• Tartalom

2012. évi CIII. törvény

az Erzsébet-programról1

2017.07.12.

Az Országgyűlés a gyermekekről való felelős gondoskodás jegyében, az ahhoz kapcsolódó források megteremtése, valamint a társadalmi szolidaritásra építve a Szent Erzsébet-i hagyományok újraélesztése érdekében a következő törvényt alkotja.

1. §2 Az Erzsébet-program célja, hogy a meglévő keretek között jelentősen csökkentse azon szociálisan rászorulók, különösen gyermekek számát, akik részére nem biztosított a napi többszöri étkezés, az életkoruknak megfelelő egészséges táplálék, a tudás megszerzéséhez szükséges egészségi állapot, a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás lehetősége.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

a) Erzsébet-program: az állam által az 1. § megvalósítása céljából szervezett és lebonyolított szociális program és szolgáltatás, amely nyereség célzatú piaci szerepet nem tölt be,

b)3 Erzsébet-utalvány: a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: MNÜA) által kibocsátott,

ba) fogyasztásra kész étel vásárlására, melegkonyhás vendéglátóhelyi szolgáltatások igénybevételére,

bb) a kifizetőt terhelő adó mellett vagy adómentesen adható, meghatározott termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére,

bc) gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére,

bd) szociális célból, törvényben meghatározott termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére

felhasználható utalvány.

(2)4 Az Erzsébet-program végrehajtásáról az MNÜA és az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) gondoskodik.

(3)5 Az Alapítvány közhasznú civil szervezet.

3. §6 (1) Az Erzsébet-program végrehajtása érdekében az MNÜA közfeladatként

a) szociális célú üdültetéshez,

b) szociális célú étkeztetéshez,

c) szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történő folyósításához,

d) az a)–c) pontban foglaltakkal összefüggő egyéb szociális célú feladatok ellátásához

kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket lát el.

(2) Az Alapítvány az Erzsébet-program végrehajtása érdekében közfeladatként ifjúsági és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket lát el.

4. §7 (1) Az Erzsébet-program végrehajtása érdekében az MNÜA a következő forrásokat használhatja fel:

a) az Erzsébet-utalvány kibocsátásával, forgalmazásával az MNÜA-nál keletkezett – ráfordításokkal csökkentett – bevétel,

b) a jogszabály alapján az MNÜA által kibocsátott más, szociális ellátási célokat szolgáló papír alapú és elektronikus utalványok kibocsátásával, forgalmazásával kapcsolatos – ráfordításokkal csökkentett – bevétel,

c) az Erzsébet-program végrehajtása céljára az MNÜA által megszerzett egyéb bevételek, támogatások.

(2)8 Az állam támogatja az Alapítvány működését és az Alapítvány Erzsébet-program végrehajtásához szükséges közfeladatainak ellátását. A támogatás mértékét és feltételeit az állam és az Alapítvány között 2017-től kezdődően ötéves időszakonként megújítandó megállapodás határozza meg.

5. §9 Az MNÜA a 4. § (1) bekezdésben meghatározott forrásokat kizárólag a 3. § (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására használhatja fel.

6. §10 (1)11 Az MNÜA és az Alapítvány az Erzsébet-programmal kapcsolatos feladatai végrehajtásához együttműködhet civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, valamint egyéb jogi és természetes személyekkel.

(2) A 3. §-ban meghatározott közfeladatok megvalósulása érdekében az állam elősegíti a szociális üdültetési feladatok, ifjúsági és gyermekprogramok alapjául szolgáló szállodák és táborhelyek létrehozását, fejlesztését és működtetését.

6/A. §12

6/B. §13

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. §14 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális üdültetésre, valamint ezen feladatok támogatására,

b) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális étkeztetésre, valamint ezen feladatok támogatására,

c) az Erzsébet-programmal összefüggő ifjúsági és gyermekprogramokra, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésére, valamint ezen feladatok támogatására,

d) szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történő folyósítására

vonatkozó részletes szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, hogy – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben határozza meg az Erzsébet-utalvány kibocsátásának részletes szabályait.

9. §15

1. melléklet a 2012. évi CIII. törvényhez16

2. melléklet a 2012. évi CIII. törvényhez17

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. július 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. július 13.

2

Az 1. § a 2013: CXV. törvény 16. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 2013: CXV. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2016: XXI. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdését a 2016: XXI. törvény 2. §-a iktatta be.

6

A 3. § a 2016: XXI. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § a 2016: XXI. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdése a 2017: XCV. törvény 29. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5. § a 2016: XXI. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § a 2013: CXV. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § (1) bekezdése a 2016: XXI. törvény 8. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 6/A. §-t a 2013: CCXIV. törvény 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: XXI. törvény 10. § a) pontja.

13

A 6/B. §-t a 2016: XXI. törvény 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító törvény 10. § c) pontja.

14

A 8. § a 2016: XXI. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

15

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 1. mellékletet a 2013: CCXIV. törvény 2. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: XXI. törvény 10. § b) pontja.

17

A 2. mellékletet a 2016: XXI. törvény 9. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító törvény 10. § d) pontja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére