• Tartalom

1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet

1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról1

2012.06.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában,

a 12. § és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § E rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.”

2. § Az R. 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontjában, valamint e) pontjában foglaltakat akkor is biztosítani kell, ha az egészségügyi szolgáltató kizárólag a beteg otthonában vagy az e célra kialakított betegszállító vagy mentő járműben nyújt egészségügyi szolgáltatást.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató székhelyén, illetve telephelyén biztosítani kell az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek szakszerű tárolását.
(4) A betegek számára a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét, továbbá ezen egészségügyi szolgáltatóknál a fogyatékossággal élők részére biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja és a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek speciális kialakítását.”

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A 3. §-ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell)

a) a beteg pihenését, éjszakai elhelyezését biztosító helyiséget, amelyben a betegágyon túl az étkezéshez és a mindennapi használatú személyes tárgyak elhelyezéséhez szükséges bútorzat, valamint hideg és meleg folyóvizes kézmosási lehetőség is rendelkezésre áll,
b) az a) pont szerinti helyiségből, annak előteréből vagy az egyes helyiségeket összekötő közlekedőből nyíló, nemenként elkülönített zuhanyozót és mellékhelyiséget,”

(2) Az R. 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 3. §-ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell)

d) a beteg kezdeményezésére, illetve átmeneti cselekvőképtelenné válása esetére a betegnek a napi életvitelhez szükséges készpénze és egyéb vagyontárgya megőrzését az egészségügyi szolgáltató szabályzatában foglaltak szerint,”

(3) Az R. 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 3. §-ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell)

f) a normál, a könnyű-vegyes és a diétás étkeztetésben részesülő betegek számára napi háromszori főétkezést, és naponta egy alkalommal kisétkezést,”

(4) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat az egybefüggő ellátás 24 óránál rövidebb időtartamára tekintettel az egynapos sebészeti ellátást, kúraszerűen végezhető ellátást vagy nappali ellátást – ideértve a nappali kórházi ellátást is – nyújtó egészségügyi szolgáltató az ezen ellátási formákra irányadó jogszabályban foglaltak szerint biztosítja.”

(5) Az R. 4. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában:]

c) diétás étkeztetés:
a gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedező olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az előállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá.”

4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az egészségügyi szolgáltató)

b) a járóbeteg-szakellátás körében
ba) a járóbeteg-szakellátás általános szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakrendelés,
bb) krónikus betegek, illetve fertőző betegségben szenvedő betegek ellátása és speciális gondozása esetén a gondozó,
bc) speciális szaktudást és technikai feltételek magasabb szintjét igénylő tevékenységet végző, a járóbeteg-szakellátás speciális szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakambulancia,
bd) legalább 4 szakterületen az adott területhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és a helyszínen radiológiai és legalább az orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás 0. szintje és az I. szint elérhetősége, valamint a 10. § (4) bekezdésére figyelemmel, a feladatok ellátásához indokolt magasabb szintű orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a rendelőintézet,
be) amennyiben szolgáltatás nyújtására változó helyszínen, illetve az e célra kialakított járművel kerül sor, a mobil egészségügyi szolgálat,
bf) speciális diagnosztikai vagy terápiás feladatok ellátása esetén az állomás, illetve a központ,
bg) kizárólag a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozását végző egészségügyi szolgáltató esetén a laboratórium,
bh) kizárólag a kórisme felállítása, illetve megerősítése céljából speciális vizsgálat végzésére szakosodott egészségügyi szolgáltató esetén a diagnosztikai központ,
bi) a betegek otthonában történő ápolási, illetve kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni ápolási, otthoni szakápolási szolgálat, a haldokló beteg otthonában történő gondozásával kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén a hospice szolgálat,
bj) a kizárólag egészségügyi szakdolgozó által nyújtott ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetén az adott egészségügyi szakma vagy szakképesítés
elnevezés használatára jogosult;
c) a fekvőbeteg-szakellátás körében
ca) krónikus, rehabilitációs vagy folyamatos orvosi felügyeletet nem igénylő ápolási, szakápolási szolgáltatás nyújtása esetén az adott ellátási formában működő intézet,
cb) több szakmai főcsoportba tartozó szakmában aktív és krónikus, illetve aktív vagy krónikus betegellátást nyújtó, diagnosztikai háttérrel működő egészségügyi szolgáltató esetén a kórház,
cc) az egy szakmacsoporton belül speciális, magas szintű szakmai tudás rendelkezésre állása, és az ahhoz kapcsolódó gyógyító, módszertani, kutatási és oktatási tevékenység gyakorlása esetén az országos intézet,
cd) ha azt az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként látja el, a klinika
elnevezés használatára jogosult;
d) amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 6 órában biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti tárgyi feltételeket – azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség biztosítása szükséges –, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult.”

(2) Az R. 5. § (4) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A nappali ellátás keretében az étkezés biztosítása az elvégzett beavatkozás időtartamának függvényében, illetve a beteg egészségi állapotának figyelembevételével szükséges.”

5. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1) Az eltérő egészségi állapotú betegek differenciált ellátását a fokozatosság elvén egymásra épülő, a szakmai tevékenységeknek a szakmai tapasztalat és a technikai feltételek alapján csoportosított progresszivitási szinteken működő ellátórendszer biztosítja.
(2) A járóbetegek
a) eseti szakellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása az általános járóbeteg-szakellátás,
b) speciális szaktudást, illetve eszközöket igénylő szakellátása a speciális járóbeteg-szakellátás
keretében történik.
(3) A diagnosztikai szakellátás a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.
(4) A fekvőbeteg-szakellátás – az ellátáshoz szükséges eltérő személyi és tárgyi feltételek alapján – a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.
(5) A sebészeti osztály II. progresszivitási szintjére működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató a traumatológiai ellátás I. progresszivitási szintjéhez tartozó egészségügyi szolgáltatást is nyújthat, amennyiben az arra előírt feltételeknek megfelel.
(6) A daganatos betegek többszakmás járó- és fekvőbeteg-szakellátására működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató onko-teamet köteles működtetni.
(7) A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek – így az orvos és a beteg, illetve az orvos és orvos közötti konzultáció – mellett az adott szakterület szakorvosa egészségügyi adatok elektronikus rendszerben történő továbbítása révén – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően – személyes jelenlét nélkül is felállíthat diagnózist és terápiás javaslatot adhat telemedicina keretében, az adott tevékenység végzéséhez a 2. mellékletben megállapított feltételek teljesítése esetén.”

6. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza az egyes egészségügyi szakmáktól független általános minimumfeltételeket.
(2) A 2. melléklet tartalmazza az egyes szakmák körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételeket.
(3) A 3. melléklet tartalmazza az ápolókra, dietetikusokra, gyógytornászokra, védőnőkre és a szociális munkásokra vonatkozó személyi minimumfeltételeket.
(4) A 4. melléklet tartalmazza az egészségügyi dokumentáció részét képező ápolási, fizioterápiás és dietetikai dokumentáció tartalmi és formai követelményeit.
(5) A diagnosztikus háttér – amennyiben a 2. melléklet eltérően nem rendelkezik – más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.
(6) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos telephelyen működő másik szervezeti egységben ezek elérhetően és hozzáférhető módon igénybe vehetőek.
(7) A közfinanszírozás körében
a) a minimális esetszám tekintetében a szervezeti egység által egy év alatt a finanszírozónak jelentett, adott szintre sorolt összes beavatkozások száma az irányadó; amennyiben a beavatkozások végzését az orvos több egészségügyi szolgáltatónál vagy mátrix osztályon végzi, annak megtörténtét az illetékes szakmai vezető vagy a szolgáltató orvos vezetője igazolja,
b) ha a közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltató nem közfinanszírozott ellátást is nyújt, az egészségügyi szolgáltatónak a közfinanszírozott és a nem közfinanszírozott tevékenység vonatkozásában két különálló szervezeti egységet kell létrehoznia.
(8) Amennyiben valamely szakterület minimumfeltételeit e rendelet nem tartalmazza, az adott ellátásra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadóak.”

7. § Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egészségügyi szolgáltatónál minőségügyi megbízott irányítja a belső minőségirányítási rendszer működtetését.”

8. § Az R. a következő 13. §-sal egészül ki:

13. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek való megfelelést
a) azoknak a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyeket a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti kapacitás-felosztási eljárás érint, a kapacitás-felosztás tárgyában hozott határozat közlésétől számított 8 napon belül,
b) az a) pont alá nem tartozó, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak 2012. július 1-jéig
kell bejelenteniük.
(2) A Módr.-rel a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történő megfelelést a működési engedélyt kiadó hatóság 2012. november 1-jéig ellenőrzi.
(3) A Módr.-rel megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek 2012. szeptember 1-jétől kell megfelelni.
(4) A (3) bekezdés szerinti megfelelést az egészségügyi szolgáltatóknak a működési engedély esetleges módosításával egyidejűleg, de legkésőbb 2012. október 30-ig kell bejelenteniük.
(5) A Módr.-rel a (3) bekezdés szerinti szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történő megfelelést a működési engedélyt kiadó hatóság 2013. március 1-ig ellenőrzi.”

9. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe – az R. 1. mellékleteként – az 1. melléklet lép.

(4) Az R. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

10. § Az R.

a) 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „fertőtlenítési” szövegrész helyébe a „kézfertőtlenítési” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés e) pontjában az „állandó jelleggel” szövegrész helyébe a „folyamatosan” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés h) pontjában az „élelmezési” szövegrész helyébe az „élelmezési és táplálási” szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében a „ga) pontja” szövegrész helyébe a „g) pont ga) alpontja” szöveg, az „a b) és c) pont” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés b) és c) pontja” szöveg,

e) 6. § (3) bekezdésében az „az igénybevételéről tájékoztatja a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét” szövegrész helyébe az „az igénybevétel tényét bejelenti a részére működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek” szöveg,

f) 11. § (2) bekezdésében a „szolgáltatások” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgáltatások” szöveg, az „ellenőrzésére is” szövegrész helyébe az „ellenőrzésére” szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az R.

b) 5. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „ , amennyiben működése az adott alapellátás körébe tartozó valamennyi ellátást felöleli,” szövegrész,

d) 7. § (3) bekezdésében a „(pl. koraszülött mentés, fertőzőbeteg-szállítás)” szövegrész,

2. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról,
valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

12. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelethezAz egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges – engedélyezett egészségügyi szakmától független – általános minimum követelmények

1. A fekvőbeteg-ellátás minimum kapacitása
A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül
1.1. a krónikus, rehabilitációs, vagy az ápolási betegellátást nyújtó szolgáltatásnál
1.1.1. kórházhoz, más egyéb egészségügyi fekvőbeteg ellátáshoz nem integrált intézet esetében 10,
1.1.2. kórházban, más egyéb egészségügyi fekvőbeteg ellátásban integrált osztály esetében 15,
1.2. az aktív és/vagy krónikus betegellátást nyújtó kórház, az országos intézet esetében 70,
1.3. a klinika esetében – amennyiben egy szakmára vagy egy szakmai főcsoportba sorolt szakmákra rendelkezik engedéllyel – 30
fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról kell gondoskodni.
2. A szolgáltatók szakmáktól független feladatai
2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: c), d), m), n), r), s) pont] biztosítja
a)    az ápolás-gondozást,
b)    a fizioterápiás szolgáltatást,
c)    a gyógyszerellátást,
d)    az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,
e)    a betegek számára – az egyedi diétás követelményekre is figyelemmel – a betegélelmezést és dietetikai szolgáltatást, dietetikai szaktanácsadást,
f)    a sterilanyag-ellátást,
g)    a rovar- és rágcsáló irtást,
h)    a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,
i)    a szakkönyvtári szolgáltatást és/vagy internet elérhetőséget,
j)    az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),
k)    az intézményi takarítást, tisztaságot,
l)    a halottak szállítását és/vagy hűtve tárolását,
m)    az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),
n)    a dezinfekció tevékenységet,
o)    a központi vagy egyedi orvosi gázellátást,
p)    a biológiai minta szállítását és tárolását,
q)    az intézményen belüli betegszállítást,
r)    a járványügyi érdekből történő elkülönítést, megelőző rendszabályokat (izoláció),
s)    a vér- és vérkészítményeket (beleértve a szállítást is).
2.2. A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: e), k), m) pont] biztosítja
a)    az asszisztenciát/ápolást,
b)    a gyógyszerellátást,
c)    a fizioterápiát,
d)    a diagnosztikai szolgáltatást,
e)    az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,
f)    a sterilanyag-ellátást,
g)    az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),
h)    a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,
i)    az intézményi takarítást, tisztaságot,
j)    a rovar- és rágcsáló irtást,
k)    az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),
l)    a dezinfekció tevékenységet,
m)    a biológiai minta szállítását és tárolását,
n)    az intézményen belüli betegszállítást,
o)    a dietetikai szaktanácsadást (csak a rendelőintézetben).
3. A járóbeteg szakrendelés/szakambulancia általános feltételei
3.1. Szakrendelés: a járóbeteg-szakellátás olyan általános szintje, mely a 7. pontban felsorolt feltételekkel és a 2. mellékletben az adott szakmánál meghatározott személyi és egyéb tárgyi feltételekkel elkülönülten rendelkező szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába és meghatározott rendelési időben működik. Amennyiben ugyanazon szakmában, ugyanazon időben több rendelőben nyújtják a járóbeteg-szakellátást, az egyes rendeléseket önálló szervezeti egységnek kell tekinteni és a működési engedélyben külön-külön kell nevesíteni.
3.2. Szakambulancia: a járóbeteg-szakellátás olyan speciális ellátási szintje, amely a 7. pontban meghatározott tárgyi feltételekkel, illetve az adott szakmában a 2. mellékletben meghatározott minimumfeltételekkel rendelkező, speciális tevékenységeket végző elkülönült szervezeti egység.
4. Fekvőbeteg-ellátó osztály működésének általános feltételei
4.1. Általános feltételek
a) A fekvőbeteg-ellátó osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába.
b) A fekvőbeteg-ellátó összevont osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy szakmai főcsoportba sorolt több engedélyezett szakmát, valamint más szakmai főcsoportba tartozó, szakmailag szorosan illeszkedő, azonos ellátási formában engedélyezett szakmát foglal magába. Az összevont osztály ágyszáma az osztályon belül engedélyezett szakmák közül a 2. melléklet szerinti legmagasabb ágyszámmal rendelkező szakma ágyszámának is megfelelhet.
c) Amennyiben a 2. melléklet másképp nem rendelkezik, az osztály az a) pontban meghatározottak tekintetében legalább 15 fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges feltételek folyamatos rendelkezésre állását biztosítja.
d) Az osztály szakorvosi szakképesítéssel rendelkező felelős szakmai vezető (az ápolási osztály és a központi gyógytorna-fizioterápia kivételével, a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező osztályvezető főorvos) irányításával működik.
4.2. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell 4 percen belül elérhetően az újraélesztés eszközeivel (újraélesztő tálca/táska), így különösen:
a) motoros szívóval,
b) hordozható defibrillátorral,
c) kézi lélegeztetővel,
d) laryngoscoppal, tubusokkal,
e) hordozható EKG-val, mely legalább 3 elvezetés egyidejű megjelenítésére és rögzítésére alkalmas,
f) a 2. mellékletben a központi ügyelet minimumfeltételeinél meghatározott gyógyszerekkel.
4.3. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a rendelőre meghatározott feltételeknek megfelelő osztályos vizsgáló helyiséggel.
4.4. A felnőtt ellátás keretében gyermekellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak gyermekek elhelyezésére külön kórtermet, szülői jelenlét lehetőségét és elérhető gyermekgyógyász szakorvosi ellátást biztosítania kell. 18 év alatti gyermek felnőtt osztályon is ellátható a következő szakmákban: fül-orr-gégészet, traumatológia, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, addiktológia és pszichiátria.
5. A fekvőbeteg-ellátás speciális működési formái
5.1. Mátrix osztály
5.1.1. A mátrix osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely több, de azonos ellátási formában, különböző szakmai főcsoportba tartozó engedélyezett, azonos telephelyen elhelyezkedő szakmát foglal magába (kivéve csecsemő- és gyermekgyógyászat szakma) azzal, hogy a szervezeti egységben vagy operatív, vagy nem operatív tevékenység végezhető, szakmánként rögzített ágyszámmal.
5.1.2. A mátrix osztályon az engedélyezett szakmák vonatkozásában legalább 5 ágyat kell elkülöníteni. A mátrix osztályon, az osztály általános minimumfeltételein túl biztosítani kell a progresszív ellátási szintnek megfelelően az egyes szervezeti egységenként engedélyezett egyes szakmákhoz tartozó, a 2. mellékletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket. Az ügyeleti ellátásnál minden, az adott mátrix osztályon engedélyezett szakma tekintetében a szakorvos jelenlétét vagy készenlétét biztosítani kell.
5.1.3. A közfinanszírozott mátrix osztályon ellátott szakmák ugyanazon a telephelyen, önállóan, további közfinanszírozott osztályon nem engedélyezhetők.
5.1.4. Intenzív, sürgősségi, fertőző, szülészet-nőgyógyászati, onkológiai, pszichiátriai, neurológiai, rehabilitációs és ápolási osztályos feladatok mátrix osztályon nem láthatók el.
5.1.5. A csecsemő- és gyermekgyógyászat tekintetében mátrix osztály csak csecsemő- és gyermekellátás nyújtást jelentő szakmakóddal ellátott szakmák esetében hozható létre, a neonatológia kivételével. A gyermekgyógyászati szakmai tevékenységek, feladatok csak úgy végezhetők el mátrix osztály keretében, ha általános csecsemő- és gyermekgyógyászati szakma mellett működnek mátrix formában, minimum 4 ágyon.
5.1.6. A III. progresszivitási szintre sorolt szervezeti egység nem kerülhet mátrix osztályba, kivéve a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátásokat.
5.2. Kórházi szakápolás (ápolási osztály), önálló ápolási intézet
5.2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató saját ápolási irányítással működő egysége, amely ápolási szolgáltatást nyújt azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra már nem szorulnak.
5.2.2. Az önálló ápolási intézet nem kórházi struktúrában működő intézmény.
5.2.3. Az ápolási osztályon és az ápolási intézetben a felelős szakmai vezetői feladatokat a vezető ápoló látja el.
5.3. Sürgősségi betegellátó osztály/beteg-fogadóhely
A heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt előre nem tervezett felvételre jelentkező vagy előzetes szakorvosi vizsgálat nélkül jelentkező, vagy beszállított beteg fogadására az aktív fekvőbeteg-ellátásra engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató
a) sürgősségi betegellátó osztályt köteles kialakítani a 2. mellékletben meghatározott „sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás” minimumfeltételei alapján,
b) az a) pontban meghatározott feltételekkel nem rendelkező szolgáltató beteg-fogadóhelyet köteles kialakítani az alábbi feltételek alapján:

Gép-műszerpark:

Hordozható EKG képernyővel

Defibrillátor (hordozható)

Vércukormérő refraktometriás/elektrokémiai

Ambu ballon (felnőtt, gyerek)

Szabad légutak biztosításának eszközei

Szívó (motoros vagy központi)

Oxigén (palack vagy központi)

Telefon


5.3.1. A sürgősségi betegellátó osztályt, illetve beteg-fogadóhelyet könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani. Az elhelyezkedésről, az elérhető útvonalról és az ügyeletes orvos (vezető) nevéről az intézet bejáratánál jól látható és egyértelmű módon tájékoztatást kell kifüggeszteni.
5.4. Központi gyógytorna – fizioterápia egység
5.4.1. Fekvőbeteg-ellátást kiszolgáló, vezető gyógytornász irányításával működő egység, amely gyógytorna-fizioterápia szolgáltatást nyújt egy intézményen belül az adott osztályok igényeinek megfelelően.
5.4.2.    A központi gyógytorna – fizioterápia egységben a vezető gyógytornász irányítása alatt gyógytornászok és fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztensek, gyógymasszőrök is dolgoznak.
5.4.3.    Az egység felelős szakmai vezetői feladatait a vezető gyógytornász látja el, aki a kórház szakmai vezetőjének irányítása alatt áll.


6. A műtő egység általános minimumfeltételei

Az aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt

 

Kisműtő egység

Osztályos műtő egység

Központi Műtő Egység
(önálló szervezeti egység)

Személyi feltételek:

 

 

 

Vezető műtős szakasszisztens

-

1 fő

1 fő

Műtős szakasszisztens

1/műtőasztal

2/műtőasztal

2/műtőasztal

Műtőssegéd

1/műtőasztal

2/műtőasztal

2/műtőasztal

Szakmai helyiségek:

 

Személyzeti zsilip

1

1

1

Betegzsilip/betegtartózkodó

1

1

1

Betegelőkészítő2

1

1/műtőterem

1/műtőterem

Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel

1

1

1

Kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) szeradagoló

2

2

2

Falra szerelt papírtörölköző tartó

1

1

1

Bemosakodó2

1/műtőterem

1 db legalább 2 műtőteremhez

1 db legalább 2 műtőteremhez

Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel

2

2

2

Kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) szeradagoló

4

4

4

Falra szerelt papírtörölköző tartó

1

1

1

Műtőterem1

1

1

2

Ébredő/megfigyelő helyiség

1

1

1 központi

Sterilanyag raktár

elkülönített szekrény

1

1

Tiszta-anyagraktár

elkülönített szekrény

1

1

Gyógyszerraktár

elkülönített szekrény

elkülönített szekrény

1

Előkészítő-munkaszoba

-

1

1

Szennyes anyag-eszköz előkészítő

1

1

1

Szennyes-, és szemét tároló

1

1

1

Személyi tartózkodó

-

1

1

Mosdók

1

1

1

Adminisztrációs helyiség

-

-

1

Takarítószer és -eszköz tároló

elkülönített szekrény

1

1

1 A műtőteremnek a bemosakodó helyiséggel és a beteg-előkészítővel közvetlen kapcsolatban kell lennie.
2 A helyiségek a „zöld zóna” tisztafolyosójáról kell, hogy nyíljanak.

6.1. A műtőterem általános minimumfeltételei

Tárgyi feltételek:

Általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelően biztonsági áramforrás biztosítása szükséges

X

Műtőasztal

X

Megfelelő megvilágítást biztosító műtőlámpa/műtőlámparendszer

X

Mobil műtőlámpa

X

Központi vagy egyedi gázellátó

X

Nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorral

X

Műtéti észlelő EKG rendszer + monitor

X

Infúziós pumpa + állvány

X

Mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszer

EL

Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülék

X

Műszerasztal gördíthető (fékezhető)

X

Műszerelőasztal, Sonnenburg (fékezhető)

X

Operatőri szék (karos, állítható)

X

Műszerasztal fix

X

Műtőzsámoly, kétlépcsős

X

Infúziós állvány, műtőasztalhoz csatlakoztatható

X

Sterildoboz tároló és állvány

X

Röntgenfilmnéző szekrény vagy digitális röntgenarchívumhoz csatlakozó nagy monitor

X

Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtő

X

Gyógyszer tárolására alkalmas hűtő

X

Vérkészítmény melegítő készülék

X

Sugárvédő ólomgumikötények, egyéb védőeszközök

X

Defibrillátor (mobil) műtőtraktusonként

X

Központi szívó

X

Izoláló állvány

X

Ledobó állvány

X

Tolókocsi

X6.2. Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei

Ébredő-megfigyelő helyiség: altatás vagy egyéb érzéstelenítés mellett végzett invazív beavatkozást követően a beteg megfigyelésére és az azonnali szövődmények elhárítására szolgáló helyiség.

Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei

Ágyak:
Műtőben
Osztályon


0,5 -1,5 ágy /műtőasztal (szakmai profiltól függően)
2 ágy

 

 

Személyi feltételek:

Aneszteziológus orvos

EL

Aneszteziológus szakasszisztens vagy intenzív terápiás szakasszisztens

1

Betegkísérő

EL

Tárgyi feltételek:

 

Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel

1

Központi gázellátó

ágyanként

Szívórendszer (központi)

ágyanként

EKG monitor

2 ágyanként

EKG

EL

Pulzoximéter

ágyanként

Vérnyomásmérő

ágyanként

Hőmérő

ágyanként

Defibrillátor (mobil)

1

Lélegeztető ballon

2 ágyanként

Laryngoszkóp (teljes lapoc sorozattal)

1

Respirométer

1

Respirátor

1

Infúziós pumpa

1

Infúziós állvány

ágyanként

Egyszerhasználatos tűk, fecskendők, kanülök

X

Vérgáz analizátor

EL

Vizsgálólámpa

1

Tolókocsi (ülő-fekvő)

1

Zárható gyógyszerszekrény + a betegellátáshoz szükséges gyógyszerek

1

Hűtőszekrény (gyógyszer)

1

Ágytál, vizeletgyűjtő (kacsa)

ágyanként


6.3. Az Intermediaer care ellátás minimumfeltételei

Prioritási kritériumok az intermediaer care beutaláshoz:
1.    Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál fogva a javulás esélye csekély.
2.    Intenzív ellátást nem igénylő betegek:
a) a beteg állapota jobb annál, hogysem intenzív kezelést igényeljen,
b) a beteg állapota rosszabb annál, hogysem az intenzív kezeléstől javulás várható lenne.

Az egyes betegbeutalási prioritásoknak megfelelően az ellátás szintjei

Prioritási szint

Intermediaer care

1

X

2

X


Intermediaer care:
Feladata elsősorban az állapotuknál és alapbetegségük súlyosságánál fogva a 1. vagy 2. prioritási csoportba tartozó aktív betegek ellátása, akik szokványos osztályra nem helyezhetők ki, mert valamilyen szintű szubintenzív ellátást (pl. tartós lélegeztetés) igényelnek.

 

Intermediaer care

1. Személyi feltételek:

 

1. Aneszteziológiai és/vagy intenzív terápiás szakorvos

EL

2. Irányítja, szervezi a gyógyító, igazgatási és szakképzési munkát

X

Orvos-beteg arány

1:4

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

2. Szakmailag speciális helyiségek

Technikai szoba / gép raktár

 

1

3. Műszer-géppark

Ágymelletti betegőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége)

ágyanként

1

Pulzoximéter

ágyanként

1

ST-T analízis

ágyanként

EL

Lélegeztető készülék

Hány ágyanként 1

3

Kézi lélegeztető ballon

Minimum

2

Mobil újraélesztési egység

 

1

Defibrillátor, hordozható

 

1

Váladékszívó készülék, fali

ágyanként

1

Mellkasszívó készülék, fali

ágyanként

1

Motoros fecskendő (perfúzor)

ágyanként

2

Infuziós pumpa (infúzor)

ágyanként

1

Vér-infúzió melegítő egyszerű

 

1

Laringoszkóp

 

2

Vérgáz analizátor

 

EL

Haemoglobinométer

 

1

K-Na koncentráció mérő

 

EL

Vércukor meghatározó készülék

 

EL

Betegmelegítő készülék (meleg levegős típusú)

 

17. Rendelő és osztály általános minimumfeltételei
Az egészségügyi szolgáltatónál működő járóbeteg-szakrendelés, ideértve a fekvőbeteg-ellátó osztályos szakambulanciát, valamint a fekvőbeteg osztály a következő feltételeket biztosítja:

Rendelő és osztály általános minimumfeltételei

 

rendelő

osztály

Személyi feltételek:
1 fő szakorvos + 1 fő asszisztens/szakasszisztens (amennyiben a 2. melléklet másként nem rendelkezik)
Fekvőbeteg szakellátásban a 2. melléklet, valamint a 3. melléklet szerinti követelmények


X

X

Adminisztrátor (40-50 ágyanként, illetve 5 rendelői munkahelyenként 1)

X

X

Betegkísérő

EL*

X

Tárgyi feltételek:

Helyiségek

 

 

Vizsgáló helyiség

X

X

Orvosi szoba

 

X

Nővérszoba/nővérpult

 

X

Fektető (1 fő ápolóval) épületenként
járóbeteg ellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, amennyiben a beteg önellátásra képtelen

X

 

Személyzeti öltöző nemenként vizesblokkal

X*/**

X

Személyzeti tartózkodó (teakonyha, pihenő)

 

X

Konyha/tálaló

 

X

Betegétkező/ étkező asztal, szék

 

X

Váróhelyiség

X

X

Baba-mama szoba

X*

X*

Betegöltöző nemenként

X*

 

Kegyeleti szoba

 

EL
épületen belül

Betegek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval) nemenként elkülönített

X*

X

Mozgássérültek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval)

EL*
épületen
belül

EL
épületen belül

Személyzeti WC

X

X

Sterilanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény)

X*

X

Fogyóanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény)

X*

X

Takarítószer és takarítóeszköz tároló

X**

X

Tisztaruha tároló

X**

X

Szennyesruha tároló

X**

X

Veszélyes hulladék gyűjtő

X

X

Kommunális hulladék gyűjtő

X

X

Elkülönítő helyiség

EL

X*

Felszerelés

 

 

Vizsgáló asztal/ágy/szék

X*

X

Beteg fellépő/lépcső vizsgáló asztalhoz/ágyhoz/székhez

X*

X

Bútorzat

X

X

Számítógép, nyomtató

X

X

Fax (telephelyenként)

X

X

Telefon

X

X

Orvosi csaptelep (hideg-meleg vizes) a kézfertőtlenítés feltételeinek biztosításával a kezelő/vizsgáló helyiségekben

X*

X

Hideg-meleg vizes kézmosási lehetőség a kórteremben

X

Mozgatható vizsgáló lámpa

X*

X

Zárható gyógyszerszekrény

X*

X

Zárható kábítószer szekrény

X*

X

Gyógyszer tárolásra alkalmas hűtőszekrény

X*

X

Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtőszekrény

 

X*

Dokumentáció és irattároló

X

X

Röntgenfilmnéző szekrény, vagy digitális archívumhoz kapcsolt monitor

X*

X*

Ágy (a szakma specialitásaira figyelemmel állítható, gurítható)

 

X

Prevenciós és terápiás antidecubitor matrac

 

X

Háttámasz, lábtámasz

 

X

Éjjeli szekrény, ülőke, lámpa (ágyanként)

X

Etető asztal

 

EL

Betegek ruházatának a tárolására zárható szekrény

X

Nővérhívó/jelzőcsengő (ágyanként, valamint a mellékhelyiségenként)

X

Őrzőfény

X

Járókeret

 

X*

Betegemelő

 

X*

Fürdetőszék

 

X

Tolókocsi

 

X

Előkészítő/kezelő/kötöző kocsi vagy tálca

X*

X

Gyógyszerosztó kocsi vagy tálca

 

X

Ágyazó kocsi

 

X

Ágytál, kacsa, valamint ágytál-, vizelőedény tartó

 

X

Ágytálmosó berendezés és/vagy helyiség

X

Gép-műszer, eszköz

Infúziós állvány

X*

X

Infúziós pumpa és/vagy perfusor

 

X

Oxigénellátás (központi vagy egyedi)

 

X

Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (a korosztálynak megfelelően)

X

X

Motoros szívó

X*/**

X

Defibrillátor

X*/**

X

Készenléti (reanimációs) tálca/táska (lélegeztető ballon, laringoszkóp, különböző méretű tubusok, gyógyszerek) épület szintenként

X*

X

EKG képernyővel/regisztrálóval (hordozható)

X*

X

Fonendoscop

X*

X

Kötszervágó olló

X*

X

Nyelvlapocok

X*

X

Reflexkalapács

X*

X*

Pupillavizsgáló lámpa

X*

X*

Visustábla

X*

X*

Hőmérő

X*

X

Sebészeti ollók

X*

X*

Sebészeti csipeszek

X*

X*

Érfogók különböző méretben

X*

X*

Idegentest fogó, gombos szonda

X*

X*

Szájterpesztő

X*

X*

Nyelvfogó

X*

X*

Ujjvédő (fém)

X*

X*

Gyomormosó készülék és szondák

X*

X*

Beöntő készlet

X*

X*

Vesetál

X*

X

Leszorító gumi

X*

X

Mérőszalag

X*

X

Vizeletvizsgálati gyorsteszt és kémcsövek

X*

X*

Kémcsőállvány

X*

X

Vizeletgyűjtő edény

X*

X

Vizelet fajsúlymérő

 

X*

Személymérleg és/vagy csecsemőmérleg

X*

X

Testmagasságmérő

X*

X*

Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben

X*

X

Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben

X*

X

Egyszerhasználatos katéterek különböző méretben

X*

X*

Különböző méretű steril és nem steril kötszerek

X*

X

Vércukor meghatározásához eszköz

X*

X*

Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak

X

X

Zárt vérvételi rendszer

X*

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Orvosi laboratóriumi diagnosztika – leletezés helyben vagy telemedicina útján

EK

EL

Radiológia (rtg., UH) – leletezés helyben vagy telemedicina útján

EK

EL

Patológia – leletezés helyben vagy telemedicina útján

EK

EK

Orvosi mikrobiológiai laboratórium – leletezés helyben vagy telemedicina útján

EK

EK

Érintett szakterület/szakterületek szakorvosi konzíliuma

 

EK

Érintett szakterület/szakterületek szakdolgozói és egyéb konzultációja (szakápoló, dietetikus, gyógytornász, védőnő, szociális munkás, klinikai szakpszichológus, pszichológus, konduktor, ergoterapeuta, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, pedagógus)

EK*

EL

Betegjogi képviselő

EK

EL

* Értelemszerűen az adott helyen engedélyezett szakma specialitásaira figyelemmel.
** Rendelőintézetben legalább 1 db biztosítása szükséges.
Műtőasztal/2 műtős szakasszisztens, műtőasztal/2 műtőssegéd

8. Az egészségügyi szolgáltatónál az orvosi laboratóriumi diagnosztika szintje
a) Járóbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium 0. szint, illetve az I. szint elérhetősége szükséges.
b) Fekvőbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium II. szint.
c) Országos feladatkörű speciális intézetek, térségi ellátás esetén minimum laboratórium III. szint.

9. Egészségügyi szolgáltató által újszülött anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésére működtetett inkubátor feltételei
Általános feltételek
1. Az inkubátor-fogadóhelyet közterületről könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani.
2. Elhelyezéséről, elérhetőségéről az intézet bejáratánál jól látható és közérthető tájékoztatót kell kifüggeszteni.
3. Az újszülött inkubátorba történő elhelyezéséhez az anonimitás lehetőségét biztosítani kell.
4. Biztosítani kell, hogy az inkubátor folyamatosan (folytonos üzemmódban) újszülött befogadására alkalmas legyen.
5. Újszülött anonim elhelyezésére szolgáló inkubátor kizárólag ott működtethető, ahol az újszülött ellátásához legalább a neonatológia I. szintjének megfelelő szakmai minimumfeltételek biztosítottak.
6. Az egészségügyi államigazgatási szerv felé jelenteni kell az eseteket.
Tárgyi feltételek
1. Inkubátor, amely melegít, izolál és mechanikai védelmet biztosít.
2. Hangjelzés vagy a behelyezés tényére az egészségügyi szolgáltatót figyelmeztető más jelzőrendszer működtetése.

10. Sterilanyag-ellátás minimumfeltételei

A sterilanyag-ellátás közreműködő szolgáltató útján történő biztosítása csak akkor lehetséges, ha a közreműködő szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek legalább az azonos ellátási szintnek megfelelően biztosítottak és a sterilizálás folyamata tanúsított minőségügyi rendszerrel felügyelt.

2K10134_7

 

Kategóriák

Alapellátás, járóbeteg-szakellátás

Fekvőbeteg-szakellátás

Rendelő*

Önálló

Rendelőintézet

Gyógyintézeti

Sterilanyag-ellátás

Központi Sterilizáló

Egység

(KSE)

Személyi feltételek:

(fő)

(fő)

(fő/400 ágy)

(fő/400 ágy)

1.    Egészségügyi szakképesítéssel

1

1

1

2

2. Műtős szakasszisztensi és/vagy műtőasszisztensi szakképesítéssel

-

-

1

1

3. Fertőtlenítő-sterilező képesítéssel

-

1

2

2

4. Betanított munkás21

-

-

2

4

5.    Takarító

-

-

-

114

Tárgyi feltételek:

1. Szakmai helyiségek19

rendelő*

rendelőintézet

gyógyintézet

KSE

1.1.    „Szennyes oldali” anyagátvevő

-

-

1

1

1.2.    Előkészítő helyiségek

 

1.2.1.    Tisztító-mosogató/fertőtlenítő

EL

11

1

1

1.2.2.    Zsilipelő-öltöző4

-

-

1*

1

1.2.3.     Csomagoló

EL

11

1

1

1.3.    Sterilizáló20

EL

1*

13

13

1.4.    Sterilanyag raktár

-

1

1

1

1.5.    Sterilanyag-kiadó

-

-

1

1

1.6.    Egyéb raktárak

 

1.6.1. Csomagolóanyag raktár

-

EL

15

1

1.6.2. Vegyszer-raktár

-

EL

15

1

1.6.3. Egyszerhasználatos sterilanyag-raktár

-

-

16

16

2. Általános helyiségek

rendelő*

rendelőintézet

gyógyintézet

KSE

2.1. Ügyviteli helyiségek

 

2.1.1. Vezetőasszisztensi szoba

-

-

1

1

2.1.2. Iroda/adminisztrációs helyiség

-

-

17

17

2.1.3. Ügyeletes szoba

-

-

18

18

2.2. Kiegészítő helyiségek

 

2.2.1. Szociális helyiségek [öltöző, zuhanyozó, WC – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) szerint]

EL

EL

1+1

1+1

2.2.2. Étkező

EL

EL

1

1

2.2.3. Takarítószer- és eszköztároló

EL

EL

1+115

1+115

2.2.4. Hulladéktároló

EL

EL

1

1

2.2.5. Konténermosó

-

-

1

1

2.2.6. Konténertároló

-

-

1

1

3. Gépek, műszerek, berendezés

(szakmai helyiségenkénti bontásban)

rendelő*

rendelőintézet

gyógyintézet

KSE

3.1. Anyagátvevő

-

-

min. 6 m2

min. 12 m2

Átvevő pult

-

-

1

1

Asztal/számítógépes munkahely

-

-

1

1

Kézmosó/kézfertőtlenítő16

-

-

1

1

3.2. Tisztító-mosogató, fertőtlenítő

-

min. 9 m2

min. 12 m2

min. 30 m2

Mosogató medence

1

1

1

1

Mosogatógép9

-

1

2

2

Ultrahangos tisztító berendezés

-

-

1

1

Sűrített levegős pisztoly

-

-

1

1

Vízpisztoly

-

1

1

1

Lerakó asztal

-

1

1

1

Kézmosó/kézfertőtlenítő16

117

117

1

1

3.3. Csomagoló

-

min. 10 m2

min. 20 m2

min. 50 m2

Csomagoló/tálca összerakó asztal

1

118

2

4

Tároló-rendszer

-

118

1

2

Asztal/számítógépes munkahely

-

-

1

1

Műszerszekrény

-

-

1

2

Kézmosó, kézfertőtlenítő16

-

118

1

1

3.4. Sterilizáló

-

min. 15 m2

min. 20 m2

min. 30 m2

Autokláv2, 10

EL

111

1

2

Hőérzékeny anyagok sterilizálására engedélyezett berendezés

(ETO12, Formaligáz13, Plazma13)

EL

EL

1

2

Berakodó kocsi

-

-

2/sterilizáló berendezés

2/sterilizáló berendezés

Asztal/számítógépes munkahely

-

-

1

1

Kézmosó, kézfertőtlenítő16

-

118

1

1

Tároló-polcrendszer

-

118

1

2

3.5. Sterilanyag-raktár

-

min. 10 m2

min. 30 m2

min. 50 m2

Kézmosó, kézfertőtlenítő 16

-

1

1

1

Tároló-polcrendszer

-

1

1

2

3.6. Sterilanyag kiadó

-

min. 6 m2 *

min. 10 m2

min. 15 m2

Kézmosó, kézfertőtlenítő16

-

118

1

1

Kiadópult

-

-

1

1


* Azon alapellátást, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében, ahol a működés során a szakma szabályai steril orvostechnikai eszközök alkalmazását írják elő és a sterilizálást helyben végzik. A sterilanyag ellátás egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, megfelelő működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.
1Egy helyiségben végezheti a tisztítást és csomagolást térben elkülönítetten.
2A sterilizáló berendezés a rendelőhelyiségben, térben elkülönítetten működtethető.
3 Amennyiben a sterilizáló berendezés falba épített, kétoldali átadós rendszerű, úgy a csomagoló helyiség sterilanyag raktárral közös fala előtti tér annak tekinthető.
4 Az Országos Epidemiológiai Központ által kiadott, érvényben lévő Tájékoztató „a sterilizálásról” című kiadvány szerint.
5 Egy helyiségben, térben elkülönítve megoldható.
6 Amennyiben az egyszerhasználatos, gyárilag sterilizált orvostechnikai eszközök ellátása is a sterilizáló egységből történik.
7 Vezető asszisztensi szobával összevonható.
8 Ügyeleti rendben működő fekvőbeteg-ellátó intézményben üzemelő sterilizáló egység esetén.
9 Legalább két szivattyús, orvostechnikai eszközök tisztítására-fertőtlenítésére engedélyezett, validálható [(EN ISO 15883) szabvány alapján] készülékek. Új egység kialakításánál a kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.
10 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító), kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.
11 A 10. pontban leírtaknak megfelelő, de nem kétajtós autokláv.
12 Az orvostvechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelelő, vákuum alatt üzemelő, validálható és gázmegsemmisítő berendezéssel felszerelt etilénoxidos gázsterilizáló berendezés beépítése engedélyezett.
13 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító) formalinos autokláv és plazma sterilizátor beépítése engedélyezett. Ajánlott a kétajtós átadórendszerű berendezés telepítése.
14Csak abban az esetben, ha a fertőtlenítő takarítást a sterilizáló egység saját személyzete végzi.
15Külön-külön a szennyezett és tiszta oldalon.
16Lengőkaros csapteleppel felszerelt mosdó és kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) falra szerelt kézfertőtlenítő szer és folyékony kézmosószer adagoló.
17Abban az esetben, ha külön helyiségben történik az eszközök tisztítása, fertőtlenítése.
18Abban a helyiségben, ahol az adott részfolyamatot végzik.
19Mosható és fertőtleníthető padló- és falburkolat.
20Ha a sterilizáló egységben textília csomagolása is történik, azt külön kialakított csomagoló helyiségben kell végezni.
21Abban az esetben, ha nem teljes körűen a Központi Sterilizálóban történik az intézmény minden egyes osztályára kiterjedően a műszerek (mechanikus tisztítása, tálcák pakolása stb.), textíliák előkészítése (hajtogatása stb.) a sterilizálásra, úgy az ezen osztályokon foglalkoztatott betanított munkásokat, kisegítő személyzetet is bele kell számolni ezen létszámba.


Általános jelmagyarázat:
EL: elérhető intézményen belül
EK: elérhető intézményen kívül
X: szükséges

2. melléklet az 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelethez
A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMUMFELTÉTELEK

Általános jelmagyarázat:
EL: elérhető intézményen belül
EK: elérhető nem intézményen belül
X: szükséges (tárgyi feltételeknél a szervezeti egységen belül, vagy közvetlenül mellette rendelkezésre kell állnia)
A személyi feltételek FTE egységben kerültek meghatározásra.
FTE: teljes 40 órás munkaidőre számított heti munkaidő aránya (az általános szabálytól való eltérés jelölve pl. műszakonként v. adott ágyszámra, illetve járóbeteg szakrendelés létszáma heti 30 óra szakrendelésre számítva)
sze: szükség esetén

ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÁS

Aneszteziológia

Szakmakód:

1501

Aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei

 

 

Személyi feltételek:

Orvos vezető – aneszteziológus szakorvos

1

Vezető aneszteziológiai szakasszisztens

1

Aneszteziológus szakorvos/szakorvos jelölt intézményen belüli szakorvosi felügyelettel

1/aneszt. munkahely

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens

1/aneszt. munkahely

Tárgyi feltételek:

 

1. Altatógép:

1/műtőasztal

Tartozékai:

Légzőrendszerek

3/gép

Lélegeztetőkészülék

1/gép

Voluméter (az altatógép monitorba beépített is lehet)

1/gép

Légúti nyomásmérő (az altatógép monitorba beépített is lehet)

1/gép

Oxigénkimaradás-jelző riasztó (altatógépbe beépített is lehet)

1

A légzőrendszer szétkapcsolódását jelző riasztó (beépített is lehet)

1

Aneszteziológiai betegőrző monitor

1

Az aneszteziológiai monitor minimális kötelező funkciói:

EKG

1

Vérnyomásmérő (vértelen)

1

Pulzoximéter

1

Kapnográf

1

2. Laringoszkóp

2/altatógép

3. Az újraélesztés eszközei:

Defibrillátor

1/műtőegység

Ambu ballon típusú lélegeztetőeszköz

1/altatógép

Az esetleges aneszteziológiai szövődmények elhárítására megfelelő intenzív terápiás háttér biztosítása szükséges

Aneszteziológiai szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Aneszteziológus szakorvos

1

Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Pulzoximéter

1

Hőmérő (tympanikus hőmérséklet)

1

Vérnyomásmérő (noninvazív)

1

Respirométer

EK

Kézi lélegeztetőballon

2

Mobil reszuszcitációs egység

EL

Váladékszívó készülék

EL

Laringoszkóp

1

EKG készülék 12 csatornás

1

Testsúly és testmagasságmérő

1

Otthon végzett parenterális táplálási szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/gasztroenterológia szakorvos/sebész szakorvos

1

Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus

EK

Klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus

EK

Pszichoterapeuta

EK

Radiológia szakorvos

EL

Dietetikus

EL

Gyógytornász

EL

Diplomás ápoló

EL

Szakápoló

1

Gyógyszerész

EL

Informatikus

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Hitelesített mérleg

1

Ágymérleg

1

Felkar bőrredő mérő

1

Testmagasságmérő

1

Infúziós pumpa

2

Bioelektromos impedancia (testzsír) mérő

1

Képerősítő

1

Kórházi hálózatba épített számítógépes állomás

2

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EL

UH diagnosztika

EL

Endoszkópos labor

EL

CT

EL

Az otthoni parenterális táplálás feltételei az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben foglaltak figyelembe vételével

Intenzív ellátás

Szakmakód:

1502


Intenzív ellátás
Prioritási kritériumok intenzív osztályos beutaláshoz:
1.    Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknek olyan intenzív ellátásra van szükségük, amely ITO-n kívül nem végezhető (pl. lélegeztetés, folyamatos vazoaktív szer adagolás, folyamatos invazív monitorozás, szervpótló kezelés, stb.).
2.    Olyan betegek, akik állapotuknál fogva intenzív monitorozást és szükség esetén azonnal intenzív beavatkozást igényelnek (azaz 1-es prioritású beteggé válhatnak).
3.    Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál fogva a javulás esélye csekély.

Az egyes betegbeutalási prioritásoknak megfelelően az ellátás szintjei

Prioritási szint

Intenzív II.

Intenzív III.

1

X

X

2

X

X

3

X

 


Intenzív II.:
Feladatai:
1. Folyamatos alapszintű és invazív monitorozás
2. Vitális funkciók stabilizálása
3. Tartós lélegeztetés
4. Keringéstámogatás
5. Szervpótló kezelések végzése
6. Anyagcsere felügyelet
7. Mesterséges táplálás.
Ezek az intenzív osztályok 1-3 prioritási csoport valamelyikébe sorolható betegeket kezelnek. Az ezen ellátási szinthez tartozó intenzív osztály tevékenységi körét, illetve annak korlátait a kórháza által vitt szakmák jellege határozza meg. A kórházi profilba nem tartozó (pl. idegsebészeti, szívsebészeti, gyermeksebészeti), vagy komplikált, speciális kezeléseket igénylő beteget a progresszív ellátási szintnek megfelelő intenzív osztályra helyezi át a beteg állapotának stabilizálását követően.

Intenzív III.:
Speciális, vagy komplikált, illetve komplex intenzív ellátási feladatokra berendezkedett, multidiszciplináris intenzív osztályok.
Feladataik:
1. Folyamatos emelt szintű monitorozás
2. Keringéstámogatás/fenntartás
3. Komplikált vagy tartós respirátor kezelés
4. Vitális funkciók támogatása, fenntartása
5. Szervpótló kezelések
6. Anyagcsere-felügyelet és korrekció
7. Mesterséges táplálás
8. III. progreszivitási szintű társszakmák intenzív hátterének biztosítása
Ebbe a csoportba tartoznak a multidiszciplináris, nagy betegforgalmú megyei és klinikai intenzív osztályok.

Intenzív ellátást végző fekvőbeteg osztály minimumfeltételei

INTENZÍV ELLÁTÁS minimumfeltételei

Progresszivitási szint

 

ITO II.

ITO III.

Személyi feltételek:

 

 

Vezetők

 

 

Az egységet kinevezett vezető irányítja

1

1

A vezető az alábbi követelményeket teljesíti:

 

 

1. Aneszteziológiai és/vagy intenzív terápiás szakorvos

X

X

2. Irányítja, szervezi a gyógyító, igazgatási és szakképzési munkát

X

X

Orvos-beteg arány

1:2

1:2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

1. Ágyszám

A kórházi össz. ágyszám 3%-a,
de minimum

5

8

2. Szakmailag speciális helyiségek

 

 

 

Gép-műszer tisztító

 

1

1

Technikai szoba / gép raktár

 

1

1

3. Műszer-géppark

 

 

 

Központi betegőrző monitor

 

1

1

Ágymelletti betegőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége)

ágyanként

1

1

Kapnográf (pco2 mérési lehetőség)

respirátoronként

1

1

Pulzoximéter

ágyanként

1

1

Aritmia monitorozás

ágyanként

1

1

ST-T analízis

ágyanként

1

1

Folyamatos testhőmérséklet monitorozás

 

2

6

Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)

 

4-6

8

Invazív perctérfogat monitorozási lehetőség

 

2

4

Lélegeztető készülék

Hány ágyanként 1

1

1

Fiberoptikás brochoscop

 

1

1

Kézi lélegeztető ballon

Minimum

3

3

Mobil újraélesztési egység

 

1

2

Defibrillátor, hordozható

 

1

2

Pacemaker, külső

 

2

2

Váladékszívó készülék, fali

ágyanként

2

2

Mellkasszívó készülék, fali

ágyanként

1

1

Motoros fecskendő (perfúzor)

ágyanként

4

4

Infuziós pumpa (infúzor)

ágyanként

2

2

Vér-infúzió melegítő egyszerű

 

3

4

Laringoszkóp

 

3

3

Mobil röntgen készülék

 

1

1

Vérgáz analizátor

 

1

1

Haemoglobinométer

 

1

1

K-Na koncentráció mérő

 

1

1

Vércukor meghatározó készülék

 

1

1

Betegmelegítő készülék (meleg levegős típusú)

 

2

2

Multifunkciós vértisztító készülék, folyamatos kezelésre is alkalmas

 

1

1

Fájdalomterápia

Szakmakód:

1503

Fájdalomterápia szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos

1

Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Aneszteziológiához szükséges eszközök

X

Aneszteziológiai osztályos háttérrel

EL

Tartós lélegeztetés

Szakmakód:

1504Tartós lélegeztetési osztály/központ
Tartós gépi lélegeztetés: az 5 napot meghaladó gépi lélegeztetésre vonatkozik.
Tartós lélegeztetési igényű betegeknek,
1.    akiket kezelésük során 30 napon túl kell mesterségesen lélegeztetni, és ennek felfüggesztése a beteg életét akutan veszélyeztetné.
2.    akiknél olyan kórkép igazolódott a vizsgálatok során, amely természeténél fogva várhatóan 30 napot meghaladó gépi lélegeztetést tesz szükségessé, melynek felfüggesztése akutan veszélyezteti a beteg életét. Ez utóbbi esetben – amennyiben nincs egyéb szervtámogatásra szükség – a 30 napos időkorlát betartása sem szükséges, a folyamat chronicus, vagy chronicus/progresszív jellegénél fogva, hanem hamarabb is megindítható a tartós lélegeztető központban a kezelés vagy az otthoni lélegeztetés.

Osztály kialakítása: felnőtt ellátásban 6-8 ágyas és a csecsemő-gyermek ellátásban 4-6 ágyas osztályok.
Az otthonlélegeztetés központjait ott kell kialakítani, ahol a tartós lélegeztetés is folyik. Ezekbe a központokba ki kell helyezni 5 olyan készüléket, amelyek az otthoni lélegeztetésre alkalmasak. A beteg innen veheti kölcsön a készüléket, a készülék meghibásodása esetén ebből a készletből kaphat cserekészüléket, a központ gondoskodik a készülékek szervizeléséről.

Tartós lélegeztetési osztály/központ (krónikus) minimumfeltételei

Minimum ágyszám

6

Személyi feltételek:

 

Aneszteziológiai és/vagy intenzív terápiás szakorvos

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben az ITO I. szintre meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

 

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

Speciális személyzeti helyiségek

X

Teakonyha

1

Szakmailag speciális helyiségek

X

Gép-műszer tisztító

1

Technikai szoba/gép raktár

1

Műszer-géppark

 

Ágymelletti betegőrző monitor: minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége

1/ágyanként

Kapnográf (etco2 mérési lehetőség)

respirátoronként

Pulzoximéter

1/ágyanként

Folyamatos testhőmérséklet monitorozás

X

Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)

¼ ágyanként

EKG regisztráló készülék, 3 csatornás

1

Lélegeztető készülék (teljes értékű lélegeztetésre alkalmas)

1/ágyanként

Kézi lélegeztető ballon

2

Mobil újraélesztési egység

1

Defibrillátor, hordozható

1

Váladékszívó készülék, fali

1/ágyanként

Mellkasszívó készülék, fali

1/ágyanként

Motoros fecskendő (perfúzor)

1/3 ágyanként

Infúziós pumpa (infúzor)

1/3ágyanként

Vér- infúzió melegítő egyszerű

1

Laringoszkóp

2

Mobil röntgen készülék

EL

Vérgázanalizátor

1

ARC-ÁLLCSONT-SZÁJSEBÉSZET

Arc-állcsont-szájsebészet

Szakmakód:

1700Egynapos sebészet
Sürgősségi, dentoalveoláris eredetű és traumatológiai ellátáshoz kapcsolódó fekvő osztályos beavatkozások végzése.
Ambuláns beavatkozások és egy napos sebészeti ellátások végzésére alkalmas intézmények, melyek tudják a biztonsághoz szükséges intézeti fekvőbeteg hátteret biztosítani. Nem végezhetnek 24 órás hospitalizációt meghaladó obszervációt kívánó műtéteket.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:
Az úgynevezett standard arc-állcsontsebészeti osztályok, melyek képesek ellátni a II. progresszivitási szintű beavatkozások teljes spektrumát, azok szövődményeinek ellátásával.
Baleseti traumatológiai ellátási események során az implantációs eszközök beültetése esetén a minimum évi esetszám: 20.
Malignus folyamat miatti műtétek csak megfelelő diagnosztikus háttérrel, komplex onkoterápiás lehetőséggel, a kiterjesztett műtét elvégzésének lehetőségével végezhetőek, és csak legalább évi 20 műtét esetében.
A 24 óránál hosszabb idejű bent tartózkodást igénylő összes sebészeti műtét elvégzésére alkalmas osztály, mely a személyi és tárgyi feltételeknek megfelel.
15 ágynál kisebb ágyszámmal is működtethető.
Minimum ágyszám: 7

III. szint:
Azok a fekvő osztályok, melyek az arc-állcsontsebészet teljes spektrumát végzik, beleértve az interdiszciplináris ellátás lehetőségét.
Személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznek az alábbi négy, speciális műtéti beavatkozás rutinszerű végzéséhez:
orthognat műtétek (minimum évi 10)
mikrosebészeti technikával végzett szövetátültetések (minimum évi 10)
hasadék műtétek (minimum évi 10)
pánfaciális sérülések ellátása (minimum évi 5)
Térségenként (1-1,2 millió lakos) 1 III. szintű központ szükséges.
A II. és III. szinthez arc-állcsont és szájsebészeti szakambulancia tartozik, melyen belül speciális szakambulanciát nem különítünk el.
Minimum ágyszám: 10

Arc-állcsont-szájsebészet osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

Egynapos sebészet

II.

III.

Személyi feltételek:

 

 

 

Szakorvos osztályvezető

1
[DA, vagy Szs(D)]

1
[AÁSZ, vagy Szs(O), vagy Szs(K)]

1
[AÁSZ, vagy Szs(O), vagy Szs(K)]

Orvos létszám 15 ágyra
15-20 ágy között plusz egy orvos
Heti 35 óra szakambulancia esetén plusz 1 orvos

 

 

 

Orvosi teljesidő egyenérték:

1,7 (évi 8 hét kieséssel kalkulálva)

4,2 (évi 8 hét kieséssel kalkulálva)

6,0 (évi 8 hét kieséssel kalkulálva)

Szakorvos

1

2*

3*

Orvos

 

2

3

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

 

EL

EL

Tárgyi feltételek:

 

 

 

A sebészeti osztály általános feltételei

 

X

X


*A II-III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] felügyelet mellett látható el ügyelet.
A II. szinten az ügyelet készenléti szinten látható el. Az aneszteziológiai ellátást központi aneszteziológiai szolgálat biztosítja.
A III. szinten ügyelet, mint a minimumfeltételekben meghatározott: III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] folyamatos készenléti felügyelet mellett látható el ügyelet, melyet szakorvosjelölt és dentoalveoláris sebész is elláthat. A III. szinten az aneszteziológiát a központi szolgálatoknak kell ellátniuk.
Ügyeletet minden szinten elláthat dentoalveoláris sebész.
Jelmagyarázat:
DA: dentoalveoláris sebész szakorvos
AÁSZ: arc-állcsont-szájsebész szakorvos
Szs(D): szájsebész szakorvos fogorvosi alapdiplomával
Szs(O): szájsebész szakorvos orvosi alapdiplomával
Szs(K): szájsebész szakorvos kettősdiplomával

Arc-állcsont-szájsebészet műtő minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

Egynapos sebészet

II.

III.

Személyi feltételek:

 

 

 

a műtő egység általános feltételei +

 

 

 

Arc-állcsont-szájsebész szakorvos és szájsebész szakorvos

Arc-állcsont-szájsebészet osztály személyi feltételei szerint

Műtéti szakasszisztens

 

2

2

Aneszteziológus szakorvos

 

1

1

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

 

 

 

Fejlámpa hidegfénnyel

 

X

X

Elektromos és/vagy pneumatikus fúró, fűrész

X

X

X

Sebészeti mikromotor

X

X

X

Laryngoscop készlet

 

X

X

Larygofiberoscop nasotrachealis intubatiohoz

 

X

X

Intraoperatív Dopplerkészülék

 

EL

EL

Altatógép

 

X

X

Speciális eszközök:

 

 

 

Állcsont külső fixáló (sz.e.) Fix extern Halo K.

 

X

X

Maxillofaciális mandibularis osteosynthesis és rekonstrukciós tálca

 

X

X

Csontsebészeti műszertálca

 

X

X

Fogászati implantációs kéziműszerek, fogászati implantatumok

 

EL

X

Hasadéksebészeti műszertálca

 

EL

X

Mikroműszer készlet ideg- és érvarrathoz

 

EL

X

Tracheotomiás műszertálca

X

X

X

Vértelenítő mandzsetta sorozat

 

EL

X

Betegmelegítő

 

EL

EL

Elektrodermatom, mucotom

 

EL

EL

Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményű

 

EL

X

Endoszkópos készlet, hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg
endoszkópos készlethez

X

X

X

Sebészeti lézerkészülék

 

 

X

Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronhoszkóp
hidegfényforrással saját szívóval, munkacsatornával

X

X

Flexibilis intubáló fiberoscop

X

Endoszkóp sterilizáló

X

X

Endoszkóp tisztítóapparátus

X

X

Videomikro, endokamera csatlakozókkal, képernyővel

X*

X*

U-matic, DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszer

X*

X*

Szájterpesz sorozat

 

X

X

Szutúrás műszertálca

X

X

X

Lágyrész kéziműszertálca

X

X

X

Mellkassebészeti műszertálca

X*

X*

Hypopharyngoscop, oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

Radiológia (OP, teleradiológia)

EK

EL

EL

Nukleáris medicina

 

EK

EK

UH vezérelt citologiai vizsgálat

EK

EK

EK

Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás esetén

EK

EK

EK

Mikrobiológiai laboratórium

 

EK

EK

CT

EK

EK*

EK*

MRI

EK

EK

EL

PET-CT

EK

EK

EK

Angiográfia

 

EK

EL

Izotópdiagnosztika

EK

EK

EL

Intenzív osztály

EK

EK

EL

* 2 órán belül elérhető

Arc-állcsont-szájsebészeti járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

 

I.
Szakrendelés

II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

 

 

Arc-állcsont-szájsebész szakorvos

1

 

Általános asszisztens/szakasszisztens

2

 

Orthodontus szakorvos

 

EL

Fül-orr-gégész szakorvos

 

EL

Plasztikai sebész szakorvos

 

EL

Logopédus

 

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

Vizsgáló minőségű operációs mikroszkóp

X

X

Fogászati/fogszabályozási kezelőegység

X

X

Gépi depurátor (UH, szonikus)

X

X

Fogorvosi dolgozószék

X

X

Asszisztensi dolgozószék

X

X

Fogszabályozó fogósorozat

 

X

Fotopolimerizációs lámpa

X

X

Doppler készülék

 

X

Sebészeti fúrógép/mikromotor

X

X

Szájsebészeti fúrókészlet

X

X

Fogászati csipesz

X

X

Fogászati szonda

X

X

Fogászati tükör

X

X

Gyökéremelő különféle

X

X

Foghúzó fogó sorozat (korona, gyökér)

X

X

Szájterpesztő (Heister, ujjvédő)

X

X

Sebkampó, különféle

X

X

Szájzugkampó

X

X

Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással

X

X

Központi, vagy motoros szívó

X

X

Elektrocauter monopoláris, bipoláris

X

X

Orrendoszkóp 0 fokos, 45 fokos optika hidegfényforrással fénykábellel, vagy fiberoscop

 

X

Orrtükör sorozatok

X

X

Gége- és orrgarati tükör sorozatok

X

X

Srófszonda

X

X

Nyálszonda

X

X

Szívóvég

X

X

Varratszedő olló

X

X

Anatomiás csipesz

X

X

Horgas (sebészi) csipesz

X

X

Farkasfecskendő

X

X

Szikenyél

X

X

Szájzugkampó

X

X

Anatómiai csipesz

X

X

Érfogó

X

X

Tűfogó különböző méret

X

X

Raspatórium

X

X

Gracey kürett szett 1-14

X

X

Parodontális sebészeti küretek

X

X

Iriszolló

X

X

Csontcsípő

X

X

Gingiva olló

X

X

Viaszmelegítő (pl. Bunsen égő)

X

X

Cementkeverő üveglap

X

X

Lenyomatkanál sorozat

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

X

Radiológia (OP, teleradiológia, UH)

EK

EK

CT, MRI

EK

EK

Orvosi laboratórium

EK

EK

Mikrobiológiai laboratórium

EK

EK

BELGYÓGYÁSZAT

Belgyógyászat

Szakmakód:

0100


Progresszivitási szint:

I. szint:
A belgyógyászati szakma alaptevékenységeinek elvégzése aktív osztály keretein belül. Az elmúlt években a specializáció a belgyógyászat alapú szakmákban új szakmákat eredményezett, és így a belgyógyászat szakmailag speciális tapasztalatot, speciális műszerigényt igénylő, a belgyógyászat alaptevékenységre épülő magasabb progresszivitású önálló szakmaként jelennek meg az ellátórendszerben (nephrológia, gasztroenterológia, allergológia és klinikai immunológia, endokrinológia és anyagcsere betegségek, angiológia, phlebológia, lymphológia). Ugyancsak önálló szakmaként jelenik meg a kardiológia és a haematológia szakma is.

Belgyógyászati osztály minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Belgyógyász szakorvos 15 ágyig
a további ágyakra

2
1/10 ágy

Orvos 15 ágyig
a további ágyakra

2
1/10 ágy

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Ápolás eszközei:

Háttámasz, lábtámasz

X

Etetőasztal

X

Antidecubitor matrac

X

Betegemelő

X

Ágytál, vizelőedény, ágytál-, vizelőedény-tartó

X

Fürdetőszék

X

Járókeret

X

Szoba-WC

X

Tolókocsi (ülő, fekvő)

X

Ágytálmosó berendezés

X

Eszköztároló szekrény

X

EKG, pulzus, vérnyomásmonitor

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Operatív endoszkópos laboratórium

EK

CT

EK

Ultrahang

EL

EEG

EK

Izotóp diagnosztikai laboratórium

EK

Osteodensitometria

EK

Krónikus belgyógyászat minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Belgyógyász szakorvos 40 ágyig
a további ágyakra

1
1/60 ágy

Orvos 40 ágyig
a további ágyakra

1
1/60 ágy

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

EK

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

Antidecubitor eszközök: ülőpárna, sarok-, könyök gyűrű, egyéb

X

Járókeret

X

Szoba-WC

X

Karosszék rögzítési lehetőséggel a betegek kiültetéséhez (kórtermenként)

1

Betegszállító betegkocsi

1

Belgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Belgyógyász szakorvos

1

Általános asszisztens/szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Gasztroenterológiai endoszkópia

EK

Általános orvosi laboratórium

EK

Radiológia

EK

EKG

X

EEG

EK

Ergometria

EK

Holter

EK

Mikrobiológiai laboratórium

EK

Angiológia, phlebológia, lymphológia

Szakmakód:

0101


Angiológia
Az érbeteg ellátás korszerűen olyan ellátó helyeken, ún. vascularis központokban végezhető el, ahol a belgyógyászati angiológia, az érsebészet és az intervenciós radiológia együttesen rendelkezésre áll.

Belgyógyászati angiológia

Szakambulancia
Belgyógyász angiológus orvossal működtetett kórházi szakambulancia.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:
Legalább 2 angiológus, szakambulancia, önállóan vagy belgyógyászati osztály részlegeként működő angiológiai fekvőbeteg ellátás az intézményben. Intézményen belül érsebészet és elérhető intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint).

III. szint:
Legalább 3 angiológus, szakambulancia, angiológiai ágyak. Intézményen belül érsebészet és intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint).

Belgyógyászati angiológiai, phlebológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

II.

III.

Személyi feltételek:

Orvoslétszám: 15 ágy
24 ágyig
a további ágyakra
ebből:

2
1/6 ágy
1/8 ágy

3
1/6 ágy
1/8 ágy

Belgyógyászati angiológia minősített orvosa

2

3

Ezen felül kórházi szakambulancián (1 fő: 30 óra/hét számolva)
belgyógyászati angiológia minősített orvosa

1

1,5

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Műtőssegéd

1

1

Általános asszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

1

1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Ágyszám: (5 ágy/100.000 lakos)

X

Fizioterápiás/torna helyiség

X

X

Tevékenység szerinti speciális kezelő/vizsgáló

X

X

Kapaszkodó

X

X

Járókeret

X

X

Szoba WC

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Haemorheológiai laboratórium

EL

Immunológiai labor

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

CT angiographia

EK

EL

MRI angiographia

EK

EK

Angiographia (DSA)

EK

EL

Lymphoscintigraphia

EK

Color duplex UH linearis és convex fejjel

EL

X

CW doppler (folyamatos hullámú)

X

X

Pletizmographia

EK

X

Kapillár mikroszkópia

EK

EL

Szöveti oxigénszint mérés (TCPO2)

EK

X

Járópadló

EL

X

ABPM

EL

EL

EMG /ENG

EK

EL

Bőrhőmérő

EL

X

Hangvilla

X

X

Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszer

EL

Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközök

X

Thrombolysis feltételeinek biztosítása

EL

EL

Prosztanoid terápia alkalmazása

X

X

Intenzív terápia

EL

EL

Anaeszteziológiai osztály

EL

EL

Fiziotherápia

EL

EL

Érsebészet II. szintű

EL

Intervenciós radiológia II. szintű

EL

Érsebészet III. szintű

EK

Intervenciós radiológia III. szintű

EK

Szakambulancia minimumfeltételei megegyeznek az adott szintű fekvőbeteg ellátó osztály minimumfeltételeivel

Angiológiai, phlebológiai, lymphologia járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Angiológiai, phlebológiai

Lymphológia

Személyi feltételek:

 

 

Belgyógyász szakorvos (belgyógyászati angiológia minősítéssel)

1

Szakorvos (bőrgyógyász és/vagy onkológus és/vagy belgyógyász és/vagy reumatológus szakorvos lymphologiai)

 

1

Általános asszisztens/ kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

EL

EL

Gyógytornász

EL

 

Speciális képesítésű lymphterápeuta gyógytornász

 

EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

Kalibrált hangvilla

X

 

CW Doppler

X

X

Tornaterem

EK

X

Kezelőpadok

EK

X

Bordásfal, szobabicikli

EK

X

Tornaszőnyegek, labdák

EK

X

Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszer (lymphapress vagy lymphomat)

 

X

Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközök

 

X

Fürdőszoba (torna utáni tisztálkodás)

 

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

CT, angiographia

EK

 

Echocardiographia

EK

 

Pletizmographia

EK

 

Terheléses vizsgálat futószőnyeggel (Treadmill, előírt feltételekkel)

EL

 

Kapillármikroszkópia

EK

 

Holter ABPM

EL

 

Color duplex UH linearis és convex fejjel

EL

 

Lymphoscintigraphia

EK

EK

MRI

EK

EK

CT

EK

EK

Haematológia

Szakmakód:

0102Szakrendelés/Szakambulancia
Alapszintű járóbeteg/ambulancia kategóriájú haematológiai ellátás, amelyet valamennyi belgyógyászati fekvő, vagy járóbeteg ellátó intézménynek biztosítania kell. Döntően „rutin vérkép, véralvadás vizsgálatok”, az egyszerűbb haematológiai betegségek járóbetegkénti gondozása, egyszerűbb belgyógyászati szövődmények fekvőbeteg ellátása, melyet az adott ellátást nyújtó valamennyi egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II.a szint:
Olyan belgyógyászati osztályok, ahol legalább 1 hematológus szakorvos dolgozik. A területéhez tartozó betegek esetében elvégzi a diagnosztikai vizsgálatokat, az egyszerűbb terápiákat és a hematológiai betegek palliatív ellátását. Hosszú apláziát okozó terápiát nem végezhet.
Minimum ágyszám: 5

II.b szint:
Joga és kötelezettsége: komplex haematológiai (onko-haematológia, haemostasis) ellátás, amely területi elosztásban, a tételes minimum feltételek alapján határozható meg. Ezen egységekben történhet az onko-haematológiai ellátás jelentős része, kivéve a haemopoetikus őssejt-transzplantáció, illetve a bonyolultabb nagy értékű, kuratív célú onkohaematologiai kezelések. A tételes fekvőbeteg tevékenység kompetencia határait az alábbi táblázatok határozzák meg. Komplex onko-haematológiai járóbeteg ellátás, haemostasis szakambulancia, haematológiai ellátás általános belgyógyászati háttér megléte esetén végezhető.
Minimium ágyszám: 10

III. szint:
A legmagasabb szintű, a szakmai minimum feltételek által meghatározott kis számú központ, a komplex onko-haematológiai ellátás teljes köre, komplex haemostasis és vérzékeny betegellátás (fekvő- és járóbeteg) joga és kötelezettsége, folyamatos terápiás aferezis biztosítása.
A III.-as szintnek megfelelő tevékenységeken kívül csontvelő- és haemopoetikus őssejt-transzplantációt, (beleértve az őssejt gyűjtést, feldolgozást, fagyasztást, tárolást, visszaadást) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendeletben kijelölt intézmények végezhetik.
A III. szintű haematológiai ellátás általános belgyógyászati és intenzív terápiás háttér megléte esetén végezhető.
Minimum ágyszám: 15

Hematológia osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.a

II.b

III.

Személyi feltételek:

 

 

 

Belgyógyász szakorvos hematológus szakorvos képzettséggel
(FTE egységben)

1

2

4

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Általános asszisztens egység

0

1

1

Hematológiai vagy transzfúziológiai szakasszisztens

1

1

1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei és a belgyógyászati osztály (0100) feltételei +

 

 

 

Szakmailag speciális helyiségek

 

 

 

Kizárólag i.v. citosztatikus kezeléshez

X

X

X

Citosztatikum előkészítéshez

X

X

X

Csíraszegény egyágyas kórtermek (WC + zuhanyozó+ bejárati zsilip)

0

1

2

Portábilis röntgen

0

EL

EL

Crista biopsziás tű

X

X

X

Hűtőszekrények (vér-vérkészítmények)

X

X

X

Hűtőszekrények (gyógyszer)

X

X

X

Infúziós pumpa (perfúzor)

X

X

X

Vérmelegítő

X

X

X

Mikroszkóp

X

X

X

EKG, pulzus és vérnyomás monitor

X

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

Belgyógyászati osztály

X

EL

EL

Intenzív terápia

EL

EL

EL

Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása

EK

EK

EK

Terápiás aferezis

EK

EK

EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztikai

EL

EL

EL

Citogenetikai, hiszto patológiai vizsgálatok

EK

EL

EL

Flow-cytometria

EK

EL

EL

Hemosztázis labor

EL

EL

EL

Terápiás irradiáció

EL

EK

EK

CT, MRI

EK

EK

EK

20 új apláziás eset/év

0

X

 

30 új apláziás eset/év

 

 

X

Hematológia szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Belgyógyász és hematológus szakorvos

1

Általános asszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Crista biopsziás tű

X

Hűtőszekrények (vér-vérkészítmények)

X

Hűtőszekrények (gyógyszer)

X

Mikroszkóp

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Belgyógyászati osztály

EK

Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása

EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztikai

EL

Hematológia kúraszerű ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Hematológus szakorvos legalább 5 éves, legalább II. szintű intézményben eltöltött gyakorlattal

1

Hematológus szakorvos

1

Egyéb orvos

1

Ápoló/szakápoló/hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens

1

Betegkísérő

1

Tárgyi feltételek: a belgyógyászati osztály (0100) feltételei +

 

Speciális helyiségek

 

Cytostatikus szerek előkészítésére alkalmas helyiség vertikális áramlású laminar air flow-val felszerelt cytostaticum oldó szekrény

1

Ápolási eszközök

 

Kezelőszék vagy megfelelő ágy

6

Tolókocsi ülő/fekvő

1

Speciális felszerelések

 

EKG készülék (6 csatornás, mobil)

1

EKG-, pulzus- és vérnyomásmonitor

1

Mikroszkóp

1

Mikrohullámú sütő

1

Rtg-filmnéző szekrény

1

Vérmelegítő

1

Motoros fecskendő (perfúzor)

6

Infúziós pumpa (infúzor)

6

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Orvosi laboratórium

EL

Újraélesztés 3 percen belül

EL

Infektológus szakorvosi konzílium

EL

Infekciókontrollban jártas szakember

EL

Transzfuziológia háttér

 

Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása

EK


A hemofília ellátó hely fekvőbeteg-szkellátás esetén a hematológiai osztály részeként, járóbeteg-szakellátás esetén önálló szakambulanciaként működik.

Hemofília ellátó hely (szakambulancia és osztály) minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.a.

II.b

III.

Szakambulancia

Személyi feltételek:

 

 

 

 

Vezető orvos (belgyógyászat vagy gyermekgyógyászat és hematológia vagy transzfuziológia szakképesítés és legalább 5 év hemofília gondozási gyakorlat szükséges)

 

 

1

 

Szakorvos (belgyógyászat vagy gyermekgyógyászat és hematológia vagy transzfuziológia szakképesítés szükséges)

1

2

2

1

Szakasszisztens

1

1

2

1

Adatmenedzser

 

 

1

 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

 

Tárgyi feltételek:
szakambulancia esetén a a rendelő általános feltételei és
fekvőbeteg ellátás esetén az osztály általános feltételei

 

 

 

 

Orvosi vizsgáló

 

 

1

 

Hűtőkamra a vérminták biztonságos tárolására

 

 

1

1

Hűtőszekrény (vérkészítmények)

2

2

2

2

Hűtőszekrény (gyógyszerek)

1

1

1

1

Infusomat

X

X

X

X

Perfuzor

X

X

X

X

Vérmelegítő

 

1

2

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

 

Belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati fekvőbeteg ellátóhely

EL

EL

EL

EK

Sürgősségi szakambulancia

EL

EL

EL

EK

Hematológia és hemosztázis labordiagnosztika

EK

EK

EL

EK

Transzfuziológia háttér:

 

 

 

 

Vérkészítmények folyamatos biztosítása

EK

EK

EK

EK

Haemopoetikus őssejt transzplantáció

Szakmakód:

0112


Csontvelő transzplantáció
Csontvelő (ideértendő az összes haemopoetikus őssejtvételi forma) transzplantáció szakmai minimumfeltételei
Minimum ágyszám: 2

a) Autológ haemopoetikus őssejt átültetéshez

 

Progresszivitási szint

 

III.

Személyi feltételek:

 

Orvos

5

Vezető orvos*

1

Szakorvos*

2

Egyéb orvos

2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló**, dietetikus, gyógytornász)

X

Hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek:

 

Orvosi szoba

1

Személyzeti öltöző és vizesblokk (nemenként)

1

Adminisztrációs helyiség

1

Anyagraktár

1

Takarítószer tároló

1

Szennyes ruha tároló

1

Nővérszoba

1

Személyzeti öltöző és vizesblokk

1

Izolált csíraszegény egység

X

Bejárati zsilipszoba

X

Előkészítő helyiség

1

Laminar airflow (cytostaticumok felszívásához)

1

Mosdó orvosi csapteleppel

1

Steril anyagraktár

1

Nem steril anyagraktár

1

Tisztaruha raktár

1

Ágytálmosó vagy ágytál megsemmisítő automata

1

Csíraszegény ételek elkészítésére alkalmas konyha

1

Mikrohullámú sütő

1

Mosogató rendszer

1

Fóliahegesztő

1

Csíraszegény egyágyas kórterem (bejárati zsilip, kórterem, innen nyíló WC, zuhanyzó)

2

A csíraszegény, egyágyas kórterem felszereltsége:

 

Alapterület

12 m2

Intenzív ágy

1

Központi oxygén és vákuum

X

Külső fényvédő berendezés

X

Munkaasztal

X

Kórtermi ülőke

X

Világítás: mennyezeti és ágymelletti

X

Telefon

X

TV készülék

X

Nővérhívó rendszer

X

Gép-műszer felszereltség:

 

Portábilis röntgen készülék

1

UH-készülék

1

Infúziós pumpa

2/ágy

Perfúzor

2/ágy

Defibrillátor

1

EKG

1

Betegőrző monitor

1/ágy

Transzplantációs ambulancia

X

Szakmai háttér:

 

Kórházi vagy klinikai háttér

EL

Aszeptikus műtő

EL

Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszer

EL

Hemopoetikus őssejt bank

EL

Terápiás és őssejt aferezis folyamatos biztosítása

X

Infektológus szakorvosi konzílium

EL

Mikrobiológiai laboratórium***

EL

Transzfúziológiai háttér****

EK

Standard belső műveleti leírások

X

EBMT regisztráció

X

Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolat

X

Gyermekbetegnél az anya bentlakásának biztosítása

X

Megjegyzés:
A haemopoetikus őssejtbank minimumfeltételeit lásd a 6002 Sejtbanki tevékenységség szakmakód alatt

b) Allogén haemopoetikus őssejt átültetéshez

 

Progresszivitási szint

 

III.

Minimum ágyszám:

2

Személyi feltételek:

 

Orvos

5

Vezető orvos (hematológus szakorvos, gyakorlat: allogén centrumban)*

1

Hematológus szakorvos (gyakorlat allogén centrumban)*

2

Egyéb orvos

2

Adatmenedzser

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló**, dietetikus, gyógytornász)

X

Hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek:

 

Orvosi szoba

1

Személyzeti öltöző és vizes blokk (nemenként)

1

Adminisztrációs helyiség

1

Anyagraktár

1

Takarítószer tároló

1

Szennyesruha tároló

1

Izolált csíraszegény egység

1

Nővérszoba

1

Személyzeti öltöző és vizes blokk

1

Bejárati zsilipszoba

X

Előkészítő helyiség

1

Laminar airflow (cytostaticumok felszívásához)*****

1

Mosdó orvosi csapteleppel

1

Steril anyagraktár

1

Nem steril anyagraktár

1

Tisztaruha raktár

1

Steril ételek elkészítésére alkalmas konyha

1

Sterilizáló

1

Mikrohullámú sütő

1

Mosogató rendszer

1

Fóliahegesztő

1

Mosdó orvosi csapteleppel

1

Ágytálmosó vagy ágytál megsemmisítő berendezés

1

Transzplantációs laminar airflow boksz vagy steril kórterem

2

Zsilip

X

Steril klíma

X

Transzplantációs laminar airflow boksz vagy steril kórterem felszereltsége

 

Alapterület

12 m2

Intenzív ágy

1

Központi oxygén és vákuum

X

Külső fényvédő berendezés

X

Éjjeliszekrény etetőasztallal

 

Munkaasztal

1

Kórtermi ülőke

1

Világítás: mennyezeti és ágymelletti

X

Telefon

1

TV készülék

1

Nővérhívó rendszer

X

Transzplantációs laminar airflow boksz esetén: steril mosakodó edény, steril víz, sterilizálható mobil WC, steril szoba esetén: fürdőszoba, WC (kórteremből nyílóan), baktériumszűrővel szűrt vízzel és visszafolyásgátló lefolyórendszerrel

X

Gép-műszer felszereltség

 

Portábilis röntgen készülék

1

UH-készülék

1

Infúziós pumpa

2/ágy

Perfúzor

3/ágy

Betegőrző monitor

1/ágy

EKG

1

Transzplantációs ambulancia

X

Elkülönítő szoba

1

Betegágy infúziós kezeléshez

1

Szakmai környezet:

 

Kórházi vagy klinikai háttér

EL

Aszeptikus műtő

EL

Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszer

EL

Hemopoetikus őssejt bank

EL

Infektológus szakorvosi konzílium

EL

Mikrobiológiai laboratórium***

EL

Transzfúziológiai háttér****

EK

Standard belső műveleti leírások

X

EBMT regisztráció

X

Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolat

X

Gyermekbetegnél az anya bentlakásának biztosítása

X

Jelmagyarázat:
* Bel-, vagy csecsemő- és gyermekgyógyászatra ráépített haematológiai szakvizsga. Vezető orvos: minimum egyéves, a másik szakorvos: minimum féléves, EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) által transzplantációra akkreditált centrumban szerzett gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.
** A vezető ápoló: minimum féléves, a többi ápoló: min. 3 hónapos, EBMT által akkreditált központban szerzett gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.
*** Bakteriológia-, parazitológia-, gomba- és vírusdiagnosztika (CMV korai antigén vizsgálatot beleértve).
**** Választott, szűrt, besugárzott vérkészítmények biztosítása 24 órán keresztül, folyamatosan.
***** Betegek gyógyszeres (citosztatikus) kezelésében a citosztatikus keverék infúziók készítéséhez vertikális levegőáramlású lamináris air flow boksz-al rendelkező aseptikus labor megléte szükséges. A citosztatikum keverék készítése gyógyszerész felügyelete mellett történik, az erre vonatkozó hatályos szakmai előírások szerint.

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
Endokrinológia
Diabetológia

Szakmakód:

0103
0113
0123


Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek:

I. szint
Belgyógyászat

II. szint:
Belgyógyászat speciális részlegein endokrinológiai betegek, diabetes és anyagcsere-betegségek ellátása. Ellátja a társbetegséggel kísért endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.
Minimum ágyszám: 10

III. szint:
Endokrinológiai betegek, diabetes és anyagcsere-betegségek ellátása endokrinológiai, diabetes és anyagcsere-betegségek központokban.
Ellátja a társbetegségekkel vagy szövődménnyel kísért endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.
Endokrinológia, diabetes és anyagcsere-betegségek országos szakmai központja. Ellátja a társbetegségekkel és szövődménnyel, vagy differenciáldiagnosztikai gonddal kísért speciális vizsgálati igényű endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.
Minimum ágyszám: 15

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

I.
Belgyógyászat

II.

III.

Minimum ágyszám

 

10

15

 

 

 

 

Személyi feltételek:

Endokrinológus szakorvos 30 ágyig
a további ágyakra

 

1
1/15 ágy

2
1/15 ágy

Belgyógyász szakorvos 30 ágyig
a további ágyakra

 

1
1/15 ágy

2
1/15 ágy

Orvos 30 ágyig
a további ágyakra

 

2
1/15 ágy

2
1/15 ágy

Onkológus szakorvos

 

 

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

 

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

 

EL

EL

Tárgyi feltételek:

 

Belgyógyászati osztály általános feltételei

 

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Belgyógyászati osztály általános feltételei +

 

X

X

Intenzív osztály

 

EL

EL

Rutin kémai labordiagnosztikai módszerek, cholesterin, triglycerid, HDL-cholesterin, LDL-cholesterin

 

EL

EL

Lp(a) meghatározás, apoprotein plazmaszintek meghatározása, apoprotein genetika

 

 

EL

Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
TSH, FT4, FT3, anti-TPO, cortisol (dexamethason teszttel), testosteron, Prolactin, FSH, LH, oestradiol, progeszteron, VMA, HbA1c

 

EL

EL

Speciális laboratóriumi vizsgálatok: TRAK, PRA, aldosteron, GH, Prolactin (PEG-precipitáció után is), PTH, metanephrin, normetanephrin, calcitonin

 

EL

EL

Vizelet és szérum ozmolalitás

 

EL

EL

Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
thyreoglobulin, anti-thyreoglobulin, ACTH, DHEA szulfát, 17 OH progeszteron, androstendion, IGF-1, SHBG, Noradrenalin-, Adrenalin-ürítés, szérum chromogranin A meghatározás
Osteocalcin, Crosslinks, 25 OH D-vitamin gastrin Inzulin, Inzulin ellenes antitest, szigetsejt ellenes antitestek
Vizelet, szérum ozmolalitás

 

 

EL

Patológiai diagnosztika és cytodiagnosztika (pajzsmirigy aspirációs cytológia)

 

EL

EL

Immunhisztokémia (synaptophysin, chromogranin A)

 

 

EL

Molekularis biológiai vizsgálatok: MTC és CAH genetikai szűrés országosan legalább egy térségi központban

 

 

EK

Molekularis biológiai vizsgálatok: familiáris phaeochromocytoma/paraganglioma genetikai screening országosan legalább egy térségi központban

 

 

EK

Konvencionális radiológiai vizsgálatok, hasi és nyaki ultrahangvizsgálat, CT, pajzsmirigy izotóp vizsgálat

 

EL

EL

Alhasi ultrahangvizsgálat

 

EL

EL

Oszteodenzitometria

 

EK

EL

MRI

 

EL

EL

PET

 

 

EK

Angiográfiás laboratórium (mellékvese véna katéterezés rutinszerű végzése)

 

 

EL

Angiográfiás laboratórium (sinus petrosus inf. katéterezés rutinszerű végzése)

 

 

EK

In vivo izotop vizsgálatok: pajzsmirigy, Tc és J-131, MIBI, MIBEG, Scintadren, Octreoscan (fakultatív)

 

 

EK

Delta-amino-levulinsav meghatározás, porphyria analízis

 

 

EL

Szükséges társszakmák jelenléte: belgyógyászat, nőgyógyászat, sebészet, neurológia, szemészet, nukleáris medicina

 

EK

EL

Szükséges társszakmák jelenléte: genetika, endokrin sebészet (hasi, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy), andrológia, onkológia

 

 

EL

Endokrinológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

I.
Szakrendelés

II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

 

 

Endokrinológus szakorvos

1

1

Általános asszisztens/szakasszisztens

1

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Speciális hormondiagnosztikai vizsgálatok

EL

EL

Általános orvosi laboratórium

EL

EL

Konvencionális radiológia vizsgálatok

EL

EL

Ultrahang

EL

EL

EKG

EL

EL

Oszteodenzitometria

EK

EL

Patológiai diagnosztika és cytodiagnosztika

EK

EL

Genetikai tanácsadás/molekuláris biológiai vizsgálatok

EK

EK

In vivo izotóp diagnosztika

EK

EK

Angiográfiás vizsgálatok

EK

EL

CT, MRI

EK

EL

Társszakmák szakorvosi rendelései

EL

EL

Diabetes járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
(Cukorbeteg-Tanácsadási Hely)

 

Progresszivitási szint

 

I.
Szakrendelés

II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

 

 

Belgyógyász és/vagy nőgyógyász és/vagy gyerekgyógyász szakorvos, legalább 5 éves diabetológiai gyakorlattal

1

1

Diabetológiai szakápoló

1

2

Dietetikus

0,5

0,5

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Beteggondozást támogató szoftverrel rendelkező számítógép(ek)

X

X

Tápanyag számító program, számológép, egyéb szemléltető eszközök, betegek számára tápanyag táblázat kivonat, nyersanyag válogatási útmutató, étrend összeállítási útmutató, mintaétrend, receptgyűjtemény, testtömeg index táblázat

X

X

Antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok, bőrredő mérése)

X

X

Gyors vércukor-meghatározó készülékek

X

X

Kalibrált hangvilla a neuropathia mérésére

X

X

Cardiovascularis vizsgálati eszközök (ABPM, mini Doppler, EKG)

EK

EK

Vénás vérvételi eszközök

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

A hosszú távú anyagcsere-vezetés ellenőrzését és a szövődmények korai felismerését rendszeresen biztosító laboratóriumi háttér (vércukor-, HbA1c, vérzsír-meghatározás, vesefunkciók, ionok, albuminuria mérése, húgysav-meghatározás, fruktozamin stb.)

EK

EK

Diabetológiában jártas interdiszciplináris (szemész, ideggyógyász, kardiológus, angiológus) konziliárusi háttér biztosítása

EK

EKHemophilia ellátás
A vérzékeny és AT-hiányos trombofiliás betegek szakszerű komplex ellátása és gondozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződéses kapcsolatban álló hemophilia gondozó közpotokban történik. Jogszabály által biztosított lehetőség a hemophiliás betegek kontrollált otthoni kezelése (KOK), amelyet – a hemophilia gondozó központok vezetésével és ellenőrzése mellett – maga a beteg/törvényes gondviselője vagy házi (gyermek)orvosa folytathat. A KOK ellátáson kívül a hemophiliás betegek ellátása a hemophilia gondozó központok feladata. Heveny, nagy vérzéssel járó esemény ellátása a komprehenzív hemostasis diagnosztikai háttérrel és 24 órás szolgálattal rendelkező Térségi Hemophilia Központokat működtető intézmények feladat.

Gasztroenterológia

Szakmakód:

0104


Szakrendelés
Gasztroenterológiai és Hepatológiai-betegségek ellátása
Ellátja az gasztroenterológiai és hepatológiai-betegségben szenvedőket
−    Minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (endoszkópia, illetve egyéb szubspecialitások) 1 fő gasztroenterológus szakorvos
−    Az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi javaslatok:
−    megfelelően felszerelt endoszkópos vizsgálóegység,
−    vizsgálóegységenként 1 fő endoszkópos szakasszisztens és 1 fő általános asszisztens biztosítása.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek:

I. szint
Belgyógyászat

II.a szint:
Ellátja a társbetegséggel kísért gasztroenterológiai és hepatológiai betegségben szenvedőket, azon betegek átvétele, akik ugyan az alsóbb szintű ellátás körébe tartoznak, ám magasabb szintű ellátást igényelnek, mert:
a)    az alsóbb szinten hiányoznak egyes tárgyi feltételek,
b)    társbetegségekkel vagy szövődménnyel kísért betegség

5 gasztroenterológia profilú ágyra 2 fő gasztroenterológus szakorvos.
−    minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológus szakorvos
−    1 endoscopos laboratórium
−    Az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek: endoszkópos vizsgálóegységenként 1 fő endoszkópos szakasszisztens és 1 fő általános asszisztens biztosítása.
Minimum ágyszám: 5

II.b szint:
Ellátja a társbetegséggel kísért gasztroenterológiai és hepatológiai betegségben szenvedőket, azon betegek átvétele, akik ugyan az alsóbb szintű ellátás körébe tartoznak, ám magasabb szintű ellátást igényelnek, mert:
a)    az alsóbb szinten hiányoznak egyes tárgyi feltételek,
b)    társbetegségekkel vagy szövődménnyel kísért betegség.

−    15 gasztroenterológia profilú ágyra 3 fő gasztroenterológus szakorvos.
−    minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológus szakorvos.
−    2 endoscopos laboratórium, az egyik ERCP Vizsgálatok és operatív beavatkozások céljára megfelelően felszerelve.
−    Az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek: endoszkópos vizsgálóegységenként 1 fő endoszkópos szakasszisztens és 1 fő általános asszisztens biztosítása.
Minimum ágyszám: 15

III. szint:
Gasztroenterológiai és Hepatológiai betegségek ellátása Gasztroenterológiai és Hepatológiai osztályon/központokban.
Ellátja a társbetegségekkel vagy szövődménnyel kísért vagy differenciáldiagnosztikai gonddal gasztroenterológiai és hepatológiai betegségben szenvedőket, azon betegek átvétele, akik ugyan az alsóbb szintű ellátás körébe tartoznak, ám magasabb szintű ellátást igényelnek, mert:
a)    az alsóbb szinten hiányoznak egyes tárgyi feltételek,
b)    társbetegségekkel vagy szövődménnyel kísért betegség.
−    minden 15 gasztroenterológia profilú ágyra 3 fő gasztroenterológus szakorvos
−    minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológus szakorvos
−    2 endoscopos laboratórium, az egyik ERCP Vizsgálatok és operatív beavatkozások céljára megfelelően felszerelve.
−    az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek: endoszkópos vizsgálóegységenként 1 fő endoszkópos szakasszisztens és 1 fő általános asszisztens biztosítása.
Minimum ágyszám: 15

Gasztroenterológia osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

I.
Belgyógyászat

II.a

II.b

III.

Személyi feltételek:

 

 

 

Össz orvos

 

2

4

4

Ebből: Gasztroenterológus szakorvos

 

5
ágyra
2

15 ágyra
3

15 ágyra
3

Belgyógyász szakorvos/gasztroenterológus
szakorvos jelölt

 

 

1

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

 

X

X

X

Endoszkópos vizsgálóegységenként:

 

 

 

 

Endoszkópos szakasszisztens

 

1

1

1

Általános asszisztens

 

 

1

1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

 

Speciális helyiségek: Emésztőszervi diagnosztikus és terápiás egység

 

 

Vegyes használatú endoszkópos helyiség

 

1

Gastroscopos helyiség: a rendelő általános feltételei +

 

 

1

1

Colonoscopos helyiség: a rendelő általános feltételei +

 

 

1

1

Átvilágításra, ERCP vizsgálatra alkalmas helyiség: a rendelő általános feltételei +

 

 

1

1

UH vizsgáló: a rendelő általános feltételei +

 

 

1

1

Speciális gasztroenterológiai eszközök:

 

 

Sebészeti képerősítő

 

 

1

1

Röntgen ólomköpeny és kesztyű

 

 

4

4

UH-os tisztító

 

1

1

1

Hűtőszekrény – szövettani minta tárolásra

 

1

1

1

Központi szívó

 

 

-

-

Mobil szívó

 

1

1

1

Endoszkóp mosótál

 

1

1

1

Félautomata eszközmosó

 

1

1

1

Automata eszközmosó

 

 

1

1

UH

 

 

1

1

Halogén fényforrás és/vagy videoprocesszor

 

1

2

3

Leakege tester

 

1

1

1

Gastrofiberoscop és/vagy videogastroscop

 

1

2

3

Colonoscop és/vagy videocolonoscop

 

1

2

2

Duodenoscop és/vagy videoeszköz

 

 

2

2

Oesophagus varix ligator

 

1

1

1

Koaguláló

 

1

1

1

Monitor

 

 

2

2

Videomagnó vagy DVD felvevő

 

1

2

3

Diathermiás nagyfrekvenciás készülék

 

1

2

2

Endoszkópos UH

 

 

-

1

Endoszkópos tartozékok:

 

 

Biopsziás fogó gastroscophoz

 

2

5

5

Biopsziás fogó colonoscophoz

 

2

3

3

Hurok

 

2

2

3

ERCP feltöltő katéter

 

 

2

3

Papillotom

 

 

3

3

Dormia

 

 

2

2

Kőzúzó

 

 

1

1

Vezetődrót

 

 

2

2

Pusher katéter

 

 

2

2

Sclerotizáló tű

 

2

2

2

Varix ligator

 

1

1

1

Haemo-clip rögzítő

 

1

1

1

Idegentestfogó

 

2

2

2

Citológiás kefe

 

1

2

2

Hidraulicus ballontágító sorozat oesophagus, illetve Colon

 

 

1

2

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

CT

 

EK

EK

EK

Mikrobiológiai laboratórium

 

EK

EK

EK

Nukleáris medicina

 

EK

EK

EK

Intenzív osztály

 

EK

EL

EL

Aneszteziológiai osztály

 

EK

EL

EL

Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

I.
Szakrendelés

II.
Szakmbulancia

Személyi feltételek:

 

 

Gasztroenterológus szakorvos (30 óra/hét szakrendelésre)

1

1

Orvos

 

1

Endoszkópos asszisztens

1

1

Általános szakasszisztens

1

1

Endoszkópos vizsgálóegység: a rendelő általános feltételei +

1

EL

Betegkísérő

 

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

Vegyes használatú endoszkópos helyiség

1

1

Hűtőszekrény – szövettani minta tárolására

1

1

Endoszkóp mosótál

1

1

Félautomata eszközmosó

1

1

Halogén fényforrás és/vagy videoprocesszor

1

1

Leakege tester

1

1

Colonoscop és/vagy videocolonoscop

1

1

Biopsziás fogó gastroscophoz

2

2

Biopsziás fogó colonoscophoz

2

2

Hurok

2

2

Vezetődrót

 

1

Sclerotizáló tű

1

2

Varix ligator

 

1

Haemo-clip rögzítő

 

1

Idegentestfogó

1

2

Citológiás kefe

-

1

Gastrofiberoscop és/vagy videogastroscop

1

1

Oesophagus varix ligator

 

1

Koaguláló

 

1

Monitor

1

1

Videomagnó vagy egyéb képrögzítő rendszer

1

1

UH tisztító

1

1

Mobil szívó

1

1

Diathermiás nagyfrekvenciás készülék

1

1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

CT

EK

EK

Mikrobiológiai laboratórium

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

EK

Intenzív osztály

 

EL

Aneszteziológiai osztály

 

EL

Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika

Szakmakód:

5305


Lásd. ULTRHANG DIAGNOSZTIKA főcsoport 5305 szakmakód alatt
Személyi feltételhez: Belgyógyász, gasztroenterológus szakorvos (legalább 3 éves szakorvosi gyakorlat évi igazolt 200 vizsgálat), asszisztens.

Gasztroenterológiai rehabilitáció

Szakmakód:

2203


Lásd. REHABILITÁCIÓS MEDICINA főcsoport 2203 szakmakód alatt

Nefrológia

Szakmakód:

0105


Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

I. szint:
Az általános belgyógyászati követelményeknek felel meg.

II. szint:
Az akut és krónikus vesebetegségek ellátása. Nefrológiai járóbeteg ellátás működtetése. Nem végezheti a III. szinten végzett speciális tevékenységeket.
Minimum ágyszám: 5

III. szint:
A fekvőbetegellátáshoz csatoltan a hét minden munkanapján nefrológiai járóbeteg ellátás működtetése. Vesebiopszia végzésének és feldolgozásának feltételei, immunszerológia (ANCA, aGBM) végzése, terápiás plazmaferezis lehetősége, CT, MRI vizsgálat elérhetősége, igazolt oktatási tevékenység.
A vesebiopszia, illetve immunszerológia (ANCA, aGBM) végzése és annak eredménye 24 órán belül elérhető legyen, citosztatikus terápia és biológiai terápia. Csak önálló osztály keretében, vagy mátrixban is lehet végezni.
Minimum ágyszám: 15

Nefrológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

I.
Belgyógyászat

II.

III.

Személyi feltételek:

 

 

 

Orvoslétszám összesen:

 

1 főorvos, szakorvos + 10 ágyanként 2 orvos

1 főorvos, szakorvos + 15 ágyanként 4 orvos

Az orvoslétszámból nefrológus szakorvos

 

2

4

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

 

EK

EK

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

 

X

X

Informatikus

 

EL

EL

Gyógypedagógus

 

EL

EL

Betegkísérő

 

EL

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei+

 

 

 

ABPM

 

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

Vesebiopszia elvégzésének elérhetősége

 

EK

X

Vesebiopszia szövettani értékelésének elérhetősége (immunhisztológia, fénymikroszkópia, elektronmikroszkópia)

 

EK

EK

Immunterápia elérhetősége

 

EK

EK

Kombinált immunterápia (plazmaferezis, IvIg, citosztatikus kezelés, biológiai terápia)

 

EK

EK

Mikrobiológiai laboratórium

 

EK

EK

CT

 

EK

EK

Ultrahang, RTG

 

EK

EK

Duplex UH

 

EK

EK

Immunológiai laboratóriumi diagnosztika

 

EK

EK

Nukleáris medicina

 

EK

EK

MRI

 

EK

EK

Angiographia

 

EK

EK

Endoszkópos laboratóriumi háttér

 

EK

EK

Osteodensiometria

 

EK

EK

Kardiológiai nem invazív kivizsgálási háttér (echocardiographia, ergometria/stressz echo)

 

EK

EK

Kardiológiai invazív kivizsgálási háttér (coronarographia, PCI)

 

EK

EK

Intenzív terápiás háttér

 

EK

EK

Aneszteziológiai osztály

 

EK

EK

Fizioterápia

 

EK

EK

Központi vákuum vagy egyedi szívás

 

EK

EK


Járóbeteg szakellátás

A hét minden munkanapján működő nephrológiai szakrendelés és járóbeteg dialízis ellátás, krónikusan hemodializált, CAPD-vel kezelt és transzplantált betegek gondozása.
A szakrendelés és a szakmabulancia közötti eltérés, hogy a szakmabulancián nem főállásban dolgoznak az osztály orvosai.

Nefrológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Heti minimum óraszám: 20

Személyi feltételek:

 

Szakorvos (a heti óraszámnak megfelelően)

1

Általános asszisztens/nephrológiai szakápoló

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Orvosi laboratórium

EL

Mikrobiológiai laboratórium

EK

Képalkotó diagnosztika (rtg., Duplex UH, mini Doppler, CT, MRI, angiographia)

EK

ABPM

1

Geriátria

Szakmakód:

0106


Geriátriai beteg definíciója:
Az a 65 évesnél idősebb, több betegségben szenvedő beteg, akinél komplex diagnosztikai felmérésre és rehabilitációra szoruló állapot észlelhető, amely miatt folyamatosan kezelni, törődni és gondozni kell az erre az életkorra jellemző urogenitális, pszichiátriai, mozgásszervi, kardiális és egyéb betegségekkel.
A geriátria az orvostudománynak az a szakága, mely az idős betegek fizikai, mentális, funkcionális és szociális állapotával foglalkozik akut, krónikus, rehabilitációs, prevenciós és az élet végén szükséges gondozás-ápolás vonatkozásaiban. A betegeknek ezt a csoportját nagyfokú elesettség, rászorultság és multimorbiditás jellemzi, mely holisztikus megközelítést igényel. A betegségek a szokottól eltérően jelentkezhetnek időskorban, gyakran nagyon nehezen diagnosztizálhatók, a kezelés hatása hosszabb idő után jelentkezik és gyakran szociális támogatást igényelnek. A geriátria ezért meghaladja a szervekre specializálódott orvostudományi ágakat, a betegek kezelésében multidiszciplináris jelleggel bír, fő célja az idős betegek funkcionális állapotának optimalizálása, életminőségüknek és önállóságuknak javítása. A geriátria nem egyértelműen csak az életkor által meghatározott tudományág, de az idős betegekre jellemző tipikus kórképekkel foglalkozik. A legtöbb beteg 65 évnél idősebb, de a geriátria által kezelt problémák a 80 év felettiekben válnak általánossá. Történelmi és kulturális okokból elfogadott, hogy a geriátria szerveződése az Európai Unió tagállamaiban eltérhet egymástól.

Geriátriai ellátás formái:
1. Geriátriai szakkonzultáció
Szakrendelőben, szakambulancián végzett geriátriai szakellátás. Célja a beteg és környezetének orientálása, kisebb terápiás módosítások elvégzése, beállított kezelések követése a háziorvossal és szükség szerint a szociális ellátórendszerrel koordinálva.
2. Geriátriai mobil intervenció
Kórházon belül végzett geriátriai szakellátás. Célja az egyes, nem geriátriai osztályokon kezelt geriátriai betegek ellátásának konzultatív jellegű segítése a geriátriai ellátási szempontok érvényesítése.
3. Geriátriai osztály
A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló osztály.

Progresszivitási szintek

II. szint:
A II. progresszivitási szint azt az aktív geriátriai ellátást jelenti a 65 év feletti betegek számára, amely a több betegségben szenvedő betegek akut terápiás ellátását végzi, amennyiben betegségei közül egy vagy kettő akut romlást mutat, melyek kezelésétől a beteg állapotában, önellátó képességében javulás remélhető. Aktív, geriáter szakorvos által vezetett osztály/részleg. Lehet önálló osztály, lehet az aktív belgyógyászati osztály része (részleg).
A geriáterképzés gyakorlati oktatásának is része a II. progresszivitási szint.
Minimum ágyszám: 15

III. szint:
A III.-as progresszivitási szint a legmagasabb szintű aktív geriátriai ellátó hely, (egyetemi, vagy regionális) központ, ahol az idősek (65 év felettiek) aktív geriátriai gyógykezelését, kiegészítő kezelését, komplex, aktív és operatív szakmai háttér mellett végzik, geriáter szakorvos által vezetett klinikai (vagy kihelyezett) osztályon. A progresszivitás magasabb szintje elsősorban az időskori megbetegedések speciális társ-, vagy szövődményes megbetegedésének klinikai szintű ellátását igénylő eseteket jelenti, melyben legalább kettő, de általában több comorbiditás akut romlása következett be.
A központban geriáter képzés is folyik (graduális és postgraduális elméleti és gyakorlati oktatással), tanszék, tanszéki csoport formában, melynek a III. progresszivitási szintű osztály a gyakorlati képzést adó helye is.
Minimum ágyszám: 10

Geriátriai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

II.

III.

Személyi feltételek:

Geriáter szakorvos

1

2

Orvos

2

2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Pszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

EL

EL

Szociális munkás

EL

EL

Betegkísérő

1

2

Lelki gondozó

EK

EK

Tárgyi feltételek:

Speciális eszközigény

Kórterem

2-3 ágyas mozgáskorlátozottak számára kialakítva, fürdőszobával

2-3 ágyas mozgáskorlátozottak számára kialakítva, fürdőszobával

Ambulancia, vizsgálóhelyiség

1-1

1-1

Változtatható magasságú vizsgáló ágy

1

1

Változtatható magasságú ágy

minden beteg számára

minden beteg számára

Vibrációs- pneumatikus antidecubitus matrac

1

1

Szilikonos antidecubitus matrac

5

5

Szilikonos antidecubitus párna

X

X

Karosszék

betegenként 1

betegenként 1

Járókeret

5

7

Kerekesszék

5

5

Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközei

X

X

Támbot, háromlábú bot

3

5

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Diabetológus

EL

EL

Pszichiáter

EL

EL

Urológus

EL

EL

Kardiológus

EL

EL

Neurológus

EL

EL

Fizioterápia

EL

EL

Diagnosztikai háttér (mobil)

Laboratórium

EL

EL

Röntgen

EL

EL

Ultrahang

EL

EL

Geriátriai járóbeteg szakellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Geriáter szakorvos

1

Pszichológus

EL

Tárgyi feltételek: rendelő általános feltételei +

Speciális eszközigény

Változtatható magasságú vizsgáló ágy

1

Karosszék

3

Kerekesszék

1

Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközei

X

Speciális szakmai és diagnosztikai háttér:

Diabetológus

EL

Pszichiáter

EL

Urológus

EL

Kardiológus

EL

Neurológus

EL

Fizioterápia

EL

Diagnosztikai háttér (mobil)

Laboratórium

EL

Röntgen

EL

Ultrahang

EL

Allergológia és klinikai immunológia

Szakmakód:

0109Progresszivitási szintek

I. szint:
Belgyógyászati osztály
Feladata:
-    Klinikai immunológiai és allergológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása.
-    Az irányító centrum által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére. A már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által javasolt gyógyszerek felírása, és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése. Konzultáció a beteg kezelését irányító szakorvossal.
-    Klinikai immunológiai és allergológiai természetű betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő tovább utalása, tanácsadás allergén kerülésre.

II. szint:
Feladata: az I. szint feladatai, továbbá:
-    Az immunológiai/allergológiai betegségek diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya esetén magasabb szintű ellátásra való haladéktalan áthelyezése, a megfelelő szintű konzultáció, szakmai tanácsadás igénybevétele.
-    A betegek kezelése és gondozása, a terápiára nem reagáló esetek magasabb szintre való haladéktalan áthelyezése.
-    Gyermekkori allergiát csak csecsemő- és gyermekgyógyászati képesítéssel bíró szakorvos gondozhat.
-    Az alap szakképesítésnek megfelelő komplikációmentes allergiás betegségek végleges diagnózisának felállítása, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós szaktanácsadás.
-    Az ettől eltérő esetekben az érintett alapszakma allergológiában képesítéssel rendelkező szakemberének bevonása kötelező.
-    Komplikált, terápiarezisztens allergiás-immunológiai (autoimmun, immunhiányos, immunmediált betegségek) esetek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre.
-    Az olyan immunológiai-allergológiai betegeket, akiknek az alapbetegség mellett komorbid problémája van és az III. szintű ellátást igényel, azonnali áthelyezést igényelnek.
-    A nem injekciós immunterápia indikációjának felállítása és a kezelés végrehajtása.
-    In vivo allergén azonosítás: prick bőrpróbák, epikután tesztek segítségével.
-    Kevésbé igénylik a speciális feltételrendszer meglétét, illetve a megbetegedés súlyossága nem indokolja egy magasabb, ezáltal költségesebb ellátási szintre történő áthelyezést.
Minimum ágyszám: 10.

III. szint: a II. szint feladatai, továbbá:
Térségi vagy országos betegellátást végző egészségügyi szolgáltató, ahol a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell.
A szakorvosoknak (pulmonológia, bőrgyógyászat, neurológia, szemészet, szülészet, fül-orr-gége, reumatológia, és egyes belgyógyászati szakterületek) klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy dokumentáltan bizonyítható 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a klinikai immunológiai-allergológiai betegek kezelésében.
-    A szisztémás és egyéb autoimmun betegségek és immunhiányos betegek kivizsgálása, gyógykezelése, állapotellenőrzése, a kezelési stratégia kialakítása és szakgondozás.
-    A szövődményes, szakmai problémát okozó allergológiai betegek speciális szakgondozása, különös tekintettel a több szervet érintő immunológiai/allergológiai kórképekre.
-    Lehetőség szakkonziliáriusi tevékenységre.
-    A III. szinten kell ellátni azokat a feladatokat, amelyeknek feltételei a nagytérségben és esetleg országosan is csak itt adottak, és ezeket indokolt módon az Egészségügyi Szakmai Kollégium Immunológiai és Allergológiai Tagozata határozza meg és jelöli ki.
-    speciális feladatok.***
Térségenként (1-1,2millió lakos) legalább egy, III. progresszív szintű központ szükséges.

Immunterápia [allergiás-atopiás (IgE-mediálta) betegségek] végzésének általános feltételei
1.    IgE-mediálta (allergiás-atopiás) betegek immunterápiáját Klinikai Immunológiai Allergológiai szakvizsgával rendelkező szakorvos (belgyógyász, tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, bőrgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász) végezheti.
2.    Az atopiás (IgE-mediálta) betegségek immunterápiájába tartoznak: az allergén specifikus immunterápia (de-hypo-szenzibilizáció) parenterális és nem injekciós formái, valamint egyéb nem allergén specifikus biológiai terápia különböző formái (toleranciakialakítás, biológiai terápia).
3.    Az IgE-mediálta (atopiás) betegségek parenterális immunterápiás ellátási szintje: II., III.
4.    Az allergén specifikus immunterápia parenterális (injekciós) formája csak olyan fekvőbeteg-intézetben végezhető el, ahol adottak a szermélyi és tárgyi feltételek (ITO – EL).
5.    A nem injekciós forma fekvőbeteg intézményen kívül az allergológus-immunológus szakorvosok javaslata alapján pulmonológus, bőrgyógyász, fül-orr-gégegyógyász szakorvos által is végezhető.

Allergológiai és immunológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.
Belgyógyászat

II.

III.

Személyi feltételek:

Allergológia és klinikai immunológia szakorvosa osztályvezető

 

1

1

Allergológia és klinikai immunológia szakorvosa

 

1

2

Szakorvos (egyéb szakvizsgával)

 

1

1

Orvos

 

1

2

Orvos: további 15 ágyanként

 

1*

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

 

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

 

EL

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei+

 

 

 

Belgyógyászati osztály feltételei (0100 szakmakód alatt)

 

X

X

Mikroszkóp

 

X

X

Biopsziás készlet

 

X

X

Kapillármikroszkópia

 

EK

EL

Lamináris air flow box

 

EL

EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

Endoszkópos laboratórium:

 

EK

EL

Colonoscopia

 

 

 

Gastroscopia

 

 

 

Bronchoscopia

 

 

EL

Klinikai immunológiai - allergológiai laboratórium

 

EK

EL

Nukleáris medicina

 

EK

EK

Röntgen

 

 

EL

Ultrahang

 

 

EL

Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)

 

 

EL

Angiográphia

 

 

EL

Orvosi laboratórium

 

 

EL

Patológia

 

 

EL

Toxikológiai laboratórium

 

 

EK

CT

 

EK

EK

MRI

 

EK

EK

EEG

 

EK

EK

EMG

 

EK

EK

Légzésfunkció

 

EL

EL

Intenzív osztály

EL

EL

Plazma-citoferezis-fotoferezis

 

EL

Fizioterápia

EL

EL

Speciális feladatok

 

 

X

Immunológiai és allergológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Allergológia és klinikai immunológia szakorvosa

1

Szakorvos (egyéb szakvizsgával)

EL

Általános asszisztens/légzőszervi szakápoló/pulmonológus-allergológus szakasszisztens/szakasszisztens

1

Gyógytornász

EL

Dietetikus

EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

Fizioterápiás szakasszisztens

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Citosztatikus laminar air flow

EL

Mikroszkóp

X

Biopsziás készlet

EL

Kapillármikroszkópia

EL

Allergénsorozat epicutan tesztekhez

EL

Allergénsorozat intracutan tesztekhez

EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)

EK

Klinikai immunológiai laboratórium

EK

Endoszkópos laboratórium

EK

Röntgen

EK

Ultrahang

EK

Angiográphia

EK

Általános orvosi és kémiai laboratórium

EK

Patológia (cytológia)

EK

Toxicológiai laboratórium

EK

Nukleáris medicina

EK

CT

EK

MRI

EK

EEG

EK

EMG

EK

Légzésfunkciós laboratórium

EK

Intenzív osztály

EK

Immunológiában járatos speciális szakkonziliárusok**

EK

Fizioterápia

EL

Speciális feladatok***

X

Jelmagyarázat:
**A pulmonológia, kardiológia, bőrgyógyászat, neurológia, szemészet, stomatológia, reumatológia, és egyes belgyógyászati szakterületek (gasztroenterológia, nefrológia) szakorvosai, akik klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy legalább 5 éves szakmai gyakorlattal (alapfeltételként) rendelkeznek a klinikai immunológiai - allergológiai betegek kezelésében.

***Speciális feladatok
Klinikai Immunológiai központ
Az interdiszciplináris jelleg miatt a megfelelő szakmai háttér csak a négy orvosegyetemmel asszociált klinikai intézményekben biztosítható. A progresszivitás III. szintje.
Feladata: A poliszisztémás autoimmun betegek és a súlyos immundefektus kórisméjének differenciált felismerése és korszerű, komplex ellátásuk.

Klinikai Immunológiai központ minimumfeltételei

 

 

Személyi feltételek:

 

A klinikai immunológia személyi feltételei

X

Tárgyi feltételek:

 

A klinikai immunológia tárgyi feltételei

X

A klinikai immmunológiai központ a III. szintű fekvőbeteg osztály mellett működik.

Dialízis

Szakmakód:

0110


Progresszivitási szintek

I. szint
Szatellit dialízis ellátó hely:
1 nephrológus szakorvos, HD, esetleg PD modalitás.

II. szint
Dialízis központ:
2 nephrológus szakorvos, HD és PD modalitás, fekvőbeteg-szakellátás.

III. szint
Kiemelt dialízis központ:
3 nephrológus szakorvos, HD és PD modalitás, fekvőbeteg-szakellátás, igazolt oktatási tevékenység a fekvőbeteg ellátással együtt.

Dialízis kezelést ellátó helyek működésének minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

Szatellit dialízis ellátó hely

Dialízis központ

Kiemelt dialízis központ

Személyi feltételek:

 

 

 

Orvoslétszám (műszakonként):

1

1

1

Nephrológus szakorvosok száma:

1

2

3

Ápoló létszám:
-    műszakonként, 4 kezelőhelyenként 1 szakápoló
-    műszakonként 1 nephrológiai szakápoló
-    HbsAg pozitív helyiségbe külön szakápoló
-    HCV pozitív betegek részére 4 kezelőhelyenként 1 szakápoló műszakonként
-    akut kezelőhelyen 2 betegenként 1 szakápoló


X
X


X


X
X
X

X
X


X
X
X

X
X

Dietetikus

EK

EL

EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

EK

EK

EK

Gyógyszerész

EK

EK

EK

Segédmunkás

EL

X

X

Technikus (elérhető legyen)

X

X

X

Tárgyi feltételek:

 

 

 

Általános helyiségek

 

 

 

Akut kezelőhelyiség (10 m2/kezelőhely)*

 

X

X

Kezelőhelyiség krónikus betegeknek (8 m2/kezelőhely)

X

X

X

Kezelőhelyiség HBV pozitív betegeknek kijelölt intézményben (8 m2/kezelőhely)

 


X


X

Klímaberendezés (komfort klíma)

X

X

X

Szakmailag speciális helyiségek:

 

 

 

Vízelőkészítő helyiség

X

X

X

Koncentrátum-előkészítő helyiség (ha helyben történik a gyártása)

X

X

X

Technikusi szoba (műhely)

X

X

X

Orvosi laboratórium

EK

EK

EK

Exitált beteg részére külön helyiség

EK

EK

EK

Oktató helyiség (graduális, postgraduális képzéshez)

EK

EK

EK

HbsAg pozitív betegek részére külön mellékhelyiség

 

X

X

Kezelési eszközök:

 

 

 

Művese készülékek száma:

 

 

 

akut kezelésre min. 1 gép

 

X

X

gyermekkezelésre (egyetemi, térségi központban) min. 2 gép

 

 


X

fertőző ellátásra (kijelölt intézményben) min. 2 gép

 

 

X

krónikus ellátásra min. 4 gép

X

X

X

PCR pozitív (anti-HCV pozitív) betegek részére elkülönített gép


X


X


X

HbsAg pozitív betegek részére

 

X

X

HD tartalék készülék és külön az anti-HCV és HbsAg HD készülékekhez


X


X


X

HDF kezelésre alkalmas készülék

X

X

X

Mozgatható vizsgáló lámpa

X

X

X

Infúziós állvány – kezelőhelyenként /gépenként

X

X

X

Személymérleg a negatív kezelőben 1 db és a HBV pozitív kezelőben 1 db

X

X

X

Kerekes szék 1 db

X

X

X

Mozgatható paraván 1 db

X

X

X

Laringoszkóp

X

X

X

Intratracheális tubusok

X

X

X

Fonendoszkóp kezelőszemélyenként

X

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

Mikrobiológiai laboratórium

EK

EK

EK

*Az akut kezelőhelyiségbe oxigén, szívó, mozgatható vizsgálólámpa, újraélesztő-felszerelés, EKG, defibrillátor szükséges.

Peritoneális dialízis központok és CAPD ambulanciák működésének szakmai minimumfeltételei

 

Oktató központ

CAPD központ

CAPD ambulancia

Személyi feltételek:

 

 

 

Vezető nephrológus szakorvos

1

1

1

Nephrológus szakorvos minimum

2

1

1

Szakápoló (20 betegre 1)

X

X

X

Nephrológiai szakápoló

1

1

1

Dietetikus

EK

EK

EK

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EK

EK

EK

Tárgyi feltételek:

 

 

 

CAPD kezelő

X

X

X

CAPD gyakorló helyiség

X

X

 

Asztali mérleg

X

X

X

Oldatmelegítő berendezés (termosztát vagy micro melegítő)

X

X

X

Fonendoszkóp személyenként 1 db

X

X

X

ABPM

X

X

X

Speciális PD-bemutató és oktató eszközök

X

X

X

APD automata

X

 

 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

Mikrobiológiai laboratórium

EK

EK

EK

Orvosi laboratórium

EK

EK

EK

Képalkotó diagnosztika

EK

EK

EK

Nephrológiai vagy belgyógyászati osztályos háttér

EK

EK

EK

Hemodialízis háttér

X

X

X

Szervezett betegszállítás

EK

EK

EK

Szervezett anyagszállítás

EK

EK

EK

BŐRGYÓGYÁSZAT

Bőr- és nemibeteg-ellátás

Szakmakód:

0800Bőrgyógyászat, kozmetológia, STD betegségek és venerológia (syphilis, gonorrhoea, HIV),
−    Bőr- és Nemibeteg gondozó Intézetek (syphilis, gonorrhoea gondozása)
−    HIV - STD Centrumok (antiretrovirális kezelésben még nem részesülő HIV pozitívak gondozása)
−    II-III. szintű Bőrgyógyászati fekvőosztályok
Bőrgyógyászat, kozmetológia és STD betegségek ellátása, de nem jogosult a venerológiai betegségek gondozására (syphilis, gonorrhoea és HIV)

Szakképesítés neve: bőrgyógyász szakorvos/bőrgyógyász, kozmetológus és venerológus szakorvos


Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:
Az az ellátó hely, ahol önálló bőrgyógyászati és szövődményes venerológiai (syphilis, gonorrhoea) és egyéb STD esetek fekvőbeteg ellátása történik a kornak megfelelő hazai színvonalon és körülmények között, és az általános bőrgyógyászati járóbeteg rendelésen kívül legalább egy speciális szakambulancia is működik. Alkalmas bőrgyógyászati dermatoonkológiai kisműtétek végzésére is.
Minimum ágyszám: 10

III. szint:
Az az ellátó hely, amely bőrgyógyászati, szövődményes STD és venerológiai fekvőbeteg ellátást biztosít, és a hozzá csatlakozó szakambulanciákon (specializált szakrendelések) a kornak megfelelő hazai színvonalon, és hazai körülmények között magas szinten képes ellátni akár a legsúlyosabb bőrgyógyászati esetek széles skáláját. Onko-team elérhető. Egyes speciális területen a legújabb nemzetközi szakmai trendeknek megfelelő ellátást is képes nyújtani.
Ezen kategórián belül a progresszivitás legfelsőbb fokát az egyetemi oktatóközpontok képezik, progresszív bőrgyógyászati, venerológiai, dermatoallergológiai, dermatoimmunológiai és dermatoonkológiai tevékenység együttes biztosítása révén. Rendelkeznek azokkal a terápiás és kivizsgálási lehetőségekkel, amelyeket a III. szintű megyei kórházakban részben a szakszemélyzet hiánya miatt nem lehet teljesíteni. Biztosít speciális progresszív terápiás lehetőségeket (lézer park, kombinált fénykezelések, fotodinámiás kezelés), és kivizsgálásokat (minimális erythema dózis, speciális bőrgyógyászati immunológiai tesztek, immunhisztokémiai festések, stb.). Onko-team felállítására képes.
Minimum ágyszám: 15


2K10148_56

Bőrgyógyászati osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Személyi feltételek:

 

 

Bőrgyógyász szakorvos (legalább 3 éves, a szakterületen eltöltött, fekvőbeteg gyógyintézetben teljes munkaidőben végzett szakmai gyakorlattal)

2

3

Bőrgyógyász szakorvos/szakorvos jelölt

1

2

Sebész szakorvos

EK

EL

Onkológus szakorvos

EL

EL

Klinikai alllergológia és immunológia szakorvos

 

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

 

Műtő – általános feltételei

EK

EL

Dermatoszkóp

X

X

UVA vagy 311 NB-UVB készülék

EL

EL

Laminaris air-flow box (citosztatikum készítéséhez)

EL

EL

Lézer készülék

 

EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Onkoteam

 

EL

Minimális erythéma dózis meghatározása

 

EL

Epicutan allergológiai teszt rutin sorral

X

X

Epicután allergia teszt speciális allergénekkel

 

X

Photopatch test

 

X

Atopy patch test

 

X

Gyógyszer in vivo provokáció

X

X

Sentinel node biopsia

EK

EL

Digitális dermatoszkópos képrögzítés

 

X

Általános orvosi és kémiai laboratórium

EK

EK

Klinikai immunológiai laboratórium

EK

EK

Mikrobiológiai laboratórium

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

EK

Radiológia (MRTG, UH)

EK

EK

CT, MRI, Angiographia, Doppler/color Doppler

EK

EK

EMG

EK

EK

Intenzív osztály vagy központi intenzív osztály

EK

EK

Szakmai konzíliáriusok: fül-orr gége, sebészet, belgyógyászat, nőgyógyászat, urológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, tüdőgyógyászat, angiológiai osztály, neurológus, szemész, orális medicina, klinikai és mentálhigiéniai szakpszihológus/pszihológus, infektológus

EK

EK

Rehabilitációs osztály

EK

EK


Szakambulancia:
II-III. szintű fekvőbeteg ellátási háttérrel történik egy (II. szinten) vagy több (III. szinten) szubspecialitás ambuláns ellátása. Ezek a következők lehetnek: bőrgyógyászati allergológia, STD, phlebológia és sebkezelés, bőrgyógyászati mycológia, oncodermatológia, bőrgyógyászati immunológia, kozmetológia, UV terápiás szakambulancia, bőrgyógyászati radioterápia, bőrgyógyászati ultrahang vizsgálat. Az egyetemi szakambulanciák részt vesznek a szakorvosképzésben, valamint a szakápoló és szakasszisztens képzésben.

A szakambulanciák minimum feltételrendszere megfelel a bőrgyógyászati szakrendelés követelményeinek, kiegészítve a következőkkel:

Bőrgyógyászati szakambulancia:
Fekvőintézetben kezelt beteg kontrollja, vagy egyéb szakorvostól konzultációba küldött beteg ellátása, elsősorban a fekvőbeteg intézet igényének kiszolgálására.

Allergológiai szakambulancia:
1 ráépített immuno-allergológus szakvizsgával rendelkező bőrgyógyász
Legalább a II. szintnek megfelelő allergológiai tesztelés

Oncodermatológia szakambulancia:
Rosszindulatú bőrgyógyászati daganatok szűrése, ambuláns ellátása és gondozása. Dermatopathológiai háttér biztosítása (EK). Digitális dermatoscopos képrögzítés. Melanoma malignum gondozása, propagációjának megítélése és onkológiai kezelése erre jogosult onkoteamhez kötött.

UV terápiás szakambulancia:
Minimális erythéma dózis meghatározása, UVA vagy 311 narrow band UVB készülék.

Mykológiai szakambulancia
Gyakorlati jártassággal (mintavétel, direkt mikroszkópos értékelés és tenyésztés) rendelkező 1 bőrgyógyász szakorvos és 1 asszisztens, thermostat, valamint elérhető mikrobiológiai laboratóriumi háttér és konzultáció.

Bőrgyógyászati radiotherápiás szakambulancia:
1 részállású radiotherápiás szakvizsgával rendelkező szakorvos, és 1 részállású szakasszisztens. A lágysugárzású RTG készülék működtetése és az ennek megfelelő röntgenkezelés az idevonatkozó előírásnak megfelelő, sugárvédelmi szempontból ellenőrzött és engedélyezett környezetben és módon történik.

Phlebológia és sebkezelő szakambulancia:
Phlebológiában és sebkezelésben szakmai gyakorlattal rendelkező 1 bőrgyógyász szakorvos és asszisztens. Kézi doppler készülék, vagy elérhető color duplex ultrahang vizsgálat. Elérhető (EL) diabetológiai, érsebészeti és neurológiai konzultáció.

Bőrgyógyászati immunológiai szakambulancia:
1 ráépített immuno-allergológus szakvizsgával rendelkező bőrgyógyász szakorvos, elérhető (EL) speciális immunológiai és immunfluoreszcens laboratóriumi háttér. Belgyógyászati, immunológiai és rheumatológiai szakkonzultáció (EL).

Bőrgyógyászati ultrahang szakambulancia:
1 részállású radiológus szakorvos, 1 részállású szakasszisztens. Dedikált ultrahang készülék.

Kozmetológiai szakambulancia:
1 bőrgyógyász szakorvos, 1 asszisztens. Cryotherápia, legalább két különböző lézer készülék.

Bőrgyógyászati járóbeteg (felnőtt és gyermek) szakrendelés és
nemibeteg gondozás minimumfeltételei

 

Szakrendelés

Szakrendelés + Nemibeteg gondozás

 

 

 

Személyi feltételek:

 

 

Bőrgyógyász/bőr-és nemigyógyász kozmetológus-szakorvos

1

1

Általános asszisztens/szakasszisztens (TM és/vagy területi ellátási kötelezettséget ellátó/szakgondozó

1

2

Counselling tanfolyamot végzett általános asszisztens/szakasszisztens

 

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

Dermatoscop

X

X

Mikroszkóp

X

X

Kézi műszerek (csipesz, olló, Volkman kanál)

X

X

Radiofrekvenciás készülék vagy elektrocauter

X

X

Bőrbiopszia eszközei (punch-korong, csipesz, olló)

X

X

Krioterápia

 

X

Speciális eszközök:

 

 

Sötétlátóteres mikroszkóp

 

X

Nőgyógyászati vizsgálószék

X*, **

X

Nőgyógyászati hüvelytükör

X*,**

X

Mikrobiológiai mintavétel tárgyi feltételei

X*,**

X

Testváladék kenet készítés tárgyi feltételei (mintavétel, festés, mikroszkóp)

X*,**

X

Gondozói helyiség (négyszemközti beszélgetésre alkalmas szoba), benne, vagy attól külön vérvételi helyiség


X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Klinikai orvosi laboratórium

EK

EK

Mikrobiológiai diagnosztikai és HIV szerológiai laboratórium

EK

EK

*: Bőrgyógyászati magánrendelőben, ha az orvos csak bőrgyógyászati rendelést folytat, nőgyógyászati vizsgálóágy nem kötelező. Abban az esetben ha STD megbetegedéseket is diagnosztizál, kezel (kivéve: a gondozásra szoruló nemibetegségeket) nőgyógyászati vizsgálóágy kötelező.
**: A gondozást igénylő nemibetegség gyanúja esetén (HIV, syphilis, gonorrhoea) a beteg gondozóintézetbe irányítandó.

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Szakmakód:

0500


A Csecsemő- és gyermekgyógyászat az egészségügyi ellátás önálló alrendszere, mely elsősorban biztosítja a 18 éves kor alatti betegek teljes körű járó és fekvő beteg ellátását.
Az elmúlt évtizedben a specializáció a csecsemő- és gyermekgyógyászat alapú szakmákban új alszakmákat eredményezett – tükrözve a felnőttek ellátásában kialakult specialitásokat –, és így a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmailag magasabb progresszivitási szintjeiként, önálló szubdiszciplinájaként jelentek meg az ellátórendszerben. A specializálódás formája azonban nem egységes valamennyi szakterületen.
A gyermeksebészet, a gyermek- és ifjúságpszichiátria, a neonatológia, a csecsemő- és gyermekgyógyász alapellátás önálló szakmai tagozattal is rendelkezik. Az általános csecsemő- és gyermekgyógyászat mellett és annak részeként a gyermek-kardiológia, gyermek-gasztroenterologia, gyermek-tüdőgyógyászat, gyermek-fül-orr-gégészet, gyermek-neurológia, gyermek-onkológia, gyermek nefrológia, gyermek-endokrinológia-diabetológia és a gyernek-intenzív terápia jelzi a csecsemő- és gyermekgyógyászat komplex rendszerét. A fenti szakmai specialitások betegeinek ellátására ezért szakmai minimumfeltételek által meghatározott körülményeket kell biztosítani. További specialitások, mint gyermekbőrgyógyászat, gyermekallergológia és immunológia, gyermek hematológia és gyermekreumatológia ellátása a csecsemő- és gyermekgyógyászati vagy speciális gyermek (pl. gyermekbőrgyógyászati) osztályokon történik a speciális minimumfeltételekkel rendelkező osztályokon.
Minden fekvőbeteg ellátást végző szolgáltató rendelkezzen kegyeleti szobával, a halál körüli események humánus rendezése céljából.

Progresszivitási szintek

I. szint:
A csecsemő és gyermekgyógyász szakvizsga kompetencia szintéjén ellátható alapszintű járóbeteg/ambulancia, nappali osztály kategóriájú és a sürgősségi ellátás, valamint az I. progresszivitású szinthez kötött fekvőbeteg ellátás biztosítása. Valamennyi, azaz mindhárom szintű gyermekgyógyászati ellátó intézménynek biztosítania kell abban az esetben, ha hozzá az adott szintű területi ellátási kötelezettség társul.
Vitális funkciók zavara esetében a beteget azonnal magasabb ellátási szintre küldi.

II. szint:
A csecsemő és gyermekgyógyász szakvizsga kompetencia szintjén ellátható fekvőbeteg ellátás, mely legalább két szubdiszciplina ellátására jogosító szakvizsgával rendelkező szakorvos birtokában további ellátást biztosít, megengedve azt, hogy a komplikált vagy szövődményes eseteket magasabb ellátási szintre utalja. Fontos, hogy legyen a beteg stabilizálálást biztosító ellátási lehetősége, amivel garantálja a felvett beteg végleges ellátási szintre való küldése előtt a stabil vitális funkciókat.

III. szint
A legmagasabb szintű, a szakmai minimum feltételek által meghatározott adottságokkal rendelkező ellátó hely, mely biztosítani képes a csecsemő- és gyermekgyógyászat szubdiszciplináinak többségét is. III. progresszivitású szintű ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiás osztály megléte esetén végezhető.

A fentieken kívül olyan specialitásokat, szubdiszciplinákat képes biztosítani, melyekre országos szinten csak néhány ellátó helyen van szükség az alacsony betegszám, a magas szakmai ellátási szint vagy a magas költségek miatt. Ide tartozik pl. a haemodialízis, a plazmaferezis, a transzplantációval kapcsolatos ellátás és gondozás, a biológiai terápiák végzése, a koraszülött és újszülött sebészet, a haemato-onkológiai ellátás, a szisztémás autoimmun betegségek ellátása, a toxikológia, plasztikai-égés sebészeti ellátás és a ritka endokrin és anyagcsere betegségek.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

I.

II.

III.

Minimum ágyszám (összevont ellátásnál összevont minimális ágyszám, a szubspecialitások ágyszámait is beleértve)

15

15

15

Személyi feltételek:

 

 

 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

4

7

14

Legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

 

 

3

Ráépített szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

 

3

5

Legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal és a csecsemő- és gyermekgyógyászat szubdisciplináiból további ráépített szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

 

 

3

Nephrológiai, bőrgyógyászati, allergológiai, immunológiai és reumatológiai osztályon: az érintett szubdiszciplinából szakvizsgával rendelkező szakorvos

 

 

 

Szakorvos összesen:

4

10

15

Szakorvos jelölt

 

1

2

Orvos - rezidens

2

3

4

Aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, vagy gyermekintenzív terápiás szakorvos (gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlattal)

 

 

2

Klinikai gyermek szakpszichológus

EL

EL

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Védőnő

EK

EK

EK

Gyermek-foglalkoztató (óvónő, pedagógus)

EL

EL

EL

Szociális munkás

EL

EL

EL

Betegkísérő

EL

EL

1

Tárgyi feltételek: az osztályon vagy a gyermekellátó intézetben elérhetően

 

 

 

Pulzoximéter

X

X

X

Elemes otoscop

X

X

X

Aerosol kezeléshez szükséges készülék

X

X

X

Játszószoba

 

X

X

Speciális ágyak

X

X

X

Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres)

X

X

X

Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen)

X

X

X

Pelenkázóasztal (csecsemő/kórterem)

X

X

X

Apnoe alarm

X

X

X

Fürdetőkád (csecsemő/kórterem)

X

X

X

24 órás vérnyomásmérő

 

X

X

Vérmelegítő

 

X

X

Vérgáz analizátor

 

X

X

Porlasztó készülék gyógyszerbevitelhez

 

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

CT

EK

EK

EK

MRI

 

EK

EK

Mikrobiológiai laboratórium

EK

EL

EL

EEG

EK

EK

EK

Légzésfunkciós laboratórium

 

EL

EL

Endoszkópos laboratórium

 

EL

EL

Intenzív osztály

 

EL

EL

Nukleáris medicina

 

 

EK

Gyermeksebészet

 

 

EL

Csecsemő- és gyermekgyógyászat járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

1

Cecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi gyakorlattal és az érintett szubdiszciplinából ráépített szakvizsgával rendelkező szakorvos

1

Általános asszisztens/szakasszisztens/csecsemő- és gyermek ápoló

1

Tárgyi feltételek:

 

A rendelő általános feltételei

XÖsszevont csecsemő- és gyermekosztályokon speciális ellátásként végezhető szubspecialitások

Gyermek-nefrológia

Gyermek nefrológiai ellátás speciális ellátási formája III. szintű, ami elhelyezkedhet II. vagy III. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon, a speciális III. szintű nefrológiai szintet meghatározza a személyi és tárgyi feltétel, valamint az ellátható betegségek súlyossága.

Gyermek-nefrológia fekvőbeteg ellátás minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

III.

Minimum ágyszám

5

Személyi feltételek:

 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos és/vagy aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos ráépített nephrológiai szakvizsgával

2

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

1

Klinikai szakpszichológus/pszichológus

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Védőnő

EL

Tárgyi feltételek: III. szintű csecsemő- és gyermekosztály általános feltételei

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Vesebiopszia elvégzésének elérhetősége

EL

Vesebiopszia szövettani értékelésének elérhetősége (immunhisztológia, fénymikroszkópia, elektronmikroszkópia)

EK

Immunterápia elérhetősége

EL

Kombinált immunterápia

EL

Mikrobiológiai laboratórium

EL

Immunológiai laboratóriumi diagnosztika

EL

Angiographia

EL

Szervpótló készülék (hemodilízis, hemoperfúzió, plazmaferezis)

EL

Kardiológiai nem invazív kivizsgálási háttér

EL

Kardiológiai invazív kivizsgálási háttér

EK

Intenzív terápiás háttér

EL

Gyermeknephrológia járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos és/vagy aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos és/vagy belgyógyászat szakorvos alapszakvizsgára ráépített nephrológiai szakvizsgával

1

Általános asszisztens/nephrológiai szakápoló

1

Tárgyi feltételek: A rendelő általános feltételei

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Mikrobiológiai laboratórium

EK

Képalkotó diagnosztika (Duplex UH, CT, MRI, angiographia)

EK

ABPM

XGyermek vesetranszplantáció

Feltételei megegyeznek a 0208 szakmakód alatt található cadaver veseátültetés feltételeivel


Gyermek hematológia-onkológia

Progresszivitási szintek

I. szint
Csecsemő- és gyermekosztály
Megegyezik a I. szintű csecsemő- és gyermekosztályok minimumfeltételeivel, bizonyos hematológiai betegségeket, onkológiai betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat végezhet.

II. szint:
Egyszerűbb, citosztatikus kezelést nem igénylő hematológiai kórképek ellátása, vérzékeny betegek gondozása fekvő és/vagy járóbeteg ellátás keretében. II. szintű hematológiai ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati háttér megléte esetén végezhető.

III. szint
A legmagasabb szintű, a szakmai minimum feltételek által meghatározott kis számú központ, a komplex onko-hematológiai ellátás teljes köre, komplex hemostasis és vérzékeny beteg ellátás joga és kötelezettsége. III. szintű hematológiai ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati és intenzív terápiás háttér megléte esetén végezhető.
A III.-as szintnek megfelelő tevékenységeken kívül őssejt-transzplantáció végzése önállóan vagy intézményen belüli kooperációval.

Gyermek hematológiai-onkológiai osztály minimumfeltételei

 

 

II. - III.

Minimum ágyszám

 

5

Személyi feltételek:

 

Csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos, aki klinikai onkológus vagy klinikai hematológus szakvizsgával (ha lesz később – gyermek hemato-onkologus szakvizsgával) és gyermekonkológiai tapasztalattal rendelkezik

Minimum:

1 2

Csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos vagy orvos-gyakornok

Évente 20 új betegként, minimum

1 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

 

X

Gyógyszerész (osztályos cytostatikumos infúzió készítés felügyeletéhez)

Központonként

EL

Pszichológus

Központonként

EL

Pedagógus

Központonként

EL

Szociális munkás

Központonként

EL

Számítógép-üzemeltető

Központonként

EL

Adat kezelő

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei

X

Speciális helyiségek

Kórtermek (egy része izolációs, egy részében a szülővel közös elhelyezés is biztosított)

X

Játszószoba

X

Onkoteam tárgyaló (konzíliumok, betegbemutatás, konzultáció)

X

Szülőszállás (ágylétszámnak megfelelő, a szülő benntartózkodását biztosító, intézményen belüli, vagy kívüli szoba; azok számára, akik nem az onkológiai központ városában laknak)

X

Infúzió-előkészítő helyiség

X

Ápolási eszközök: ápolási osztály feltételeinek megfelelően

X

Osztályos felszerelés

EKG-készülék

EL

Infúziós pumpa (betegágyanként 1db), állványok, vérmelegítő

X

Monitorok és betegőrzők

X

Nyákszívók

X

Lamináris air-flow boksz

X

Mikroszkóp

X

Számítógép (szerver és helyi hálózat munkahelyenként)

X

Telefonok, fax, scanner, fénymásoló onkoteam szervezéshez

EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Röntgen, Ultrahang-diagnosztika (intézményen belül)

X

CT, MRI (gyermek anaesthesia biztosításának lehetőségével)

EL

Angiográfia

EL

Invazív radiológia

EL

Laboratóriumi diagnosztika

EL

Patológia (patohisztológia, cytologia, immunhisztológia, flow cytometria, cytogenetika, molekuláris biológia)

EL

Izotópdiagnosztika

EL

Gyermek intenzív osztály

EL

Sugárterápiás osztály (gyermekellátásban gyakorlattal rendelkező szakorvos, gyermekekre adaptált technikai eszközök, rögzítők, maszkok, gyermek anaesthesia biztosításának lehetőségével)

EL

Gyermeksebészet (daganatsebészetben gyakorlattal rendelkező)

EL

Ortopedia (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező)

EL

Idegsebészet (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező)

EL

Szemészet, Fül-Orr-Gégészet (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező)

EL

Vérellátó szolgálat (Megfelelő mennyiségű és minőségű /szűrt, sugarazott/ készítmények)

EL

Gyermek hematológiai-onkológiai gondozó és szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos, aki klinikai onkológus vagy klinikai hematológus szakvizsgával (ha lesz később – gyermek hemato-onkológus szakvizsgával) rendelkezik

1

Pszichológus

EL

Gyógyszerész

EL

Általános asszisztens/szakasszisztens

1

Dietetikus

EL

Gyógytornász

EL

Szociális munkás

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Számítógépes nyilvántartás

X

Váróterem

X

Számítógép (szerver és helyi hálózat munkahelyenként)

X

Telefonok, fax, scanner, fénymásoló

X

Szakmai háttér:

Járóbeteg szakorvosi rendelőintézetben működő társszakmák szakorvosai által nyújtott konziliárusi tevékenység

A Gyermek Hemato-Onkologiai Gondozó csak a Gyermek Hemato-Onkológiai Osztály keretében, annak fekvőbeteg hátterével, az osztállyal szakmailag és szervezetileg integrált formában működhet. A központi diagnosztikai és egyéb terápiás szakmai háttér azonos a Gyermek hemato-Onkológiai Osztályéval.Gyermek endokrinológia – diabetológia

Alapelvek:
−    Ott működhet diabetes kezelés és gondozás, ahol a szakambulancia(szakrendelés) kórházi osztályhoz van integrálva.
−    Ott működhet szakambulancia-szakrendelés, ahol legalább 25 diabeteses beteg áll gondozás alatt.
−    Az endokrinológiai szakambulanciának (szakrendelésnek) fekvőbeteg háttérrel kell rendelkeznie.

II. szint
−    Akut szövődmény (ketoacidózis, hypoglycaemia) ellátására alkalmas intenzív osztályos és laboratóriumi háttér (vércukormérő, vérgáz analízis, ionogram)

III. szint
−    inzulin pumpa kezelésben jártasság,
−    diabetes késői szövődményeit érintő gyermekgyógyászati társszakmák képviselői (ideggyógyász, nephrológus, szemész, kardiológus, gastroenterológus, endokrinológus) és azok működéséhez szükséges tárgyi és diagnosztikus feltételek
−    jártasság a diabetes késői szövődményeinek kezelésében,
−    a teljes hormonális paletta (hypothalamo-hypophysis-target szervek) hormon-meghatározási lehetősége,
−    terheléses vizsgálatok (GnRH, ITT, Clonidin, TRH) elvégzésének biztosítása,
−    antitest titerek maghatározhatósága,
−    krízis állapotok (M. Basedow, Addison, Anorexia stb.) kezelésére alkalmas személyi felkészültség,
−    társszakmák (pl.: gyermeknőgyógyász, gyermekszemész, gyermeksebész, kardiológus, MRI-CT szakértő, pszichológus-pszichiáter) képviselőinek elérhetősége-bevonhatósága konzultációba.

Gyermek- endokrinológia - diabetológia osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Minimum ágyszám

5

5

Személyi feltételek:

Endokrinológus szakorvos

 

1

MDT diabetológusa minősítésű csecsemő- és gyermekgyógyász

1

2

Diabetológiában 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező gyermekgyógyász

1

 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

1

1

A feladathoz rendelt dietetikus

1

1

Diabetológiai szakápoló

1

 

Diabetológiai szakápoló pumpa-oktató jártassággal

 

2

Endokrinológiai szakasszisztens

 

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász)

X

X

Pszichológus

EL

EL

Tárgyi feltételek: a gyermekosztály általános feltételei +

Diabetes oktatásához szükséges eszközök

X

X

EKG

EL

EL

Hangvilla

EL

EL

Inzulin pumpa (kezelésben jártasság)

 

X

Testösszetételt meghatározó eljárások

X

X

Auxológiai standardok

X

X

Laboratóriumi feltételek

HbA1c meghatározás

EL

EL

Vérzsírok meghatározása

EL

EL

Mikroalbumin mérés

EL

EL

Vércukormérő automata

2

2

Vérgáz analízis

EL

EL

Ionogram automata

EL

EL

Diabetes szűrésre alkalmas antitest meghatározás (ICA, antigad, Inzulin antitest)

 

EL

Inzulin, C-peptid meghatározás

 

EL

Pajzsmirigy anyagcsere vizsgálatok

EL

EL

Ca-anyagcsere vizsgálatok

EL

EL

Hypothalamo-hypophysis-target szervek hormonmeghatározási lehetősége

 

EL

Terheléses vizsgálatok (GnRH, ITT, clonidin, TRH)

 

X

Szemészeti ellátás

EK

EK

Gyermekdiagnosztikában jártas radiológus

EL

 

Gyermekradiológus

 

EL

Gyermek gasztroenterológus

 

EL

Kardiológus / gyermekkardiológus konzílium

 

EK

Nefrológus konzílium

 

EK

Gyermekpszichiáter

 

EK

Gyermeksebész

 

EK

Gyermekneurológus konzílium

 

EL

Gyermek intenzív osztály

EK

ELEgyéb gyermekellátó szubspecialitások minimumfeltételei


Gyermek immunológia és allergológia

Progresszivitási szintek

I. szint:
I. szintű csecsemő- és gyermekosztályok fekvőbeteg részlegében működik, személyi és tárgyi feltételei megegyeznek a I. szintű csecsemő- és gyermekosztályokéval.
Feladata:
-    Immunológiai/allergológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása.
-    Az irányító centrum által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére.
-    A már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által javasolt gyógyszerek felírása, és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése. Konzultáció a beteg kezelését irányító szakorvossal.
-    Immunológiai természetű betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő tovább utalása, tanácsadás allergén kerülésre.

II. szint:
A beteg ellátás középszintje, feltételrendszere megegyezik a II. szintű csecsemő- és gyermekosztályokéval, ahol a beteg kezelése immunológus/allergológus/pulmonológus/rheumatológus szakorvoshoz kötődik.

Feladata:
-    Az immunológiai/allergológiai betegségek diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya estén magasabb szintű ellátásra való haladéktalan áthelyezése.
-    A betegek kezelése és gondozása, a terápiára nem reagáló esetek magasabb szintre való haladéktalan áthelyezése.
-    Gyermekkori allergiát és szisztémás autoimmun betegségeket, primer immunhiányokat csak csecsemő- és gyermekgyógyászati képesítéssel bíró szakorvos gondozhat.
-    Az alap szakképesítésnek megfelelő komplikációmentes allergiás betegségek végleges diagnózisának felállítása, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós szaktanácsadás.
-    Az ettől eltérő esetekben az érintett alapszakma allergológiában képesítéssel rendelkező szakemberének bevonása kötelező.
-    Komplikált, terápiarezisztens allergiás betegek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre.
-    A immunterápia indikációjának felállítása és a kezelés végrehajtása, amennyiben rendelkezésre áll megfelelően képzett személyzet és az adverz eseményekhez szükséges helyszín.
-    Kevésbé igénylik a speciális feltételrendszer meglétét, illetve a megbetegedés súlyossága nem indokolja egy magasabb, ezáltal költségesebb ellátási szintre történő áthelyezést.

III. szint:
A beteg ellátás felső szintje, ahol az adott ellátást térségi vagy országos szinten végző egészségügyi szolgáltatónak a személyi és tárgyi feltételeit biztosítani kell. A csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosoknak klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy dokumentáltan bizonyítható 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a klinikai immunológiai-allergológiai betegek kezelésében.

Feladata:
-    A szisztémás és egyéb autoimmun betegségek és immunhiányos betegek kivizsgálása, gyógykezelése, állapotellenőrzése, a kezelési stratégia kialakítása és szakgondozás,
-    a szövődményes, szakmai problémát okozó allergológiai betegek speciális szakgondozása, különös tekintettel a több szervet érintő allergológiai kórképekre,
-    lehetőség szakkonziliáriusi tevékenységre,
-    speciális feladatok.***

Immunterápia [allergiás-atopiás (IgE-mediálta) betegségek] végzésének általános feltételei

1.    IgE-mediálta (allergiás-atopiás) betegek immunterápiáját Klinikai Immunológiai Allergológiai szakvizsgával rendelkező szakorvos (belgyógyász, tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, bőrgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász) végezheti.
2.    Az atopiás (IgE-mediálta) betegségek immunterápiájába tartoznak: az allergén specifikus immunterápia (de-hypo-szenzibilizáció) parenterális és nem injekciós formái, valamint egyéb nem allergén specifikus biológiai terápia különböző formái (toleranciakialakítás, biológiai terápia).
3.    Az allergén specifikus immunterápia parenterális (injekciós) formája csak olyan intézetben végezhető, ahol adottak a tárgyi és személyi feltételek, a rovarméreg allergia esetében fekvőbeteg-intézetben végezhető el, ahol az intenzív észlelés feltételei (Intenzív Osztályos háttér) is rendelkezésre állnak.
4.    Az IgE-mediálta (atopiás) betegségek parenterális immunterápiás ellátási szintje: II-III. szint.
5.    A nem injekciós formát fekvőbeteg intézményen kívül dolgozó csecsemő- és gyermekgyógyász allergológus - immunológus szakorvosok is alkalmazhatják.

Gyermek immunológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szintek

 

I.

II.

III.

Minimum ágyszám

 

5

5

Személyi feltételek:

 

 

 

Allergológia és klinikai immunológia szakorvosa, vagy 5 éves jártasság

 

1

1

Csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos

1

1

1

Orvos

1

1

2

Klinikai gyermek szakpszichológus/klinikai szakpszichológus

EL

EL

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Szociális munkás

EL

EL

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

 

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei

X

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

Spirometer dózisadagoló gyógyszerporlasztóval

 

X

X

Plethysmograph dózisadagoló gyógyszerporlasztóval

 

X

X

Diffúziós kapacitásmérő

 

X

X

Rhinomanométer

 

X

X

Oesophagus ph-mérő műszer

 

X

X

Pulsoxymeter

 

X

X

Inhalátor gyógyszerporlasztóhoz

 

X

X

Motoros szívókészülék

 

X

X

Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához

 

X

X

Kis volumenű toldalékadagolós aeroszol használatához

 

X

X

Központi oxigénellátás (v. O + reduktor)

 

X

X

Laringoszkóp, csecsemők és gyermekek részére használható lappocokkal

 

X

X

Allergénsorozat epicutan tesztekhez

 

X

X

Endoszkópos laboratórium:

 

EL

EL

Colonoscopia

 

EK

EK

Gastroscopia

 

EK

EK

Bronchoscopia

 

EK

EK

Klinikai immunológiai – allergológiai laboratórium

 

EK

EL

Izotóp diagnosztikai laboratórium

 

EK

EK

Klinikai kémiai laboratórium

 

EL

EL

Mikrobiológiai laboratórium

 

EK

EK

UH

 

X

X

RTG

 

EL

EL

CT

 

EK

EL

MRI

 

EK

EL

EEG

 

EL

EL

EMG

 

EL

EL

Légzésfunkció

EL

EL

EL

Intenzív osztály

 

X

EL

Fizioterápia

 

EL

EL

Transzplantáció

 

 

EL

Histopatológia

 

 

EL

Infektológus konzílium

 

EL

EL

Vér transzfúziós központ

 

EL

EL

Valamennyi diszciplínával csecsemő- és gyermekgyógyász specialista konzultációs lehetőség megléte

 

EL

EL

Speciális feladatok***

 

 

X


*** Speciális feladatok
Klinikai Immunológiai centrum
Az interdiszciplináris jelleg miatt a megfelelő szakmai háttér csak a négy orvosegyetemmel asszociált klinikai intézményekben biztosítható.
A progresszivitás III. szintje.
Feladata: A poliszisztémás autóimmun, és a súlyos immundefektus betegek kórisméjének differenciált felismerése és korszerű, komplex ellátásuk.

Klinikai Immunológiai centrum minimumfeltételei

 

III. szint

Minimum ágyszám

5

Személyi feltételek:

 

A III. szintű gyermek immunológia osztály személyi feltételei

X

Tárgyi feltételek:

 

A III. szintű gyermek immunológiai osztály tárgyi feltételei

X

Speciális terápiás eljárások (citosztatikus kezelés, biológiai terápia, plazmaferesis, parenterális immunterápia)

X

Gyermek Immunológiai és Allergológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Allergológiai és klinikai immunológia szakorvos vagy 5 éves jártasság

1

Általános asszisztens/légzőszervi szakápoló/pulmonológus-allergológus szakasszisztens/szakasszisztens

1

Gyógytornász

EL

Dietetikus

EL

Klinikai szakpszichológus/pszichológus

EL

Szociális munkás

EL

Fizioterápiás szakasszisztens

EL

Tárgyi feltételek:

A csecsemő- és gyermekgyógyászati rendelő általános feltételei +

X

Spirometer

EL

Nasalis csúcs áramlásmérő

EL

Kilégzési csúcs áramlásmérő

EL

Gépi porlasztó, gyógyszer belélegeztetéséhez

EL

Nagy volumenű toldalékadagoló, aeroszol belélegeztetéshez

EL

Kis volumenű toldalék arcmaszkkal, adagolós aeroszol belélegeztetéséhez

X

Hörgőtágító gyógyszerek (inhalációs, oldat, adagolós, aeroszol, porbelégző formában)

X

Anaphylaxiás reakció elhárításához szükséges gyógyszerek

X

Allergénkivonatok (légúti, alimentaris allergének, bakteriális, gombaantigének) bőrpróbák elvégzéséhez

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)

EK

Klinikai immunológiai laboratórium

EK

Endoszkópos laboratórium

EK

Nukleáris medicina

EK

CT

EEK

MRI

EK

EEG

EK

EMG

EK

Légzésfunkciós laboratórium

EK

Intenzív osztály

EK

Immunológiában járatos speciális szakkonziliárusok

EK

Fizioterápia

EL

Gyógytorna

ELCsecsemő- és gyermek bőrgyógyászat

I. szint
A csecsemő- és gyermek bőrgyógyászati betegségek alapszintű ellátása az I. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történhet, melynek személyi és tárgyi feltétele megegyezik az I. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályéval.

II. szint
A csecsemő- és gyermek bőrgyógyászati betegségek emelt szintű ellátása a II. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történhet, melynek személyi és tárgyi feltétele megegyezik a II. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályéval.

III. szint
A legmagasabb szintű csecsemő- és gyermek bőrgyógyászati ellátás, ami történhet III. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon vagy bőrgyógyászati osztályon.

Csecsemő- és gyermek bőrgyógyászati osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

III.

Minimum ágyszám

5

Személyi feltételek:

 

Bőrgyógyász szakorvos

1

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

1

Onkológus szakorvos

EL

Gyermeksebész szakorvos

EL

Gyermek radiológus szakorvos

EL

Klinikai immunológus szakorvos

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Tárgyi feltételek:

 

III. progresszív ellátási szintű csecsemő- és gyermekosztály személyi és tárgyi minimumfeltételei

EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Intenzív osztály

EK

Bőrgyógyászati járóbeteg (felnőtt és gyermek) szakrendelés és
nemibeteg gondozás minimumfeltételei

 

Szakrendelés

Szakrendelés + Nemibeteg gondozás

 

 

 

Személyi feltételek:

 

 

Bőrgyógyász/bőr-és nemigyógyász kozmetológus-szakorvos

1

1

Általános asszisztens/szakasszisztens (TM és/vagy területi ellátási kötelezettséget ellátó/szakgondozó)

1

2

Counselling tanfolyamot végzett általános asszisztens/szakasszisztens

 

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

Dermatoscop

X

X

Mikroszkóp

X

X

Kézi műszerek (csipesz, olló, Volkman kanál)

X

X

Radiofrekvenciás készülék vagy elektrocauter

X

X

Bőrbiopszia eszközei (punch-korong, csipesz, olló)

X

X

Krioterápia

 

X

Speciális eszközök:

 

 

Sötétlátóteres mikroszkóp

 

X

Nőgyógyászati vizsgálószék

X*, **

X

Nőgyógyászati hüvelytükör

X*,**

X

Mikrobiológiai mintavétel tárgyi feltételei

X*,**

X

Testváladék kenet készítés tárgyi feltételei (mintavétel, festés, mikroszkóp)

X*,**

X

Gondozói helyiség (négyszemközti beszélgetésre alkalmas szoba), benne, vagy attól külön vérvételi helyiség


X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Klinikai orvosi laboratórium

EK

EK

Mikrobiológiai diagnosztikai és HIV szerológiai laboratórium

EK

EK

*: Bőrgyógyászati magánrendelőben, ha az orvos csak bőrgyógyászati rendelést folytat, nőgyógyászati vizsgálóágy nem kötelező. Abban az esetben, ha STD megbetegedéseket is diagnosztizál, kezel (kivéve: a gondozásra szoruló nemibetegségeket) nőgyógyászati vizsgálóágy kötelező.
**: A gondozást igénylő nemibetegség gyanúja esetén (HIV, syphilis, gonorrhoea) a beteg gondozóintézetbe irányítandó.


Csecsemő és gyermek alvásdiagnosztika és terápia

II. vagy III. szintű általános csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon végezhető.
A laboratórium minimum feltétele megegyezik mind a két szintű általános csecsemő és gyermek osztályon történő elhelyezés esetében, így maga az alvásdiagnosztikai eljárás egy szintű, aminek az értéke III.

Alvásdiagnosztikai és terápiás laboratórium minimumfeltételei a csecsemő és gyermekgyógyászatban

 

III.

Minimum ágyszám

1

Személyi feltételek:

 

Orvos létszám összesen

2

Csecsemő- és gyermekgyógyász, aki alvásmedicinában jártas (minimum 3 hónap gyakorlattal)

1

Ápoló létszám:

 

Csecsemő- és gyermek ápoló

1

Pszichológus

EL

Gyógyszerész

EL

Technikus

EL

Tárgyi feltételek:

 

Kezelőhely szám gyermek ellátásnál

1 hely

Általános helyiségek

 

Teakonyha

1

Kezelési eszközök:

 

Polysomnograph készülék

1

Polygraph készülék

1

Elektromos mérleg

X

RR mérők száma (kezelőhelyenként 1)

1

Mozgatható vizsgáló lámpa

1

EKG, 3 csatornás

1

Fonendoszkóp (szolgálatban lévő személyenként)

1

Eszköztároló szekrény

1

Szakmai háttér:

 

Diagnosztikai háttér

 

Alaplaboratóriumi vizsgálatok helyben

X

Központi laboratóriumi vizsgálatok

EL

Képalkotó diagnosztikai háttér

EL

Terápiás háttér

 

Gyermekintenzív ellátás biztosítása

EL

Gyermekpulmonológiai ellátás biztosítása

EL

Gyermekneurológiai ellátás biztosítása

EL

Gyermekkardiológiai ellátás biztosítása

EL

Gyermek fül-orr-gégészeti ellátás biztosítása

EL

Járóbeteg-ellátás, -gondozás

X

Intézményen belüli infrastruktúra

 

Számítógép

X

Szervezett betegszállítás

XGyermekurológia

A gyermeksebészeti ellátás (szakmakód: 0506) speciális területe

III. szintű gyermeksebészeten végezhető, feltétele továbbá a III. szintű általános csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály, valamint a III. szintű gyermekintenzív.

Gyermekurológiai osztály minimumfeltételei

 

Gyermekurológiai osztály, és
III. szintű Gyermeksebészeti osztály

Minimum ágyszám:

5

Személyi feltételek:

 

Gyermekurológiában jártas gyermeksebész vagy gyermekurológiában jártas urológus

2

Orvos

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Műtőssegéd

1

Betegkísérő

1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

III. szintű gyermeksebészet minimumfeltételei

X

Cystoscopok (kisméretű resectoscop, egyenes munkacsatornájú cystoscop, stb.)

X


Gyermekurológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Végezhető
-    urológiai osztályok járóbeteg szakrendelése és
-    a II. szintű gyermeksebészeti osztályok járóbeteg szakrendelése
keretében.


Gyermekszemészet

Gyermekszemészet

Szakmakód:

0508A gyermek szemészeti osztály feltételei a 0700 szakmakód alatt

Gyermekszemészeti és orthoptikai szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

 

I.
Szakrendelés

II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

 

 

Szemész szakorvos/gyermekszemész szakorvos

1

1

Általános asszisztens/szakasszisztens

1

1

Tárgyi feltételek:

 

 

Szemüvegrendelő és az általános rendelő tárgyi feltételei

X

X

Gyermek visustábla vagy projektor, gyermek szemüvegkeret

X

X

Takarólapát

X

X

Prizmaléc, horizontális és vertikális hasábokkal

X

X

Skiaszkop vizsgálókészlet

X

X

Fixációs képek

X

X

Vörös-zöld szemüveg

X

X

Worth-féle 4 pont teszt

X

X

Hess-függöny és -lámpák

 

X

Maddox-kereszt és Maddox-cylinder

 

X

Szinoptofor színes képekkel

 

X

Könnycsatorna szondázáshoz kanülsorozat

 

X

Könnycsatorna szondázáshoz szondasorozat

 

X

Speciális járóbeteg gyermekszemészeti szakrendelés/szakambulancia
Koraszülött vizsgáló minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Szemész szakorvos/gyermekszemész szakorvos

1

Általános asszisztens/szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek:

 

Vizsgálóasztal

X

Panretinális lencsék

X

Ophthalmoscop

X

Indirekt binoculáris ophthalmoscop

X

Bedomborításra alkalmas eszköz (izomhorog, bedomborító gyűszű)

X

Szemhéj terpesztő

X

Hordozható lézer készülék

X

LIO fej

X

Neonatológia (NIC)
PIC

Szakmakód:

0501
0502


Progresszivitási szintek

I. szint: Neonatológiai osztály és „Rooming-in” típusú újszülött osztály
Évi 1000 születési szám alatti szülészeti osztályok mellett kötelezően működő újszülött osztály.
Ezen az osztályokon a 37. terhességi hét után per vias naturales, illetve sectio caesareaval született, egészséges újszülöttek helyezhetők el. A 37. terhességi hét előtt született koraszülött nem látható el. A roming in ellátóegység megfelel a neonatológiai osztály ellátóhelynek, csak itt az anya és újszülöttje együtt kerül elhelyezésre. Veszélyeztetett terhesség, fenyegető koraszülés esetén a születendő újszülött későbbi jobb ellátása érdekében II., III., „III. speciális tevékenységgel” fokozatú ellátási egységbe kell irányítani (in utero szállítás) a várandóst.
Feladatai:
1. egészséges újszülöttek ellátása
2. szűrővizsgálatok elvégzése
3. vércserét nem igénylő icterus kezelése, kékfénykezelés
4. az anya és újszülött felkészítése az otthoni ellátásra (szoptatás, tanácsadás az otthoni ápolási teendőkre

Neonatológiai osztály minimumfeltételei

Személyi feltételek:

I. szint

Neonatológus szakorvos*

1

24 órában biztosított neonatológiai resuscitációs team

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Védőnő

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei+

 

Pelenkázó asztal

kórtermenként 1

Megfigyelő helyiség*

1

Oxigén adagoló és szívó

1

Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott kád

kórtermenként 1

Inkubátor

 

3/1000 szülés

Kékfény lámpa

 

3/1000 szülés

Újszülött reszuszcitációs egység (lásd külön)

1

Csecsemőmérleg

kórtermenként 1

Pulzoxyméter *

1

Infúziós pumpa *

1

Vérnyomásmérő*

1

Hallásszűrő berendezés*

1

Ophtalmoszkóp*

1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Vérgáz analizátor

EL

Orvosi laboratórium

EL

Radiológia

EL

* kivétel, ha az I. szintű ellátó hely II. vagy magasabb szintű ellátó hely részeként működik

II. szint: Intenzív Neonatológiai Osztály (Perinatális Intenzív Centrum (PIC) II.)
Az 1000 szülésszám feletti II. szintű szülészeti osztályok mellett működhet. 33. betöltött gesztációs hétnél érettebb koraszülöttek elsődleges ellátását végezheti. Fenyegető koraszülés esetén a várandós a 35. gesztációs hét betöltéséig szteroid prophylaxisban részesüljön RDS prevenció céljából. Ezen osztályok rendelkeznek a respirációs kezelés lehetőségével, de tartós respirációs kezelést nem végezhetnek. A tartós respirációs kezelés igénye esetén a beteg újszülötteket speciális mentővel perinatális vagy neonatális intenzív centrumba kell szállítani. A II. típusú neonatológiai egységek folyamatos rendszerben dolgoznak ügyeleti szolgálattal.
Minimum ágyszám: 5

Feladatai:
1. 34-36. gesztációs hétre született koraszülöttek ellátása akkor, ha nincs légzés-, keringészavaruk, sebészeti betegségük
2. A fenti koraszülöttek, illetve érett újszülöttek átmeneti lélegeztetése a szállításig
3. Pathológiás, de lélegeztetést nem igénylő újszülöttek ellátása
4. Igen kis súlyú és lélegeztetett koraszülöttek, újszülöttek utógondozása hazaadásig (beleértve az oxigénkezelést és a többparaméteres tartós monitorizálást)

III. szint: Neonatális Intenzív Centrum (PIC III.)
Térségi és országos feladatokat teljesít az újszülöttellátás terén. A betegek egy része in utero transzport keretein belül érkezik, más részét az erre szakosodó mentőszolgálat szállítja más intézetekből.
Minimum ágyszám: 12

Feladatai a következők:
1. Újszülöttek és koraszülöttek tartós gépi lélegeztetése
2. Speciális lélegeztetési eljárások indikálása és/vagy alkalmazása (HFOV)
3. Surfactant kezelés alkalmazása
4. Az igen kis súlyú (1500 g alatti) koraszülöttek ellátása
5. Újszülöttek „index” műtéteinek megoldását követő ellátása
6. Speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése

III. szint PIC speciális tevékenységgel*
Térségi és országos feladatokat teljesít az újszülöttellátás terén. A betegek egy része in utero transzport keretein belül érkezik, más részét az erre szakosodó mentőszolgálat szállítja más intézetekből.
Feladatai a következők:
1. Újszülöttek és koraszülöttek tartós gépi lélegeztetése
2. Speciális lélegeztetési eljárások indikálása és/vagy alkalmazása (HFOV és NO)
3. Surfactant kezelés alkalmazása
4. Az igen kis súlyú (1500 g alatti) koraszülöttek ellátása
5. Újszülöttek „index” műtéteinek elvégzése, megoldását követő ellátása
6. Speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése

 

II. szint

Minimum ágyszám

5

Személyi feltételek:

 

Neonatológus szakorvos

2

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

1

24 órában biztosított neonatológiai resuscitációs team

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Védőnő

EL

Műszaki személyzet

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei+

 

Pelenkázó asztal kórtermenként

1

Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott kád kórtermenként

1

Hordozható inkubátor

1

Inkubátor

0,5x ágyszám

Újszülött reszuszcitátiós egység (lásd külön)

1

Pulzoximéter

1/inkubátor

Multifunkciós monitor (O2sat, RR, EKG, hőmérséklet)

2

Respirátor

2

Kékfény lámpa

2

Csecsemőmérleg

1

Infúziós pumpa

0,5 / ágyszám

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Vérgáz analizátor

24 órás szolgálat

Mikromódszeres orvoskémiai laboratórium

EL

Mobil röntgen

1

UH vizsgálat

EL

Hallásvizsgáló berendezés

1

Ophtalmoscope

1

Gyermekszemész (ROP szűrésben jártas vagy a ROP szűrés telemedicína útján)

EL

 

III. szint

Személyi feltételek:

 

Neonatológus szakorvos

3/12 ágy

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

2/12 ágy

Szakorvos jelölt és/vagy rezidens

2/12 ágy

24 órában biztosított neonatológiai resuscitációs team

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Védőnő

EL

Műszaki személyzet

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei+

 

Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott fürdető

1/kórterem

Hordozható inkubátor

1

Inkubátor (intenzív vagy klinikai vagy nyitott)

1,2 x ágyszám

Respirátor – légzésfunkció monitorral

0,3 x ágyszám

Nonivazív respirátor

0,3 x ágyszám

HFOV

2

Pulzoximéter

0,5 x ágyszám

Multifunkciós monitor (O2sat, RR, EKG, hőmérséklet)

0,5 x ágyszám

Központi betegőrző monitor egység

1

Transcutan pCO2-pO2

2

Újszülött reszuszcitációs egység (lásd külön)

1

Kékfény lámpa

3/12 ágy

Csecsemőmérleg

1

Infúziós pumpa (volumetrikus vagy fecskendős)

2 x ágyszám

Vérmelegítő szimpla

1

Laryngoszkóp

0,3/ágyszám

Laminar flow berendezés gyógyszerelőkészítéshez

1

Defibrillátor

1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Vérgáz analizátor (osztályos)

1

Laboratóriumi paraméterek mikromódszerekkel történő meghatározása (vérkép, ionok, laktát, vércukor, mikrobiológiai vizsg.)

24 órás szolgálat

Mobil röntgen készülék

1

Mobil osztályos ultrahang készülék (újszülött szív- és koponya- hasi UH)

1

CT-MRI

EK

Gyermek szemész (ROP szűrésben jártas, vagy a ROP szűrés telemedicína útján) Gyermekkardiológus vagy a konzilium telemedicína útján

EL

Speciális tevékenység*

III. szint

Személyi feltételek:

 

Neonatológus szakorvos

3/12 ágy

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

2/12 ágy

Szakorvos jelölt és/vagy rezidens

2/12 ágy

24 órában biztosított neonatológiai resuscitációs team

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Védőnő

EL

Műszaki személyzet

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei+

 

Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott fürdető

1/kórterem

Hordozható inkubátor

1

Inkubátor (intenzív vagy klinikai vagy nyitott)

1,2 x ágyszám

Respirátor – légzésfunkció monitorral

0,3 x ágyszám

Nonivazív respirátor

0,5 x ágyszám

HFOV respsirátor

2

NO adagoló berendezés

1

Pulzoximéter

2/resuszcitációs egység

Multifunkciós monitor (O2sat, RR, EKG, hőmérséklet)

1 x ágyszám

Központi betegőrző monitor egység

1

Transcutan pCO2-pO2 monitor

2

Újszülött reszuszcitációs egység (lásd külön)

1

Kékfény lámpa

3/12 ágy

Csecsemőmérleg

1

Infúziós pumpa (volumetrikus vagy fecskendős)

2 x ágyszám

Vérmelegítő szimpla

1

Laryngoszkóp

0,3/ágyszám

Laminar flow berendezés gyógyszerelőkészítéshez

1

Defibrillátor

1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Vérgáz analizátor (osztályos)

1

Laboratóriumi paraméterek mikro módszerekkel történő meghatározása (vérkép, ionok, laktát, vércukor és mikrobiológiai vizsg.)

24 órás szolgálat

Mobil röntgen készülék

1

Mobil osztályos ultrahang készülék (újszülött szív- és koponya- hasi UH )

1

CT, MRI

EL

Gyermek szemész ROP specialista, ROP lézer koaguláció, Gyermekneurológus szakorvos, Újszülött sebészet

EL

Az újszülött reszuszcitációs egység meghatározása:
1.    Újszülött melegítő asztal szabályozható sugárzó hőforrással
2.     2 db sűrített levegő és 1 db oxigén forrás
3.     T-elemes reszuszcitátor oxigén keverő blenderrel
4.     Pulzoximéter
5.     Az újszülött újraélesztés hazai protokolljában meghatározott egyéb tárgyi eszközök, gyógyszerek
Ezt az egységet kell rendelni minden szülőszobához, szülészeti műtőhöz, ha az nem egybenyíló a szülőszobával, továbbá minden Neonatológia, PIC, II., III. osztályon kell egy ilyen egység.

Csecsemő- és gyermekkardiológia

Szakmakód:

0503

Csecsemő- és gyermekkardiológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Minimum ágyszám

5

5

Személyi feltételek:

 

 

Gyermekkardiológus szakorvos

1

5

10 ágyanként 1 szakorvos és 0,5 rezidens vagy szakorvosjelölt

X

X

Szívsebész szakorvos

 

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

 

 

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

 

Kardiológiai osztály tárgyi feltételei

X

X

Gyermek intenzív osztály

X

X

Gyermekkardiológiai intenzív osztály minimumfeltétele

 

 

Személyi feltételek:

Szívkatéteres és elektrofiziológiai gyakorlattal rendelkező kardiológus vagy aneszteziológus szakorvos (1 orvos 2 betegre)

1

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei+

 

Kardiológiai osztály és a Csecsemő- és gyermek intenzív osztály feltételei

X

Hemodinamikai, elektrofiziológiai vizsgáló, pacemaker műtő minimumfeltéltelei

Személyi feltételek:

 

Műszakonként és asztalonként
Invazív vizsgálatokban járatos kardiológus szakorvos vagy kardiovascularis radiológus (2012. december 31. után csak intervencios kardiológus) a vezető kardiológus nélkül

2

2 műszak + készenléti ügyelet

X

Intenzív terápiában jártas/anesth.-intenzív szakorvos konzultáns

1

Szívsebész szakorvos

EL

Műszakonként és asztalonként
Rtg. műtős szakasszisztens/Műtéti szakasszisztens


1,5

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló

1

Intervenciós szakasszisztens

1

Általános asszisztens

1

Műtőssegéd

1

Betegkísérő

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei/műtő általános feltételei+

 

Vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrel

X

Speciális vizsgáló szerkezet nagyfelbontású képerősítő

X

Képrögzítési és visszajátszási lehetőség (Kino és/vagy CD és video) a hozzátartozó fogyó anyagokkal (kino film rögzítés esetén előhívó automata)

X

Nagynyomású fecskendő, kontrasztanyag

X

DC szinkronizálható defibrillátor, külső pacemaker, valamint a reanimációhoz szükséges valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O2 ellátás, laringoszkóp, intratrachealis tubus, AMBU ballon stb.)

X

On line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezés

X

Műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezeti felfüggesztéssel

X

Infúziós állvány

X

Műszerasztal

X

Sugárvédő ólom gumikötények

3

Intézményen belül elérhető oxymetria és/vagy vérgáz analizátor

X

Speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozó introducer szettel, összekötő, mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal együtt

X

Betegszállító kocsi

X

Csecsemő- és gyermekkardiológia járóbeteg szakrendelés

 

EKG vizsgálatok (Holter)

Ambuláns EKG monitorozás (Holter)

Terheléses kardiológiai vizsgáló módszerek

Echocardiographiás vizsgálatok

Személyi feltételek:

 

 

 

 

Gyermekkardiológus szakorvos

1

1

1

 

Gyermekkardiológus szakorvos (a vonatkozó irányelv alapján licensz vizsgával rendelkező)

 

 

 

1

Asszisztens/szakasszisztens

1

1

 

 

Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

 

 

1

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

 

 

Pulzoxymeter

X

X

X

X

12 elvezetéses EKG

X

X

X

X

Szakambulanciánként orvosonként 1 kiértékelő

 

X

 

 

Kerékpár ergométer

 

 

EK

 

Futószalag ergométer

 

 

EK

 

Hordozható defibrillátor

 

 

EL

 

Megfelelő Dopplerrel is rendelkező echocardiográf (2D, M-Mode, színes és folyamatos Dopplerrel felszerelve)

 

 

 

X

Video vagy digitális dokumentáció

 

 

 

X

3612E: transzoesophageális transzducer

 

 

 

EK

3612M: infúziós pumpa, resuscitációs gyógyszerek és eszközök, külső pacemaker, defibrillátor

 

 

 

X

Csecsemő- és gyermek szívsebészet

Szakmakód:

0215Csecsemő és gyermek Szívsebészeti osztály (III. progresszivitási szint), Szívsebészeti intenzív osztály és Szívsebészeti műtő szakmai minimumfeltételei megegyeznek a Szívsebészetben leírtakkal azzal a kiegészítéssel, hogy az ott dolgozó szívsebész és aneszteziológus szakorvosoknak legalább 2 éves speciális csecsemő és gyermek szívsebészeti gyakorlattal kell rendelkezniük.

Gyermek-tüdőgyógyászat

Szakmakód:

0504

Gyermek-tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Minimális ágyszám

5

5

Személyi feltételek:

Gyermekpulmonológus szakorvos (minden munkanapon elérhetőség)

1

 

Gyermekpulmonológus szakorvos

 

2

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

1

1

Aneszteziológus szakorvos

EL

EL

Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló

EL

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Klinikai szakpszichológus/pszichológus

 

EL

Műtőssegéd

 

EL

Betegkísérő

 

EL

Tárgyi feltételek: a gyermekosztály általános feltételei +

Szakmailag speciális helyiségek: diagnosztikus és terápiás egység

Bronchoscopos helyiség (altatási lehetőséggel)

 

1

Beteg-előkészítő, megfigyelő helyiség

1

Központi szívó vagy szívómotor (mechanikus tartalékszívási lehetőség kötelező)

2

2

Speciális pulmonológiai eszközök:

Bronchoscop merev csöves készlet

 

2

Flexibilis bronchoscop

2

Fényforrás bronchoscophoz (halogén)

2

Videokamera rendszer (merev cső) (flexibilis eszköz)

1

Videomagnó (képrögzítés)

1

Betegőrző (pulzoxy) monitor

1

1

Optikás idegentest fogóhoz tartozó optika

 

2

Optikás idegentest fogó (merev csőhöz)

 

2

Különböző vastagságú fémszívók

 

6

Egyenes 0°-os optika bronchoscophoz

 

1

Oldalirányú 70-90°-os optika bronchoscophoz

 

1

Idegentest fogó

 

2

Laringoszkóp készlet (3-5 lapocos)

2

2

Leakage tester

1

Endoszkópos tartozékok:

Biopsiás excisor merev csőhöz

2

Dormia fogó

1

Biopsiás excisor flexibilis csőhöz (egyszer használatos)

2

Biopsiás kefe, kefebiopsiához (egyszer használatos)

2

Inhalátor gyógyszerporlasztóhoz

1

1

Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához

1

1

Kis volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához

1

1

Allergénsorozat intracutan tesztekhez

1

1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Radiológia (MRI, CT)

EK

EK

Patológia

EK

EK

Laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Mellkassebészet

EK

EK

Mikrobiológia laboratórium

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

Intenzív osztály

X

Pszichológus

EK

Gyermeksebészeti osztály

EK

II. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-tüdőgyógyászati ellátással
III. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-tüdőgyógyászati ellátással, speciális feladatokkal

Gyermek-tüdőgyógyászati járóbeteg szakellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Gyermek-tüdőgyógyász szakorvos

1

Általános assszisztens/szakasszisztens/légzőszervi szakápoló

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Spirometer

X

Kilégzési csúcsáramlás mérő

X

Gépi porlasztó gyógyszer belélegeztetéséhez

X

Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol belélegeztetéséhez

X

Kis volumenű toldalék arcmaszkkal adagolós aeroszol belélegeztetéséhez

X

Szívó készülék

X

Bőrpróbák elvégzéséhez allergén kivonatok (légúti, alimentaris allergének, bakteriális, gombaantigének)

X

Gyermek-gasztroenterológia

Szakmakód:

0505

Gyermek gasztroenterológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Minimum ágyszám

5

5

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyász + gasztroenterológus és/vagy gyermek gasztroenterológus szakorvos (minden munkanapon elérhetőség)

1

 

Csecsemő- és gyermekgyógyász + gasztroenterológus és/vagy gyermek gasztroenterológus szakorvos

 

2

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

1

1

Aneszteziológus szakorvos

EL

EL

Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló

EL

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Endoszkópos szakasszisztens

1

2

Klinikai gyermek szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Betegkísérő

1

1

Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermek osztály általános feltételei +

Szakmailag speciális helyiségek: emésztőszervi diagnosztikus és terápiás egység

Endoszkópos helyiség (altatási lehetőséggel)

X

X

H2 kilégzés mérő

X

X

13C UBT lehetőség

X

X

24 órás in vivo pH mérő készülék

X

X

Verejték elektrolit mérő

X

X

UH vizsgáló

EL

EL

Speciális gasztroenterológiai eszközök:

Műtőlámpa

X

X

Sebészeti képerősítő

X

X

Röntgen ólomköpeny és kesztyű

2

2

Röntgen vizsgáló asztal

X

X

Sebészeti LASER

X

Védőszemüveg LASER-hez

X

UH-os tisztító

X

X

Hűtőszekrény (szövettani minta tárolásra)

X

X

Központi szívó

X

X

Mobil szívó

X

X

Endoszkóp mosótál

X

X

Félautomata eszközmosó

X

X

Automata eszközmosó

X

X

UH

X

X

Halogén fényforrás és/vagy videoprocesszor

2

3

Leakege tester

X

X

Lecturoscop/társnéző

X

X

Medical kamera/fényképezőgép fiberoscophoz

X

X

Gastrofiberoscop és/vagy video gastroscop

2

3

Colonoscop és vagy videocolonoscop

X

Duodenoscop és/vagy videoeszköz

2

Oesophagus varix ligator

X

Koaguláló

X

X

Monitor

X

X

Videomagnó

X

X

Diathermiás nagyfrekvenciás készülék

X

X

Endoszkópos UH

X

Endoszkópos tartozékok:

Biopsziás fogó gastroscophoz

5

5

Biopsziás fogó colonoscophoz

3

Hurok

2

3

ERCP feltöltő katéter

3

Papillotom

3

Dormia

2

Kőzúzó

1

Vezetődrót

2

Pusher katéter

2

Sclerotizáló tű

2

Varix ligator

1

Hemo-clip rögzítő

1

Idegentestfogó

2

Citológiás kefe

2

Hidraulicus ballontágító sorozat oesophagus, illetve Colon

2

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

MRI, CT

EK

EK

Mikrobiológia laboratórium

EK

EK

EKG szakrendelés

EL

EL

EMG

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

EK

Oszteodenziometria

EK

EK

Intenzív osztály

EL

EL

Pszichológia

EK

EL

Gyermeksebészeti osztály

EK

EL

II. szint: csecsemő- és gyermek gasztroenterológiai ellátás
III. szint: csecsemő- és gyermek gasztroenterológiai ellátás, speciális feladatokkal endoszkópiában legalább két éves gyakorlattal rendelkező szakorvos

Gyermek gasztroenterológia járóbeteg szakellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Csecsemő- és gyermekgyógyász gyermekgasztroenterológus szakorvos

1

Általános asszisztens/endoszkópos szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
H2 kilégzés mérő eszköz

 

13C UBT lehetőség

 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Endoszkópos laboratórium

EL

Mikrobiológiai laboratórium

EK

Nukleáris medicina

EK

CT/MRI

EK

Gyermekosztály

EK

Gyermeksebészeti osztály

EK

Gyermeksebészet

Szakmakód:

0506


Progresszivitási szintek:

I. szint
Alapfokú gyermeksebészeti szakellátás
Fekvőbeteg ellátó intézmény keretein belül, teljes munkaidőben foglalkoztatott gyermeksebész szakorvos, aki alapszinten végzi a gyermekellátásban felmerülő sebészeti feladatok megoldását. Teljes munkaidejét nem köteles gyermeksebészeti szakellátással kitölteni, azt részidőben is végezheti. Operált betegei Általános Csecsemő- és Gyermekosztályon kerülnek elhelyezésre. Minimum-feltételei megegyeznek az I. szintű Általános Csecsemő- és Gyermekosztályéval, azonban szakmai hátteréhez elengedhetetlen az Intenzív Betegellátó Osztály.

II. szint
Gyermeksebészeti egység
Legalább II. szintű Általános Csecsemő- és Gyermekosztály részeként működő, gyermeksebészeti feladatokat ellátó szervezeti egység, mely folyamatos gyermeksebész szakorvosi elérhetőséget biztosít, beleértve a készenléti ügyeleti szolgálatot is. Minimum-feltételei a II. szintű Általános Csecsemő- és Gyermekosztályéval megegyezők. Személyi feltétele ezeken kívül még kettő, teljes munkaidőben, kizárólag gyermeksebészeti ellátással foglalkozó gyermeksebész szakorvos.
Minimum ágyszám: 5

III. szint
Gyermeksebészeti osztály
1000 g alatti újszülötteket csak olyan gyermeksebészeti osztály láthat el, melynek intézményi keretében PIC III. is működik.
Koraszülöttek, kis súlyú újszülöttek csak olyan gyermeksebészeti osztályon kezelhetők, melynek intézményi keretében koraszülöttek ellátására jogosult osztály/részleg is működik.
Gyermekonkológiai műtétek csak azokban az intézményekben történhetnek, melyek szervezett gyermekonkológiai osztállyal/részleggel is rendelkeznek.
Műtétet követően 6 éves korig a gyermekeket kizárólag gyermek osztályon kell ápolni, 14 éves korig ettől abban az esetben el lehet tekinteni, ha a speciális kezelési igény ezt feltétlenül indokolja, ugyanakkor az adott felnőtt osztályon biztosított a gyermekek részére külön fenntartott kórterem, gyermekápoló személyzet és csecsemő- és gyermekgyógyász rendszeres jelenléte. A felgyorsult testi fejlődés következtében előállt szélsőséges esetek miatt a 14-18 év közötti serdülő korosztály optimális ellátásának helyét és szakmai kompetenciáját egyénileg kell mérlegelni.
Ha a gyermeksebészeti műtőben olyan határterületi beavatkozás történik, melyet az osztály dolgozói megfelelő szakmai színvonalon ellátni nem tudnak, szakkonziliárius (-team) biztosítása kötelező.
Minimum ágyszám: 15 (gyermekurológiai kapcitás is beleértendő)