• Tartalom

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.07.20.

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2–6. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d), e) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 5/B. §-a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Abban az esetben, ha jogszabályi változás érinti a (2) bekezdés c) pontjában, illetve a (4) bekezdés d) pontjában meghatározott adatokat, a változást – a Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásnak a (3), illetve az (5) bekezdés szerinti módosulásáig – az egészségbiztosításért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban meghatározottak szerint kell figyelembe venni azzal, hogy ennek tényét – a tájékoztató elérhetőségének biztosításával egyidejűleg – a Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban is közölni kell.”

3. § Az Eftv. vhr. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Abban az esetben, ha az egészségügyi szolgáltató működési engedélyének változása miatt a szolgáltató számára megállapított ellátási terület módosítása, illetve kapacitás átcsoportosítás szükséges, a Tv. 5/B. § (4) bekezdése alapján az OTH hivatalból módosítja a szolgáltató ellátási területét, illetve a Tv. 7. § (11) bekezdése alapján átcsoportosítja a kapacitást azzal, hogy – amennyiben szükséges – egyidejűleg módosítani kell az érintett egészségügyi szolgáltatók ellátási területeit is.”

4. § (1) Az Eftv. vhr. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tv. 7. §-a alapján kezdeményezett átcsoportosítási kérelemhez csatolni kell:)

a) az egészségügyi ellátási kötelezettség körében kötött megállapodás vagy egészségügyi ellátási szerződés esetén a feladatot átadó egyetértését igazoló dokumentumot,”

(2) Az Eftv. vhr. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelmet a megállapodással, illetve ellátási szerződéssel átvett feladatot ellátó szolgáltató fenntartója nyújthatja be.”

5. § Az Eftv. vhr. 17/A. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 6. § (3) bekezdését, 8. § (1) bekezdés a) pontját, valamint 8. § (3) bekezdését a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az 5/B. § (6a) bekezdését a tájékoztató közzétételének időpontjában folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.”

6. § Az Eftv. vhr.

a) 6. § (1) bekezdésében az „5/B. § (1)–(4) bekezdése” szövegrész helyébe az „5/B. §-a” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében az „5/B. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „5/B. §-a” szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében az „a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja” szövegrész helyébe az „a kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a szolgáltató vállalja” szöveg,

d) 17/A. § (14) bekezdésében a „3. számú mellékletben foglaltaknak” szövegrész helyébe a „3. számú mellékletben foglaltaknak és ahhoz kapcsolódó szakmakódoknak” szöveg

lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez


1. A Kr. 14. számú mellékletében az „ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről” című adatlap helyébe a következő adatlap lép:

ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről

1. A kórház neve:

2. Osztály neve:

3. Osztály azonosítója:

3/A. Szakmakód:

 

 

 

 

4. Térítési kategória:

4/A. Részleges térítés:

4/B. Részleges térítési díj összege:

5. Személyazonosító típusa:

6. Személyazonosító jel:

7. Törzsszám:

8. A beteg neve:

9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága:

10. Anyja neve:

11. A beteg születési neve:

12. A beteg neme:

13. Születés dátuma:

14. A kísért beteg törzsszáma:

14/A. A beteg kíséretének oka:

16. Lakcím:

16/A. Lakcím típusa:

17/A. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója

17/B. Beutaló orvos kódja:

17/C. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat

18. A felvétel jellege:

19. A felvétel típusa:

20. A felvétel időpontja:

22. A távozás időpontja:

23. A beteg további sorsa:

24. Az ellátó orvos kódja:

25. E-adatlap kitöltés:

26. DIAGNÓZISOK

Megnevezés

T

Kód

D

-1

1

-2

3

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

27. BEAVATKOZÁSOK

Megnevezés

Intézet/osztály azonosítója

Szakmakód

Dátum

J

N

S

F

M

A

T

Kód

L

db

-1

 

 

 

 

-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Újszülött súlya (g):

30. Baleset minősítése:

31. Felhasználói mezők:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Dátum: ................ év ............................................ hó ......... nap

............................................................................
az ellátásért felelős orvos”


2.     A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” része
a) a „3. Osztály azonosítója
Az ellátást végző kórházi osztály finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja” sorokat követően a következő sorokkal egészül ki:
„3/A. Szakma kódja
Annak a szakmának a kódja, amelyen a beteg ellátása történik”
b) a „27. Beavatkozások” pontban az „A beavatkozást végző osztály finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja. Ha a kúraszerű onkológiai ellátás a szakmai szabályok alapján a beteg otthonában történik, akkor az első négy karakter az ellátásért felelős intézet kódja, a többi karakter nulla” szövegrészt követően a következő sorokkal egészül ki:
„Szakmakód
Annak a szakmának a kódja, amelyen a beteg ellátása történik”
1

A rendelet a 7. §-a alapján hatályát vesztette 2012. július 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére