• Tartalom

13/2012. (VI. 25.) NGM rendelet

13/2012. (VI. 25.) NGM rendelet

a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról1

2012.06.30.

Az 1. § és a 2. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 4. §, 6. § és 7. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés g) pontjában,

az 5. §, 8. § és 9. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés k) pontjában, és

a 10. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés b), c), e), f), g), h), j), k), l) és p) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés értelmében rendszeres szállítás fogalma alatt évente legalább egy kiszállítást kell érteni.”

2. § Az R. 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elfogadott exportőri engedélykérelemhez csatolandó iratok:)

a) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy rendszeresen szállít vagy kíván árut szállítani a kedvezményes kereskedelem keretein belül,”

3. § Az R. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az A típusú vámraktár esetén a vámraktározás vámeljárásra bejelentett árura vonatkozó vámáru-nyilatkozat elfogadására csak a raktárlétesítmény fekvése szerint illetékes alsó fokú vámszerv jelölhető ki. Az engedélyező alsó fokú vámszerv a felügyeletet ellátó alsó fokú vámszervet az engedélyének egy másolati példányával tájékoztatja a kijelölésről.”

4. § Az R. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vámhatóság az engedélyt annak a kérelmezőnek adja ki, aki
a) megbízható vámadós,
b) biztosítékot nyújt bankgarancia, banki fedezetigazolás biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény (a továbbiakban: biztosítói kötelezvény) vagy készpénz formájában, és
c) kérelméhez csatolja a társaság képviseletére jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy cégbírósághoz benyújtott ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát.”

5. § Az R. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

47. § (1) A vámkódex 199. cikkében foglaltak sérelme nélkül, a szabad forgalomba bocsátás során a jövedéki adóra nyújtott biztosítékrész az áru kiadásával egyidejűleg felszabadítható, amennyiben az importáló a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény szerinti adóraktár-engedélyes, adómentes felhasználó, felhasználói engedélyes vagy bejegyzett feladó.
(2) Az (1) bekezdésben említett vámeljárás során az importálónak nem kell a jövedéki adórészre biztosítékot nyújtania, amennyiben rendelkezik:
a) az EK végrehajtási rendelet 14a. cikk (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal és annak számát feltünteti a vámáru-nyilatkozaton,
b) általános forgalmi adó biztosítása alóli mentességről szóló vámhatósági engedéllyel, vagy
c) általános forgalmi adó önadózással történő teljesítésére vonatkozó vámhatósági engedéllyel.”

6. § Az R. 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az ügyfél a bankgaranciát, banki fedezetigazolást vagy a biztosítási kötelezvényt külföldi hitelintézet vagy biztosító által vállalt bankgarancia, banki fedezetigazolás vagy biztosítói kötelezvény formájában nyújtja, csatolnia kell annak hiteles magyar fordítását is. A bankgarancia, banki fedezetigazolás vagy a biztosítási kötelezvény hiteles magyar fordítása akkor is megkövetelhető, ha azt másik tagállamban kiadandó olyan egységes engedélyhez nyújtották be, melyek használatát ki kívánják terjeszteni Magyarországra.”

7. § (1) Az R. 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vámhatóság csak olyan vámbiztosítékot fogad el, amely a felmerült vagy felmerülő vám és a nem közösségi adó és díj teljes összegére – a Vtv. 48. § (2) és (3) bekezdésében foglalt eset kivételével – fedezetet nyújt.”

(2) Az R. 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vámraktárban végzett átmeneti megőrzés esetén az átmeneti megőrzésben lévő árura a vámraktári tevékenységhez nyújtott vámbiztosíték szolgál fedezetül, amennyiben az ügyfél által nyújtott biztosíték az átmeneti megőrzésre szóló kötelezettséget is tartalmazza.”

8. § Az R. 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az EK végrehajtási rendeletének 254–259. cikkeiben meghatározott hiányos árunyilatkozattal kért egyszerűsített eljárást az árunyilatkozat elfogadásával engedélyezi az alsó fokú vámszerv.”

9. § Az R. 72/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

72/D. § (1) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1988. május 3-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklet 99. Árucsoportjának I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok – az árualcsoporthoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzésekben foglalt kivételek mellett – nem alkalmazhatóak:
a) ha a vámeljáráshoz kapcsolódóan adókötelezettség keletkezik,
b) ha a vámeljárást a Kombinált Nómenklatúra 87. árucsoportjába tartozó járműre kérik.
(2) Nem egynemű áruknak a 99. Árucsoport I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok alkalmazásával történő vámkezelésekor az áruk azonosítása érdekében a vámokmányhoz árulista benyújtása szükséges, amely tartalmazza vámeljárás alá vont áruk megnevezését, mennyiségét és mennyiségi egységét.”

10. § (1) Az R.

a) 25. § (6) bekezdésben a „vám- és pénzügyőri hivatalban” szövegrész helyébe az „alsó fokú vámszervnél”,

b) 25. § (7) bekezdésében és 36. §-ában a „vám- és pénzügyőri hivatallal” szövegrészek helyébe az „alsó fokú vámszervvel”,

c) 37. § (1) bekezdésben a „vám- és pénzügyőri hivatalt” szövegrész helyébe az „alsó fokú vámszervet”,

d) 37. § (1) és (3) bekezdésben az „az alsó fokú” szövegrész helyébe az „alsó fokú”,

e) 41. § (2) bekezdésében a „vám- és pénzügyőri hivatalnak” szövegrészek helyébe az „alsó fokú vámszervnek”,

f) 60/A. § (2) bekezdésében a „vám- és pénzügyőri hivatalnál” szövegrész helyébe az „alsó fokú vámszervnél”

szöveg lép.

(2) Az R.

a) 24. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 51. § (2) bekezdésében, 60. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe az „alsó fokú vámszerv”,

b) 30. § (3) bekezdésben az „a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe az „az alsó fokú vámszerv”,

c) 77. §-ában „a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatalnál” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervnél”

szöveg lép.

(3) Az R.

a) 25. § (6) és (7) bekezdésében, 48. § (1) és (2) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 60/A. § (2), (4) és (5) bekezdésében, 8. számú melléklet Engedélykérelem gazdasági hatással/meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására táblázatának 11. rovat a) és b) pontjában, 8. számú melléklet Engedély gazdasági hatással/meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására táblázatának 11. rovat a) és b) pontjában, 9. számú melléklet 3.1. pontjában, 3.2.2. pontjában, 8.2.2. pontjában „vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe „alsó fokú vámszerv”,

b) 8. számú melléklet Engedélykérelem gazdasági hatással/meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására táblázatának 11. rovat c) pontjában és a 8. számú melléklet Engedély gazdasági hatással/meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására táblázatának 11. rovat c) pontjában „vám- és pénzügyőri hivatal(ok)” szövegrész helyébe „alsó fokú vámszerv(ek)”,

c) 66/A. § (3) bekezdésében a „vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrészek helyébe „alsó fokú vámszerv”,

d) 4. számú melléklet 1. pontjában, 6. számú mellékletében a „Vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe az „Alsó fokú vámszerv”,

e) 8. számú melléklet Engedélykérelem gazdasági hatással/meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására táblázatának 11. rovatában és a 8. számú melléklet Engedély gazdasági hatással/meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására táblázatának 11. rovatában a „Vám- és pénzügyőri hivatal(ok)” szövegrész helyébe az „Alsó fokú vámszerv(ek)”

szöveg lép.

(4) Az R.

a) 8. számú melléklet kitöltési útmutató I. cím 3/A pontjában a „vám- és pénzügyőri hivatali” szövegrész helyébe az „alsó fokú vámszerv általi”,

b) 57. § (4) bekezdésében a „végzett vám- és pénzügyőri hivatali eljárásért” szövegrész helyébe az „az alsó fokú vámszerv által lefolytatott eljárásért”,

c) 66/A. § (6) bekezdés a) pontjában, 71. § (5) bekezdésében a „vám- és pénzügyőri hivatali” szövegrész helyébe az „alsó fokú vámszervi”

szöveg lép.

(5) Az R. IV. alcímében az „A 170/2002. (VIII. 7.) KORM. RENDELETTEL KIHIRDETETT , A NEMZETKÖZI VASÚTI ÁRUFUVAROZÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS (A TOVÁBBIAKBAN: SZMGSZ)” szövegrész helyébe az „A NEMZETKÖZI VASÚTI ÁRUFUVAROZÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS (SZMGSZ) ÉS MELLÉKLETEI MÓDOSÍTÁSOKKAL ÉS KIEGÉSZÍTÉSEKKEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN TÖRTÉNŐ KIHIRDETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI XXXVII. TÖRVÉNY” szöveg lép.

(6) Az R. 72/B. § (1) bekezdésében a „vámhatóság tájékoztatóban teszi közzé” szövegrész helyébe a „vámhatóság tájékoztatásban teszi közzé” szöveg lép.

(7) Az R.

a) 24. § (2) bekezdésében a „tájékoztatónak” szövegrész helyébe „tájékoztatásnak”,

b) 66/A. § (2) bekezdésében a „tájékoztató” szövegrész helyébe „tájékoztatás”,

szöveg lép.

11. § E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

12. § Hatályát veszti az R.

b) 65. §-a, és

13. § E rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

1

A rendelet a 11. § alapján hatályát vesztette 2012. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére