• Tartalom

130/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.11.01.

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) a 72/C. §-t követően a következő alcímmel és 72/D–72/G. §-sal egészül ki:

„Az ideiglenes tartózkodási engedélyre vonatkozó szabályok
72/D. § (1) Az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló nemzetközi szerződés szerinti tartózkodási engedély (a továbbiakban: ideiglenes tartózkodási engedély) kiadására irányuló idegenrendészeti eljárás a regionális igazgatóság hatáskörébe tartozik.
(2) Ideiglenes tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki a nemzetközi szerződésben meghatározott feltételeket teljesíti, és a feltételek teljesítését okiratokkal is alátámasztja, valamint megfelel a Tv. 13. § (1) bekezdés h) és i) pontjában foglalt feltételeknek.
(3) Amennyiben nemzetközi szerződés lakhatás, megélhetés vagy egészségügyi ellátásokra kiterjedő biztosítottság feltételének teljesítését írja elő, a 29. § (4)–(7) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(4) Az ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező úti okmányának érvényességi ideje nem lehet kevesebb a kérelem benyújtását követő harmincadik naptól számított egy évnél.
72/E. § (1) A regionális igazgatóság az ideiglenes tartózkodási engedélyt a II. melléklet 2. pontja szerinti formában és adattartalommal állítja ki. Az idegenrendészeti hatóság az ideiglenes tartózkodási engedély okmány „Megjegyzés” rovatába a következő megjegyzést jegyzi be: „az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló nemzetközi szerződés szerint kiadva/issued in accordance with the agreement on a Working Holiday Scheme”.
(2) Évente legfeljebb a nemzetközi szerződésben meghatározott kvótát meg nem haladó számú ideiglenes tartózkodási engedély állítható ki.
(3) Az ideiglenes tartózkodási engedély nem hosszabbítható meg.
72/F. § Az ideiglenes tartózkodási engedély kiadását meg kell tagadni, illetve a kiadott ideiglenes tartózkodási engedélyt vissza kell vonni, ha a harmadik országbeli állampolgár
a) a nemzetközi szerződésben foglalt feltételeket nem vagy már nem teljesíti,
b) nem felel meg a Tv. 13. § (1) bekezdés h) vagy i) pontjában foglalt valamely feltételnek, vagy
c) a Tv. 18. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában foglaltakat megvalósítja.
72/G. § A 72/D–72/F. §-ban meghatározottakon túl az ideiglenes tartózkodási engedély kiállítására a 47. és 48. §-t, a 49. § (1) bekezdését, az 50. §-t és az 53–55. §-t kell megfelelően alkalmazni.”

2–5. §2

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2012. november 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. november 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 6. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. november 2. napjával.

2

A 2–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére