• Tartalom

169/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet

169/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.09.15.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 4. § (1) és (2) bekezdése tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1a) bekezdésében,

a 4. § (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 11. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 12. § tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (1) bekezdésében, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) pontjában, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. § g) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdésében, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés h) pontjában, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés b) pontjában, a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (2) bekezdésében, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1–3. §2

4. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felszámolók névjegyzékét vezető szervként a Kormány a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatát jelöli ki (a továbbiakban: nyilvántartó szerv). A nyilvántartó szerv a névjegyzékbe való felvétellel, az új névjegyzék felállításával és a névjegyzék vezetésével kapcsolatos, továbbá a Cstv. szerinti hatósági ellenőrzési eljárás során – az e rendeletben foglaltak figyelembevételével – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései szerint jár el azzal, hogy ahol a Ket. kérelemről rendelkezik, ott az e rendelet szerinti pályázati kérelmet is érteni kell. Újrafelvételi eljárásnak, továbbá az eljárás ügyfél kérelmére történő felfüggesztésének nincs helye. A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje a pályázati határidő leteltét követő hat hónap, a névjegyzék vezetésével kapcsolatos egyéb közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje pedig két hónap.”

(2)–(3)3

5–12. §4

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdés 2012. szeptember 15-én lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. szeptember 16-án hatályát veszti.

1–3. melléklet a 169/2012. (VII. 20.) Korm. rendelethez5

1

A rendelet a 13. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 16. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére