• Tartalom

1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről1

2013.01.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet tekintetében felügyeleti díj fizetésére kötelezettek:

a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 139/A. §-ában,

c) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 130. §-ában,

d) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 155–157. §-ában,

e) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 207. §-ában,

f) a viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény 123. §-ában,

g) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 116. §-ában,

h) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 9/A. §-ában,

i) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 71. §-ában,

meghatározott adatszolgáltatók (a továbbiakban együtt: felügyeleti díj fizetésére kötelezett).

(2) A felügyeleti díj fizetésére kötelezettek a felügyeleti díj számítása, és annak bevallása érdekében az e rendeletben foglaltak szerint bevallást készítenek, amelyet megküldenek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(3) Amennyiben a felügyeleti díj fizetésére kötelezett több külön ágazati törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végez, vagy a tevékenységek végzéséhez engedéllyel rendelkezik, akkor minden tevékenység után külön-külön köteles bevallást készíteni és a felügyeleti díjat megfizetni.

2. A felügyeleti díj bevallása

2. § (1) A Felügyelet részére rendszeres adatszolgáltatást teljesítő felügyeleti díj fizetésére kötelezetteknek a felügyeleti díj bevallását a rendszeres adatszolgáltatás keretében, a felügyeleti díj fizetésére kötelezettre vonatkozó külön adatszolgáltatási rendeletben foglaltaknak megfelelően, e rendelet figyelembevételével kell teljesíteniük.

(2) A Felügyelet részére rendszeres adatszolgáltatást nem teljesítő felügyeleti díj fizetésére kötelezettek a felügyeleti díj bevallásukat az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában, és a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint teljesítik.

3. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat keltétől a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozatban megjelölt dátumig, vagy a Felügyelet által történő nyilvántartásba vétel napjától a nyilvántartásból történő törlés napjáig köteles a bevallás teljesítésére.

(2) A fióktelep a tevékenysége megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének a Felügyelethez történő bejelentése napjáig köteles a bevallás teljesítésére.

(3) Felügyeleti alapdíj bevallást köteles készíteni minden, a naptári év első napján engedéllyel rendelkező vagy a Felügyelet nyilvántartásában szereplő felügyeleti díj fizetésére kötelezett.

(4) Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett részére a tevékenységi engedély megadása vagy visszavonása negyedév közben történik, vagy a felügyeleti nyilvántartásba vételére, nyilvántartásból való törlésére negyedév közben kerül sor, a felügyeleti változó díj számítása a működés időtartamára történik. A működés időtartamának kiszámításánál egy negyedévet 90 naposnak kell tekinteni. A teljes tárgynegyedévi működés esetén 90 napot kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek a Felügyelet részére bevallani. Ha az adatszolgáltatásra kötelezett nem működött a teljes negyedévben, akkor a működés időtartamának kiszámításakor a működésben nem töltött napok számát 90-ből le kell vonni.

(5) A teljes éves működés esetén 360 napot kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek a Felügyelet részére bevallani. Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem működött a teljes évben, akkor az éves működés időtartamának meghatározásához a negyedéves számításokat kell összesíteni.

4. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett tevékenységének felfüggesztése vagy szüneteltetése nem érinti a bevallási kötelezettséget, a felügyeleti díj összegét és esedékességét.

(2) Szervezeti átalakulása esetén a felügyeleti díj fizetésére kötelezett az átalakulást kimondó határozatban megjelölt dátumig köteles a bevallás teljesítésére. A jogutód felügyeleti díj fizetésére kötelezett akkor is köteles a bevallást benyújtani, ha a kiszámítási időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

3. A felügyeleti díj bevallásának és fizetésének határideje és módja

5. § A rendszeres adatszolgáltatást nem teljesítő felügyeleti díj fizetésre kötelezett felügyeleti díj bevallását

a) elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvánnyal hitelesítve a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Program rendszerén keresztül, vagy

b) papíralapon

köteles eljuttatni a Felügyelet részére.

6. § (1) A rendszeres adatszolgáltatást nem teljesítő felügyeleti díj fizetésre kötelezett

a) a tárgyévre vonatkozó felügyeleti alapdíj számításáról szóló bevallást a tárgyév január 31. napjáig,

b) a tárgynegyedévre vonatkozó változó díj számításról szóló bevallást a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig,

c) a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallás keretében külön korrekciós tételként

köteles eljuttatni a Felügyelet részére.

(2) A felügyeleti díj fizetésre kötelezettnek

a) a tárgyévre vonatkozó éves felügyeleti alapdíjat a tárgyév január 31. napjáig,

b) a tárgynegyedévre számított felügyeleti változó díjat a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig,

c) a tárgyévre számított felügyeleti változó díj különbözetet a tárgyévet követő második negyedéves díjszámításból származó díjfizetési kötelezettséggel egy időben

kell megfizetni a Felügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-00000000 számú pénzforgalmi számlájára.

7. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett valamennyi esetben köteles gondoskodni a bevallások és módosításaik nyilvántartásáról.

(2) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallásokat a bevallás készítését követő ötödik naptári év végéig a Felügyelet kérésére bármikor köteles rendelkezésre bocsátani.

(3) A felügyeleti díj kiszámításának és megfizetésének alapbizonylatait, adatszolgáltatási hátterét a Felügyelet jogosult a helyszínen bármikor ellenőrizni, vagy erre vonatkozó adatbekéréssel annak helyességéről meggyőződni.

4. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelethez2

2. melléklet az 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelethez3


Kitöltési útmutató a felügyeleti díjakkal kapcsolatos bevallás elkészítéséhez

A mellékletben csak a rendszeres felügyeleti adatszolgáltatást nem teljesítő felügyeleti díj fizetésre kötelezettek felügyeleti díj bevallás tábláinak kitöltési útmutatói találhatók. A rendszeres adatszolgáltatást teljesítő intézmények felügyeleti díj számítási tábláit és kitöltési útmutatóit az intézményekre vonatkozó, rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget megállapító adatszolgáltatási rendeletek tartalmazzák.
A felügyeleti díj számítása és bevallása ezer forintban történik.
Elektronikus bevallás esetén a módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni, egyébként az oszlopot üresen kell hagyni.

I. A rendszeres adatszolgáltatást nem teljesítő felügyeleti díj fizetésére kötelezettek

1.    Pénzpiac
a)    Független közvetítők [Hpt. 6/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti]
b)    Kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó – pénzügyi intézménynek nem minősülő – vállalkozás (pénzfeldolgozó)
c)    Bankképviselet
2.    Tőkepiac
a)    Külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviselete
b)    Függő ügynök (Bszt. 4. § 47. pontja szerinti)
c)    Szabályozott piac
d)    Tőzsde
e)    Központi értéktár
f)    Központi szerződő fél
g)    Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező szabályozott piac, tőzsde, központi értéktár, központi szerződő fél magyarországi fióktelepe
3.    Biztosítási piac
a)    Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe
b)    Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező független biztosításközvetítő magyarországi fióktelepe
c)    Biztosítási szaktanácsadó
d)    Külföldi biztosító, biztosításközvetítő, biztosítási szaktanácsadó magyarországi képviselete
4.    Közraktár

II.Felügyeleti díj kiszámítása és bevallása

1.    Pénzpiac
1.1.    Független közvetítők, amelyeket a Hpt. 6/E. § (1) bekezdés b) pontja definiál
A Hpt. 6/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti független közvetítők közül a pénzpiaci alkuszok felügyeleti díj bevallása a rendszeres adatszolgáltatás keretében történik.
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A független közvetítők által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 139/A. §-a alapján kell meghatározni.
A független közvetítők változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.
PUTAD Független közvetítők alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (PUTAD1) sor tartalmazza a független közvetítők részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (PUTAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
1.2.    Kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó – pénzügyi intézménynek nem minősülő vállalkozások (pénzfeldolgozók)
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó, pénzügyi intézménynek nem minősülő jogi személy (pénzfeldolgozó) által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 139/A. §-a alapján kell meghatározni.
A kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó, pénzügyi intézménynek nem minősülő vállalkozások változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.
PFELDAD Pénzfeldolgozók alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (PFELDAD1) sor tartalmazza a pénzfeldolgozók részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (PFELDAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
1.3.    Bankképviselet
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A bankképviselet által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 139/A. §-a alapján kell meghatározni.
A bankképviselet változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.
BKAD Bankképviselet alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (BKAD1) sor tartalmazza a bankképviseletek részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (BKAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.

2.    Tőkepiac
2.1.    Szabályozott piac, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkező szabályozott piac magyarországi fióktelepe
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A szabályozott piac, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni.
SZPAD Szabályozott piac, EU tagállami szabályozott piac fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (SZPAD1) sor tartalmazza a szabályozott piac, illetve fióktelep részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (SZPAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
Felügyeleti változó díj éves mértéke
Szabályozott piac változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
SZPVDN EU tagállami szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
Az SZPVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
Az SZPVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfőösszeg) soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget.
Az SZPVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg az SZPVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része. Nem teljes negyedévi működés esetén az SZPVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: SZPVDN05 sortól a SZPVDN11 sorig.
Az SZPVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
Az SZPVDN07 Előző évre számított változó díj sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén az SZPVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
2.2.    Tőzsde, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkező tőzsde magyarországi fióktelepe
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A tőzsde, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező tőzsde magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni.
TOZSDEAD Tőzsde, EU tagállami tőzsde fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (TOZSDEAD1) sor tartalmazza a tőzsde, illetve fióktelep részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (TOZSDEAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
Felügyeleti változó díj éves mértéke
A tőzsde, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező tőzsde magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
TOZSDEVDN Tőzsde, EU tagállami tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A TOZSDEVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
A TOZSDEVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfőösszeg) soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.
A TOZSDEVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg a TOZSDEVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része. Nem teljes negyedévi működés esetén a TOZSDEVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: TOZSDEVDN05 sortól a TOZSDEVDN11 sorig.
A TOZSDEVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
A TOZSDEVDN07 Előző évre számított változó díj sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a TOZSDEVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
2.3.    Központi értéktár, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkező központi értéktár magyarországi fióktelepe
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A központi értéktár, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező központi értéktár magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni.
KETAD Központi értéktár, EU tagállami központi értéktár fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (KETAD1) sor tartalmazza a központi értéktár, illetve fióktelep részére előírt alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (KETAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
Felügyeleti változó díj éves mértéke
A központi értéktár, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező központi értéktár magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
KETVDN Központi értéktár, EU tagállami központi értéktár fióktelepe változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A KETVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
A KETVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfőösszeg) soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.
A KETVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg a KETVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része. Nem teljes negyedévi működés esetén a KETVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: KETVDN05 sortól a KETVDN11 sorig.
A KETVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
Az KETVDN07 Előző évre számított változó díj sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a KETVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
2.4.    Központi szerződő fél, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkező központi szerződő fél magyarországi fióktelepe
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A központi szerződő fél, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező központi szerződő fél magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni
KSZFAD Központi szerződő fél, EU tagállami központi szerződő fél fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (KSZFAD1) sor tartalmazza a központi szerződő fél illetve fióktelep részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (KSZFAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
Felügyeleti változó díj éves mértéke
A központi szerződő fél, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező központi szerződő fél magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
KSZFVDN Központi szerződő fél, EU tagállami központi szerződő fél fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A KSZFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
A KSZFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfőösszeg) soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.
A KSZFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg a KSZFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része. Nem teljes negyedévi működés esetén a KSZFVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: KSZFVDN05 sortól a KSZFVDN11 sorig.
A KSZFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
Az KSZFVDN07 Előző évre számított változó díj sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a KSZFVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
2.5.    Tőkepiac egyéb szereplői
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A Bszt. 4. § 47. pontja szerinti függő ügynök és a külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviselete által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. §-a alapján kell meghatározni.
A felsorolt tőkepiaci egyéb szereplők változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.
TESZAD tőkepiac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Függő ügynök által megbízott további közvetítők száma (TESZAD1) sorba a függő ügynök által megbízott további közvetítők számát kell beírni. A külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviseletének ebbe a sorba 0-át kell írnia.
A 2. Előírt alapdíj (TESZAD2) sor tartalmazza a tőkepiac egyéb szereplői részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 3. Megfizetett alapdíj (TESZAD 3) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.

3.    Biztosítási piac
3.1.    Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bit. 207. §-a alapján kell meghatározni.
BIZTFAD EU tagállami biztosító fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (BIZTFAD1) sor tartalmazza a biztosítási piac egyéb szereplői részére előírt alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (BIZTFAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
Felügyeleti változó díj éves mértéke
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Bit. 207. §-a alapján kell meghatározni.
BIZTFVDN EU tagállami biztosító fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A BIZTFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
A BIZTFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfőösszeg) soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget.
A BIZTFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen sorban jelenik meg a BIZTFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része. Nem teljes negyedévi működés esetén a BIZTFVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: BIZTFVDN05 sortól a BIZTFVDN11 sorig.
A BIZTFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
A BIZTFVDN07 Előző évre számított változó díj sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a BIZTFVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
BIZTFVDN10 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj soron az előző évben ténylegesen befizetett felügyeleti változó díjat kell jelenteni, mely az előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (BIZTFVDN101) és az előző évben kizárólag az adott évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (BIZTFVDN102) összege. Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (BIZTFVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (BIZTFVDN08), amennyiben előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltért egymástól.
BIZFTVDN11 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen soron az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan – felügyeleti változó díjként – ténylegesen pénzügyileg rendezett összeg és az auditált adatok alapján az előző évre számított változó díj különbségét kell jelenteni (BIZTVDN102 – BIZTVDN07). A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
3.2.    A biztosítási piac egyéb szereplői (biztosítási szaktanácsadó; külföldi biztosító, biztosításközvetítő, biztosítási szaktanácsadó magyarországi képviselete, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező független biztosításközvetítő magyarországi fióktelepe)
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A biztosítási piac egyéb szereplői által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bit. 207. §-a alapján kell meghatározni.
A biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.

BPEAD Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (BPEAD1) sor tartalmazza a biztosítási piac egyéb szereplői részére előírt alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (BPEAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.

4.    Közraktár
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A Krt. 12/A. § (3) bekezdése értelmében a Krt. 28. §-ában meghatározott zálogkölcsön nyújtására is engedéllyel rendelkező közraktár felügyeleti díjat fizet a Felügyelet részére. Az általa fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Krt. 12/A. §-a alapján kell meghatározni.
Közraktár felügyeleti változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.
KOZRAD Közraktár felügyeleti alapdíj számítása jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (KOZRAD1) sor tartalmazza a közraktárak részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (KOZRAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 23. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

2

Az 1. melléklet a 19/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a 19/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére