• Tartalom

85/2011. (IX. 1.) VM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról1

2011.09.02.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § E rendelet alkalmazásában:]

g) egyéni szerkezetátalakítási és -átállítási terv (a továbbiakban: Egyéni terv): a szerkezetátalakítási támogatás igénybevételéhez a kérelmező által a 2010/2011, a 2011/2012, valamint a 2012/2013 borpiaci évek alatt megvalósítandó tevékenységek összesítése,”

(2) Az R. 1. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § E rendelet alkalmazásában:]

n) támogatható területnagyság: a támogatási kérelemben, az Egyéni terven, a tulajdoni lap másolat(ok)on megjelölt, valamint az ellenőrzésen mért összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 ha területnagyságot.”

2. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adott borpiaci évre vonatkozóan az e rendelet alapján kifizethető támogatási keretösszegről az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH), amely a keretösszegről közleményt tesz közzé.”

(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szerkezetátalakítással járó bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzáció összege a támogatható területnagysággal arányos, amelynek mértéke hektáronként 1800 euró.”

3. § Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Nem igényelhető támogatás 3300 tő/ha tőszámnál alacsonyabb tőszámú ültetvényre.”

4. § Az R. 6. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A borvidéki tervet érintő jogszabályi változás következtében szükségessé váló módosítás kivételével a borvidéki terv (1) bekezdés szerinti módosításai a 2014/2015 borpiaci évtől alkalmazandók.”

5. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A támogatás igénybevételéhez a Borvidéki terv alapján Egyéni tervet kell készíteni.
(2) Egyéni tervet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki (amely) a szerkezetátalakításban részesíteni kívánt ültetvény használója.
(3) Az Egyéni tervben szerepeltetni kell a hegybíró arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az Egyéni terv megfelel a Borvidéki tervben foglaltaknak.
(4) Az Egyéni tervet a tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani egy eredeti példányban postai úton az MVH részére. Egyéni tervet benyújtani 2011. október 1. és 2011. december 15. között lehet. A benyújtás időpontjának az Egyéni terv postára adásának napja minősül.
(5) Egyéni tervet kizárólag érvényes telepítési engedély birtokában lehet benyújtani.
(6) A tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása magában foglalja az ültetési munkák elvégzését, továbbá a teljes körű támrendszer létesítést.
(7) A tevékenység két egymást követő borpiaci év alatt történő végrehajtása esetén az első borpiaci évben kell megvalósítani az ültetési munkálatokat. Az első borpiaci évben támrendszer létesítésére támogatás nem igényelhető. A második borpiaci évben kell megvalósítani a teljes körű támrendszer létesítést, valamint az előző évben nem megeredt vagy elpusztult tövek teljes körű pótlását. A második borpiaci évben a beállottságnak el kell érnie a 95%-ot.
(8) Egy kérelmező kizárólag egy Egyéni tervet nyújthat be.”

6. § Az R. 8. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Egyéni terv benyújtásának feltételei
8. § (1) Az Egyéni tervet az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény szerinti nyomtatványon kell benyújtani. Az Egyéni terv az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a kérelmező azonosításához szükséges adatok (regisztrációs szám, név, cím, kapcsolattartási információk);
b) a tevékenység megjelölése;
c) a tevékenységgel érintett ültetvény részletezése (borvidék, helység, helyrajzi szám, a helyrajzi számhoz tartozó telepítési engedély száma, a tevékenységgel érintett területnagyság);
d) a tevékenység végrehajtása során elvégezni tervezett műveletek megnevezése borpiaci évenként;
e) a VINGIS térkép igénylőlap kódja;
f) a terület lejtésének mértéke.
(2) Az Egyéni tervhez csatolni kell:
a) valamennyi földtulajdonosnak a 4. számú melléklet szerinti, vagy azzal megegyező adattartalmú, 2011. július 31-e után kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátalakításhoz hozzájárul,
b) haszonélvezeti, özvegyi, vagy végrehajtási joggal terhelt terület esetében valamennyi haszonélvezeti, özvegyi joggal rendelkező személy, vagy végrehajtási jog jogosultjának a 4. számú melléklet szerinti, vagy azzal megegyező adattartalmú, 2011. július 31-e után kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátalakításhoz hozzájárul.
(3) A hegybíró az Egyéni terv ellenjegyzésével egyidejűleg az Egyéni tervben megjelölt terület(ek) vonatkozásában elektronikus úton megküldi a Földmérési és Távérzékelési Intézet részére a VINGIS térkép igénylőlap adatait.”

7. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § Nem igényelhető támogatás az olyan ültetvényre,
a) amelynek telepítését a 2010/2011 borpiaci évet megelőzően kezdték meg,
b) amelyre vonatkozóan az Egyéni terv benyújtását megelőző 10 borpiaci éven belül a 4. § (1) bekezdésében meghatározott támogatást vettek igénybe,
c) amelyre vonatkozóan nemzeti forrásból finanszírozott telepítési támogatást vettek igénybe és az ültetvény telepítése 2000. január 1-jét követően történt,
d) amely termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen van,
e) amely nem borvidékbe sorolt településen fekszik,
f) amely nem minősül az 1. § j) pontja szerinti ültetvénynek,
g) amelyet nem érvényes vagy hatályos telepítési engedély alapján telepítettek,
h) amelyet a telepítési engedély rendelkezéseitől eltérően telepítették,
i) amely nem felel meg a Borvidéki tervnek,
j) amelyet nem az e rendelet előírási szerint készítettek el.”

8. § (1) Az R. A következő 9/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Az Egyéni terv elfogadása, módosítása és elutasítása
9/A. § (1) Az MVH az Egyéni terveket beérkezési sorrendben 2012. március 31-ig bírálja el.
(2) Az MVH a 4. § (2) bekezdése szerinti keretösszeg erejéig hagyja jóvá az Egyéni terveket.
(3) A döntés napján ismert támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján beérkezett Egyéni tervek közötti sorrend az Egyéni tervekben szereplő területnagyság növekvő sorrendjével azonos.
(4) Az MVH a 4. § (2) bekezdése szerinti keretösszegen felül benyújtott Egyéni tervet elutasítja.
(5) Az Egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat alapján a szerkezetátalakítást legkésőbb 2013. május 31-ig kell végrehajtani.
(6) Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.”

(2) Az R. a következő 9/B. §-sal egészül ki:

9/B. § (1) A jóváhagyott Egyéni tervet módosítani kizárólag
a) a borvidéki tervben szereplő fajtára vonatkozóan,
b) a támogatás nagyságát nem befolyásoló méretben a sor- és tőtávra vonatkozóan, vagy
c) az Egyéni tervben, vagy az ahhoz tartozó mellékletekben szereplő személyes adatokban bekövetkező változások
esetében lehet.
(2) Az Egyéni terv kizárólag a támogatási kérelem benyújtását megelőzően módosítható.
(3) Az Egyéni terv módosítása során a változás igazolására vonatkozó dokumentumokat csatolni kell.”

(3) Az R. a következő 9/C. §-sal egészül ki:

9/C. § Az MVH az Egyéni tervet elutasítja, ha
a) az Egyéni terv nem felel meg annak benyújtásakor hatályos Borvidéki terv előírásainak;
b) a támogatható területnagyság kisebb mint 0,2 hektár;
c) az Egyéni terv benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes telepítési engedéllyel;
d) az Egyéni tervben megjelölt terület termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen van;
e) az Egyéni tervben megjelölt terület nem Borvidéki településen fekszik;
f) megállapítást nyer, hogy a kérelmezett ültetvény(ek)re vonatkozóan szőlőültetvény szerkezetátalakítási és -átállítási támogatást, vagy nemzeti forrásból finanszírozott telepítési támogatást vettek igénybe és az ültetvény telepítése 2000. január 1-jét követően történt;
g) a tevékenység végrehajtása a 2010/2011 borpiaci év előtt megkezdődött.”

9. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) A tevékenység végrehajtását követően a támogatási kérelmet egy eredeti példányban postai úton az MVH részére kell benyújtani.
(2) A támogatási kérelmeket az adott borpiaci évben az Egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozóan április 1. és június 15. közötti időszakban lehet benyújtani, a benyújtás időpontjának a támogatási kérelem postára adásának napja minősül.
(3) Támogatási kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki (amely) az MVH által jóváhagyott Egyéni tervvel rendelkezik.
(4) A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a kérelmező azonosításához szükséges adatok (regisztrációs szám, név, cím, kapcsolattartási információk);
b) az Egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat iktatószáma.
(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) az ültetvény támrendszeréről készített vázrajzot,
b) az ültetvényleltárt a 6. számú melléklet szerint,
c) szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolatát.
(6) A támrendszerről készített vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok átmérőjét és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop rögzítés módját.
(7) A támogatási kérelmeket az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(8) Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.
(9) A 7. § (7) bekezdése szerinti végrehajtás esetén az első borpiaci évre benyújtott támogatási kérelemhez nem kell mellékelni az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumot.”

10. § Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás – a jogszabályi feltételek teljesülése mellett – csak az Egyéni terv benyújtásakor érvényes Borvidéki tervben meghatározott feltételeknek megfelelően és az Egyéni terv alapján végrehajtott tevékenységre igényelhető.”

11. § Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § (1) Támogatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a kérelmező igazolt származású szaporítóanyagot használt fel, amely lehet
a) engedélyes árutermő iskolában előállított, hatóság által ellenőrzött, minősített ültetési anyag,
b) hatóságilag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyag felhasználásával, házi szaporító iskolában, saját célra előállított ültetési anyag vagy,
c) más uniós tagállamban előállított, a hazai minőségi előírásoknak minden tekintetben megfelelő ültetési anyag.
(2) Kizárólag új, korábban nem használt alapanyagok beszerzése, valamint felhasználása támogatható.”

12. § Az R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ültetvény beállottságának el kell érnie a 90%-ot.”

13. § Az R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § Az MVH a támogatási kérelmet elutasítja, ha
a) a kérelemben megjelölt tevékenység nem felel meg a jóváhagyott Egyéni tervnek,
b) a kérelem benyújtásakor a tevékenység befejezése még nem történt meg,
c) a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár,
d) a beállottság mértéke nem éri el a 90%-ot,
e) a kérelmező nem a 17. § (1) bekezdésnek megfelelő szaporítóanyagot használt fel,
f) az ültetvény telepítésekor az engedély rendelkezéseitől eltérően jártak el,
g) az ültetvény nem minősül az 1. § j) pontja szerinti ültetvénynek,
h) a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező használatában álló ültetvény nem a kérelemben megjelölt helyrajzi számú területen található.”

14. § Az R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

21. § (1) Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.
(2) A támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján beérkezett támogatási kérelmek közötti sorrend a támogatási kérelmekben szereplő területnagyság növekvő sorrendjével azonos.
(3) A támogatás kifizetésének határideje a támogatási kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15-e.”

15. § Az R. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a 2011/2012 borpiaci év vonatkozásában benyújtott támogatási kérelmek alapján az összesített támogatási igény az adott borpiaci évre meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó, a 10. § (2) bekezdésben jelölt határidőig beérkező támogatási kérelmek kifizetése 2012. október 16. után történik a 2012/2013 borpiaci évre meghatározott keretösszeg terhére.”

16. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép.

17. § (1) Az R. 1. § c) pontjában a „művelésmód” szövegrész helyébe a „művelési mód” szövegrész lép.

(2) Az R. 1. § j) pontjában a „művelésmódnak” szövegrész helyébe a „művelési módnak” szöveg lép.

(3) Az R. 4. § (3) bekezdésében a „keretösszeg” szövegrész helyébe az „összeg” szövegrész lép.

(4) Az R. 5. § (2) bekezdés g) pontjában a „művelésmódokat” szövegrész helyébe a „művelési módokat” szöveg lép.

(5) Az R. 5. § (3) bekezdésében a „művelésmódok” szövegrész helyébe a „művelési módok” szöveg lép.

(6) Az R. 6. számú mellékletében az „Ültetvény helye (helyrajzi szám)” szövegrész helyébe az „Ültetvény helye (helység, helyrajzi szám)” szöveg lép.

18. § Hatályát veszti az

19. § (1) Az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Egy mezőgazdasági termelő csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ugyanazon károsodott ültetvényterületre csak egy támogatási kérelem nyújtható be.”

(2) A VM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szakigazgatási szerv a támogatási kérelmek jogszerűségét megvizsgálja és záradékkal látja el, amelynek során ellenőrzi a mezőgazdasági termelő 2. § (4) bekezdése szerinti jogosultságát, a tavaszi fagykár támogatási kérelem benyújtásakor fennálló mértékét és a szükség szerinti helyszíni ellenőrzés eredménye alapján záradékában javaslatot tesz a támogatható ültetvényterület nagyságára.”

(3) A VM rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az MVH a záradékban foglalt adatok alapján, a mezőgazdasági de minimis nyilvántartásban szereplő adatok figyelembevételével megállapítja a támogatás mértékét, a jogos támogatási igényt és dönt a támogatási kérelemről. Az MVH a jóváhagyott támogatásról és támogatási összegekről a kifizetések végrehajtását követő 30 napon belül tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter).”

(4) A VM rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A miniszter a megfelelő támogatási összegeket a Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcímcsoport terhére biztosítja a 1003200-00287560-00000017 számú MVH Agrártámogatások lebonyolítási számlán keresztül. Az MVH 2011. szeptember 30-áig, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állásától számított 15 napon belül intézkedik a támogatás kifizetéséről.”

20. § Hatályát veszti a VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában a „Javasolt összeg” szövegrész.

21. § A VM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § E rendeletnek a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról szóló 85/2011. (IX. 1.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 5. § (2) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Melléklet a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelethez

A hektáronkénti támogatási összegek fajtaváltás tevékenységnél

 

 

 

A szaporító-
anyag kategóriája

Igénybe vehető maximális támogatási összegek 75%-os támogatási szint esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek 50%-os támogatási szint esetében (EUR/ha)

ültetési munkák elvégzése

oltvány

5000 tő/ha és a felett

Bázis, certifikált

7200

4800

standard

6300

4200

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

6300

4200

standard

5400

3600

dugvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

5700

3800

standard

5100

3400

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

5100

3400

standard

4500

3000

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés kivételével
(2,5 m átlagos sortávolság felett)

 

 

 

3900

2600

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés kivételével
(2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)

 

 

 

4800

3200

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés esetén

 

 

 

3000

2000

A támogatási összeg növelésének mértéke tevékenységenként, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 5% feletti és 10% vagy az alatti

 

 

 

300

200

A támogatási összeg növelésének mértéke tevékenységenként, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 10% feletti

 

 

 

600

400

A hektáronkénti támogatási összegek ültetvény áttelepítése tevékenységnél

 

 

 

A szaporítóanyag kategóriája

Igénybe vehető maximális támogatási összegek 75%-os támogatási szint esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek 50%-os támogatási szint esetében (EUR/ha)

ültetési munkák elvégzése

oltvány

5000 tő/ha és a felett

Bázis, certifikált

6600

4400

standard

5700

3800

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

5700

3800

standard

4800

3200

dugvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

5100

3400

standard

4500

3000

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

4500

3000

standard

4200

2800

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés kivételével
(2,5 m átlagos sortávolság felett)

 

 

 

3900

2600

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés kivételével
(2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)

 

 

 

4800

3200

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés esetén

 

 

 

3000

2000

A támogatási összeg növelésének mértéke tevékenységenként, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 5% feletti és 10% vagy az alatti

 

 

 

300

200

A támogatási összeg növelésének mértéke tevékenységenként, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 10% feletti

 

 

 

600

400

1

A rendelet a 22. § alapján hatályát vesztette 2011. szeptember 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére