• Tartalom

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről

2021.08.21.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. állategység: az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott technikai mértékegység;

2. gazdaság: a támogatási kérelem benyújtásakor a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdálkodó tulajdonában, illetve használatában lévő termőföld, állatállomány és a mezőgazdasági termelő tevékenységéhez kapcsolódó kvóták, támogatási jogosultságok és kötelezettségek összessége;

3. üzleti célú növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási mezőgazdasági tevékenység: mezőgazdasági őstermelői vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § 11. pontja szerinti tevékenység;

4. saját jogú nyugellátás: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) és (4) bekezdése szerinti nyugellátás.

2. A támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) E rendelet alapján a mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének – a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásával összehangolt – javításához, az elaprózódott birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának elősegítéséhez és a gazdaságok átlagos méretének növeléséhez jövedelempótló típusú támogatást vehet igénybe

a) a Vhr. 3. § 11. pontja szerinti tevékenységek közül a 01.11–01.50 szakágazatba tartozó tevékenységet végző egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő (a továbbiakban együtt: átadó gazdálkodó), ha mezőgazdasági termelő tevékenységet végez, továbbá

b) az átadó gazdálkodó munkavállalója.

(2) A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a gazdaságot olyan természetes személy (a továbbiakban: átvevő) vegye át, aki

a) egyéni vállalkozóként az egyéni vállalkozói nyilvántartásban főtevékenységként bejegyzett, a Vhr. 3. § 11. pontjában megjelölt tevékenységek közül a 01.11–01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó mezőgazdasági termelő tevékenységet végez vagy kíván végezni, és e tevékenységet legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig megkezdi,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem tölti be a 40. életévét,

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet [a továbbiakban: 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet] 1. és 2. mellékletében meghatározott szakképesítések, vagy a felsorolt képzések keretében szerzett végzettségek valamelyikével rendelkezik, valamint

d) az átvételt a gazdaság méretének növelése céljából valósítja meg.

(3) A támogatás legfeljebb 7 éven keresztül nyújtható. Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha

a) az átadó gazdálkodó saját jogú nyugellátásban részesül,

b) az átadó gazdálkodó 70. életévét betöltötte,

c) az átadó gazdálkodó munkavállalója a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, vagy

d) az átadó gazdálkodó munkavállalója saját jogú nyugellátásban részesül.

(4) Az átadó gazdálkodó gazdaságát egy átvevő részére adhatja át.

(5) A támogatási jogosultság kötelezettségátadás, illetve jogutódlás keretében nem átruházható, a Vhr. 10. §-a nem alkalmazandó.

3. § (1) Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha

a) a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, és nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt;

b) nem részesül saját jogú nyugellátásban;

c) a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz év során mezőgazdasági tevékenységet folytatott, amely a 3. melléklet 1.1.1–1.1.5. pontjában meghatározott dokumentumok valamelyikével igazolható;

d) a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 3 hektár termőföldön gazdálkodik, amelyre vonatkozóan a földhasználati jogát

da) a földhasználati nyilvántartás alátámasztja, vagy

db) az átadó gazdálkodó által bizonyítottan önhibáján kívüli okból nem jegyezték be a földhasználati nyilvántartásba és a földhasználati jogosultságát igazoló egyéb okirattal rendelkezik;

e) az átadással érintett gazdaság eléri legalább az 1 európai méretegység (a továbbiakban: EUME) értéket, és

f) vállalja, hogy

fa) a támogatási kérelem benyújtásakor a tulajdonában lévő termőföldet – kivéve a legfeljebb 5 hektár nagyságú, önellátásra szolgáló földterületet – a kifizetési kérelem benyújtásáig per- és igénymentesen átruházza az átvevőre, továbbá a bérleti, valamint a haszonbérleteti jogviszonyt végleg megszünteti;

fb) e rendelet szerinti kifizetési kérelem benyújtásáig átadja az 1. mellékletben meghatározott önellátást biztosító mennyiségen felüli állatállományt az átvevő részére;

fc) legkésőbb a kifizetési kérelem hiánypótlásának benyújtásáig kezdeményezi a gazdaságban végzett mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, támogatási jogosultságok és kötelezettségek átruházását az átvevő részére;

fd) a kifizetési kérelem benyújtásáig véglegesen felhagy minden – az önellátásra történő termelés kivételével – üzleti célú növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási mezőgazdasági tevékenységgel és ezt a kifizetési kérelem benyújtásáig a mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetésével, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységek közül a hatóság által vezetett nyilvántartásból a Vhr. 3. § 11. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységek törlésével igazol;

fe) e rendelet szerinti kifizetési kérelem benyújtását követően az önellátásra történő termeléshez a Közös Agrárpolitika keretén belül nem nyújt be további támogatási vagy kifizetési kérelmet.

(2) Saját tulajdonú termőföld átadása után akkor igényelhető támogatás, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa az átadással érintett termőföldnek. Ez a szabály nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonszerzés öröklés, részaránykiadás, hatósági intézkedés vagy bírósági ítélet alapján történt.

(3)1 E rendelet alapján nem adható támogatás annak az átadó gazdálkodónak, akinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részben vagy egészben helyt adó, véglegessé vált határozatot hozott.

4. § Az átadó gazdálkodó munkavállalója akkor jogosult támogatásra, ha

a) a támogatási kérelem benyújtásakor az 55. életévét betöltötte és nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt;

b) nem részesül saját jogú nyugellátásban;

c) a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 év során munkaidejének legalább a felét mezőgazdasági munkával töltötte mezőgazdasági munkavállalóként az átadó gazdálkodó gazdaságában, amelyet a 3. melléklet 2.1.1–2.1.2. pontjában meghatározott dokumentumokkal igazol;

d) a c) pontban meghatározott időtartam alatt megszakítás nélkül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti biztosítottnak minősül;

e) vállalja, hogy a kifizetési kérelem benyújtásáig véglegesen felhagy a mezőgazdasági munkavállalással; és

f) az átadó gazdálkodó támogatásra való jogosultsága is megállapítható.

3. A támogatás forrása és mértéke

5. § A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007–2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program 113. intézkedéséhez rendelt keretösszeg.

6. § (1) Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás összege 1 EUME érték esetén havonta a tárgyhónap első napján irányadó kötelező legkisebb munkabér 25%-a, amelyet minden további megkezdett EUME érték után a tárgyhónap első napján irányadó kötelező legkisebb munkabér összegének 10%-ával növelni kell. Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a tárgyhónap első napján irányadó kötelező legkisebb munkabér 200%-át.

(2) Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás összegét az átadással érintett termőföld, illetve állatállomány alapján, a Vhr. 21. § (2) bekezdése szerinti, a támogatási kérelembenyújtási időszak kezdő napján hatályos közleményben közzétett SFH értékek listáját és a 2012. január 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által rögzített árfolyamot figyelembe véve számított EUME szerint kell megállapítani.

(3) Az üzemméret számításánál az átadó gazdálkodó gazdaságából figyelembe kell venni azt a termőföldet, amely

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben az átadó gazdálkodó saját tulajdonában volt,

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben egységes terület alapú támogatás alapjául szolgált, és

c) a kifizetési kérelem benyújtásáig az átvevő tulajdonába és használatába kerül.

(4) Az átadó gazdálkodó állatállománya tekintetében az üzemméret számításánál figyelembe kell venni a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben az átadó gazdálkodó állatállományának napokra lebontott éves átlagát, amelyre vonatkozóan az átadó gazdálkodó a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepel, valamint eleget tesz

a) a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

b) a lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

c) a juh-, kecskefélékre vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

d) a sertésfélékre vonatkozóan a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

e) a baromfifélékre vonatkozóan a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló miniszteri rendeletben

előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek.

(5) Az átadással érintett termőföldre vonatkozó EUME értéket a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott időszak hasznosítási típusát alapul vevő átlagszámítással kell megállapítani.

(6) Az átadással érintett állatállományra vonatkozó EUME értéket a (4) bekezdésben meghatározott állatállomány alapján kell megállapítani.

(7) Ha a gazdaságot több gazdálkodó adja át, akkor a támogatás összege – az egymás közötti felosztására vonatkozó eltérő megállapodás hiányában – az átadó gazdálkodók közötti tulajdoni rész alapján kerül felosztásra.

7. § (1) Az átadó gazdálkodó munkavállalója által igénybe vehető támogatás havi összege a gazdaságot átadó gazdálkodónak járó támogatás 50%-a, de legfeljebb évi 4000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) Több munkavállaló esetén a támogatás együttes összege nem haladhatja meg a munkavállalót foglalkoztató átadó gazdálkodónak járó támogatás összegét. Több munkavállaló esetén a támogatás összegének egymás közötti felosztására vonatkozó eltérő megállapodás hiányában a támogatás összege a munkavállalók között egyenlő arányban kerül felosztásra.

4. A támogatási kérelem benyújtása

8. §2

5. A támogatási kérelem elbírálása

9. §3 A támogatási kérelmet a Kincstár az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 2. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

6. Kifizetési kérelem

10. § (1)4 Kifizetési kérelmet – a Vhr. 17. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 90 napon belül, lehet benyújtani a Kincstár által rendszeresített, és honlapján közzétett nyomtatványon.

(2)5 Akinek az (1) bekezdés szerint benyújtott kifizetési kérelme vonatkozásában a Kincstár elutasító határozatot hozott, újabb kifizetési kérelmet nyújthat be 2013. november 1. és november 30. között a Kincstár által rendszeresített, és honlapján közzétett nyomtatványon.

(3) Egy kifizetési kérelmet kell benyújtani – a 8. § (2) bekezdése alapján választott képviselő útján – akkor is, ha egy gazdaságot több gazdálkodó ad át, vagy ha a támogatást az átadó gazdálkodó munkavállalója is kérelmezi.

(4) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell

a) az átadó gazdálkodó 30 napnál nem régebbi teljes földhasználati lapját,

b) az átadó gazdálkodóra vonatkozóan

ba) az átadással érintett gazdaság földrajzi elhelyezkedési helye szerint illetékes kormányhivatal által vezetett nyilvántartás alapján kiállított igazolást arról, hogy a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a mezőgazdasági őstermelői tevékenysége beszüntetésre, az őstermelői igazolvány visszaadásra került, vagy

bb) az üzleti célú növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási mezőgazdasági tevékenységnek az egyéni vállalkozói nyilvántartásból történő törléséről és a törlés időpontjáról az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv által kiállított hatósági bizonyítványt,

c) az átadó gazdálkodó munkavállalójára vonatkozóan az átadással érintett gazdaság földrajzi elhelyezkedési helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kiadott hatósági bizonyítványt arról, hogy az átadó gazdálkodó munkavállalója nem rendelkezik őstermelői igazolvánnyal,

d)6 az átvevőre vonatkozóan az egyéni vállalkozói nyilvántartást vezető szerv által a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál nem régebben kiadott, a Kincstár által rendszeresített nyomtatvánnyal megegyező tartalmú hatósági bizonyítványt vállalkozói tevékenységéről, amellyel egyenértékű, ha az átadó gazdálkodó a megfelelően kitöltött, és az egyéni vállalkozói nyilvántartást vezető szerv által a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál nem régebben záradékolt, Kincstár által rendszeresített nyomtatványt a kifizetési kérelemhez mellékeli,

e) az átadó gazdálkodó nyilatkozatát a megtartott földterület nagyságáról, illetve a megtartott állatállományról és tartási helyéről.

(5) Az átadó gazdálkodó köteles

a) a kifizetési kérelem benyújtásáig a Tenyészet Információs Rendszerben az átadással érintett állatállományra vonatkozó változásokat,

b) a kifizetési kérelem hiánypótlásáig az átadással érintett termőföldre vonatkozó változásokat a földhasználati-nyilvántartásba

bejelenteni.

(6) A támogatás folyósítása a jóváhagyott kifizetési kérelem benyújtását követő hónaptól naptári év szerint negyedévente, a kifizetés alapjául szolgáló negyedévet követően történik. A kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától függően a kifizetés első és utolsó részlete nem teljes negyedévre is vonatkozhat.

7. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 23. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

13. §7

1. melléklet a 121/2012. (XI. 28.) VM rendelethez

Önellátásra megtartható állatok
Megtartható állategység összesen: 8 ÁE tetszőleges állatfajonkénti eloszlásban, de legfeljebb

 

A

B

1.

Állatfaj

Megtartható állategység

2.

Szarvasmarha

3

3.

Bivaly

3

4.

Juh

3

5.

Kecske

3

6.

Sertés

3

7.

Tojótyúk

1

8.

Egyéb baromfi

1

9.

Nyúl

1

Megtartható 4 méhcsalád, a lófélék korlátozás nélkül megtarthatók.
1 db anyanyúl 0,02 ÁE-nek felel meg.

2. melléklet a 121/2012. (XI. 28.) VM rendelethez8

Értékelési szempontok

 

A

B

C

1.

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

2.

A rész
SZAKMAI SZEMPONTOK

3.

Az átadással érintett gazdaság mérete és életképessége

– 4 EUME és 4 EUME felett
– 3–3,99 EUME között
– 2–2,99 EUME között
– 1–1,99 EUME között

10 pont
9 pont
8 pont
7 pont

4.

Az átvevő a fiatal mezőgazdasági termelő elindításához nyújtott támogatásban részesül

 

20 pont

5.

Összesen:

 

30 pont

6.

B rész
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

7.

Az átadó gazdálkodó betöltött életkora a támogatási kérelem benyújtásakor

– 60 és 60 év felett
– 59 év
– 58 év
– 57 év
– 55–56 év

13 pont
10 pont
8 pont
6 pont
4 pont

8.

Az átvevő betöltött életkora a támogatási kérelem benyújtásakor

– 35 év alatti
– 35 év vagy 35 év feletti

5 pont
7 pont

9.

Az átvevő nő

 

1 pont

10.

Az átvevő termelői csoport, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezeti tagsága

Kincstár által közzétett nyomtatványon benyújtott elismert termelői csoport által, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet által kiadott eredeti igazolása arról, hogy az átvevő a csoport tagja.

2 pont

11.

Az átvevő legmagasabb iskolai végzettsége

Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 2. mellékletében meghatározott képzés keretében szerzett felsőfokú agrár végzettség esetén a felsőfokú oktatási intézményben szerzett oklevél, diploma hiteles másolata alapján

7 pont

Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. mellékletében meghatározott felsőfokú szakképesítés vagy technikusi vagy szaktechnikusi szakképzettség esetén az szakképesítést igazoló okirat hiteles másolata alapján

5 pont

12.

Összesen:

30 pont

13.

MINDÖSSZESEN:

60 pont

3. melléklet a 121/2012. (XI. 28.) VM rendelethez

A támogatás iránti kérelemhez szükséges igazolások listája

1. Az átadó gazdálkodóra vonatkozóan

1.1. A következő dokumentumokkal igazolható, hogy az átadó gazdálkodó a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz év során mezőgazdasági termelő tevékenységet folytatott:

1.1.1. a 01.11–01.50 szakágazatba tartozó tevékenység az egyéni vállalkozói nyilvántartás alapján, amit az átadó gazdálkodó az egyéni vállalkozói mezőgazdasági tevékenységről kiállított igazolás eredeti példányával vagy hiteles másolatával igazolhat,

1.1.2.9 értékesítési betétlapok vagy az értékesítési betétlaptól eltérő alapnyilvántartás,

1.1.3. a falugazdász tevékenysége során szerzett információja alapján a területileg illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának szerve által a kérelmező mezőgazdasági termelő tevékenység folytatásáról kiadott hatósági bizonyítványa,

1.1.4. munkavállalóként végzett mezőgazdasági termelő tevékenység igazolása a munkakör megjelölését is tartalmazó munkaszerződés másolatával vagy egyéb dokumentummal,

1.1.5. adott évre vonatkozó Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI lap) másolata.

2. Az átadó gazdálkodó munkavállalójára vonatkozóan

2.1. A következő dokumentumokkal igazolható, hogy a munkavállaló a támogatási kérelem benyújtását megelőző öt év során munkaidejének legalább a felét mezőgazdasági munkával az átadó gazdálkodó gazdaságában töltötte:

2.1.1. a kérelem benyújtását megelőző öt évre vonatkozó NYENYI lap másolata, és

2.1.2. mezőgazdasági termelő tevékenység igazolása a munkakör megjelölését is tartalmazó munkaszerződés másolatával vagy egyéb dokumentummal.

3. A gazdaságot átvevő természetes személyre vonatkozóan

3.1. A 2. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott szakképesítést, végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolata.

4–5. melléklet a 121/2012. (XI. 28.) VM rendelethez10

1

A 3. § (3) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 29. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 8. §-t a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 30. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 9. § a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 29. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 10. § (1) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 29. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 10. § (2) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 29. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 10. § (4) bekezdés d) pontja a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 29. § b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. melléklet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 29. § e) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. melléklet 1.1.2. pontja a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére