• Tartalom

126/2012. (XII. 12.) VM rendelet

126/2012. (XII. 12.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.12.13.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

a) nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;”

2. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

g) nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;”

3. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

d) nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;”

4. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

g) nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;”

(2) Az R1. 8. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ügyfél a 7. § (2) bekezdés és az (1) bekezdés szerinti címbirtokosi okiratban feltűntetett szolgáltatásainak ellátása érdekében köteles:]

c) legalább egy fő munkavállaló részére képesítés megszerzését biztosítani, amely képzést a 2013. január 1. előtt munkába állt munkavállaló legkésőbb 2013. június 30-áig, ezt követően legalább a munkába állást követő fél éven belül köteles megkezdeni, a képzés elvégzéséről kiállított igazolást legalább az iratőrzési kötelezettség végéig megőrizni.”

(3) Az R1. 11. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti működési támogatás igénybevételére irányuló kifizetési kérelemhez a (2) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell:]

b) 8. § (8) bekezdés a) pontja szerinti, az elszámolási időszakot tartalmazó féléves programtervet;
c) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló időszakra vonatkozóan a 8. § (8) bekezdés f) pontja szerinti jelenléti ívek másolatát.”

5. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

h) nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;”

6. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„14. nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;”

7. § (1) A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„3. delegálási szerződés: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) és a LEADER HACS között megkötött szerződés a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján az MVH által ellátandó, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet] 3. § (1) bekezdés k) pontja vagy a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2012. (III. 24.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdés j) pontja alapján a MVH által átadott és a LEADER HACS által saját hatáskörben ellátandó feladatokról;”

(2) Az R2. 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„5. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia: az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak, illetve új Helyi Akciócsoportnak (a továbbiakban: új HACS-nak), később az IH által elismert LEADER HACS-nak az illetékességi területére kidolgozott és – az IH által meghatározott időközönként vagy a LEADER HACS kezdeményezésére – aktualizált és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája;”

(3) Az R2. 1. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„11. LEADER HACS feladatok: a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésében, vagy a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint a delegálási szerződésben meghatározott feladatok;”

(4) Az R2. 1. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„13. LEADER terv: a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS) azon része, amely az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61–65. cikkében előírtaknak, valamint az IH által meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő fejlesztéseket tartalmaz;”

(5) Az R2. 10. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A (4) bekezdés a)–e) pontjában felsorolt tagokat kizárólag egy új HACS szerveződésében lehet figyelembe venni. Egy személy csak egy, a (4) bekezdés a)–e) pontjában felsorolt tagot képviselhet a helyi közösségben.”

(6) Az R2. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben az adott szervezési területről több helyi szervezet nyújtja be elismerési kérelmét az IH vezetőjéhez, az IH az elismerési kérelmet benyújtó szervezetek közül, az e rendelet szerinti feltételek teljesítése mellett, azt a szervezetet ismeri el LEADER HACS-ként, amely
a) HVS-e szakmailag megalapozottabb,
b) amennyiben az a) pont szerinti megalapozottság nem állapítható meg, úgy magasabb taglétszámmal rendelkezik, vagy
c) tagságában nagyobb aránnyal képviselteti magát a civil és üzleti szféra.”

(7) Hatályát veszti az R2. 8. § (5) bekezdése és 3. melléklete.

8. § (1) A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A LEADER HACS szervezetében, az általa fenntartott vagy működtetett iroda helyét illetően vagy személyi körülményekben bekövetkezett változásról a LEADER HACS köteles a változás bekövetkezésétől számított 10 napon belül az elektronikus beszámolói felületen megtalálható formanyomtatvány beküldésével az IH vezetőjét elektronikus úton tájékoztatni. Amennyiben a HACS az IH vezetője felé nem tesz maradéktalanul eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor tevékenysége szankcionálásra kerül az aktuális elszámolási időszak terhére, a munkaterv szerinti egyéb feladatokra elszámolható kiadások 1%-os csökkentésével.”

(2) Az R3. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés szerinti IH előzetes jóváhagyás kéréséhez csatolni kell és elektronikus, valamint postai úton is meg kell küldeni az IH vezetője részére a vonatkozó 2 árajánlat másolatát és a HACS vezető testületének az eszközbeszerzésről vagy az önként vállalt feladatellátásról szóló döntését tartalmazó jegyzőkönyvet, továbbá a választás indoklását is.”

(3) Az R3. 5. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A 4., 5., 6. és 7. melléklet szerinti adattartalmú formanyomtatványokon kérvényezett jóváhagyásról a kérelemnek az IH vezetőjéhez postai úton való beérkezését követően 15 napon belül dönt az IH.”

(4) Az R3. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A LEADER HACS elnöke, ügyvezetője vagy igazgatója és munkaszervezetének dolgozója részére a 3. melléklet b) pontja szerint költségtérítés számolható el.”

(5) Az R3. 7. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A bérelt HACS irodát, illetve alirodát albérletbe adni nem lehet. Új iroda, aliroda bérlése csak az IH vezetőjének történő előzetes bejelentést és IH jóváhagyást követően történhet. A jóváhagyást a 7. melléklet szerinti adattartalmú formanyomtatvány IH vezetőjéhez történő elektronikus és postai úton történő megküldésével kezdeményezheti a LEADER HACS.”

(6) Az R3. 11. § (8) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kifizetési kérelemhez csatolni kell:]

e) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tanulmány, helyzetfeltáró elemzés elszámolásakor az 5. § (8) bekezdés szerinti döntéseket, a 10. melléklet szerinti nyilatkozatot és a 4. melléklet szerinti vonatkozó IH jóváhagyást.”

(7) Az R3. 1. melléklet D oszlop 84. sorában „Monetáris intézmények egyéb jelzálog alapú üzleti hitelnyújtása” szövegrész helyébe a „Monetáris intézmények nem jelzálog alapú üzleti hitelnyújtása” szöveg lép.

9. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet (a továbbiakban: R5.) 3. alcím címének helyébe a következő cím lép:

„3. A támogatás mértéke és a támogatható tevékenységek”

(2) Az R5. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A területek felméréséhez, az érintettekkel való egyeztetéshez köthető – a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján – gépjármű üzemanyag felhasználás címén számlával igazolt üzemanyag vásárlás és a saját gépjármű hivatali célú használata együttesen nem haladhatja meg az összes elszámolható dologi és személyi jellegű kiadások 30%-át.”
(3) Az R5. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szakmai javaslat kiadása érdekében a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat az ügyfél az 1. melléklet 198., 199., 200., 202., 203., 205., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 215. és 217. soraiban szereplő területekre 2012. december 14. és 21. között nyújthatja be postai úton a Szakmai Bizottság részére.”
(4) Az R5. 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Szakmai Bizottság javaslatát a 4. melléklet szerint elkészített projektterv és kommunikációs terv megvalósíthatósága, az időbeli ütemezés kivitelezhetősége és az 5. melléklet szerinti természetvédelmi szakmai kompetencia megléte szerint adja meg a (2) és a (2a) bekezdésben meghatározott időszak leteltét követő 30 napon belül az ügyfél részére.”
(5) Az R5. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A támogatási kérelmet egy példányban 2013. január 21. és február 15. között postai úton nyújthat be az MVH-hoz, az MVH által rendszeresített, honlapján közzétett, legalább az (1) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó formanyomtatványon az az ügyfél, aki
a) az 5. § (2a) bekezdés szerinti területekre vonatkozó szakmai javaslattal rendelkezik vagy;
b) az 5. § (2) bekezdés szerinti területekre vonatkozó szakmai javaslattal rendelkezik, de az (1) bekezdésben meghatározott időszakban benyújtott támogatási kérelmére elutasító határozatot kapott.”
(6) Az R5. 6. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatási kérelemhez mellékelni kell]
h) az ügyfél által kiállított nyilatkozatot arról, hogy az alkalmazottak vagy a megbízott szakértők részt vettek közösségi jelentőségű fajra vagy élőhelyre készített fajmegőrzési vagy kezelési terv vagy tanulmány kidolgozásában; vagy uniós vagy más nemzetközi társfinanszírozású, természetvédelmi tárgyú projektben; vagy közreműködtek hagyományos, természetkímélő gazdálkodást megalapozó tanulmány elkészítésében;”
(7) Az R5. 6. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés i) pont szerinti referenciák közül az ia)–id) alpontokban meghatározott kategóriánként egy referencia értékelhető.”
(8) Az R5. 10. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell
a) a Szakmai Bizottság szakmai javaslatának eredeti példányát
aa) az első kifizetési kérelem esetében a Natura 2000 fenntartási tervre vonatkozó előrehaladási jelentés (a továbbiakban: előrehaladási jelentés) megfelelőségéről,
ab) az utolsó kifizetési kérelem esetében a Natura 2000 fenntartási terv megfelelőségéről;
b) a kommunikációs terv alapján végzett tevékenységek végrehajtását – a 4. melléklet 5.4 pontjában meghatározott – igazoló dokumentumok másolati példányát;
c) a Natura 2000 fenntartási terv elkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek költségeiről a 2. mellékletben szereplő elszámolható dologi és személyi költségekről készített, az MVH által közlemény útján közzétett számlaösszesítőt, a számlák és egyéb számviteli bizonylatok másolati példányát, valamint a 6. melléklet alapján az adott típusú elszámoláshoz szükséges dokumentumokat;
d) a Natura 2000 területegység kezeléséért felelős igazgatóság nyilatkozatának eredeti példányát a 8. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatás és konzultációs kötelezettség teljesítéséről;
e) az (5) bekezdésben megadottak szerint elkészített előrehaladási jelentést az első kifizetési kérelemhez kapcsolódóan, illetve a 8. § (1) bekezdés szerinti dokumentumot az utolsó kifizetési kérelemhez kapcsolódóan egy papír alapú példányban;
f) az elszámolni kívánt személyi jellegű kiadásokra vonatkozóan a fenntartási terv készítése céljából létesített munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó szerződés másolati példányát; és
g) bruttó 100 000 forintot meghaladó számlatétel vagy azonos rendeltetésű termékbeszerzések és szolgáltatások számlatételeinek együttes összege esetén, amennyiben
ga) a beszerzés értéke nem éri el a közbeszerzésekről szóló törvényben (a továbbiakban: Kbt.) meghatározott értékhatárt, a számlatételre vonatkozóan két árajánlatot és a választás indokolását;
gb) a beszerzés értéke eléri a Kbt.-ben meghatározott értékhatárt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 33. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat.”
(9) Az R5. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Vhr. 24. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.”
(10) Az R5. 1. melléklet A oszlop 55. sorában az „UBN21094” szövegrész helyébe a „HUBN21094” szöveg lép.
(11) Az R5. 2. melléklet a) pontjában „az együttműködő felek alkalmazásában vagy velük szerződéses jogviszonyban álló személyek munkaszerződése és megbízási szerződés alapján kifizetett bére és járulékai” szövegrész helyébe „az ügyfél alkalmazásában vagy vele munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyban álló személyek munkaszerződése, illetve munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó szerződése alapján fizetett bér és járulékai” szöveg lép.
(12) Az R5. 5. melléklet B oszlop 11. sorában „A 6. § (2) bekezdés h) pontja szerinti alkalmazott vagy megbízott szakértő részt vett közösségi jelentőségű fajra vagy élőhelyre készített fajmegőrzési vagy kezelési tervben vagy tanulmányban, illetve uniós vagy más nemzetközi társfinanszírozású, természetvédelmi tárgyú projektben” szövegrész helyébe „A 6. § (2) bekezdés h) pontja szerinti alkalmazott vagy megbízott szakértő részt vett közösségi jelentőségű fajra vagy élőhelyre készített fajmegőrzési vagy kezelési tervben vagy tanulmányban, vagy uniós vagy más nemzetközi társfinanszírozású, természetvédelmi tárgyú projektben” szöveg lép.
(13) Az R5. 5. melléklet C oszlop 13. sorában a „max. 10 pont” szövegrész helyébe a „8 pont” szöveg lép.
(14) Az R5. 5. melléklet C oszlop 14. sorában az „50 pont” szövegrész helyébe a „48 pont” szöveg lép.
(15) Az R5. az 1. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(16) Hatályát veszti az R5. 3. § (5) bekezdése.

10. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. § (1) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„16. nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;”

(2) Az R6. 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Amennyiben az árajánlat a (4)–(9) bekezdésben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult.”

(3) Az R6. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdés alapján benyújtott támogatási kérelmet az MVH az 1. mellékletben lévő, a LEADER HACS illetékességi területére vonatkozó Értékelési táblázat, valamint a 2. melléklet szerinti üzleti terv vagy működtetési és fenntarthatósági terv táblázat alapján bírálja el.”

(4) Az R6. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha az ügyfél a (2) bekezdés szerinti rendeletekhez kapcsolódóan benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában nem rendelkezik jogerős határozattal, vagy akinek benyújtott támogatási vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van folyamatban.”

(5) Az R6. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmek bírálatát – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS az 1. mellékletben, a LEADER HACS területére megállapított pontozási rendszer és a 2. melléklet szerint végzett értékeléssel, továbbá a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával végzi. A támogatási kérelmek rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot.”

(6) Az R6. 13. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha]

b) az 1. melléklet és a 2. melléklet szerint meghatározott értékelési rendszerben elérhető maximum pontszám legalább 50%-át nem éri el.”

(7) Az R6. a következő 17. §-sal egészül ki:

17. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 126/2012. (XII. 12.) VM rendelettel [a továbbiakban: 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet] megállapított 1. § (1) bekezdés 16. pontját, 9. § (10) bekezdését, 10. § (5) bekezdését, 12. § (3) bekezdését, 13. § (1) bekezdését, 13. § (2) bekezdés b) pontját, valamint 6. mellékletét a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

(8) Az R6. 4. melléklet „I. Az alaprajzi kialakítás minimális alapkövetelményei” táblázat 1. sor, 2. sor, 3. sor, 4. sor, 5. sor C oszlopában, valamint a „II. Az apartmanos kialakítás feltételei” táblázat 1. sor, 2. sor, 3. sor, 4. sor, 5. sor C oszlopában a „12. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „11. § (3) bekezdésében” szöveg lép.

(9) Hatályát veszti az R6. 6. mellékletében „Jászberény” és „Bonyhád” szövegrész.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelethez

A Natura 2000 fenntartási tervekhez kapcsolódó kifizetési kérelemben a támogatási jogosultság megállapításához benyújtandó dokumentumok
I. Személyi jellegű kiadások:
I.1. munkaszerződés és munkaköri leírás másolata, megbízási szerződés másolata (meglévő szerződés módosítása és új munkavállaló esetén is);
I.2. teljesítés igazolás másolata;
I.3. jelenléti ív;
I.4. bérjegyzék (megbízási díj elszámolása esetén a díjelszámoló bizonylat) másolata, a hozzá kapcsolódó közterhek megfizetését igazoló bizonylat másolata (bankszámlakivonat, kifizetést igazoló kiadási pénztárbizonylat)
I.4.1. utazási költségtérítés, munkába járás költségtérítése esetén,
I.4.2. a szervezet által bérelt gépjármű, cégautó használata esetén: üzemanyag számla és menetlevél másolata, havonta a használt gépjármű vagy gépjárművek nyitó és záró kilométeróra állásának megadása, valamint a leszámlázott üzemanyagköltség elismerhető mértékének kimutatására a számla és menetlevél mellé készítsen számítást a norma szerint elszámolható üzemanyag mennyiségéről, és mellékelje az elszámoláshoz,
I.4.3. munkába járás költségének elszámolása esetén (tömegközlekedés vagy saját autó használata): bérlet, menetjegy (helyi, helyközi) másolata; amennyiben a munkáltató vásárolta a bérletet, a számla eredeti példányának másolata, átadás-átvételi dokumentum, saját tulajdonban lévő gépjárművel történő munkába járás 9 Ft/km általános személygépkocsi normaköltséggel történő elszámolása esetén az elszámolás számviteli bizonylata és az útnyilvántartás másolata.
II. Dologi kiadások
Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben benyújtandó:
II.1. számla eredeti példányának másolata;
II.2. kiadás pénzügyi rendezését igazoló dokumentum másolata;
II.3. a 10. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel árajánlat vagy árajánlatok és a választás indokolása;
II.4. szolgáltatás igénybevétele esetén szerződés és teljesítésigazolás; a szolgáltatás megvalósulását alátámasztó dokumentum, amennyiben rendelkezésre áll (különösen nyomdai szolgáltatás esetén a nyomtatott anyag vagy az arról készült másolat);
II.5. gépkocsihasználat elszámolása:
a szervezet által bérelt gépjármű, cégautó: üzemanyag számla és menetlevél másolata, havonta a használt gépjármű vagy gépjárművek nyitó és záró kilométeróra állásának megadása, valamint a leszámlázott üzemanyagköltség elismerhető mértékének kimutatására a számla és menetlevél mellé számítást kell készíteni a norma szerint elszámolható üzemanyag mennyiségéről, és azt mellékelni kell az elszámoláshoz.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére