• Tartalom

2012. évi CXLIV. törvény

2012. évi CXLIV. törvény

a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról1

2012.10.10.

1. § A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Országgyűlés az állam szerencsejáték monopóliumának gyakorlásával kapcsolatos feladatok meghatározása, a szerencsejátékok szervezése iránt jelentkező igények kielégítése, az engedély nélküli, illetve a jó erkölcsbe ütköző szerencsejátékok megelőzése, a szerencsejáték szervező tevékenység ellenőrzése, a pénznyerő automaták kizárólag játékkaszinókban történő üzemeltethetőségének lehetősége, valamint a szerencsejátékokból származó jövedelmek egy részének közcélra fordítása érdekében a következő törvényt alkotja:”

2. § Az Szjtv. 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) E törvény alkalmazásában szerencsejátéknak minősül a fogadás is. E törvényt kell alkalmazni – a törvényben külön szabályozott esetekben – a játékautomatára és az ajándéksorsolásra is.”

3. § Az Szjtv. 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az eltiltás pénznyerő automaták és kártyaterem üzemeltetése esetén meghatározott játékkaszinóban, illetve kártyateremben folytatott szerencsejáték-szervezői tevékenységre vonatkozóan is alkalmazható.”

4. § Az Szjtv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az állami adóhatóság a játékkaszinó és a kártyaterem működtetőjével szemben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén az e §-ban meghatározott intézkedést alkalmazhat.”

5. § Az Szjtv. 26. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Pénznyerő automata kizárólag játékkaszinóban üzemeltethető. Egy játékkaszinó-egységben kizárólag egy gazdasági társaság üzemeltethet pénznyerő automatákat.
(4) A pénznyerő automatának
a) 100 000 játékonként az összes tét legalább 80%-át, vagy
b) a normális eloszlás sűrűségfüggvényének megfelelően, az összes tét legalább 85%-át legalább 95%-os valószínűséggel
nyereményként ki kell adnia.”

6. § Az Szjtv. 29/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ifjúsági, gyermek, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, egyházi vagy egészségügyi intézmény, továbbá kártyaterem engedélyezése iránti kérelem benyújtásakor már engedélyezett játékkaszinó 200 méteres körzetében kártyaterem nem működhet. A kártyatermet 18 éven aluliak nem látogathatják.”

7. § Az Szjtv. 38. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

e) a pénznyerő automaták, a játékautomaták, a kártyatermek és a játékkaszinók üzemeltetésével,”

(kapcsolatos részletes szabályokat jogszabályban határozza meg.)

8. § Az Szjtv. a következő 40/A. §-sal egészül ki:

40/A. § (1) Az e törvény alapján a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelőzően kiállított játékterem-engedélyek, valamint a pénznyerőautomata üzemeltetésére jogosító engedélyek a Módtv. hatálybalépését követő napon hatályukat vesztik. Az engedélyeket a szerencsejáték szervező a Módtv. hatálybalépését követő 15 napon belül köteles leadni az állami adóhatóságnak. E törvénynek a Módtv.-nyel megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A Módtv. hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozó, e törvény szerinti adófizetési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget e törvény a Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni. E törvény a Módtv.-nyel hatályon kívül helyezett rendelkezéseibe ütköző jogsértésekkel kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatására, valamint az esetleges jogkövetkezmények megállapítására e törvény a Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

9. § Az Szjtv.

a) 1. § (5b) bekezdésében az „A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetője, és a távszerencsejáték” szöveg helyébe az „A távszerencsejáték” szöveg,

b) 1. § (8) bekezdésében a „személyi jövedelemadó összegét, valamint pénznyerő automatából származó nyeremény esetén a pénznyerő automata gyártási számát és a mérésügyi szerv által adott azonosító számát.” szövegrész helyébe a „személyi jövedelemadó összegét.” szöveg,

e) III. fejezet 2. cím „Pénznyerő- és játékautomaták játékadója” alcímének címében a „Pénznyerő- és játékautomaták” szövegrész helyébe a „Játékautomaták játékadója” szöveg,

f) 37. § 21. pontjában az „irányuló eljárás, valamint a központi szerver üzemeltetés hatósági felügyeletének ellátása során ellenőrzési és bírság kiszabása iránti eljárás.” szövegrész helyébe az „irányuló eljárás.” szöveg,

g) 38. § (2) bekezdésében a „jogszabályban” szövegrészek helyébe a „rendeletben” szöveg,

lép.

10. § Hatályát veszti az Szjtv.

b) 1. § (7) bekezdésében a „– kivéve a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automaták és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszerek központi szerverét, valamint az azon futó játékszoftverek –” szövegrész,

c) 9. § (2) bekezdésében a „játékterem,” szövegrész,

e) 11. § (3) bekezdésében a „pénznyerő automata üzemeltetése, helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata üzemeltetése, nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetése, központi szerver üzemeltetése,” szövegrész,

g) 13. § (2) bekezdésében az „Az eltiltás pénznyerő automaták és kártyaterem üzemeltetése esetén meghatározott játékteremben, illetve kártyateremben folytatott szerencsejáték-szervezői tevékenységre vonatkozóan is alkalmazható.” szövegrész,

h) Általános rendelkezések 3. címe és a címhez tartozó 13/A–13/E. §,

o) 27. § (9) bekezdésében az „Az állami adóhatóság által elektronikus kaszinóként engedélyezett, I. kategóriába sorolt játéktermet üzemeltető szervező jogosult a kereskedelmi kommunikációjában az „elektronikus kaszinó” elnevezést, „e-kaszinó” rövidítést és jelzős alakját, valamint idegen nyelvű megfelelőjét szerepeltetni.” szövegrész,

q) 37. § 2.2. pontjában az „– ideértve a jackpot nyereményt is –” szövegrész,

11. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § E törvény tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. október 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. október 9. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. október 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére