• Tartalom

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.12.20.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület közigazgatási területén lévő, belterület 24666 helyrajzi számú (a továbbiakban: hrsz.) (Akadémia utca), 24694 (Zoltán utca), 24696, 24697, 24708 (Garibaldi utca), 24710/2, 24710/4, 24711, 24712, 24713 (Nádor utca), 24715 (Zoltán utca), 24718, 24719 (Vécsey utca), 24725 (Honvéd utca), 24834/1 (Vértanúk tere), 24834/2 (Báthory utca), 24859 (Kálmán Imre utca), 24876 (Szemere utca), 24877, 24881, 24882, 24890, 24891, 24892 (Alkotmány utca), 24893 (Kossuth Lajos tér), 24894 (Országház), 24897/1 (idősebb Antall József rakpart), 24897/2, 24898, 24899, 24914 (Szalay utca), 24917, 24956/2, 24965/2 (Falk Miksa utca), 24957, 24971/2 (Honvéd utca), 24973/2 (Szemere utca), 24986, 24987, 24988, 24989/2 (Balassi Bálint utca), 25007, 25122/4, 25122/6, 24747/1 (Szabadság tér) hrsz.-ú ingatlanokat, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások befejezését követően kialakított földrészleteket érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest V. kerület

a) Kossuth Lajos tér rekonstrukciója, mélygarázs, látogatóközpont, Parlamenti Múzeum és terepszint alatti építmény építése,

b) Kossuth Lajos tér 2–4. szám alatti irodaház rekonstrukciója,

c) Kossuth Lajos tér 6–8. szám alatti irodaház bontása és építése,

d) Balassi Bálint utca 1–5. szám alatti épület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épület, Kossuth Lajos tér 12. szám alatti épület és Vécsey utca 4. szám alatti épület részleges bontása és rekonstrukciója,

e) Vértanúk tere rekonstrukciója,

f)2 Alkotmány utca (24892 hrsz.-ú ingatlan) felszíni rendezése, Nemzeti Összetartozás Emlékhelye építése,

g)3 a Kossuth Lajos tér 11. szám (24891 hrsz.-ú ingatlan) alatti mélygarázs és a határos közterületek alatt egyéb közlekedési célú építmény építése

h)4 az Országház (24894 hrsz.-ú ingatlan) homlokzatán található címerek részleges cseréje,

i)5

j)6 a Vajkay utca (24899 hrsz.-ú ingatlan) és Kozma Ferenc utca (24890 hrsz.-ú ingatlan) felszíni rendezése

k)7 az Országház (24894 hrsz.-ú ingatlan) belső rekonstrukciója és modernizációja

beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül,

b)8 a beruházás, ennek részeként a Kossuth Lajos tér, Vértanúk tere és Vécsey utca csillapított forgalmú övezetté alakítása által kiváltott közlekedési hatások kezelése érdekében a Szent István körút, a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca és a Duna által határolt területen, továbbá az Újpesti rakpart és a Carl Lutz rakpart Margit híd és Radnóti Miklós utca közötti szakaszán, valamint

c) a beruházással érintett ingatlanokon álló közterületi szobrok bontásához és azok azonos vagy más ingatlanokon való felállításához,

d)9 a beruházással érintett épületek homlokzatához való illeszkedés érdekében a Budapest V. kerület 24893 hrsz. telket (Kossuth Lajos tér) közvetlenül határoló építési telkeken lévő épületek homlokzati felújításához, valamint tetőszerkezetének rekonstrukciójához

szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)10 A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja az (1) bekezdés d), g) és j) pontjában meghatározott, a Kossuth Lajos téri beruházási program keretében megvalósuló beruházásokat.

(5)11 A Kormány a (4) bekezdés szerinti kiemelten közérdekű beruházás helyszínét és közvetlen környezetét, az építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges ingyenes közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a 2. melléklet szerint határozza meg.

1/A. §12 Műemlékvédelmi vagy világörökségi érdekből, továbbá amennyiben a kiemelt nemzeti emlékhely kulturális értéke megőrzése érdekében szükséges, az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2 és C:5 mezője szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság a beruházás keretében műemléken és a világörökségi területen végzett építési tevékenység engedélyezése során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseitől, valamint az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet rendelkezései tekintetében az útügyi műszaki követelményektől és előírásoktól eltérhet, ha az alkalmazandó megoldás az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek megfelel.

1/B. §13 A beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást és településképi bejelentési eljárást lefolytatni,

c)14 a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23/l. §-a szerinti, országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményezésnek nincs helye,

d)15

e)16 a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület-alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye,

f) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni, valamint

g) nem kell alkalmazni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet építtetői fedezetkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseit.

1/C. §17 Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban a beruházással érintett Budapest V. kerület 24710/4 hrsz. és 24893 hrsz. telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, amennyiben az e telkeket érintő telekhatár-rendezés még nem történt meg.

1/D. §18 A beruházással érintett Agrárminisztérium műemlék épületének részleges bontása – a műemléki értékek figyelembevételével, továbbá a településképi arculat helyreállításának kötelezettsége mellett – engedély nélkül végezhető.

1/E. §19 Az 1. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott beruházás megvalósítása során – a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság előzetes hozzájárulásával – a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet, valamint a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

2. §20

2/A. §21 (1) A beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(2)22

(3)23 Amennyiben a beruházással érintett közútkezelő, közmű- és energiaszolgáltató az építtető által benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított öt napon belül érdemben nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

2/B. §24

2/C. §25

2/D. §26

2/E. §27 A beruházással érintett területekre a mindenkor hatályos településrendezési tervet és településképi követelményeket a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy ha a településrendezési terv, illetve a településképi követelmény e kormányrendelettel ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor azt nem lehet alkalmazni.

2/F. §28 (1) Az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épület és Kossuth Lajos tér 12. szám alatti épület részleges bontása és rekonstrukciója, valamint az 1. § (1) bekezdés g) pontja szerinti beruházások megvalósításával összefüggő, egy épületen belül több ütemben megvalósuló építési tevékenységre, az építési engedélyt az összes ütemre egyszerre, de az egyes ütemeket megjelölve is lehet kérelmezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, egy épületben egy építésügyi hatósági engedély alapján ütemezetten megépült, több önálló rendeltetési egységre ütemenként is lehet használatbavételi engedélyt kérelmezni.

3. § (1)29

(2)30 Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

3/A. §31 Az 1. § (1) bekezdés h) pontja szerinti beruházás kivételével, a beruházást mint közfeladatot a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság – alapfeladatként – köteles és jogosult végrehajtani.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)32 E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4)33 E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor34 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(5)35 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését36 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

(6)37 E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 23/2015. (II. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1/A. §-át, 1/B. §-át és 2. mellékletét a Módr3. hatálybalépésekor38 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(7)39 E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) módosított 1. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor40 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(8)41 E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2016. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított rendelkezéseit a Módr5. hatálybalépésekor42 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(9)43 E rendeletnek a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 1/B. § g) pontját a Módr6. hatálybalépésekor44 folyamatban lévő beruházások vonatkozásában is alkalmazni kell.

(10)45 E rendeletnek a Steindl Imre Program megvalósításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2021. (I. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 1. § (1) bekezdés j) pontját, 1. § (4) és (5) bekezdését, 2/F. §-át, valamint 2. mellékletét a Módr7. hatálybalépésekor46 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez47

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciója, mélygarázs, látogatóközpont és Parlamenti Múzeum építése, valamint a tér és a kapcsolódó területek felszíni rendezése, ezzel összefüggésben a kapcsolódó területeken egyes épületek rekonstrukciói.

Budapest
V. kerület belterület
24893 hrsz., 24894 hrsz., 24897/1 hrsz. ingatlanok.
A beruházást érintő egyéb ingatlanok: a Budapest
V. kerület belterület 24989/2 hrsz. (Balassi Bálint utca),
24965/2 hrsz. (Falk Miksa utca), 24914 hrsz. (Szalay utca)
24892 hrsz. (Alkotmány utca), 24881, 24971/2, 24725 hrsz. (Honvéd utca), 24719 hrsz. (Vécsey utca), 24715 hrsz. (Zoltán utca), 24876, 24973/2 hrsz. (Szemere utca), 24747/1 hrsz. (Szabadság tér),
24708 hrsz. (Garibaldi utca),
24666 hrsz. (Akadémia utca) és 24834/1 hrsz.
(a Vértanúk tere) ingatlanok.
Budapest V. kerület belterület 24696, 24697, 24710/4, 24897/2, 24917, 24956/2, 24957, 24986, 24987, 24988, 25007, 25122/4, 25122/6 és 24989/2, 24710/2, 24890, 24981, 24898, 24899 hrsz. ingatlanok.
Az 1. §
(2) bekezdése szerinti tevékenységekkel érintett ingatlanok.

általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, beleértve a műemléki védelem alatt álló építményeket is, fakivágási engedélyek, a kapcsolódó területek felszíni rendezése

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

környezetvédelmi hatósági eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal48

5.

útügyi hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

7.

vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

9.

földmérési, ingatlan- nyilvántartási hatósági eljárások, telekalakítási eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

11.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

12.

jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.

bányahatósági engedélyek

Pest Vármegyei Kormányhivatal49

14.

villamospálya átépítésének engedélyezési eljárása

közlekedésért felelős miniszter

15.

üzletek (kávézó) működési engedélye

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat jegyzője

2. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez50

A Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő, kiemelten közérdekű beruházások felsorolása

A

B

C

D

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

A beruházás helyszínének közvetlen környezete

A beruházás
megvalósításához szükséges
közterület-használat
időtartama

2.

Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épület részleges bontása és rekonstrukciója

Budapest V. kerület, belterület 24891 helyrajzi számú ingatlan

Budapest V. kerület, belterület 24834/1, 24834/2, 24859, 24890, 24892/1, 24893 helyrajzi számú ingatlan

2021. 07. 01. – 2024. 06. 30.

3.

Kossuth Lajos tér 11. szám alatti mélygarázs és a határos közterületek alatt egyéb közlekedési célú építmény építése

Budapest V. kerület, belterület 24891 helyrajzi számú ingatlan

Budapest V. kerület, belterület 24834/1, 24834/2, 24859, 24890, 24892/1, 24893 helyrajzi számú ingatlan

2021. 07. 01. – 2024. 06. 30.

4.

Kossuth Lajos tér 12. szám alatti épület részleges bontása és rekonstrukciója

Budapest V. kerület, belterület 24898 helyrajzi számú ingatlan

Budapest V. kerület, belterület 24892/1, 24893, 24899, 24914 helyrajzi számú ingatlan

2021. 07. 01. – 2024. 06. 30.

5.

Vécsey utca 4. szám alatti épület részleges bontása és rekonstrukciója

Budapest V. kerület, belterület 24718 helyrajzi számú ingatlan

Budapest V. kerület, belterület 24713, 24719, 24834/1 helyrajzi számú ingatlan

2021. 07. 01. – 2024. 06. 30.

6.

7.

Kozma Ferenc utca felszíni rendezése

Budapest V. kerület, belterület 24890 helyrajzi számú ingatlan

2021. 07. 01. – 2024. 06. 30.

2

Az 1. § (1) bekezdés f) pontja a 85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés g) pontját a 145/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § (1) bekezdés h) pontját a 320/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § (1) bekezdés i) pontját a 197/2020. (V. 12.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be, az 580/2023. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. § (1) bekezdés j) pontját a 2/2021. (I. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. § (1) bekezdés k) pontját a 439/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

8

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § (2) bekezdés d) pontját a 294/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

10

Az 1. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2/2021. (I. 7.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 580/2023. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 1. § (5) bekezdését újonnan a 2/2021. (I. 7.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

13

Az 1/B. §-t a 23/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

[A 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 58. §-ával elrendelt módosítás, amely szerint az „eszközöket” szövegrész helyébe a „tervet” szöveg, az „eszköz” szövegrész helyébe a „terv” szöveg lép, nem vezethető át.]

15

Az 1/B. § d) pontját a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte.

16

[A 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 58. §-ával elrendelt módosítás, amely szerint az „eszközöket” szövegrész helyébe a „tervet” szöveg, az „eszköz” szövegrész helyébe a „terv” szöveg lép, nem vezethető át.]

17

Az 1/C. §-t a 294/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 57. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1/D. §-t a 85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

20

A 2. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 2/A. §-t a 127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 294/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

22

A 2/A. § (2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 2/A. § (3) bekezdése a 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 2/F. §-t a 2/2021. (I. 7.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

29

A 3. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 3. § (2) bekezdése a 127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 7 §-a, a 46/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

32

A 4. § (3) bekezdését a 127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

33

A 4. § (4) bekezdését a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 84. §-a iktatta be.

34

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

35

A 4. § (5) bekezdését a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 84. §-a iktatta be, szövege az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

36

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

37

A 4. § (6) bekezdését a 23/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

38

A hatálybalépés napja: 2015. február 19.

39

A 4. § (7) bekezdését a 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

40

A hatálybalépés időpontja 2015. április 10.

41

A 4. § (8) bekezdését a 294/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

42

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 30.

43

A 4. § (9) bekezdését a 85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

44

A hatálybalépés időpontja 2019. április 24.

45

A 4. § (10) bekezdését a 2/2021. (I. 7.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

46

A hatálybalépés időpontja 2021. január 15.

47

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

48

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:4 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

49

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:13 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. § g) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2/2021. (I. 7.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege az 580/2023. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére