• Tartalom

79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet

79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás részletes feltételeiről1

2013.12.22.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. állat: a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerint;

2. állattartó: a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott személy;

3.2 elektronikus egyedi jelölőeszköz: a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004 EK tanácsi rendelet Mellékletének A.3. szakasz a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által engedélyezett és közzétett elektronikus füljelző;

4. juh ENAR-szám: a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározottak szerint;

5. kecske ENAR-szám: a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározottak szerint;

6. támogatási időszak: 2010. január 1-től 2014. december 31-ig tartó időszak.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai alkalmazandók.

2. A támogatás tárgya, jellege és mértéke

2. § (1)3 Támogatás vehető igénybe a NÉBIH által engedélyezett és a www.enar.hu honlapon közzétett elektronikus egyedi jelölőeszközök beszerzéséhez, a beszerzés költségeinek részbeni, utólagos megtérítéséhez. E rendelet alapján az elektronikus egyedi jelölőeszköz akkor támogatható, ha az ENAR-ban az ENAR-szám alapján a kérelmező tenyészetéhez van hozzárendelve.

(2) A támogatás normatív jellegű, degresszív támogatás, amely állattartónként legfeljebb öt éven keresztül adható.

(3) A támogatás értékének felső határa a támogatási időszak alatt állattartónként 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg/év, az állatlétszámtól függetlenül.

(4) A támogatás összege elektronikus egyedi jelölőeszközönként a támogatási időszak alatt a következő:

a) 2010. évben gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után: 1,02

b) 2011. évben gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után: 0,82

c) 2012. évben gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után: 0,61

d) 2013. évben gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után: 0,40

e) 2014. évben gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után: 0,20

eurónak megfelelő forintösszeg.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Támogatást az az állattartó vehet igénybe, aki

a) juh- vagy kecsketenyészet tartója,

b) szerepel a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerben,

c) eleget tesz a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet előírásainak, és

d) rendelkezik legalább 10 db állattal.

(2) Egy adott juh vagy kecske ENAR-számon nyilvántartott elektronikus egyedi jelölőeszköz egyszer támogatható az öt éves támogatási időszak alatt.

(3) Ha az elektronikus egyedi jelölőeszköz az állat füléből kiesett, elveszett, vagy olyan mértékben károsodott, hogy az elektronikus jel nem olvasható, annak pótlására a támogatási időszak alatt legfeljebb kettő alkalommal vehető igénybe támogatás.

(4) Az ügyfél a kérelembenyújtási időszak kezdete előtt, de legkorábban a kérelem benyújtásának évét megelőző naptári évben megrendelt és legyártott, még nem támogatott elektronikus jelölőeszközök után jogosult támogatást igényelni.

4. A támogatási kérelem benyújtása

4. § (1) Támogatási kérelmet 2011. szeptember 15. és november 30. között, majd ezt követően évente február 1. és február 28., valamint augusztus 1. és augusztus 31. közötti időszakban lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon, amelynek adattartalma a következő:

a) ügyfél-azonosítási adatok (az állattartó megnevezése, cégformája, ügyfél-regisztrációs száma, kapcsolattartási címe és telefonszáma), és

b) a NÉBIH által engedélyezett elektronikus egyedi jelölőeszköz gyártási időszakára vonatkozó adatok,

c)4 a kérelmezett elektronikus egyedi jelölőeszközhöz tartozó ENAR azonosító adatok.

(2) A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

(3) Egy ügyfél egy benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be. Egyazon benyújtási időszakban benyújtott több kérelem esetén a legkorábbi postára adási idejű kérelem kerül elfogadásra, az azonos időszakban benyújtott későbbi kérelmek elutasítása mellett.

5. A támogatási kérelem elbírálása

5. § Az MVH a támogatási kérelmet a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja értelmében benyújtási sorrend alapján bírálja el.

6. Ellenőrzés

6. §5 A jogosultsági feltételek teljesítését az MVH ellenőrzi. Az MVH az ellenőrzésbe külön megállapodás alapján a NÉBIH-et is bevonhatja. A jogosultsági feltételeket az MVH a helyszínen is ellenőrizheti.

7. Jogkövetkezmények

7. § Ha az ügyfél ellenőrzése során az MVH 10%-nál nagyobb mértékben talál az ügyfél aktuális állatlétszámában elektronikus egyedi jelölőeszközzel jelölésre kötelezett egyedekhez viszonyítva jelöletlen egyedeket, az az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül, az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik és a már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlan részvétel szabályai szerint vissza kell fizetni.

8. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8/A. §6 E rendelet alapján 2014-től támogatás nem igényelhető.

9. Az Európai Unió jogának való megfelelés

9. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 31. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 47. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés 3. pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 135. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 135. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 135. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 135. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 8/A. §-t a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 28. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére