• Tartalom

2012. évi CIII. törvény

az Erzsébet-programról1

2019.04.14.

Az Országgyűlés a gyermekekről való felelős gondoskodás jegyében, az ahhoz kapcsolódó források megteremtése, valamint a társadalmi szolidaritásra építve a Szent Erzsébet-i hagyományok újraélesztése érdekében a következő törvényt alkotja.

1. §2 Az Erzsébet-program célja, hogy a meglévő keretek között jelentősen csökkentse azon szociálisan rászorulók, különösen gyermekek számát, akik részére nem biztosított a napi többszöri étkezés, az életkoruknak megfelelő egészséges táplálék, a tudás megszerzéséhez szükséges egészségi állapot, a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás lehetősége.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

a) Erzsébet-program: az állam által az 1. § megvalósítása céljából szervezett és lebonyolított szociális program és szolgáltatás, amely nyereség célzatú piaci szerepet nem tölt be,

b)3 Erzsébet-utalvány: a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: MNÜA) által kibocsátott,

ba) fogyasztásra kész étel vásárlására, melegkonyhás vendéglátóhelyi szolgáltatások igénybevételére,

bb) a kifizetőt terhelő adó mellett vagy adómentesen adható, meghatározott termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére,

bc) gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére,

bd) szociális célból, törvényben meghatározott termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére

felhasználható utalvány.

(2)4 Az Erzsébet-program végrehajtásáról az MNÜA és az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) gondoskodik.

(3)5 Az Alapítvány közhasznú civil szervezet.

3. §6 (1) Az Erzsébet-program végrehajtása érdekében az MNÜA közfeladatként

a) szociális célú üdültetéshez,

b) szociális célú étkeztetéshez,

c) szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történő folyósításához,

d) az a)–c) pontban foglaltakkal összefüggő egyéb szociális célú feladatok ellátásához

kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket lát el.

(2) Az Alapítvány az Erzsébet-program végrehajtása érdekében közfeladatként ifjúsági és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket lát el.

4. §7 (1) Az Erzsébet-program végrehajtása érdekében az MNÜA a következő forrásokat használhatja fel:

a) az Erzsébet-utalvány kibocsátásával, forgalmazásával az MNÜA-nál keletkezett – ráfordításokkal csökkentett – bevétel,

b) a jogszabály alapján az MNÜA által kibocsátott más, szociális ellátási célokat szolgáló papír alapú és elektronikus utalványok kibocsátásával, forgalmazásával kapcsolatos – ráfordításokkal csökkentett – bevétel,

c) az Erzsébet-program végrehajtása céljára az MNÜA által megszerzett egyéb bevételek, támogatások.

(2)8 Az állam támogatja az Alapítvány működését és az Alapítvány Erzsébet-program végrehajtásához szükséges közfeladatainak ellátását. A támogatás mértékét és feltételeit az állam és az Alapítvány között 2017-től kezdődően ötéves időszakonként megújítandó megállapodás határozza meg.

5. §9 Az MNÜA a 4. § (1) bekezdésben meghatározott forrásokat kizárólag a 3. § (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására használhatja fel.

6. §10 (1)11 Az MNÜA és az Alapítvány az Erzsébet-programmal kapcsolatos feladatai végrehajtásához együttműködhet civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, valamint egyéb jogi és természetes személyekkel.

(2) A 3. §-ban meghatározott közfeladatok megvalósulása érdekében az állam elősegíti a szociális üdültetési feladatok, ifjúsági és gyermekprogramok alapjául szolgáló szállodák és táborhelyek létrehozását, fejlesztését és működtetését.

6/A. §12 (1) Az 1. mellékletben szereplő állami tulajdonban álló ingatlanok a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján ingyenesen az Alapítvány tulajdonába kerülnek a 3. § (2) bekezdésében meghatározott közfeladatai ellátásának elősegítése érdekében, azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány az érintett vagyonelemekkel összefüggésben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) által a tulajdonátruházás teljesítése érdekében kötendő szerződésben meghatározott, valamint a (2) bekezdés szerinti kötelezettségeket teljeskörűen vállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben az Alapítványnak vállalnia kell, hogy a Fonyód belterület 10232/15 helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott határidő lejártát követően sem akadályozza a Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában álló Fonyód 10232/4 helyrajzi számú kivett közpark-szabadstrand ingatlan megközelítését és rendeltetésszerű használatát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti elő és köti meg. A szerződésben az érintett vagyonelemek forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni. A szerződésben rögzíteni szükséges, hogy az ingatlanok használata során az Alapítvány kötelezettsége a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembevétele, különösen a biológiai sokféleség védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése.

6/B. §13

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. §14 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális üdültetésre, valamint ezen feladatok támogatására,

b) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális étkeztetésre, valamint ezen feladatok támogatására,

c) az Erzsébet-programmal összefüggő ifjúsági és gyermekprogramokra, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésére, valamint ezen feladatok támogatására,

d) szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történő folyósítására

vonatkozó részletes szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, hogy – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben határozza meg az Erzsébet-utalvány kibocsátásának részletes szabályait.

9. §15 A 6/A. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2012. évi CIII. törvényhez16


Az Alapítvány tulajdonába kerülő ingatlanok

A

B

C

D

E

F

G

1.

Település neve

Ingatlan fekvése

Ingatlan
helyrajzi száma

Elnevezés

Ingatlan címadatai

Ingatlan
területnagysága

Tulajdoni hányad

2.

Fonyód

belterület

10232/15

kivett közpark

8642 Fonyód, Virág u. 77.

12 811 m2

1/1

3.

Fonyód

belterület

10232/5

kivett töltés

2 510 m2

1/1

4.

Zánka

külterület

022/25

kivett móló

765 m2

1/1

2. melléklet a 2012. évi CIII. törvényhez17

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. július 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. július 13.

2

Az 1. § a 2013: CXV. törvény 16. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 2013: CXV. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2016: XXI. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdését a 2016: XXI. törvény 2. §-a iktatta be.

6

A 3. § a 2016: XXI. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § a 2016: XXI. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdése a 2017: XCV. törvény 29. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5. § a 2016: XXI. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § a 2013: CXV. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § (1) bekezdése a 2016: XXI. törvény 8. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 6/A. §-t újonnan a 2019: XXXIII. törvény 1. §-a iktatta be.

13

A 6/B. §-t a 2016: XXI. törvény 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító törvény 10. § c) pontja.

14

A 8. § a 2016: XXI. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

15

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 2019: XXXIII. törvény 2. §-a iktatta be.

16

Az 1. mellékletet újonnan a 2019: XXXIII. törvény 3. §-a iktatta be.

17

A 2. mellékletet a 2016: XXI. törvény 9. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító törvény 10. § d) pontja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére