• Tartalom

87/2011. (IX. 2.) VM rendelet

87/2011. (IX. 2.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról1

2011.09.03.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § E rendelet alkalmazásában:
1. bakhát: a talaj eredeti síkjából kiemelkedő, gépi, vagy kézi technológiával előállított, trapéz keresztmetszetű hasáb, a szintvonallal párhuzamosan elkészített enyhén tömörített földsáv, mely létesítésének célja az erdőtelepítés káros belvizek elleni védelme;
2. első kivitel: az erdőfelújítás, erdőtelepítés első évi munkái a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés, a magvetés vagy dugványozás befejezéséig;
3. erdészeti nyilvántartási térkép: az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti 1:10 000 méretarányú térképmásolat;
4. erdőrészlet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 16. § (6) bekezdésében meghatározott terület;
5. erdőterv határozat: az Evt. 40. § (1) bekezdése szerinti határozat;
6. folyamatos erdősítés: az erdőfelújítás vagy erdőtelepítés első kivitele utáni, befejezetté nyilvánítás előtti erdősítés;
7. igazolt származású erdészeti szaporítóanyag: az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerint származási igazolvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyag;
8. kiegészítő intézkedés: padka, bakhát, talajfogó gát és rőzsefonat létesítése;
9. mennyiségi kár: a 15. pontban felsorolt károsító tényező vagy több tényező által okozott azon kár, amely következtében a fa már nem képes regenerálódni és elpusztul;
10. minőségi kár: a 15. pontban felsorolt károsító tényező, vagy több tényező által okozott azon kár, amely nem eredményezi a fa pusztulását, de annak jelentős torzulásához és növekedése oly mértékű elmaradásához vezet, amely egyértelműen rontja a fa és az erdő gazdasági értékét;
11. padka: a talaj vízvisszatartó képességének növelése révén az erdő megfelelő fejlődését, valamint az erózió elleni védelmet szolgáló létesítmény;
12. pótlás: az erdőfelújítás vagy erdőtelepítés első kivitelét követően kialakuló tőszámhiány igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal történő megszüntetése;
13. rőzsefonat: egymástól legalább 50, legfeljebb 60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérőjű karók közé, legalább 150 cm hosszúságban vesszőkből, gallyakból készült fonat, amelynek legkisebb magassága 15 cm, és amely létesítésének célja az eróziós károk megelőzése;
14. talajfogó gát: egymástól legalább 50, legfeljebb 60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérőjű karók közé, legalább 100 cm hosszúságban ágakból, lécekből készült létesítmény, amelynek legkisebb magassága 15 cm, és amely létesítésének célja az eróziós károk megelőzése;
15. természeti katasztrófa: hó, jég, szél, belvíz, fagy, aszály, tűz, illetve árvíz által okozott erdőkárok;
16. területhatár állandósítás: olyan tevékenység, amely során a károsodott faállománnyal borított terület esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpontot EP felirattal ellátott, szabványosított, számozott erdészeti határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévő fákon az erdőrészletek határának jelzésére használt fehér színű festéssel, valamint EP felirattal jelölik meg.”

2. § (1) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az erdészeti potenciál helyreállítási alaptámogatás
a) az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési, károsodott faállomány letermelési;
b) első kiviteli vagy pótlási; és
c) tőrevágási vagy sarjaztatási
támogatásból áll.”

(2) Az R. 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Ugyanarra a területre egy alaptámogatás vehető igénybe, kivéve a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott alaptámogatást, amely a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott alaptámogatások egyikével együtt is igénybe vehető.”

3. § Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az erdészeti potenciál helyreállításához kapcsolódó első kiviteli vagy pótlási támogatás mértékét az egyes támogatási csoportokban az 1. számú melléklet tartalmazza.”

4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha:]

b) a folyamatos erdősítés esetét kivéve, rendelkezik az adott területre vonatkozó erdőterv határozattal;”

(2) Az R. 5. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Támogatás olyan a 3. § (2) bekezdésében meghatározott területeken adható egész erdőrészletre vagy területhatár állandósítással elkülönített rész-erdőrészletre, ahol természeti katasztrófa következtében
a) felújítási kötelezettség keletkezett,
b) a folyamatos erdősítésben a felújítási kötelezettség alá vont terület tekintetében a mennyiségi kár eléri az 50%-ot, vagy
c) a folyamatos erdősítésben bekövetkezett tőrevágással és sarjaztatással helyreállítható minőségi kár eléri az 50%-ot.
(4) A legkisebb támogatható terület nagysága olyan egybefüggő 0,5 hektár, amely
a) egy erdőrészleten belül, vagy
b) szomszédos erdőrészleteket érintően
helyezkedik el.
(5) A támogatási határozat közléséig a kérelmező a támogatott erdészeti potenciál helyreállítási tevékenységeket csak saját felelősségére, kizárólag az erdészeti hatóság felújítási kötelezettséget előíró vagy módosító határozatának jogerőre emelkedése után kezdheti meg.”

(3) Az R. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Természeti katasztrófa által sújtott ugyanazon erdőterületre e rendelet alapján egy adott természeti katasztrófa káreseménye után csak egyszer vehető igénybe támogatás.”

(4) Az R. 5. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az első kiviteli támogatás igénybevételére az ügyfél nem jogosult arra a területre vonatkozóan, ahol a felújítási célállományba tartozó, a fő-és elegy fafajok együttes, a felújítási célállomány elegyarányának megfelelő elosztású újulata eléri 2. számú melléklet szerinti minimális csemeteszámot.
(9) Amennyiben az ügyfél a támogatást rész-erdőrészlet területén kívánja igénybe venni, úgy köteles a támogatott terület határainak állandósítását elvégezni. Amennyiben a terület határán a támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, úgy a terület töréspontjain EP felirattal ellátott szabványosított erdészeti határjeleket kell elhelyezni.”

5. § Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben folyamatos erdősítésben az 5. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott mértékű kár bekövetkezése utáni helyreállítás pótlással történik, a 2. számú mellékletben meghatározott minimális csemeteszámot a területen meglévő és a pótlás során bevitt csemetékkel együtt kell biztosítani.”

6. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján közzétett és az MVH központi szerve által rendszeresített formanyomtatványon, a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság) kell benyújtani minden év november 1. és november 30. között.”

(2) Az R. 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A támogatási kérelemhez csatolni kell:]

a) a károsodott terület elhelyezkedését ábrázoló
aa) erdészeti nyilvántartási térképet és
ab) egyedi blokktérképet;
b) a padka, rőzsefonat, talajfogó gát, valamint a bakhát pontos hosszának és elhelyezkedésének leírását, valamint – abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések károsodott területnek csak bizonyos részét érintik – az ezekkel érintett terület határvonalainak feltüntetésével kiegészített, az ab) alpontban előírt egyedi blokktérképet;”

(3) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmező a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakonként az ugyanazon erdészeti igazgatóság illetékessége alá tartozó területen károsodott valamennyi területre vonatkozólag csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.”

7. § Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kifizetési kérelmet a támogatási kérelem szerinti tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtását követő két naptári év valamelyikében lehet benyújtani, vagy amennyiben a megvalósítás a támogatási határozat jogerőre emelkedése után történik, úgy a kifizetési kérelmet a jogerős támogatási határozat közlését követő két naptári év valamelyikében lehet benyújtani.”

8. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

9. § Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 87/2011. (IX. 2.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.”

10. § (1) Az R. 3. § (2) bekezdésében és az 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „erdő tv.” szövegrész helyébe az „Evt.” szöveg lép.

(2) Az R. 6. § (1) bekezdésében az „első kivitelt, pótlást” szövegrész helyébe, az „első kivitelt vagy pótlást” szöveg lép.

(3) Az R. 7. § (6) bekezdésében a „döntést” szövegrész helyébe a „határozatot” szöveg lép.

11. § Hatályát veszti az R.

12. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelethez

Első kiviteli vagy pótlási támogatás mértéke
(eurónak megfelelő forintösszeg/hektár)

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Támogatási csoportok

Tölgy és bükk

Egyéb kemény lombos

Egyéb lágy lombos

Akác

Nemes nyár

Fenyő

2.

Tíz fokos és ez alatti lejtésű terület

700

450

420

290

320

350

3.

Tíz fok feletti lejtésű terület

800

600

440

320

0

450

2. melléklet a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelethez

 

A

B

C

1.

Értékelési szempont megnevezése

Az értékeléshez rendelhető pontszám

2.

Horizontális szempontok

 

3.

Erdőgazdálkodó teljes erdőgazdálkodási tevékenységének területe

20,0 hektár alatti

10

4.

20,1–100,0 hektár között

8

5.

100,1 hektár felett

0

6.

Összefüggő károsodott terület

5,0 hektár alatt

0

7.

5,1–20,0 hektár között

5

8.

20,1–100,0 hektár között

8

9.

100,1 hektár felett

10

10.

Kedvezményezett kistérség [a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerint]

A kedvezményezett kistérségben elhelyezkedő település határában tervezett helyreállítás

5

11.

Egyéb területen elhelyezkedő település határában tervezett helyreállítás

0

12.

Horizontális szempontok összesen:

25

13.

Szakmai szempontok

 

14.

Őshonosság vizsgálata

Legalább 70%-ban őshonos fafajokból álló állomány kerül létrehozásra

13

15.

Legalább 50%-ban őshonos fafajokból álló állomány kerül létrehozásra

7

16.

Egyéb állomány

0

17.

Elsődleges rendeltetés

Védelmi

12

18.

Közjóléti

7

19.

Gazdasági

0

20.

Másodlagos eróziós károk kockázata

10 fok feletti lejtésű terület

10

21.

10 fok és ez alatti lejtésű terület

0

22.

Kérelemben szereplő károsodott terület

100 hektár felett

10

23.

10–100 hektár között

5

24.

10 hektár alatt

0

25.

Erdőrészlet elhelyezkedése

Belterület

5

26.

Külterület

0

27.

Elegyesség

Elegyes állomány (Létrehozandó célállomány 30% elegyfafajok alkotják)

5

28.

Nem elegyes

0

29.

Szakmai szempontok összesen:

55

30.

Egyéb szempontok

 

31.

Sérülékeny vízbázisú terület MePAR lehatárolás szerint

5

32.

Natura 2000 terület MePAR lehatárolás szerint

5

33.

Balaton, Fertő- vagy a Velencei-tó vízgyűjtő területe [a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületek kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott település határában tervezett intézkedés]

5

34.

Kiemelt üdülőkörzet területe (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. tv. 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott település határában tervezett intézkedés)

5

35.

Egyéb szempontok összesen:

20

36.

Szempontok összesen:

100

3. melléklet a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelethez

A rendelet alapján támogatható gépkódok
(A felsorolás a gépkódokat a gépkatalógusban található gépváltozat azonosító szám és megnevezés alá besoroltan tartalmazza.)

 

A

1

3914 Tranzittartályok, tartálycsaládok

2

3914-0006-tól – 3914-0018-ig

3

3914-0020 – 3914-0075

4

3914-0081 – 3914-0086

5

3914-0089 – 3914-0104

6

3914-0120 – 3914-0166

7

3914-0168 – 3914-0171

8

3914-0174 – 3914-0177

9

3914-0189 – 3914-0320

10

3914-0327 – 3914-0345

11

3914-0348 – 3914-0361

12

3914-0370 – 3914-0413

13

3914-0420 – 3914-0430

14

3914-0437 – 3914-0505

15

3914-0536 – 3914-0578

16

3914-0581 – 3914-0602

17

3914-0605 – 3914-0619

18

3914-0626 – 3914-0629

19

3914-0639 – 3914-0683

20

3914-0692 – 3914-0693

21

3914-0697 – 3914-0706

22

3914-0740

23

3914-0742

24

3914-0751 – 3914-0752

25

3914-0765 – 3914-0776

26

3914-0788 – 3914-0793

27

3914-0802 – 3914-0806

28

3914-0814 – 3914-0815

29

3914-0818

30

3914-0822 – 3914-0823

31

3914-0838 – 3914-0839

32

3914-0857

33

3914-0862 – 3914-0874

34

3914-0876 – 3914-0897

35

3914-0904

36

3914-0908 – 3914-0913

37

3914-0925 – 3914-0929

38

3914-0932 – 3914-0940

39

3914-0942

40

3914-0944

41

3914-0949 – 3914-0960

42

3914-0963 – 3914-0971

43

3914-0977

44

3914-0981 – 3914-1032

45

3914-1035 – 3914-1039

46

3914-1041 – 3914-1047

47

3914-1051 – 3914-1054

48

3914-1058

49

3914-1072 – 3914-1074

50

3914-1080

51

3914-1082

52

3914-1084 – 3914-1089

53

3914-1098 – 3914-1110

54

3914-1112 – 3914-1115

55

3914-1118 – 3914-1119

56

3914-1133

57

3914-1139 – 3914-1148

58

3914-1154 – 3914-1159

59

3914-1163 – 3914-1167

60

3914-1170 – 3914-1174

61

3914-1182 – 3914-1188

62

3914-1190 – 3914-1195

63

3914-1212 – 3914-1231

64

3914-1238 – 3914-1239

65

3914-1243

66

3914-1248 – 3914-1251

67

3914-1253 – 3914-1267

68

3914-1270 – 3914-1283

69

4311 Itató berendezések

70

4311-0001 – 4311-0005

71

4311-0007

72

4311-0014 – 4311-0017

73

4311-0019 – 4311-0090

74

4311-0094 – 4311-0105

75

4311-0105 – 4311-0110

76

4311-0112 – 4311-0131

77

4311-0133 – 4311-0138

78

4311-0144 – 4311-0148

79

4311-0150 – 4311-0161

80

4311-0168 – 4311-0182

81

4311-0184 – 4311-0198

82

4311-0202 – 4311-0203

83

4311-0217 – 4311-0225

84

4311-0227 – 4311-0237

85

4311-0241

86

4311-0251

87

4311-0254 – 4311-0278

88

4312 Takarmányozás gépei

89

4312-0001 – 4312-0004

90

4312-0028 – 4312-0033

91

4312-0067 – 4312-0118

92

4312-0125 – 4312-0128

93

4312-0164 – 4312-0192

94

4312-0194 – 4312-0208

95

4312-0213 – 4312-0226

96

4312-0228 – 4312-0229

97

4312-0236

98

4312-0238 – 4312-0246

99

4312-0254 – 4312-0271

100

4312-0275 – 4312-0278

101

4312-0294 – 4312-0295

102

4312-0298 – 4312-0299

103

4312-0304 – 4312-0311

104

4312-0315 – 4312-0322

105

4312-0324 – 4312-0326

106

4312-0328 – 4312-0333

107

4312-0335

108

4312-0337

109

4312-0339 – 4312-0344

110

4312-0346

111

4312-0348 – 4312-0371

112

4312-0387 – 4312-0392

113

4312-0408 – 4312-0421

114

4312-0425

115

4312-0427 – 4312-0455

116

4312-0460 – 4312-0480

117

4312-0486 – 4312-0488

118

4312-0490 – 4312-0514

119

4392 Ketrecek

120

4392-0001 – 4392-0004

121

4392-0006 – 4392-0049

122

4392-0052 – 4392-0068

123

4392-0070 – 4392-0077

124

4392-0079 – 4392-0088

125

4392-0090

126

4392-0093 – 4392-0108

127

4392-0110 – 4392-0116

128

4392-0118 – 4392-0122

129

4392-0125 – 4392-0130

130

4392-0133 – 4392-0138

131

4392-0141 – 4392-0174

132

4392-0176 – 4392-0202

133

4392-0205 – 4392-0244

134

4392-0246

135

4392-0248 – 4392-0250

135

4392-0253 – 4392-0335

136

4392-0337 – 4392-0340

137

4392-0342 – 4392-0345

138

4392-0355 – 4392-0368

139

4392-0370 – 4392-0378

140

4392-0380

141

4392-0382

142

4392-0390 – 4392-0401

143

4392-0406 – 4392-0413

144

4399 Egyéb baromfitartási gépek, berendezések

145

4399-0001 – 4399-0004

146

4399-0010

147

4399-0014 – 4399-0016

148

4399-0019 – 4399-0035

149

4399-0038 – 4399-0050

150

4399-0052 – 4399-0059

151

4399-0063

152

4399-0078 – 4399-0081

153

4399-0085 – 4399-0095

154

4399-0134 – 4399-0141

155

4399-0152 – 4399-0153

156

4399-0159 – 4399-0174

157

4399-0188 – 4399-0191

158

4399-0193 – 4399-0198

159

4399-0209 – 4399-0210

160

4399-0213 – 4399-0216

161

4399-0218 – 4399-0220

162

4399-0222 – 4399-0228

163

4399-0230 – 4399-0233

164

4399-0235 – 4399-0247

165

4399-0249 – 4399-0280

166

4399-0284 – 4399-0286

167

4399-0289 – 4399-0291

168

4399-0351 – 4399-0364

169

4399-0369 – 4399-0371

170

4399-0375

171

4399-0377 – 4399-0378

172

4399-0382 – 4399-0384

173

4399-0391

174

4399-0394 – 4399-0415

175

4399-0424 – 4399-0434

176

4399-0440

177

4399-0443 – 4399-0450

178

4399-0456 – 4399-0482

179

5121 Hideg- és meleg vizes mosók, gőzborotvák

180

5121-0001 – 5121-0810

181

5131 Ventilátorok

182

5131-0001 – 5131-0049

183

5131-0051 – 5131-0052

184

5131-0054 – 5131-0055

185

5131-0057 – 5131-0091

186

5131-0094 – 5131-0108

187

5131-0111 – 5131-0112

188

5131-0119 – 5131-0145

189

5131-0150 – 5131-0177

190

5131-0179 – 5131-0180

191

5131-0183 – 5131-0185

192

5131-0187 – 5131-0188

193

5131-0190 – 5131-0191

194

5131-0198 – 5131-0212

195

5131-0219 – 5131-0263

196

5131-0265 – 5131-0265

197

5131-0270 – 5131-0272

198

5131-0277 – 5131-0532

199

5131-0534

200

5131-0538 – 5131-0539

201

5131-0543 – 5131-0544

202

5131-0547 – 5131-0548

203

5131-0555 – 5131-0620

204

5131-0625 – 5131-0732

205

5131-0736 – 5131-0769

206

5131-0797 – 5131-0803

207

5131-0805

208

5131-0810 – 5131-0811

209

5131-0832 – 5131-0867

210

5131-0869

211

5131-0873 – 5131-0986

212

5131-0991 – 5131-1015

213

5131-1019 – 5131-1020

214

5131-1022 – 5131-1029

215

5131-1032 – 5131-1063

216

5131-1073 – 5131-1078

217

5131-1080 – 5131-1111

218

5131-1118 – 5131-1120

219

5131-1125 – 5131-1223

220

5131-1227 – 5131-1266

221

5131-1271 – 5131-1276

222

5131-1278 – 5131-1285

223

5131-1287 – 5131-1292

224

5131-1299 – 5131-1304

225

5131-1311 – 5131-1335

226

5131-1341 – 5131-1360

227

5131-1363 – 5131-1423

228

5131-1433 – 5131-1448

229

5131-1463 – 5131-1597

230

5131-1605 – 5131-1616

231

5131-1619

232

5131-1622 – 5131-1623

233

5131-1625 – 5131-1652

234

5131-1654 – 5131-1675

235

5131-1677 – 5131-1680

236

5131-1692 – 5131-1849

237

5131-1914 – 5131-1920

238

5131-1922

239

5131-1969 – 5131-2085

240

5131-2088 – 5131-2089

241

5131-2091 – 5131-2092

242

5131-2094

243

5131-2099 – 5131-2100

244

5131-2108

245

5131-2112 – 5131-2132

246

5132 Zsaluk, kürtők, légbeejtők

247

5132-0001 -5132-0802

248

5132-0810-5132-1044

249

5139 Egyéb légszabályozó berendezések

250

5139-0001 – 5139-0047

251

5139-0049 – 5139-0183

252

5139-0196 – 5139-0314

253

5139-0324 – 5139-0334

254

5139-0336 – 5139-0347

255

5139-0351 – 5139-0543

256

5139-0553 – 5139-0611

257

5139-0613 – 5139-0654

258

5139-0670 – 5139-1028

259

5139-1035 – 5139-1223

1

A rendelet a 13. § alapján hatályát vesztette 2011. szeptember 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére