• Tartalom

142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól1

2013.02.15.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában,

a 10. § tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya az egyes egyházi költségvetési céltámogatásokra terjed ki.

(2) Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben egyházi költségvetési céltámogatásnak minősül: a hittanoktatás támogatásával, az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékával és az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatásával összefüggő feladatok finanszírozását biztosító fejezeti kezelésű előirányzatok.

2. § Az egyházi költségvetési céltámogatások tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 71. § (1) bekezdését, 73. § (1) és (2) bekezdését, 78. § (1), (6) és (10) bekezdését, 82. §-át, 83. § (1)–(3) bekezdését, 84. § (1)–(4), (6) és (7) bekezdését, 85. §-át, 86. §-át és 89. §-át kell alkalmazni.

Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása

3. § (1) A támogatás az egyházak által fenntartott levéltárak, könyvtárak, múzeumok és más gyűjtemények működési, gyarapítási feladatai támogatására, a meglévő állomány restaurálására, rendszerezésére, a közhasználatuk biztosítására, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésére szolgál az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény (a továbbiakban: Eftv.) 7. §-a alapján.

(2) A költségvetési törvény egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása előirányzat az 1. mellékletben meghatározott arányok szerint, normatív jelleggel kerül felosztásra az (1) bekezdésben meghatározott intézménnyel rendelkező egyházak között.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott arányok az egyházak kezdeményezésére megváltoztathatók, amennyiben az általuk működtetett közgyűjtemények, közművelődési intézmények száma, működése vagy szolgáltatási köre a változást indokolja. A kezdeményezést a tárgyév január 31. napjáig kell előterjeszteni az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszternél.

(4) A támogatás előfinanszírozásként, támogatói okirattal kerül átadásra.

(5) A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, negyedévenként, minden negyedév második hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben a harmadik hónap utolsó napjáig kerül teljesítésre.

4. § (1) Az egyházak az e rendelet szerint megállapított egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatásának összegével a vonatkozó jogszabályok keretei között önállóan rendelkeznek.

(2) Az egyházak a részükre biztosított költségvetési támogatás felhasználásáról belső szabályaik szerint döntenek a támogatás céljának megfelelően.

(3) Az egyházak a támogatással érintett évet követő január 31-ig számolnak el az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatásának összegéről a 2. melléklet szerinti adattartalommal rendelkező beszámolóval.

Hittanoktatás támogatása

5. § (1) A támogatás az Eftv. 7. §-a alapján, a közoktatási rendszerhez kapcsolódó, annak intézményi keretein belül, valamint az egyház más intézményében, az egyházak szervezésében ellátott hittanoktatási tevékenység támogatására a hittanoktatásban tanköteles résztvevők száma és a csoportok létszáma alapján jár.

(2)2 Az egyházakat megillető támogatási keretek a hittancsoportok, valamint a tanulólétszámok 3. mellékletben meghatározott tartalommal történő igénybejelentését követően úgy kerülnek meghatározásra, hogy az előirányzat 50%-a csoportszám, 50%-a létszám szerint, arányosan kerül felosztásra, azzal, hogy egy hittancsoport minimális létszáma a keretszámok kiszámítása szempontjából nem lehet kevesebb, mint 7 fő.

(3) Az igénybejelentést a tanév rendjéhez kapcsolódóan két időpontban kell megtenni,

a) a tárgyév első nyolc hónapjára vonatkozó adatokat a tárgyév január 31. napjáig,

b) a tárgyév utolsó négy hónapjára vonatkozó adatokat a tárgyév október 15. napjáig.

(4) A támogatás támogatói okirat alapján, előfinanszírozásként kerül átadásra.

(5) Az igénybejelentés alapján folyósított támogatási összeget időarányosan, az igénybejelentésben foglaltak szerint kell felhasználni.

(6) A támogatás kifizetése

a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti igénylés alapján három egyenlő részletben, negyedévenként, a negyedév második hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben legkésőbb a harmadik hónap utolsó napjáig,

b)3 a (3) bekezdés b) pontja szerinti igénylés alapján a támogatás kifizetése a negyedik negyedév első hónapjának 31. napjáig

történik meg.

(7) Az egyházak a részükre biztosított hittanoktatás támogatásának felhasználásáról a támogatási keret megállapításának szempontjait figyelembe véve, a belső szabályaik szerint döntenek.

6. § Az egyházak a támogatói okirat szerint megállapított támogatás összegével a 3. melléklet szerinti adattartalommal kötelesek elszámolni a támogatott évet követő első negyedév első hónapjának utolsó napjáig.

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

7. § (1)4 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők fenntartásának, és használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására

a) az egyházak a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház között az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékáról szóló megállapodások megkötéséről szóló 1138/2001. (XII. 26.) Korm. határozat, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temető fenntartásának, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temető felújításának támogatásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 1140/2001. (XII. 26.) Korm. határozat, a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Unitárius Egyház, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a Magyarországi Román Ortodox Egyház között az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékáról szóló megállapodások megkötéséről szóló 1039/2002. (IV. 19.) Korm. határozat alapján, a teljes költségvetési előirányzat 90%-a erejéig, a 4. mellékletben meghatározott arányok szerint,

b) a határon túli egyházi jogi személyek a Miniszterelnöki Hivatal, valamint tizenkét határon túli egyházi jogi személy között az 5000 lakosnál kisebb magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatásáról szóló megállapodások megkötéséről szóló 2172/2004. (VII. 12.) Korm. határozat alapján, a teljes költségvetési előirányzat 10%-a erejéig, a 4/A. mellékletben meghatározott arányok szerint

jogosultak [az a) és b) pont szerinti jogosultak a továbbiakban együtt: egyházak].

(2)5 Az egyházak egy egyházi személy részére legfeljebb egy településen ellátott szolgálat címén folyósíthatnak jövedelempótlékot, melynek összege a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 60%-át nem haladhatja meg.

(3) A támogatás előfinanszírozásként, támogatói okirattal kerül átadásra.

(4) A támogatás kifizetése negyedévenként, négy egyenlő részletben minden negyedév második hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben legkésőbb a harmadik hónap utolsó napjáig történik.

8. § (1) Az egyházak az e rendelet szerint megállapított, az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatásának összegével a vonatkozó jogszabályok keretei között önállóan rendelkeznek.

(2) Az egyházak a részükre biztosított költségvetési támogatás felhasználásáról belső szabályaik szerint döntenek a támogatás céljának megfelelően.

(3) Az egyházak a támogatással érintett évet követő január 31-ig számolnak el az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatásának összegéről jövedelempótlék elszámolása esetén az 5/a. melléklet, zsidó temetők fenntartása és felújítása esetén az 5/b. melléklet szerinti adattartalommal összeállított beszámolóval.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletet Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvényben biztosított, ki nem fizetett céltámogatásokra is alkalmazni kell.

10. §6

1. melléklet a 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez

Az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása előirányzat felosztásának arányai*

 

Egyház neve

Támogatási arány

1.

Magyar Katolikus Egyház

52,7%

2.

Magyarországi Református Egyház

29,5%

3.

Magyarországi Evangélikus Egyház

7,1%

4.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

5,6%

5.

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

2,1%

6.

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

0,4%

7.

Magyarországi Román Ortodox Egyház

0,5%

8.

Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

0,4%

9.

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (Magyarországi Unitárius Egyház)

0,5%

10.

Magyarországi Baptista Egyház

0,7%

11.

Magyarországi Metodista Egyház

0,1%

12.

Hetednapi Adventista Egyház

0,2%

13.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház

0,1%

14.

Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség

0,1%

* A melléklet a 2011. évi támogatás egyházak közötti elosztásának arányát veszi alapul.

2. melléklet a 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez

Az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása előirányzat felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma
Pénzügyi beszámoló
A költségvetési támogatásban részesült egyház neve
A tárgyévben kifizetett költségvetési támogatás összesen, ebből
levéltárak támogatása összesen
könyvtárak támogatása összesen
múzeum és egyéb gyűjtemények támogatása összesen
A támogatás felhasználása költség nemenként,
személyi jellegű kiadások
dologi kiadások
tárgyi eszköz beszerzések
állománygyarapítás
restaurálás
felújítás
egyéb
Szakmai beszámoló
a) Levéltárak esetén
aa) a levéltár megnevezése
ab) a levéltár alkalmazottainak száma (szakalkalmazott+egyéb)
ac) az őrzött iratanyag mennyisége (iratfolyóméter) és évköre
ad) levéltári fondok száma
ae) Mohács előtti oklevelek száma
af) segédletek megnevezése
ag) a levéltár kutató forgalma (kutatók száma + kutatási esetek száma)
ah) a restaurálandó iratok mennyisége
b) Könyvtárak esetén
ba) a könyvtár megnevezése
bb) a könyvtár alkalmazottainak száma (szakalkalmazott+egyéb)
bc) az állomány nagysága (db.) (könyv + időszaki kiadvány)
bd) az állomány gyarapodása a tárgyévben (db.) (könyv + időszaki kiadvány)
be) állományfenntartó eszközök, amelyekkel rendelkeznek
bf) a könyvtár használóinak száma a tárgyévben
bg) olvasótermi férőhelyek száma
c) Múzeum és egyéb gyűjtemény esetén
ca) a muzeális gyűjtemény megnevezése
cb) a gyűjtemény alkalmazottainak száma (szakalkalmazott+egyéb)
cc) a gyűjteményben őrzött műtárgyak száma (db.) (leltározott+ leltározatlan) (restaurált+restaurálatlan)
cd) a gyűjtemény anyagának gyarapodása (db.) (előző évhez viszonyított)
ce) a gyűjteményi anyag megoszlása
i) Általános történet
ii) Egyháztörténet
iii) Egyházművészet
iv) Általános képző és iparművészet
v) Régészet
vi) Néprajz
vii) Egyéb
cf) látogatók száma az adott évben

3. melléklet a 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez

A hittanoktatás támogatás igénylésének és elszámolásának adattartalma
Mely időszakra vonatkozik az igénylés/elszámolás
1. Az egyház megnevezése
2. Az elszámolással érintett év
3. Szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban álló hittanoktatók átlaglétszáma,
ebből
a) egyházi szolgálati jogviszonyban állók száma
b) munkaviszonyban állók száma
c) megbízási jogviszonyban állók száma
d) egyházi személyek száma
4. Hittanoktatásban résztvevők átlagos száma
5. Hittancsoportok átlagos száma
6. Az egyház képviseletére jogosult személy cégszerű aláírása

4. melléklet a 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka előirányzat 90%-ának felosztási aránya*

 

Egyház neve

Támogatási arány

1.

Magyar Katolikus Egyház

72,6190%

2.

Magyarországi Református Egyház

20,2477%

3.

Magyarországi Evangélikus Egyház

3,4311%

4.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

2,6830%

5.

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

0,1078%

6.

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

0,0288%

7.

Magyarországi Román Ortodox Egyház

0,1509%

8.

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (Magyarországi Unitárius Egyház)

0,0288%

9.

Magyarországi Baptista Egyház

0,3809%

10.

Magyar Pünkösdi Egyház

0,3220%

* A Kormány által az egyházakkal kötött 2001-es és 2002-es, az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára vonatkozó megállapodások alapján került meghatározásra.

4/A. melléklet a 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez7

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka előirányzat 10%-ának felosztási aránya

 

Egyház neve

Támogatási arány

1.

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

14,2%

2.

Nagyváradi Római Katolikus Püspökség

5%

3.

Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség

4,7%

4.

Erdélyi Református Egyházkerület

14,2%

5.

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

9,3%

6.

Erdélyi Unitárius Egyház

4,7%

7.

Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház

1,3%

8.

Nagybecskereki Római Katolikus Püspökség

12,9%

9.

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

7,3%

10.

Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

9,9%

11.

Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye

3,3%

12.

Kárpátaljai Református Egyházkerület

13,2%

5/a. melléklet a 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatás elszámolása
Az egyház megnevezése
Jövedelempótlékban részesülők száma
Kifizetett jövedelempótlék összege
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.
Kelt............................................

...............................................................

...............................................................

az egyház neve

képviselő aláírása

P. H.

5/b. melléklet a 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka támogatás elszámolása
(zsidó temetők fenntartása, felújítása)
Az egyház megnevezése
Személyi jellegű kifizetések összesen
Eszközbeszerzés fordított összeg
Anyagköltségre fordított összeg
Felújításra fordított összeg
Igénybevett szolgáltatásra fordított összeg
Felhasznált támogatás összesen
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.
Kelt............................................

...............................................................

...............................................................

az egyház neve

képviselő aláírása

P. H.

6. melléklet a 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez

Közhasznúsági melléklet – minta –

1. A szervezet azonosító adatai

név:

 

székhely:

 

bejegyző határozat száma:

 

nyilvántartási szám:

 

képviselő neve:

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása


3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése:

 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke*

Felhasználás célja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év*

Tárgyév*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

 

 

 

 

 

 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

 

 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

B. Éves összes bevétel

 

 

ebből:

 

 

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

 

 

D. közszolgáltatási bevétel

 

 

E. normatív támogatás

 

 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

 

 

G. Korrigált bevétel [B–(C+D+E+F)]

 

 

H. Összes ráfordítás (kiadás)

 

 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

 

 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

 

 

K. Adózott eredmény

 

 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

 

 

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2–A1–A2)/(H1+H2)>0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

Igen

Nem

* Adatok ezer forintban.
1

A rendeletet a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 78. §-a hatályon kívül helyezte 2013. augusztus 1. napjával.

2

Az 5. § (2) bekezdése a 38/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (6) bekezdés b) pontja a 38/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 7. § (1) bekezdése a 38/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 7. § (2) bekezdése a 38/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4/A. mellékletet a 38/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére