• Tartalom

134/2012. (XII. 21.) VM rendelet

134/2012. (XII. 21.) VM rendelet

a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet módosításáról1

2012.12.22.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]

a) KKV: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint az őstermelők;
b) fiatal mezőgazdasági termelő: aki a KKV törvény hatálya alá tartozó, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozást indít el, és megfelel a következő feltételeknek:
ba) 40 évesnél fiatalabb,
bb) első alkalommal kezd gazdálkodni mezőgazdasági üzem vezetőjeként (tevékenység megkezdése),
bc) rendelkezik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5. számú mellékletében előírt valamely szakképzettséggel, illetve felsőfokú oktatási intézmény agrár karán szerzett oklevéllel, diplomával, valamint
bd) gazdálkodási tevékenységének fejlesztésére vonatkozó olyan pénzügyi tervet is magába foglaló üzleti tervet nyújt be, amely tartalmazza a mezőgazdasági üzem kezdeti, valamint a beruházást követő állapotának leírását, a fejlesztésre vonatkozó jelentősebb eseményeket és célokat, és a megvalósításhoz szükséges piaci elemzést, a képzés, tanácsadás vagy bármely más intézkedés részleteit is;”

(2) Az R1. 1. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

k) támogatástartalom: az állami támogatás forintban számolt támogatási egyenértéke;”

(3) Az R1. 1. § m) és n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]

m) támogatástartalomról szóló igazolás: a hitel, illetve az intézményi kezességvállalás támogatástartalmát, forint és euro összegben is tartalmazó, valamint a támogatási kategóriát megjelölő igazolás;
n) támogatást nyújtó szerv: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.), illetve kezességvállalás esetén a kezességvállaló intézmények;”

(4) Az R1. 1. § p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

p) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti vállalkozás;”

(5) Az R1. 1. §-a a következő q) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

q) mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet: az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet.”
„(1a) A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti hitelcél esetében az a fiatal mezőgazdasági termelő jogosult hitelkérelem benyújtására, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott támogatásban nem részesült.”

3. § (1) Az R1. 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hitelprogram keretében finanszírozható hitelcélok:]

b) a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdését követő öt éven belül végrehajtott, a) pont szerinti valamely beruházás megvalósítása;”

(2) Az R1. 3.§ (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

[A hitelprogram keretében finanszírozható hitelcélok:]

d) a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez szükséges költségek finanszírozása intézményi kezességvállalással (alapítási támogatás), ami a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikkének megfelelő, az üzleti terv alapján vállalt intézkedések, intézményi kezességvállalással biztosított finanszírozása;
e) intézményi kezességvállalással biztosított termőföldvásárlás.”

(3) Az R1. 3. § (2) bekezdés d)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A hitel nem használható fel:]

d) az (1) bekezdés d) pontja szerinti hitelcél kivételével a termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlására;
e) az (1) bekezdés d) pontja szerinti hitelcél kivételével az egynyári növények telepítésére;
f) az (1) bekezdés d) pontja szerinti hitelcél kivételével a víztelenítő vagy öntözőberendezések vásárlására, kivéve, ha a termelő korábban is folytatott öntözést és a tervezett beruházás a vízfelhasználást a korábbiakhoz képest legalább 25%-ával csökkenti;
g) az (1) bekezdés d) pontja szerinti hitelcél kivételével az egyszerű pótló beruházásokhoz;
h) az (1) bekezdés e) pontja szerinti hitelcél kivételével megkezdett beruházás finanszírozására;”

(4) Az R1. 3. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hitel nem használható fel:]

m) az (1) bekezdés d) pontja szerinti hitelcél kivételével gépek és berendezések lízingszerződésével összefüggő költségeinek finanszírozására;”

(5) Az R1. 3. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

[A hitel nem használható fel:]

n) az (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti hitelcél kivételével az elszámolható költségek 10%-át meghaladó termőföldvásárlásra.”

(6) Az R1. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a hitelprogram keretében felvett hitelekhez a KKV igénybe vesz kezességvállaló intézmény által nyújtott, a mezőgazdasági vállalkozások által „de minimis” támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott kezességvállalást is, akkor az ugyanazon elszámolható költségek tekintetében az ilyen támogatáshalmozódás eredményeként a támogatási intenzitás nem haladja meg a mezőgazdasági csoportmentességi rendeletben meghatározott felső határt. Az (1) bekezdés e) pontja szerinti hitelcél esetében a maximális támogatási összegek tekintetében a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendeletben foglalt előírások az irányadók.”

4. § Az R1. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A hitelprogram keretében felvett hitel összege a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott esetben pályázónként legalább ötmillió forint, de legfeljebb egymilliárd forint, a 3. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott esetben pályázónként legalább egymillió forint, de legfeljebb ötvenmillió forint lehet.
(2) A hitelprogram keretében felvett hitel futamideje a 3. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott esetben legfeljebb tizenöt év lehet, de legfeljebb hároméves tőketörlesztési türelmi idő és kétéves rendelkezésre tartási idő biztosítása mellett. A 3. § (1) bekezdés c) pontja esetében a futamidő 5–8 év lehet, de legalább 5 év és legfeljebb 7 év tőketörlesztési türelmi idő biztosítása mellett.”

5. § (1) Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hitelprogram a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja tekintetében a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 4. cikkének mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházásra, a 3.§ (1) bekezdés d) pontja tekintetében a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 7. cikkének a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdésére vonatkozó szabályai szerint, valamint a 3. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet szerint működik.”

(2) Az R1. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kedvezményes kamatozású hitelek támogatástartalmáról szóló igazolását az MFB Zrt. az 1. számú mellékletben meghatározott módszer alapján, a kedvezményes kezességvállalás támogatástartalmáról szóló igazolást az Európai Bizottság által jóváhagyott módszertan alapján a kezességvállaló intézmény állítja ki. A támogatástartalomról szóló igazolást az MFB Zrt. és a kezességvállaló intézmény a támogatás odaítélésekor megküldi a kedvezményezett KKV részére. A támogatástartalomról szóló igazolást mind a támogatás nyújtó szerv, mind a kedvezményezett 10 évig köteles megőrizni.”

6. § Az R1. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egyedi vállalkozásoknak nyújtott, a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti hitelcél szerinti legmagasabb támogatás nem haladhatja meg a 400 000, azaz négyszázezer eurót bármely három pénzügyi évből álló bármely periódus során, vagy az 500 000, azaz ötszázezer eurót, ha a hitelfelvevő vállalkozás az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 36. cikk a) pont i, ii és iii alpontjában említett kedvezőtlen adottságú térségben található.”

7. § (1) Az R1. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egyedi vállalkozásnak nyújtott, a 3. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti hitelcél szerinti hitel és a kezességvállaló intézmény által nyújtott kedvezményes kezesség együttes támogatástartalma nem haladhatja meg a 40 000, azaz negyvenezer euró értékhatárt.”

(2) Az R1. 7. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti hitelcél szerinti hitel és kezesség együttes támogatástartalmát a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet szerinti egyéni, illetve tagállami támogatási határértékek határozzák meg. Ezen támogatási forma keretében felvett hitel támogatástartalmáról a nyilvántartást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) vezeti.
(4) Ugyanazon elszámolható költségek tekintetében a hitelprogram szerinti támogatás nem halmozható egyéb állami és uniós támogatással, amennyiben az ilyen halmozás eredményeképpen az összesített támogatástartalom, illetve a támogatási intenzitás meghaladná a vonatkozó uniós jogi aktusokban foglalt mértékeket.
(5) A hitel támogatástartalom euróra történő átváltásakor a támogatástartalomról szóló igazolás kiállítását megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.”

8. § Az R1. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A támogatást nyújtó szerv a kiadott támogatástartalom igazolások adatairól nyilvántartást vezet.
(2) A támogatást nyújtó szerv a 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja, valamint a 9. § szerinti hitelcélok szerinti hitelek és a kezességek támogatástartalmáról rendelkezésére álló adatokat a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 20. cikkének (2) bekezdésében foglaltak alapján negyedévente az MVH rendelkezésére bocsátja.”

9. § Az R1. 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hitelintézetek csak olyan hitelkérelmeket fogadhatnak be,]

a) amelyet a beruházás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve előzetesen nyilvántartásba vett, és”

10. § Az R1. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatások alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet és a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-ai 1535/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

11. § Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. § Az R1. 2. számú mellékletében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve”, az „MgSzH” szövegrész helyébe az „az illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve” szöveg lép.

13. § Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

j) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti vállalkozás;”

14. § Az R2. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hitelprogram keretében finanszírozható hitelcél az ÚMVP-ben meghirdetett, a következő jogszabályokban szabályozott támogatási jogcímek keretében finanszírozott beruházások:
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletek;
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletek;
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletek;
d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletek;
e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletek;
f) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletek.”

15. § Az R2. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A támogatást nyújtó szerv adatszolgáltatása alapján a hitelprogram szerinti támogatási adatokról a vidékfejlesztési miniszter által vezetett minisztérium éves jelentést állít össze, amelyet az uniós jogi aktusokban foglaltaknak megfelelően továbbít az Európai Bizottság részére.”

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 134/2012. (XII. 21.) VM rendelethez

A hitel támogatástartalmának számítási módja
TT = Q1 × rref – Q1 × rk + (Q2 × rref – Q2 × rk)/(1+i) + … + (Qn × rref – Qn × rk)/(1+i)n–1
Ahol
TT:    a hitel támogatástartalmának összege jelenértéken forintban kifejezve
Qn:    a hitel tőkerészének n. év elején fennmaradó összege
rref:    egyéni referencia kamatláb, a támogatás odaítélésének napján
rk:    kedvezményes bruttó kamatláb a támogatás odaítélésének napján (kamatmentes hitel esetén értéke nulla)
i:    diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján1.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 23. napjával.

1.

A támogatás odaítélésének napja az MFB ügylettel kapcsolatos döntéshozatalának dátuma.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére