethez

1

A rendeletet a 19/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére