• Tartalom

12/2012. (VI. 25.) NGM rendelet

12/2012. (VI. 25.) NGM rendelet

a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról1

2012.06.26.

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Nem kell vizsgálatra bemutatni a más államból behozott fegyvert és lőszert abban az esetben, ha
a) az egy részes államból származik és az illető ország elismert próbajelével van ellátva; vagy
b) az nem részes államból származik, de azt egy részes állam vizsgáló állomása bevizsgálta, és az illető ország elismert próbajelével látta el.
(2) Nem kell vizsgálatra bemutatni a házilagos lőszerszereléssel és -újratöltéssel előállított lőszert.”

2. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Már használatban lévő fegyvert – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a Korm. r. 38. § (1) bekezdés g) pontja alapján a tanúsítványban megadott érvényességi határidő lejártakor, de legalább tízévenként újbóli vizsgálatra kell bemutatni. A lövőkészüléket kétévenként újbóli vizsgálatra kell bemutatni, kivéve, ha a Vizsgáló a tanúsítványban ennél rövidebb érvényességi határidőt határoz meg (a továbbiakban együtt: időszakos vizsgálat).
(2) A fegyvert vagy a lövőkészüléket javítást, fődarabcserét, valamint a teherviselő elemén, az elsülő- és biztosító szerkezetén végrehajtott módosítást vagy helyreállítást követően, valamint a fegyver, lövőkészülék megszerzése esetén – a megszerzés előtt – vizsgálatra be kell mutatni.
(3) A már használatban lévő vadász- és sportlőfegyverek az időszakos vizsgálat alól mentesek, ezen lőfegyvereket a (2) bekezdésben meghatározott esetekben kell vizsgálatra bemutatni.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatra a bemutatási kötelezettség az engedéllyel rendelkező használót, a (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatra a bemutatási kötelezettség a fegyver vagy a lövőkészülék javítása, fődarabcseréje, valamint a teherviselő elemén, az elsülő- és biztosító szerkezetén végrehajtott módosítása vagy helyreállítása esetén a javítást végzőt, a fegyver, lövőkészülék megszerzési szándéka esetén – a felek eltérő rendelkezése hiányában – a fegyvertől, lövőkészüléktől megváló személyt terheli.
(5) Amennyiben a fegyver vagy a lövőkészülék az időszakos vizsgálaton megfelel, a Vizsgáló tanúsítást ad ki, amely tartalmazza, hogy a fegyver vagy a lövőkészülék a jogszerű használatra alkalmas.”

3. § Az R.

a) 3. § (2) bekezdés a) és c) pontjában, 8. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

b) 8. §-ában a „található” szövegrész helyébe a „találhatóak”,

c) 26. §-ában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon”,

d) 32. §-ában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon”,

e) 1. melléklet címében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „A Magyarország”,

f) 2. melléklet (2) bekezdés b) pontjában a „sportfegyverek” szövegrész helyébe a „sportlőfegyverek”, valamint a „Sportfegyvereknél” szövegrész helyébe a „Sportlőfegyvereknél”

szöveg lép.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. §-a alapján hatályát vesztette 2012. június 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére