• Tartalom

145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

a szén-dioxid geológiai tárolásáról1

2022.02.01.

A Kormány
az 1–38. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában,
a 39. § tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) bekezdés c) pontjában,
a 40. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. pontjában,
a 41. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. §2

II. Fejezet

A TÁROLÓHELY LÉTESÍTÉSE

1.3

2. §

2.4

3. §

4. §

5. §

6. §

3.5

7. §

8. §

4.6

9. §

10. §

11. §

12. §

5.7

13. §

6.8

14. §

15. §

7. A szállítóhálózathoz való hozzáférés

16. § (1) A hozzáférés biztosítása során az üzemeltetőnek és a szállítóhálózat üzemeltetőjének figyelembe kell venni:

a) a bányafelügyelet által kijelölt területeken rendelkezésre álló vagy ésszerűen rendelkezésre bocsátható tároló- és szállítókapacitást,

b) azt, hogy a jogszabály alapján fennálló szén-dioxid kibocsátás-csökkentési kötelezettségnek mekkora hányada teljesítendő szén-dioxid elkülönítése és geológiai tárolása révén,

c) a hozzáférés megtagadásának szükségességét abban az esetben, ha a műszaki előírások között olyan jellegű összeegyeztethetetlenség áll fenn, amely ésszerűen nem szüntethető meg, valamint

d) a szállítóhálózat tulajdonosának, üzemeltetőjének indokolt és ésszerű igényeit, valamint a tárolóhely, a szállítóhálózat vagy a kapcsolódó feldolgozó- és kezelőlétesítmények vélhetően érintett többi felhasználójának érdekeit.

(2) A szállítóhálózat üzemeltetője vagy az üzemeltető a szállítóhálózathoz vagy a tárolóhelyhez való hozzáférés megtagadását köteles megindokolni.

8. Együttműködési megállapodás

17. § (1) A Bt. 42/J. §-a szerinti együttműködési megállapodásban a felek rendelkeznek:

a) a mérésről és elszámolásról,

b) a szállítóhálózat karbantartására vonatkozó felelősségről, a hozzáférésből adódó felelősség megosztásáról,

c) a rendkívüli helyzetekben történő együttműködésről,

d) a kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokról, valamint

e) a rendszerek kapcsolódási pontjainál a normál és rendkívüli üzemmenetnél követendő szabályokról.

(2) Az üzemeltető az együttműködési megállapodást az együttműködési tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal, a megállapodás hiányáról szóló tájékoztatást pedig haladéktalanul megküldi a bányafelügyeletnek.

18. § (1) A harmadik személy hozzáférésének biztosításához szükséges tároló, vagy szállító kapacitást bővítő vagy összeköttetést megteremtő fejlesztésekhez a tárolási engedélyt módosítani kell.

(2) A kapacitást bővítő vagy összeköttetést megteremtő fejlesztések a szén-dioxid szállításának és geológiai tárolásának biztonságosságát hátrányosan nem befolyásolhatják.

III. Fejezet

A TÁROLÓHELY ELLENŐRZÉSE

9.9

19. §

20. §

21. §

10.10

22. §

11.11

23. §

24. §

12. A bányafelügyelet által vezetett nyilvántartás és a Bizottságnak megküldendő jelentés

25. §12

26. § A bányászatért felelős miniszter a Bt. 42/V. § (2) bekezdése szerinti jelentést a bányafelügyelet javaslata alapján a 2011/92/EU bizottsági határozatban foglaltaknak megfelelően készíti el.

13.13

27. §

14.14

28. §

15.15

29. §

IV. Fejezet

A TÁROLÓHELY BEZÁRÁSA ÉS A FELELŐSSÉG ÁTADÁSA

16.16

30. §

17. A felelősség átadása

31. § (1) Az üzemeltető a tárolóhelynek a Bt. 42/S. § (1) bekezdése szerinti bezárása után a biztonságos tárolási jelentést a felelősségátadás jóváhagyása iránti kérelmével együtt nyújtja be a bányafelügyeletnek.

(2) A biztonságos tárolási jelentést abból a célból kell elkészíteni, hogy az alapján megállapítható legyen, hogy a tárolt szén-dioxid teljesen és tartósan a tárolóhelyen belül marad. A biztonságos tárolási jelentésnek igazolnia kell, hogy

a) a besajtolt szén-dioxid tulajdonsága megfelel a tárolási engedélyben jóváhagyott modell alapján vártaknak,

b) nincs észlelhető szivárgás és

c) a tárolóhely állapota a hosszú távú stabilitás irányába fejlődik.

(3) A biztonságos tárolási jelentést a bányafelügyelet 30 napon belül megküldi a Bizottságnak.

(4) Ha a bányafelügyelet a biztonságos tárolási jelentés vizsgálata alapján úgy ítéli meg, hogy nem bizonyítható, hogy a tárolt szén-dioxid teljes egészében és tartósan a tárolóhelyen belül marad, határidő tűzésével felszólítja az üzemeltetőt a korrekciós intézkedések megtételére.

(5) Ha a bányafelügyelet megállapítja, hogy a Bt. 42/T. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt követelmények teljesülnek, elkészíti a felelősség átadásának jóváhagyására vonatkozó határozat tervezetét.

(6) A bányafelügyelet az (5) bekezdés szerinti határozat-tervezetet, valamint minden olyan információt, amelyet a felelősség átadásáról hozott határozat tervezetének előkészítésekor figyelembe kell vennie, megküldi a Bizottságnak.

32. § (1) A bányafelügyelet a Bizottság részére történő megküldéssel egyidejűleg a határozat-tervezetet a honlapján közzé teszi.

(2) A bányafelügyelet határozata tartalmazza a Bt. 42/T. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek teljesülésének megállapítására használt módszert, a tárolóhely műszaki lezárására és a besajtoló-berendezések eltávolítására vonatkozó felülvizsgált követelményeket.

(3)17

(4)18 A bányafelügyelet a határozatot a véglegessé válásától számított 15 napon belül megküldi a Bizottságnak. Ha a határozat a Bizottság véleményétől eltér, a bányafelügyelet ennek indokáról tájékoztatja a Bizottságot.

(5) A felelősségnek a Bt. 42/T. § (2) bekezdése alapján történő átvétele előtt a tárolóhelyet műszakilag le kell zárni és a besajtoló berendezéseket el kell távolítani.

33. § (1) A felelősség átvételét követően a bányafelügyelet az ellenőrzést olyan gyakorisággal végzi, hogy lehetőség legyen a szivárgás vagy jelentős rendellenesség észlelésére.

(2) Szivárgás vagy jelentős rendellenesség észlelése esetén az ellenőrzést a szivárgás vagy jelentős rendellenesség nagyságának megfelelő és a korrekciós intézkedések eredményének megállapításához szükséges gyakorisággal kell végezni.

34. § (1)19 A Bt. 42/T. § (3) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulást az üzemeltetőnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 10032000-00362887-20000002 számon vezetett letéti számlájára, a besajtolás megkezdésétől a tárolóhely bezárásáig évente, a tárolási engedélyben meghatározott összegekben kell teljesítenie.

(2)20 A pénzügyi hozzájárulás mértékét úgy kell meghatározni, hogy az figyelemmel legyen a felelősségátadás utáni kötelezettségek meghatározása szempontjából releváns korábbi, CO2-tárolásra vonatkozó paraméterekre, és legalább 30 évre fedezetet nyújtson a tárolóhely ellenőrzésének várható költségeire.

(3) A pénzügyi hozzájárulás időarányos teljesítéséről a bányafelügyelet nyilvántartást vezet.

(4) A pénzügyi hozzájárulást – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – a bányafelügyelet akkor használhatja fel, ha a felelősség átadása megtörtént.

(5) A pénzügyi hozzájárulás hatósági letétnek minősül.

(6) Ha a tárolóhelyet a bányafelügyelet a tárolási engedély visszavonása miatt zárja be és a pénzügyi biztosíték az ehhez szükséges költségeket nem fedezi, és a költségek megtérítésére vonatkozó kötelezettségét az üzemeltető nem teljesíti, a bányafelügyelet a pénzügyi hozzájárulást felhasználhatja.

V. Fejezet

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

35. § (1) Ha az üzemeltető

a)21 a szén-dioxid geológiai tárolása érdekében a szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási tevékenységet kutatási engedély nélkül folytatja 100 000 000 forintig,

b) a szén-dioxid geológiai tárolására irányuló tevékenységet tárolási engedély nélkül folytatja 500 000 000 forintig,

c) szivárgás esetében bejelentési és intézkedési kötelezettségét megszegi 100 000 000 forintig,

d) a szén-dioxid áram összetételére vonatkozó követelményeket megszegi a szén-dioxid minden besajtolt tonnája után 100 000 forint, de összesen legfeljebb 50 000 000 forintig,

e) jelentős rendellenesség esetében a bejelentési és intézkedési kötelezettségét megszegi 10 000 000 forintig,

f)22 a bányafelügyelet ellenőrzése alapján elrendelt kötelezéseket a megadott határidőig nem teljesíti 5 000 000 forintig,

g) a pénzügyi hozzájárulás fenntartásával vagy helyreállításával kapcsolatos kötelezettségét megszegi 5 000 000 forintig,

h) a jelentős változás bejelentésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja 5 000 000 forintig,

i) jogosulatlanul megtagadja a tárolóhelyhez való hozzáférést 5 000 000 forintig,

j) a Bt. 42/J. §-a szerinti együttműködési megállapodást a bányafelügyeletnek nem küldi meg 500 000 forintig,

k) az ellenőrzési vagy a rendszeres jelentéstételi kötelezettségét megszegi 5 000 000 forintig

terjedhet a bányafelügyelet által kiszabható bírság mértéke.

(2) Ha a szállítóhálózat üzemeltetője a szállítóhálózathoz való hozzáférést jogtalanul megtagadja, a bányafelügyelet által kiszabható bírság mértéke 5 000 000 forintig terjedhet.

(3)23 A bányafelügyelet az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról. Ennek keretében – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározottakon túl – mérlegelni kell

a) a jogsértő magatartás felróhatóságának mértékét és

b) a jogsértő magatartás veszélyeztető jellegét.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. Hatálybalépés

36. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 35. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

19. Átmeneti rendelkezések

37. §24 A bányászatért felelős miniszter a Bt. 42/V. § (2) bekezdése szerinti jelentést a bányafelügyelet javaslata alapján a 2011/92/EU bizottsági határozatban foglaltaknak megfelelően készíti el.

20. Az Európai Unió jogának való megfelelés

38. § (1) Ez a rendelet a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 2009/31/EK irányelv végrehajtásáról szóló első jelentéshez használandó kérdőív bevezetéséről szóló, 2011. február 10-i 2011/92/EU bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

21. Módosító rendelkezések

39. §25

40. §26

41. §27

1. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez28

2. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez29

3. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez30

4. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez31

5. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez32

6. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez33

7. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez34

1

A rendeletet a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2022. február 1. napjával.

2

Az 1. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. alcímet (2. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. alcímet (3–6. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. alcímet (7–8. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. alcímet (9–12. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. alcímet (13. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 6. alcímet (14–15. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 9. alcímet (19–21. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 10. alcímet (22. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 11. alcímet (23–24. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 25. §-t a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 13. alcímet (27. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 14. alcímet (28. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 15. alcímet (29. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 16. alcímet (30. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 32. § (3) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 399. § e) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

18

A 32. § (4) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 398. § f) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

19

A 34. § (1) bekezdése a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 28. §-a szerint módosított szöveg.

20

A 34. § (2) bekezdése a 281/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított, a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § f) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 35. § (1) bekezdése a) pontja a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 43. §-ával megállapított szöveg.

22

A 35. § (1) bekezdés f) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 399. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

23

A 35. § (3) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 397. § (2) bekezdésével megállapított, a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 33. §-a szerint módosított szöveg.

24

A 37. § a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

25

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 1. mellékletet a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 2. mellékletet a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 3. mellékletet a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 4. mellékletet a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

32

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére