• Tartalom

2012. évi CIII. törvény

az Erzsébet-programról1

2020.01.01.

Az Országgyűlés a gyermekekről való felelős gondoskodás jegyében, az ahhoz kapcsolódó források megteremtése, valamint a társadalmi szolidaritásra építve a Szent Erzsébet-i hagyományok újraélesztése érdekében a következő törvényt alkotja.

1. §2 Az Erzsébet-program célja, hogy a meglévő keretek között jelentősen csökkentse azon gyermekek számát, akik részére nem biztosított a napi többszöri étkezés, az életkoruknak megfelelő egészséges táplálék, a tudás megszerzéséhez szükséges egészségi állapot, a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás lehetősége.

2. § (1)3 Az Erzsébet-program az 1. § megvalósítása céljából szervezett és lebonyolított, az állam által támogatott szociális program és szolgáltatás, amely nyereség célzatú piaci szerepet nem tölt be.

(2)4 Az Erzsébet-program végrehajtásáról az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) gondoskodik.

(3)5 Az Alapítvány közhasznú civil szervezet.

3. §6 (1)7

(2) Az Alapítvány az Erzsébet-program végrehajtása érdekében közfeladatként ifjúsági és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket lát el.

4. §8 (1)9

(2)10 Az állam támogatja az Alapítvány működését és az Alapítvány Erzsébet-program végrehajtásához szükséges közfeladatainak ellátását. A támogatás mértékét és feltételeit az állam és az Alapítvány között 2017-től kezdődően ötéves időszakonként megújítandó megállapodás határozza meg.

5. §11

6. §12 (1)13 Az Alapítvány az Erzsébet-programmal kapcsolatos feladatai végrehajtásához együttműködhet civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, valamint egyéb jogi és természetes személyekkel.

(2)14 A 3. §-ban meghatározott közfeladatok megvalósulása érdekében az állam elősegíti az ifjúsági és gyermekprogramok alapjául szolgáló szállodák és táborhelyek létrehozását, fejlesztését és működtetését.

6/A. §15 (1) Az 1. mellékletben szereplő állami tulajdonban álló ingatlanok a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján ingyenesen az Alapítvány tulajdonába kerülnek a 3. § (2) bekezdésében meghatározott közfeladatai ellátásának elősegítése érdekében, azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány az érintett vagyonelemekkel összefüggésben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) által a tulajdonátruházás teljesítése érdekében kötendő szerződésben meghatározott, valamint a (2) bekezdés szerinti kötelezettségeket teljeskörűen vállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben az Alapítványnak vállalnia kell, hogy a Fonyód belterület 10232/15 helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott határidő lejártát követően sem akadályozza a Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában álló Fonyód 10232/4 helyrajzi számú kivett közpark-szabadstrand ingatlan megközelítését és rendeltetésszerű használatát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti elő és köti meg. A szerződésben az érintett vagyonelemek forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni. A szerződésben rögzíteni szükséges, hogy az ingatlanok használata során az Alapítvány kötelezettsége a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembevétele, különösen a biológiai sokféleség védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése.

6/B. §16

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. §17 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a)18

b)19

c) az Erzsébet-programmal összefüggő ifjúsági és gyermekprogramokra, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésére, valamint ezen feladatok támogatására,

d)20

vonatkozó részletes szabályokat.

(2)21

9. §22 A 6/A. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

10. §23 A 2020. január 1-jén folyamatban lévő üdülési pályázatokat e törvénynek a 2019. december 31. napján hatályban lévő rendelkezései alapján kell lebonyolítani.

1. melléklet a 2012. évi CIII. törvényhez24


Az Alapítvány tulajdonába kerülő ingatlanok

A

B

C

D

E

F

G

1.

Település neve

Ingatlan fekvése

Ingatlan
helyrajzi száma

Elnevezés

Ingatlan címadatai

Ingatlan
területnagysága

Tulajdoni hányad

2.

Fonyód

belterület

10232/15

kivett közpark

8642 Fonyód, Virág u. 77.

12 811 m2

1/1

3.

Fonyód

belterület

10232/5

kivett töltés

2 510 m2

1/1

4.

Zánka

külterület

022/25

kivett móló

765 m2

1/1

2. melléklet a 2012. évi CIII. törvényhez25

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. július 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. július 13.

2

Az 1. § a 2019: LXVI. törvény 108. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2019: LXVI. törvény 109. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2016: XXI. törvény 1. §-ával megállapított, a 2019: LXVI. törvény 112. § (1) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdését a 2016: XXI. törvény 2. §-a iktatta be.

6

A 3. § a 2016: XXI. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdését a 2019: LXVI. törvény 112. § (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § a 2016: XXI. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdését a 2019: LXVI. törvény 112. § (2) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 4. § (2) bekezdése a 2017: XCV. törvény 29. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 5. §-t a 2019: LXVI. törvény 112. § (2) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 6. § a 2013: CXV. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

13

A 6. § (1) bekezdése a 2016: XXI. törvény 8. §-a, a 2019: LXVI. törvény 112. § (1) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 6. § (2) bekezdése a 2019: LXVI. törvény 110. §-ával megállapított szöveg.

15

A 6/A. §-t újonnan a 2019: XXXIII. törvény 1. §-a iktatta be.

16

A 6/B. §-t a 2016: XXI. törvény 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító törvény 10. § c) pontja.

17

A 8. § a 2016: XXI. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

18

A 8. § (1) bekezdés a) pontját a 2019: LXVI. törvény 112. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 8. § (1) bekezdés b) pontját a 2019: LXVI. törvény 112. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 8. § (1) bekezdés d) pontját a 2019: LXVI. törvény 112. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 8. § (2) bekezdését a 2019: LXVI. törvény 112. § (2) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 2019: XXXIII. törvény 2. §-a iktatta be.

23

A 10. §-t a 2019: LXVI. törvény 111. §-a iktatta be.

24

Az 1. mellékletet újonnan a 2019: XXXIII. törvény 3. §-a iktatta be.

25

A 2. mellékletet a 2016: XXI. törvény 9. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító törvény 10. § d) pontja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére