• Tartalom

93/2011. (X. 12.) VM rendelet

az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2011.10.13.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 6–15. § és az 1. melléklet tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet] 1. § a)–b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]

a) cukorrépa szállítási jog: a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § c) pontjában szereplő jog;
b) kvótajogosult: az R. 1. § b) pontjában szereplő szervezet;”

(2) A 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

e) termelői szervezet: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 122. cikk a) pont (iii) alpontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b) és c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és 125b. cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (2) bekezdésében foglaltakra;”

(3) A 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

g) termelői csoport: a termelői csoportokról szóló miniszteri rendelet szerint működő, államilag elismert szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság.”

2. § A 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a cukorrépa szállítási jogosult jogutód nélkül szűnik meg, a támogatást a cukorrépa szállítási jog új tulajdonosa akkor igényelheti, ha a kérelem beadás időszakának kezdő időpontjáig a szállítási jog már átírásra került. Ha a cukorrépa szállítási jogosult úgy szűnik meg jogutód nélkül, hogy nem rendelkezik a cukorrépa szállítási jogáról, akkor az R. 3. § (6) bekezdése szerint kell eljárni. A támogatást ebben az esetben is a szállítási jog új jogosultja igényelheti. A támogatás mértékének kiszámításakor a fenti esetekben a szállítási jog régi tulajdonosa által megtermelt és a referencia időszakban a kvótajogosultnak leszállított cukorrépa mennyiségét is figyelembe kell venni.”

3. § A 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet 70–72. cikkét a SAPS, valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) tárgyévi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően lefolytatott adminisztratív és fizikai ellenőrzések megállapításai alapján kell alkalmazni.”

4. § A 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet 5. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Ha a támogatást integrátor, termelői szervezet (a továbbiakban: TÉSZ), vagy BÉSZ igényli, akkor a támogatási kérelemhez mellékelni kell az integrált termelőknek, a TÉSZ vagy a BÉSZ tagjainak listáját, kivéve, ha az integrált termelők, a TÉSZ vagy a BÉSZ tagok írásban nyilatkoztak arról, hogy lemondanak az elkülönített cukortámogatásról az integrátor, TÉSZ vagy a BÉSZ javára. Ebben az esetben a támogatási kérelemhez a lemondó nyilatkozatot kell mellékelni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a támogatás jogosultságára meghatározott feltételeket az integrátorra, a TÉSZ-re, illetve a BÉSZ-re vonatkozóan kell alkalmazni. Ebben az esetben az integrált termelőknek, illetve a TÉSZ és a BÉSZ tagoknak a 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek nem kell megfelelniük, azonban rendelkezniük kell a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (7) bekezdése szerinti MVH regisztrációs számmal. Az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ köteles a támogatást a regisztrációs számmal rendelkező integrált termelők, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tagok részére a kifizetést követő 15 napon belül továbbítani. A támogatás továbbításánál az elosztás arányai tekintetében a támogatás mértékére és kiszámítási módjára vonatkozó szabályok irányadóak. Az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ a referencia időszakban meghatározott szállítási joga, a termeltetési szerződés, valamint az integrált termelő, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tag által leszállított cukorrépa mennyisége alapján az egyes termelőre kiszámított ellenértéket köteles továbbítani, oly módon, hogy az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott képletben az „a” és „b” értékek helyére az integrált termelő, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tag által leszállított mennyiséggel megegyező mértékű szállítási jogot kell behelyettesíteni.
(7) Az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ köteles a támogatási összegek utalását követő negyven napon belül az MVH felé benyújtani az egyes integrált termelőkre vonatkozó támogatási összeg részletes kiszámítását, valamint az átutalás tényét bizonyító dokumentumokat. Amennyiben a támogatás nem kerül továbbításra a (6) bekezdés szerinti határidőn belül, úgy az az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ részéről jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, amit az MVH visszakövetel. Ebben az esetben az MVH hivatalból megállapítja és a visszakövetelt támogatási összegből folyósítja közvetlenül az integrált termelőnek, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tagjainak járó támogatási összeget.”

5. § A 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 93/2011. (X. 12.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 4. §-ával módosított 5. § (5)–(7) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben – az integrátorok (TÉSZ, BÉSZ) által még nem továbbított támogatásokra – is alkalmazni kell.”

6. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 5. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultságról az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság döntést hoz. A jogosultságról szóló döntés kiállítását követően, kizárólag a jogosultságról szóló döntés birtokában rendelhető meg az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által támogathatónak minősített állat-egészségügyi szolgáltatás az engedélyestől.
(5) A jogosultságról szóló döntés meglétét az engedélyes köteles ellenőrizni. Támogatás csak a jogosultságról szóló döntés keltét követően elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatás után igényelhető.”

7. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az engedélyes a 2011. évben elvégzett B012 és B013 technikai kódú állat-egészségügyi szolgáltatásokról az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek és az 5. § (7) bekezdésének megfelelően kiállított számlák másolatát az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelemhez csatolva 2012. január 15-ig postai úton megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak.”

8. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A B012 és B013 technikai kódú szolgáltatások 2011. évi támogatott igénybevételéhez az 5. § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelmet legkésőbb 2011. október 31-ig kell benyújtani a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által rendszeresített és honlapján közzétett, a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz.”

10. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2011. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 100 millió forint, a rendelkezésre álló keret pontos összegét a miniszter 2011. október 15-éig közleményben határozza meg.”

11. § A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

12. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 93/2011. (X. 12.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 10. §-ával módosított 4. § (2) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

12. § A családi gazdálkodók által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról szóló 17/2010. (III. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 17/2010. (III. 4.) FVM rendelet] 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 2011. évben benyújtott kifizetési kérelmekre legfeljebb 45 millió forint fizethető ki.”

13. § A 17/2010. (III. 4.) FVM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 93/2011. (X. 12.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 12. §-ával megállapított 5. § (5) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

14. § A tejtermelők által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról szóló 18/2010. (III. 4.) FVM rendelet 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 2011. évben benyújtott kifizetési kérelmekre legfeljebb 45 millió forint fizethető ki.”

15. § A 18/2010. (III. 4.) FVM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 93/2011. (X. 12.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 14. §-ával megállapított 5. § (5) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

16. § A cukorrépa-termelők 2011. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 40/2011. (V. 26.) VM rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A támogatás forrása a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 10032000-01220191-51200002 számú, Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla. E jogcím finanszírozására a 2011. évben legfeljebb 1980 millió forint használható fel, a rendelkezésre álló keret pontos összegét a miniszter 2011. október 15-éig közleményben határozza meg. A keret túligénylése esetén a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) arányos visszaosztást alkalmaz.
(3) A támogatás mértéke a rendelkezésre álló forrásra tekintettel cukorrépa-tonnánként legfeljebb kilenc euró negyvenkilenc centnek megfelelő forintösszeg. A támogatási összeg forintra történő átszámítása a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 45. cikk (2) bekezdése szerint az Európai Központi Bank által 2010. október 1-jét megelőzően megállapított utolsó devizaárfolyam alapján történik.”

17. § A 40/2011. (V. 26.) FVM rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 93/2011. (X. 12.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 16. §-ával módosított 3. § (2) és (3) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 93/2011. (X. 12.) VM rendelethez

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú mellékletébe foglalt Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján támogatható szolgáltatások és elismerhető maximális költségeik című táblázat a következő 24. és 25. sorral egészül ki:

[1.

Technikai kód

Támogatási jogcím (állatbetegség megnevezése)

Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés költségeit]

24.

B012

Myxomatózis elleni vakcinázás

házinyúl

Vakcinázás: 100 Ft/alkalom/egyed

25.

B013

Nyulak vérzéses betegsége (RHD) elleni vakcinázás

házinyúl

Vakcinázás: 110 Ft/alkalom/egyed

1

A rendelet a 18. § alapján hatályát vesztette 2011. október 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére