• Tartalom

10/2012. (VII. 19.) HM rendelet

10/2012. (VII. 19.) HM rendelet

a honvédelmi munkaügyi hatóság kijelöléséről és az ágazati munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól1

2013.08.13.

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §2 A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) katonai szervezeteire, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyre, illetve ideiglenes építési munkahelyre, valamint azon gazdasági társaságokra, amelyek esetében a tulajdonosi jogokat a honvédelemért felelős miniszter gyakorolja (a továbbiakban együtt: honvédelmi foglalkoztatók).

2. § (1) A honvédelmi foglalkoztatók tekintetében az elsőfokú munkaügyi hatósági jogkört – országos illetékességgel – a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: Hatóság) vezetője gyakorolja.

(2) A Hatóság vezetője hatósági jogkörének gyakorlása során csak a jogszabályoknak van alárendelve, közigazgatási hatósági eljárása során, valamint közigazgatási hatósági ügyben hozandó döntésében nem utasítható.

3. § Az állományilletékes parancsnok hatáskörébe nem tartozó, munkáltatói jogon, illetve kötelezettségen alapuló döntés esetében honvédelmi foglalkoztatón a döntést előkészítő Honvédség központi személyügyi szervét kell érteni.

4. § (1)3 A munkaügyi ellenőrzést a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 3. §-ában rögzített körben és szempontok szerint a Hatóság munkaügyi felügyelője (a továbbiakban: Felügyelő) végzi.

(2) A Felügyelő az (1) bekezdés szerinti munkaügyi ellenőrzést

a) helyszíni vizsgálat útján,

b) a honvédelmi foglalkoztatótól történő okmány-, illetve adatkérés útján, valamint

c) a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszere integrált emberi erőforrás-gazdálkodási alrendszere adatainak felhasználásával

hajtja végre.

(3) A munkaügyi hatósági ellenőrzés keretében lefolytatott helyszíni ellenőrzést a Hatóság legalább két felügyelője egyidejűleg végzi.

(4) A Felügyelő az ellenőrzési jogosultságát – a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor – munkaügyi felügyelői igazolvány és szolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszony tanúsítására alkalmas igazolvány felmutatásával köteles igazolni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(2)4

1

A rendeletet a 11/2016. (VII. 4.) HM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2016. július 12. napjával.

2

Az 1. § a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 287. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 287. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére