• Tartalom

92/2011. (VI. 15.) Korm. rendelet

92/2011. (VI. 15.) Korm. rendelet

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.06.16.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltató a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó szolgáltató felé a kártya nála történő használatáért legfeljebb az adott kapcsolódó szolgáltatásra eső utalvány beváltási érték 1,5%-ának megfelelő összeget számíthat fel.”

2. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § A társkártya előállítási és kézbesítési költségeit az intézmény a munkavállalóra háríthatja. A munkavállalóra hárított költség nem haladhatja meg társkártyánként az 1 500 forintot. A társkártya használatával és a támogatás igénybevételével, valamint a társkártya visszavonásával kapcsolatban – a társkártya előállítási, kézbesítési költségeitől és az elveszett, ellopott vagy megrongálódott társkártyák pótlásától eltekintve – a munkáltatónak és a munkavállalónak díjat, egyéb költséget az intézmény semmilyen jogcímen nem számíthat fel.”

3. § Az R. 3. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § A jelen alcím szerinti maximális költségek, összegek mértéke az áthárítható általános forgalmi adót nem tartalmazza.”

4. § Az R.

a) 5. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdés b)–l) pontjában meghatározott szolgáltatások” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés b)–l) pontjában meghatározott szolgáltatások (a továbbiakban: kapcsolódó szolgáltatás)”

b) 9. § (2) bekezdésében a „kártyát” szövegrész helyébe „kártyát valamint a társkártyákat”

szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet az 5. § alapján hatályát vesztette 2011. június 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére