• Tartalom

99/2011. (XI. 5.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet módosításáról1

2011.11.06.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, a 7. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) E rendelet alkalmazásában:]

„2. mezőgazdasági parcella: a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti terület, adott támogatási jogcím sajátosságait figyelembe véve egy tábla területe;”

(2) Az R1. 2. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) E rendelet alkalmazásában:]

„3. gazdálkodási év: a kérelem benyújtását megelőző év szeptember 1-jén kezdődő és az adott év augusztus 31-éig tartó időszak;”

(3) Az R1. 2. § (1) bekezdése a következő 11. ponttal egészül ki:

[(1) E rendelet alkalmazásában:]

„11. földhasználati nyilvántartás: a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti adatbázis/nyilvántartás.”

2. § Az R1. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A támogatásra jogosult növényfajok és növényfajták hasznosítási kódját az agrárpolitikáért felelős miniszter a tv. 14. § (1) bekezdés c) pont cg) alpont alapján Irányító Hatósági jogkörében eljárva minden év április 1-jéig közleményben teszi közzé.”

3. § Az R1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § Az ügyfél köteles
a) a hasznosítás során a gazdaság teljes területén a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti előírások összességét betartani, és
b) az e rendelet alapján benyújtott első kérelme alapján folyósított kifizetés évét követően legalább 5 évig az R. 19. cikk vagy 20. cikk szerinti KAT lehatárolt területen legalább 0,3 hektárt elérő mezőgazdasági parcellából álló, összesen legalább 1 hektár nagyságú mezőgazdasági földterületen mezőgazdasági tevékenységet folytatni és gazdálkodni, valamint
c) a b) pontban meghatározott időszakban a gazdálkodási naplót naprakészen vezetni.”

4. § Az R1. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ügyfélnek az ellenőrzés során
a) igazolnia kell, hogy az adott terület vonatkozásában
aa) a gazdálkodási év első napjától utolsó napjáig a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználóként szerepel, vagy
ab) a gazdálkodási év egészére vonatkozó határozatlan idejű vagy a gazdálkodási év első napjától legalább utolsó napjáig szóló határozott idejű bérleti szerződéssel rendelkezik, amennyiben az aa) alpontban meghatározott feltételnek önhibáján kívüli okból nem felel meg;
b) be kell mutatnia az adott gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási naplót és az abban szereplő adatokat igazoló számlákat és bizonylatokat.”

5. § Az R1. 5. § (3) bekezdésében a „kérelmet nyújt be az abban megjelölt terület” szövegrész helyébe a „kérelmet nyújt be, az abban megjelölt terület” szöveg lép.

6. § Az R1. a következő 11/B. §-sal egészül ki:

11/B. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet módosításáról szóló 99/2011. (XI. 5.) VM rendelettel (a továbbiakban: 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet) megállapított, 6. §-t és a 9. § (1) bekezdését a 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

7. § (1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljaihoz rendelt 930 millió Ft keretösszeg.”

(2) Az R2. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az igényelhető támogatás mértéke
a) az 1. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 90%-a,
b) a 2. célterület esetén az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 75%-a.”

(3) Az R2. 6. §-a a (4) bekezdést követően a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdés szerinti igényelhető támogatás mértéke a támogatási keret lekötése arányának, a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásának, illetve a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésének figyelembevételével kerül meghatározásra.”

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 8. § alapján hatályát vesztette 2011. november 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére